Ordynacja podatkowa. Komentarz

-18%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

209,92  256,00

Format: pdf

209,92256,00

cena zawiera podatek VAT

Ordynacja podatkowa 2017 - poznaj najnowsze zmiany


praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,
specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (np.: decyzje ustalające, zmiana decyzji ostatecznej, itp.),
problematyka zastosowania środków komunikacji elektronicznej,
przepisy regulujące nadpłatę podatku (np. nowe zasady wydawania decyzji "cząstkowych" stwierdzających nadpłatę tylko w zakresie wynikającym z wniosku podatnika),
najnowsze zmiany prawa w zakresie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego,
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, w tym m.in. Rejestr Zastawów Skarbowych,
udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (np. pełnomocnictwa).


W publikacji przeanalizowano również:


zmiany wynikające z wprowadzenia generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
nowe wymogi dotyczących dokumentacji cen transferowych,
przepisy przewidujące pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych (JPK).


Komentarz zawiera jednoznaczne stanowisko autorów dotyczące rozumienia poszczególnych przepisów ordynacji podatkowej. Autorzy prezentują orzecznictwo sądowe oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z omawianą problematyką. Trudne instytucje są przybliżane poprzez podanie przykładów praktycznych. Autorzy nie tylko skupili się na mankamentach obowiązujących regulacji, ale także wskazali propozycje ich rozwiązań.


Adresaci:


Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników organów skarbowych, w tym także samorządowych, doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracownicy biur rachunkowych.


Rok wydania2017
Liczba stron1752
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-669-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |23
  
  Wprowadzenie |29
  
  Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) |31
  
  Dział I. Przepisy ogólne |33
  
  Art. 1. [Przedmiot regulacji] |33
  Art. 2. [Zakres przedmiotowy, wyłączenia] |37
  Art. 2a. [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika] |47
  Art. 3. [Słowniczek] |57
  Art. 3a. [Składanie deklaracji w postaci elektronicznej] |78
  Art. 3b. [Warunki składania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej] |81
  Art. 3c. (uchylony) |84
  Art. 3d. [Możliwość składania deklaracji w postaci elektronicznej w przypadku podatków lokalnych] |84
  Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w postaci dokumentu elektronicznego] |86
  Art. 3f. [Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym] |90
  Art. 4. [Obowiązek podatkowy] |94
  Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] |98
  Art. 6. [Normatywne pojęcie podatku] |103
  Art. 7. [Podatnik] |108
  Art. 8. [Płatnik] |111
  Art. 9. [Inkasent] |118
  Art. 10. [Wybór z ryczałtowanej formy opodatkowania] |126
  Art. 11. [Rok podatkowy] |131
  Art. 12. [Obliczanie terminów] |135
  
  Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość |146
  
  Rozdział 1. Organy podatkowe |146
  Art. 13. [Organy podatkowe] |146
  Art. 13a. [Nadawanie uprawnień organów podatkowych w szczególnych sprawach] |163
  Art. 14. [Ogólny nadzór w sprawach podatkowych] |165
  
  Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego |169
  Art. 14a. [Ogólne interpretacje prawa podatkowego] |169
  Art. 14b. [Indywidualne interpretacje prawa podatkowego] |184
  Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej i jej zaskarżalność do sądu administracyjnego] |205
  Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] |219
  Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów]  |223
  Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej] |224
  Art. 14f. [Opłata z a wydanie interpretacji indywidualnej] |234
  Art. 14g. [Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia] |236
  Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie przepisów ordynacji podatkowej do interpretacji indywidualnej] |241
  Art. 14i. [Publikacja interpretacji ogólnych, indywidualnych i objaśnień podatkowych oraz przekazywanie interpretacji indywidualnych organom podatkowym] |244
  Art. 14j. [Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe pierwszej instancji] |247
  Art. 14k. [Zasada nieszkodzenia i wąski zakres jej zastosowania] |251
  Art. 14l. [Skutki prawne zastosowania się do interpretacji przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej] |255
  Art. 14m. [Szeroki zakres zastosowania zasady nieszkodzenia] |256
  Art. 14n. [Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed powstaniem spółki lub oddziału bądź przedstawicielstwa] |258
  Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 14k–14n ] |263
  Art. 14o. [Skutki niewydania interpretacji indywidualnej w terminie] |265
  Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a] |268
  Art. 14r. [Wniosek wspólny] |268
  Art. 14s. [Wniosek zamawiającego o wydanie interpretacji indywidualnej] |271
  
  Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych |273
  Art. 15. [Przestrzeganie właściwości] |273
  Art. 16. [Właściwość rzeczowa] |276
  Art. 17. [Właściwość miejscowa] |288
  Art. 17a. [Właściwość miejscowa w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej] |298
  Art. 17b. [Właściwość miejscowa w sprawie praw i obowiązków przejętych przez następcę prawnego] |299
  Art. 18. [Zmiana właściwości miejscowej w trakcie okresu rozliczeniowego] |300
  Art. 18a. [Zmiana właściwości miejscowej po zakończeniu roku podatkowego lub rozliczeniowego] |303
  Art. 18b. [Właściwość miejscowa w dniu wszczęcia postępowania] |305
  Art. 18c. [Wyznaczenie organu właściwego do prowadzenia kontroli l ub postępowania] |306
  Art. 18d. [Przekazanie postępowania podatkowego naczelnikowi urzędu celno-skarbowego do dalszego prowadzenia] |310
  Art. 19. [Spory o właściwość między organami podatkowymi] |312
  Art. 20. [Czynności organu do czasu rozstrzygnięcia sporu] |317
  
  Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych |319
  
  Art. 20a. [Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych] |319
  Art. 20b. [Porozumienia dwustronne i wielostronne] |324
  Art. 20c. [Transakcje objęte porozumieniem] |326
  Art. 20d. [Brak zgody na porozumienie ze strony zagranicznej władzy podatkowej] |327
  Art. 20e. [Konsultacje w sprawie zawarcia porozumienia] |329
  Art. 20f. [Obowiązki wnioskodawcy] |330
  Art. 20g. [Procedura wyjaśniania wątpliwości] |334
  Art. 20h. [Zmiana propozycji wnioskodawcy] |336
  Art. 20i. [Decyzja w sprawie porozumienia] |338
  Art. 20j. [Termin załatwienia sprawy dotyczącej porozumienia] |341
  Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji w sprawie porozumienia] |342
  Art. 20l. [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji] |343
  Art. 20m. [Opłaty] |344
  Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] |346
  Art. 20o. [Przeznaczenie o płat] |347
  Art. 20p. [Koszty postępowania] |347
  Art. 20q. [Stosowanie przepisów] |347
  Art. 20r. [Odpowiednie stosowanie] |348
  
  Dział III. Zobowiązania podatkowe |349
  
  Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego |349
  Art. 21. [Powstawanie zobowiązania podatkowego] |349
  Art. 21a. [Potwierdzenie braku zaległości podatkowych] |355
  Art. 21b. [Decyzja określająca wysokość dochodu, przychodu lub zysku] |356
  Art. 22. [Zaniechanie poboru podatków i zwolnienie płatnika z jego obowiązków] |357
  Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] |368
  Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek przy oszacowaniu podstawy opodatkowania] |383
  Art. 24. [Określenie wysokości straty przez organ podatkowy] |385
  Art. 24a–25. (uchylone) |386
  
  Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta |386
  Art. 26. [Odpowiedzialność podatnika] |386
  Art. 26a. [Wyłączenie odpowiedzialności podatnika] |388
  Art. 27. (uchylony) |391
  Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] |391
  Art. 29. [Odpowiedzialność a małżeńska wspólność majątkowa] |394
  Art. 30. [Odpowiedzialność płatnika i inkasenta] |397
  Art. 31. [Wyznaczenie osób do wykonywania czynności płatnika i inkasenta] |405
  Art. 32. [Przechowywanie dokumentów przez płatnika i inkasenta] |406
  
  Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych |408
  Art. 33. [Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności lub przed wydaniem decyzji] |408
  Art. 33a. [Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu] |419
  Art. 33b. [Zabezpieczenie na majątku innych podmiotów niż podatnik] |422
  Art. 33c. [Zabezpieczenie odsetek za zwłokę oraz innych zaległości] |425
  Art. 33d. [Sposoby zabezpieczenia należności podatkowych] |427
  Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel zobowiązania podatkowego] |434
  Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] |435
  Art. 33g. [Postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dobrowolnego] |436
  Art. 34. [Hipoteka przymusowa] |436
  Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] |443
  Art. 36. (uchylony) |447
  Art. 37. (uchylony) |448
  Art. 38. [Tryb zakładania księgi wieczystej] |448
  Art. 38a. [Tryb zaspokojenia z przedmiotu hipoteki] |450
  Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] |450
  Art. 40. (uchylony) |453
  Art. 41. [Zastaw skarbowy] |453
  Art. 42. [Spis rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych] |458
  Art. 42a. [Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych] |459
  Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] |459
  Art. 44. [ Podstawy wniosku o wpis zastawu skarbowego] |462
  Art. 45. [Powstanie zastawu skarbowego] |463
  Art. 45a. (uchylony) |464
  Art. 46. [Pierwszeństwo zastawów] |464
  Art. 46a. [Wpis zastawu skarbowego] |468
  Art. 46b. [Badanie wniosku o wpis zastawu] |469
  Art. 46c. [Wypis i zaświadczenie z rejestru zastawów] |470
  Art. 46d. [Dostęp do rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej] |474
  Art. 46e. [Dostęp do rejestru uprawnionych organów] |474
  Art. 46f. [Delegacja ustawowa] |475
  Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego]  |476
  Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego na podstawie decyzji] |478
  Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego bez wydania decyzji] |481
  
  Rozdział 4. Terminy płatności |484
  Art. 47. [Termin płatności podatku] |484
  Art. 48. [Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] |488
  Art. 49. [Termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku] |492
  Art. 50. [Upoważnienie Ministra Finansów do przedłużania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] |495
  
  Rozdział 5. Zaległość podatkowa |496
  Art. 51. [Zaległość podatkowa] |496
  Art. 52. [Nadpłaty i zwroty podatków jako zaległości podatkowe] |499
  Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów jako zaległość podatkowa] |505
  
  Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna |506
  Art. 53. [Naliczanie odsetek za zwłokę] |506
  Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek z a zwłokę] |510
  Art. 54. [Nienaliczanie odsetek za zwłokę] |512
  Art. 55. [Wpłacanie odsetek za zwłokę] |517
  Art. 56. [Stawka odsetek z a zwłokę] |519
  Art. 56a. [Obniżona stawka od zaległości podatkowych] |519
  Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] |522
  Art. 56ba. [Stawki podwyższone a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT] |524
  Art. 56c. [Waloryzacja stawek odsetek za zwłokę] |524
  Art. 56d. [Obowiązująca stawka odsetek od zaległości podatkowych] |524
  Art. 57. [Opłata prolongacyjna] |525
  Art. 58. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia szczegółowych zasad naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej] |528
  
  Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych |529
  Art. 59. [Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych] |529
  Art. 60. [Określenie terminu zapłaty podatku] |533
  Art. 61. [Obowiązek zapłaty podatku w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych] |536
  Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] |539
  Art. 62. [Zasady zaliczania wpłat podatków] |540
  Art. 62a. [Zapłata podatku a środki pieniężne przyjęte jako zabezpieczenie] |543
  Art. 62b. [Zapłata podatku za podatnika] |544
  Art. 63. [Zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków] |545
  Art. 64. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa] |547
  Art. 65. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec gminy] |552
  Art. 66. [Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych] |554
  Art. 67. (uchylony) |557
  
  Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych |557
  Art. 67a. [Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatku] |557
  Art. 67b. [Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców] |566
  Art. 67c. [ Ulgi w spłacie należności płatników, inkasentów, spadkobierców oraz osób trzecich] |578
  Art. 67d. [Ulgi udzielane z urzędu] |579
  Art. 67e. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] |581
  
  Rozdział 8. Przedawnienie |581
  Art. 68. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego] |581
  Art. 69. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w razie utraty prawa do ulgi] |586
  Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] |588
  Art. 70a. [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z uzyskiwaniem informacji od organów innego państwa] | 600
  Art. 70b. (uchylony) |601
  Art. 70c. [Zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia] |601
  Art. 70d. [Procedura wzajemnego porozumiewania się a upływ terminu przedawnienia] |602
  Art. 71. [Przedawnienie należności płatników i inkasentów oraz należności, o których m owa w art. 52 i 52a] |602
  
  Rozdział 9. Nadpłata |602
  Art. 72. [Pojęcie nadpłaty] |602
  Art. 73. [Określenie wysokości nadpłaty] |609
  Art. 74. [Powstanie nadpłaty w wyniku o rzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] |613
  Art. 74a. [Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy] |615
  Art. 75. [Postępowanie z nadpłatą] |621
  Art. 76. [Zwrot nadpłaty] |634
  Art. 76a. [Zaliczenie nadpłaty] |637
  Art. 76b. [Tryb zwrotu podatku] |639
  Art. 76c. [Nadpłata zaliczek] |641
  Art. 77. [Terminy zwrotu nadpłaty] |642
  Art. 77a. [Zwrot nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy] |646
  Art. 77b. [Zwrot nadpłaty] |647
  Art. 77c. [Nadpłata a korekta zeznania w podatku dochodowym] |649
  Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] |649
  Art. 78a. [Zwrot części nadpłaty] |659
  Art. 79. [Ograniczenie i wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty] |659
  Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu i zaliczenia nadpłaty] |661
  
  Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji |663
  Art. 80a. [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji] |663
  Art. 80b. [Zwolnienie podatnika z obowiązku podpisania deklaracji] |665
  
  Rozdział 10. Korekta deklaracji |666
  Art. 81. [Korygowanie deklaracji] |666
  Art. 81a. (uchylony) |669
  Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do korekty deklaracji] | 669
  Art. 81c. (uchylony) |671
  
  Rozdział 11. Informacje podatkowe |671
  Art. 82. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych] |671
  Art. 82a. [Informacje dotyczące nierezydentów] |678
  Art. 82b. [Obowiązek współdziałania organów administracji z organami podatkowymi] |679
  Art. 83. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia zakresu i trybu przekazywania informacji podatkowych przez organy i jednostki MON i MSWiA] |679
  Art. 84. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych przez sądy, komorników sądowych i notariuszy] |680
  Art. 85. [Upoważnienie Ministra Finansów do określania obowiązków w zakresie składania informacji i deklaracji podatkowych] |681
  Art. 86. [Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów] |681
  
  Rozdział 12. Rachunki |682
  Art. 87. [Obowiązek wystawiania rachunków] |682
  Art. 88. [Numerowanie rachunków i przechowywanie ich kopii] |685
  Art. 89–90. (uchylone) |686
  
  Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna |686
  Art. 91. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe] |686
  Art. 92. [Przesłanki objęcia solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe] |693
  
  Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych |699
  Art. 93. [Następstwo prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych] |699
  Art. 93a. [Następstwo prawne przy przekształceniach] |702
  Art. 93b. [Następstwo prawne związane z łączeniem lub przekształceniem komunalnych zakładów budżetowych] |708
  Art. 93c. [Następstwo prawne z wiązane z przejęciem lub podziałem osoby prawnej] |709
  Art. 93d. [Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji] |713
  Art. 93e. [Wyłączenie zastosowania art. 93–93d] |713
  Art. 94. [Następstwo prawne przy komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych] |715
  Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności następców prawnych komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych] |716
  Art. 96. [Naliczanie odsetek za zwłokę i oprocentowanie zwrotu podatku następcom prawnym komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych] |717
  Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców podatnika] |718
  Art. 97a. (uchylony) |727
  Art. 98. [Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców] |727
  Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów wobec spadkobierców] |732
  Art. 100. [Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców] |733
  Art. 101. [Naliczanie spadkobiercy odsetek za zwłokę i oprocentowania zaliczek na podatek od towarów i usług] |736
  Art. 102. [Przesłanki stosowania art. 100 i 101] |737
  Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców o sytuacji procesowej podatnika] |739
  Art. 104. (uchylony) |742
  Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat i zwrotów podatków należnych spadkobiercom] |742
  Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy] |743
  
  Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich |744
  Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] |744
  Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] |748
  Art. 109. [Przepisy mające zastosowanie do odpowiedzialności osób trzecich] |756
  Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika] |757
  Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny podatnika] |759
  Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika] |763
  Art. 112a. [Odpowiedzialność nabywcy w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym] |767
  Art. 112b. [Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną] |767 Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] |769
  Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego działalność gospodarczą podatnika] |769
  Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego za zaległości podatkowe użytkownika] |771
  Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości podatnika] |774
  Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej] |777
  Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządów spółek z o.o. i akcyjnych] |782
  Art. 116a. [Odpowiedzialność członków organów zarządzających innych osób prawnych] |790
  Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki] |793
  Art. 117. [ Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] |793
  Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] |795
  Art. 117b. [Odpowiedzialność podatnika podatku V AT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów] |797
  Art. 117c. [Odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji podatnika podatku od towarów i usług] |799
  Art. 118. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej] |800
  Art. 119. [Waloryzacja kwot podanych w ordynacji podatkowej] |802
  
  Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania |804
  
  Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania |804
  Art. 119a. [Unikanie opodatkowania] |804
  Art. 119b. [Niestosowanie klauzuli] |813
  Art. 119c. [Sztuczny sposób działania] |815
  Art. 119d. [Czynność podjęta przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej] |816
  Art. 119e. [Korzyść podatkowa] |817
  Art. 119f. [Zespół czynności składający się na działanie sztuczne] |817
  
  Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania |818
  Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania przez Ministra Finansów] |818
  Art. 119h. [Opinia Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania] |819
  Art. 119i. [Procedura wydania opinii przez Radę] |820
  Art. 119j. [Skorygowanie deklaracji przez podmiot inny niż strona] |821
  Art. 119k. [Umorzenie lub przekazanie postępowania właściwemu organowi, w przypadku gdy nie ma podstaw do stosowania klauzuli] |821
  Art. 119l. [Stosowanie przepisów działu IV] |822
  
  Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania |822
  Art. 119m. [Zadania Rady] |822
  Art. 119n. [Procedura powołania Rady] |823
  Art. 119o. [Skład Rady] |823
  Art. 119p. [Tryb odwołania członka Rady] |824
  Art. 119q. [Zmniejszenie składu Rady] |825
  Art. 119r. [Tryb wyboru przewodniczącego Rady] |825
  Art. 119s. [Kompetencje przewodniczącego Rady i organizacja pracy Rady] |825
  Art. 119t. [Publikacja opinii Rady] |826
  Art. 119u. [Wyłączenia członków Rady] |826
  Art. 119v. [Wynagrodzenia członków Rady] |827
  
  Rozdział 4. Opinie zabezpieczające |827
  Art. 119w. [Wydanie o pinii zabezpieczającej] |827
  Art. 119x. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] |828
  Art. 119y. [Wydanie i odmowa wydania decyzji zabezpieczającej] |829
  Art. 119z. [Wniosek o wydanie opinii a bieg postępowania] |830
  Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] |830
  Art. 119zb. [Termin załatwienia wniosku] |830
  Art. 119zc. [Opłata z a wniosek] |831
  Art. 119zd. [Zmiana o pinii] |831
  Art. 119ze. [Skutki wycofania wniosku] |832
  Art. 119zf. [Stosowanie innych przepisów] |832
  
  Dział IV. Postępowanie podatkowe |833
  
  Rozdział 1. Zasady ogólne |833
  Art. 120. [Zasada legalności i praworządności] |833
  Art. 121. [Zasada postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, zasada udzielania informacji] |838
  Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] |843
  Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania] |846
  Art. 124. [Zasada przekonywania stron] |849
  Art. 125. [Zasada szybkości i prostoty postępowania] |850
  Art. 126. [Zasada pisemności] |853
  Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności] |854
  Art. 128. [Zasada trwałości decyzji ostatecznych] |857
  Art. 129. [Zasada jawności postępowania] |859
  
  Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego |859
  Art. 130. [Przesłanki wyłączenia pracownika organu podatkowego] |859
  Art. 131. [Przesłanki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego] |868
  Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego] |871
  Art. 131b. [Forma wyznaczenia organu podatkowego] |871
  Art. 132. [Przesłanki wyłączenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta] |872
  Art. 132a. [Ustanie małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli a wyłączenie organu] | 873
  
  Rozdział 3. Strona |874
  Art. 133. [Definicja funkcjonalna strony] |874
  Art. 133a. [Działanie organizacji społecznej w sprawie podatnika] |882
  Art. 134. (uchylony) |888
  Art. 135. [Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych] |888
  Art. 136–137. (uchylone) |892
  Art. 138. [Wyznaczenie przedstawiciela, ustanowienie kuratora] |892
  
  Rozdział 3a. Pełnomocnictwo |896
  Art. 138a. [Działanie przez pełnomocnika] |896
  Art. 138b. [Pełnomocnik] |906
  Art. 138c. [Elementy pełnomocnictwa] |909
  Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne] |912
  Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne] |916
  Art. 138f. [Pełnomocnictwo do doręczeń] |919
  Art. 138g. [Wielość pełnomocników] |923
  Art. 138h. [Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w formie dokumentu elektronicznego] |924
  Art. 138i. [Skuteczność pełnomocnictwa w czasie] |924
  Art. 138j. [Delegacja ustawowa] |926
  Art. 138k. [Centralny Rejestr Pełnomocnictw] |927
  Art. 138l. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny dla osoby fizycznej] |928
  Art. 138m. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] |931
  Art. 138n. [Wyznaczenie profesjonalnego tymczasowego pełnomocnika szczególnego oraz ustalenie wynagrodzenia i kosztów] |932
  Art. 138o. [Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego] |935
  
  Rozdział 4. Załatwianie spraw |936
  Art. 139. [Terminy załatwiania spraw] |936
  Art. 140. [Przekroczenie terminu do załatwienia sprawy] |942
  Art. 141. [Ponaglenie na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie] |944
  Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu podatkowego] |953
  Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw] |954
  
  Rozdział 5. Doręczenia |959
  Art. 144. [Doręczanie pism] |959
  Art. 144a. [Przesłanki doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej] |978
  Art. 144b. [Doręczanie wydruków pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego] |985
  Art. 145. [Adresaci pism w postępowaniu podatkowym] |989
  Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia organu o zmianie adresu] |995
  Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie adresu przez pełnomocnika ogólnego] |999
  Art. 147. (uchylony) |1000
  Art. 147a. [Pełnomocnik do spraw doręczeń w postępowaniu przed organami celnymi] |1000
  Art. 148. [Miejsce doręczenia pism osobom fizycznym] |1003
  Art. 149. [Doręczanie pism w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu] |1008
  Art. 150. [Postępowanie w przypadku niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 148 § 1 lub art. 149] |1015
  Art. 150a. [Doręczanie na adres skrytki pocztowej] |1018
  Art. 151. [Doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom niemającym osobowości prawnej] |1019
  Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] |1022
  Art. 152. [Potwierdzanie odbioru pism] |1024
  Art. 152a. [Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej] |1027
  Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma] |1032
  Art. 154. [Doręczanie pism kuratorowi, przedstawicielowi oraz przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym] |1034
  Art. 154a. [Wniosek o doręczenie pisma organu podatkowego przez władze państwa członkowskiego UE] |1036
  Art. 154b. [Stosowanie przepisów] |1038
  Art. 154c. [Zasada wzajemności] |1039
  
  Rozdział 6. Wezwania |1040
  Art. 155. [Przesłanki wzywania] |1040
  Art. 156. [Ograniczenie obowiązku osobistego stawienia się] |1045
  Art. 157. [Pomoc prawna] |1047
  Art. 157a. [Rozszerzenie zakresu pomocy prawnej] |1049
  Art. 158. [Obowiązek osobistego stawienia się] |1050
  Art. 159. [Treść wezwania] |1051
  Art. 160. [Szczególne formy wezwań] |1057
  
  Rozdział 7. Przywrócenie terminu |1058
  Art. 161. (uchylony) |1058
  Art. 162. [Przywrócenie uchybionego terminu] |1058
  Art. 163. [Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu] |1066
  Art. 164. [Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia] |1066
  
  Rozdział 8. Wszczęcie postępowania |1068
  Art. 165. [Wszczęcie postępowania (inicjatywa, forma, data)] |1068
  Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] |1082
  Art. 165b. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej] |1085
  Art. 165c. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej dotyczącej V AT] |1092
  Art. 166. [Współuczestnictwo formalne] |1096
  Art. 166a. [Połączenie postępowania w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów] |1099
  Art. 167. [ Rozszerzanie zakresu żądania strony] |1099
  Art. 168. [Wnoszenie podań] |1101
  Art. 169. [Braki formalne podania] |1114
  Art. 170. [Przekazanie podania według właściwości] |1124
  Art. 171. [Rozpatrywanie podań dotyczących kilku spraw] |1126
  
  Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje |1128
  Art. 171a. [Obowiązek prowadzenia metryki sprawy] |1128
  Art. 172. [Czynności wymagające s porządzenia protokołu] |1136
  Art. 173. [Treść i sposób sporządzania protokołu] |1140
  Art. 174. [Protokół przesłuchania] |1142
  Art. 175. [Zeznanie na piśmie oraz inne dokumenty] |1144
  Art. 176. [Skreślenia i poprawki w protokole] |1145
  Art. 177. [Adnotacje urzędowe] |1146
  
  Rozdział 10. Udostępnianie akt |1147
  Art. 178. [Prawo strony wglądu do akt] |1147
  Art. 179. [Wyłączenie prawa strony do wglądu do akt] |1153
  
  Rozdział 11. Dowody |1157
  Art. 180. [Zasady postępowania dowodowego] |1157
  Art. 181. [Dowody z deklaracji, informacji oraz innych dokumentów] |1174
  Art. 181a. [Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo] |1182
  Art. 182. [Dowody z informacji instytucji finansowych] |1184
  Art. 183. [Wezwanie upoważnionego organu podatkowego do udzielenia informacji przez instytucję finansową] |1189
  Art. 184. [Warunki, jakim powinno odpowiadać żądanie upoważnionego organu podatkowego do udzielenia informacji przez instytucje finansowe] |1190
  Art. 185. [Warunki odmowy u dzielenia informacji przez instytucje finansowe] |1193
  Art. 186. (uchylony) |1193
  Art. 187. [Zakres i sposób zbierania oraz rozpatrywania materiału dowodowego] |1194
  Art. 188. [Żądanie strony przeprowadzenia dowodu] |1203
  Art. 189. [Wezwanie strony do przedstawienia dowodu i tłumaczenia dokumentacji] |1206
  Art. 190. [Prawo strony do udziału w czynnościach dowodowych] |1208
  Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodu] |211
  Art. 192. [Warunki uznania okoliczności faktycznej za udowodnioną] |1219
  Art. 193. [Księga jako dowód w postępowaniu (rzetelność i niewadliwość ksiąg)] |1220
  Art. 193a. [Przekazanie ksiąg o raz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych] |1226
  Art. 194. [Dowód z dokumentów urzędowych] |1232
  Art. 194a. [Poświadczenie odpisów dokumentów] |1239
  Art. 195. [Wyłączenie świadków] |1247
  Art. 196. [Prawo odmowy zeznań lub odmowy odpowiedzi na pytania] |1250
  Art. 197. [Powołanie i wyłączenie biegłego] |1255
  Art. 198. [Dowód z oględzin] |1262
  Art. 199. [Dowód z przesłuchania strony] |1264
  Art. 199a. [Ustalenie treści czynności prawnej przez organ podatkowy] |1268
  Art. 200. [Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji] |1277
  
  Rozdział 11a. Rozprawa |1283
  Art. 200a. [Rozprawa w postępowaniu podatkowym] |1283
  Art. 200b. [Termin rozprawy w postępowaniu podatkowym] |1283
  Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą w postępowaniu podatkowym] |1284
  Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą w postępowaniu podatkowym] |1284
  
  Rozdział 12. Zawieszenie postępowania |1294
  Art. 201. [Obligatoryjne zawieszenie postępowania] |1294
  Art. 202. [Obowiązek dążenia p rzez organ podatkowy do usunięcia przeszkód w prowadzeniu postępowania] |1306
  Art. 203. [Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego] |1308
  Art. 204. [Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych] |1309
  Art. 204a. (uchylony) |1311
  Art. 205. [Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania] |1311
  Art. 205a. [Podjęcie przez organ podatkowy postępowania z urzędu] |1312
  Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów z powodu zawieszenia postępowania] |1315
  
  Rozdział 13. Decyzje |1316
  Art. 207. [Rozstrzyganie spraw w formie decyzji] |1316
  Art. 208. [Umorzenie postępowania] |1323
  Art. 209. [Zajęcie stanowiska przez inny organ] |1330
  Art. 210. [Treść decyzji podatkowej] |1337
  Art. 211. [Pisemna forma doręczenia decyzji] |1348
  Art. 212. [Związanie organu wydaną decyzją] |1349
  Art. 213. [Prawo strony żądania uzupełnienia lub sprostowania decyzji] |1350
  Art. 214. [Skutki błędnego pouczenia strony o środkach zaskarżenia] |1352
  Art. 215. [Prostowanie błędów rachunkowych, oczywistych omyłek o raz wyjaśnianie wątpliwości] |1353
  
  Rozdział 14. Postanowienia |1355
  Art. 216. [Postanowienia] |1355
  Art. 217. [Treść postanowienia] |1357
  Art. 218. [Pisemna forma postanowienia] |1358
  Art. 219. [Odpowiednie stosowanie przepisów] |1359
  
  Rozdział 15. Odwołania |1359
  Art. 220. [Prawo odwołania] |1359
  Art. 221. [Rozpatrywanie odwołań od decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub samorządowego kolegium odwoławczego wydanych w pierwszej instancji] |1363
  Art. 221a. [Rozpatrywanie odwołań o d decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego] |365
  Art. 222. [Treść odwołania od decyzji] |1366
  Art. 223. [Właściwość i termin do wniesienia odwołania] |1372
  Art. 223a–225. (uchylone) |1374
  Art. 226. [Podejmowanie decyzji w trybie autokontroli] |1374
  Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] |1376
  Art. 228.  Niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminowi do jego w niesienia] |1378
  Art. 229. [Dodatkowe postępowanie organu odwoławczego lub organu, który wydał decyzję] |1381
  Art. 230–231. (uchylone) |1383
  Art. 232. [Cofnięcie odwołania przez stronę] |1383
  Art. 233. [Decyzje organu odwoławczego] |1385
  Art. 234. [Zakaz orzekania na niekorzyść strony (zakaz reformationis in peius )] |1394
  Art. 234a. [Zwrot akt organowi pierwszej instancji] |1396
  Art. 235. [Odpowiednie stosowanie przepisów] |1396
  
  Rozdział 16. Zażalenia |1397
  Art. 236. [Prawo zażalenia, termin w niesienia] |1397
  Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] |1398
  Art. 238. (uchylony) |1399
  Art. 239. [Odesłanie do przepisów dotyczących odwołań] |1399
  
  Rozdział 16a. Wykonanie decyzji |1399
  Art. 239a. [Brak wykonalności decyzji nieostatecznej] |1399
  Art. 239b. [Przesłanki i zasady nadawania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności] |1402
  Art. 239c. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o zabezpieczeniu] |1411
  Art. 239d. [Wyłączenia przy nadawaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności] |1412
  Art. 239e. [Zasady wykonywania decyzji ostatecznej] |1413
  Art. 239f. [Zasady wstrzymywania wykonania decyzji ostatecznej] |1414
  Art. 239g. [Wstrzymanie wykonania decyzji a jej dobrowolne wykonanie] |1416
  Art. 239h. [Wpływ wstrzymania wykonania decyzji na naliczanie odsetek] |1416
  Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy a wykonanie decyzji] |1417
  Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do wykonywania postanowień] |1417
  
  Rozdział 17. Wznowienie postępowania |1417
  Art. 240. [Przesłanki wznowienia postępowania] |1417
  Art. 241. [Wznowienie postępowania z urzędu lub na żądanie strony] |1434
  Art. 242. (uchylony) |1435
  Art. 243. [Forma prawna wznowienia i odmowy wznowienia postępowania] |1436
  Art. 244. [Właściwości organu w sprawie wznowienia postępowania] |1437
  Art. 245. [Rodzaje decyzji wydanych po ponownym rozpoznaniu wznowionej sprawy] |1438
  Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji] |1440
  
  Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji |1441
  Art. 247. [Przyczyny stwierdzenia nieważności] |1441
  Art. 248. [Właściwość organu, forma prawna wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania] |1462
  Art. 249. [Niedopuszczalność wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji] |1464
  Art. 250–251. (uchylone) |1466
  Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji dotkniętej wadą] |1466
  
  Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej |1467
  Art. 253. [Uchylenie lub zmiana decyzji o statecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa] |1467
  Art. 253a. [Uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] |1475
  Art. 253b. [Wyłączenie możliwości uchylenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo i nie nabyła prawa] |1478
  Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego] |1479
  Art. 255. [Uchylenie decyzji z powodu niedopełnienia przez stronę określonej czynności] |1481
  Art. 256. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji o statecznej po terminie] |1482
  Art. 257. (uchylony) |1483
  
  Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji |1483
  Art. 258. [Przesłanki] |1483
  Art. 259. [Niedotrzymanie terminu płatności raty] |1486
  Art. 259a. [Skutek doręczenia decyzji określającej] |1488
  
  Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza |1488
  Art. 260. [Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej] |1488
  Art. 261. (uchylony) |1491
  
  Rozdział 22. Kary porządkowe |1492
  Art. 262. [Przesłanki] |1492
  Art. 262a. [Przesłanki] |1493
  Art. 263. [Właściwość organu] |1496
  
  Rozdział 23. Koszty postępowania |1497
  Art. 264. [Obciążenie Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy] |1497
  Art. 265. [Zakres kosztów postępowania] |1498
  Art. 266. [Zwrot kosztów postępowania] |1501
  Art. 267. [Obciążenie strony kosztami] |1502
  Art. 268. [ Koszty dodatkowe] |1503
  Art. 269. [Postanowienie w sprawie kosztów oraz odstąpienie od ustalenia kosztów] |1504
  Art. 270. [Umorzenie kosztów postępowania] |1505
  Art. 270a. [Postanowienie w sprawie kosztów postępowania] |1506
  Art. 270b. [Opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów] |1507
  Art. 271. [Egzekucja] |1508
  
  Dział V. Czynności sprawdzające |1509
  
  Art. 272. [Cel czynności sprawdzających] |1509
  Art. 272a. [Sprawdzanie dokumentów składanych w zakresie wymiany informacji z państwami członkowskimi UE] |1514
  Art. 273. (uchylony) |1515
  Art. 274. [Wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji podatkowej] |1515
  Art. 274a. [Poprawność deklaracji podatkowych] |1520
  Art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku] |1523
  Art. 274c. [Sprawdzanie dokumentów u kontrahentów podatnika] |1525
  Art. 275. [Wezwanie do okazania dokumentów, złożenia kopii dokumentów, sporządzenia i przekazania informacji] |1528
  Art. 276. [Oględziny lokalu mieszkalnego] |1531
  Art. 277. [Stosowanie przepisów] |1533
  Art. 278. [Organ podatkowy wyłączony od dokonywania czynności sprawdzających] |1534
  Art. 278a–279. (uchylone) |1534
  Art. 280. [Stosowanie przepisów] |1534
  
  Dział VI. Kontrola podatkowa |1537
  
  Art. 281. [Zakres i cel kontroli podatkowej] |1537
  Art. 281a. (uchylony) |1541
  Art. 282. [Podjęcie kontroli podatkowej] |1543
  Art. 282a. [Względny zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej] |1543
  Art. 282b. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej] |1546
  Art. 282c. [Kontrola podatkowa bez zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia] |1552
  Art. 283. [Upoważnienie do kontroli] |1558
  Art. 284. [Doręczenie upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej] |1566
  Art. 284a. [Postanowienia szczególne dotyczące kontroli podatkowej] |1586
  Art. 284b. [Termin zakończenia kontroli podatkowej] |1592
  Art. 285. [Obecność kontrolowanego podczas kontroli] |1595
  Art. 285a. [Miejsce kontroli podatkowej] |1598
  Art. 285b. [Miejsce kontroli podatkowej – zasady szczególne] |1601
  Art. 286. [Uprawnienia kontrolującego] |1602
  Art. 286a. [Pomoc i asysta innych organów w toku kontroli] |1606
  Art. 287. [Obowiązki kontrolowanego] |1608
  Art. 288. [Kontrola lokalu mieszkalnego] |1613
  Art. 288a. (uchylony) |1616
  Art. 289. [Powiadomienie kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu] |1616
  Art. 290. [Protokół kontroli] |1620
  Art. 290a. [Sposób zabezpieczenia, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej] |1627
  Art. 290b. [Stwierdzenie braku właściwości miejscowej organu przeprowadzającego kontrolę] |1628
  Art. 291. [Zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli] |1629
  Art. 291a. [Porozumienia w sprawie koordynacji kontroli] |1632
  Art. 291b. [Obowiązek kontrolowanego po zakończeniu kontroli podatkowej] |1633
  Art. 291c. [Kontrola podatkowa u przedsiębiorcy] |1635
  Art. 291d. [Stosowanie przepisów do reprezentanta lub pełnomocnika kontrolowanego. Nieobecność pełnomocnika podczas kontroli] |1637
  Art. 292. [Stosowanie przepisów] |1639
  
  Dział VII. Tajemnica skarbowa |1641
  
  Art. 293. [Pojęcie tajemnicy skarbowej] |1641
  Art. 294. [Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej] |1644
  Art. 295. [Dostęp do informacji bankowych] |1647
  Art. 295a. [Dostęp do informacji w sprawach cen transakcyjnych] |1648
  Art. 295b. [Dostęp do akt w toku kontroli raportujących instytucji finansowych na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami] |1648
  Art. 296. [Przechowywanie akt zawierających dane podlegające szczególnej ochronie] |1649
  Art. 297. [Udostępnianie akt zawierających informacje bankowe] |1650
  Art. 297a. [Udostępnianie informacji uzyskanych od państw członkowskich Unii Europejskiej] |1655
  Art. 297b. [Udostępnienie akt w sprawach dotyczących cen transferowych] |1657
  Art. 298. [Udostępnianie akt niezawierających informacji bankowych] |1657
  Art. 299. [Udostępnianie informacji z akt sprawy] |1660
  Art. 299a. [Oznaczanie akt klauzulą „Tajemnica skarbowa”] |1663
  Art. 299b. [Wyrażenie zgody na ujawnianie tajemnicy skarbowej] |1664
  Art. 299c. [Udostępnianie informacji o wysokości dochodów lub o niezaleganiu w podatkach] |1666
  Art. 299d. [Odesłanie dotyczące informacji zgromadzonych poza aktami sprawy podatkowej] |1667
  Art. 300. (uchylony) |1667
  Art. 301. [Tajemnica skarbowa a uprawnienia strony do udostępnienia akt] |1667
  Art. 302–304. (uchylone) |1668
  Art. 305. [Zbiorcze informacje dotyczące podatków] |1668
  
  Dział VIIa. (uchylony) |1669
  
  Dział VIII. Przepisy karne |1670
  
  Art. 306. [Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową] |1670
  
  Dział VIIIa. Zaświadczenia |1673
  
  Art. 306a. [Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe] |1673
  Art. 306b. [Zaświadczenie potwierdzające fakty albo stan prawny na podstawie danych organu] |1680
  Art. 306c. [Odmowa wydania zaświadczenia] |1682
  Art. 306d. [Ograniczenie żądania zaświadczenia przez organ podatkowy] |1684
  Art. 306e. [Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowej] |1687
  Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy] |1690
  Art. 306g. [Zaświadczenie o zaległościach podatkowych z bywającego] |1692
  Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane na żądanie innych podmiotów] |1694
  Art. 306ha. [Zaświadczenie dla banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zamierzających udzielić podatnikowi kredytu] |1696
  Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu i obrotu podatnika] |1696
  Art. 306j. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] |1698
  Art. 306k. [Odpowiednie stosowanie do zaświadczeń innych przepisów ordynacji podatkowej] |1699
  Art. 306l. [Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie na terytorium RP] |1700
  Art. 306m. (uchylony) |1700
  Art. 306n. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] |1701
  
  Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe |1702
  
  Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących |1702
  Art. 307–323. (pominięte) |1702
  
  Rozdział 2. Przepisy przejściowe |1702
  Art. 324. [Sprawy wszczęte a nierozpatrzone przed dniem 1 stycznia 1998 r.] |1702
  Art. 325. [Wnioski o zaniechanie poboru podatku] |1703
  Art. 326. [Dalsze istnienie hipoteki ustawowej] |1703
  Art. 327. [Wygaśnięcie zastawów ustawowych] |1704
  Art. 328. [Potrącenie wierzytelności] |1704
  Art. 329. [Stosowanie terminów] |1704
  Art. 330. [Zwrot nadpłat podatku] |1705
  Art. 331. [Korekta deklaracji podatkowej] |1705
  Art. 332. [Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych] |1705
  Art. 333. [Odpowiedzialność osób prawnych za zaległości podatkowe] |1706
  Art. 334. [Rozpatrywanie odwołań w niesionych do podatkowej komisji odwoławczej oraz wniosków w trybach nadzwyczajnych] |1706
  Art. 335. [Odwołania w niesione przez dniem 1 stycznia 1998 r.] |1707
  Art. 336. [Wnioski o uchylenie lub zmianę decyzji] |1707
  Art. 337. [Żądanie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej] |1707
  Art. 338. [Umorzenie postępowań wszczętych z urzędu] |707
  Art. 339. [Rozszerzone stosowanie przepisów] |707
  Art. 340. [Termin składania oświadczeń] |1708
  Art. 341. [Odesłanie do przepisów o zobowiązaniach podatkowych] |1708
  Art. 342. [Wnioski o ograniczenie zakresu żądanej informacji] |1708
  
  Rozdział 3. Przepisy końcowe |1709
  Art. 343. [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów] |1709
  Art. 344. [Wejście w życie ustawy] |1709
  
  Literatura |1711
  
  Skorowidz rzeczowy |1737
  
  Autorzy |1749
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia