Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I

-18%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

138,58  169,00

Format: pdf

138,58169,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.


W tomie I, obejmującym art. 1–119zzk, uwzględniono regulacje związane z „Polskim Ładem” – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zaprezentowano w nim m.in. następujące zagadnienia:
• zawarcie między inwestorem a organem podatkowym umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne),
• modyfikacje zasad wydawania interpretacji podatkowych,
• zmiany w zasadach przedawnienia zobowiązań podatkowych,
• zmiany w nadpłacie podatku,
• nowe regulacje dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników organów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracowników biur rachunkowych.


>>> Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I i II <<<


Rok wydania2022
Liczba stron1364
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-357-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    49
  Wprowadzenie    57
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa    59
  Dział I
   Przepisy ogólne    61
   Art. 1. [Przedmiot regulacji]    61
   1. Uwagi ogólne    61
   2. Systematyka Ordynacji podatkowej    62
   3. Rodzaje przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej    65
   Art. 1a. [Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych]    66
   Art. 2. [Zakres przedmiotowy, wyłączenia]    71
   1. Uwagi ogólne    72
   2. Podatki, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe jako świadczenia, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa    73
   3. Należności, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe    77
   4. Należności budżetowe, do których Ordynacja podatkowa ma zastosowanie jedynie w określonej części    79
   5. Zastosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy niebędące organami podatkowymi    80
   6. Zastosowanie Ordynacji podatkowej do innych spraw z zakresu prawa podatkowego    82
   7. Świadczenie pieniężne wynikające ze stosunków cywilnoprawnych    83
   Art. 2a. [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika]    84
   1. Uwagi ogólne    84
   2. Uzasadnienie wprowadzenia ogólnej zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika    86
   3. Przesłanki zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika    87
   4. Zastosowanie zasady do rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów nie zaś wątpliwości co do stanu faktycznego    91
   5. Podmioty, do których zasada rozstrzygania wątpliwości podatnika ma zastosowanie    93
   6. Przepisy prawa podatkowego, do których ma zastosowanie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika    94
   7. Mechanizmy stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika    95
   8. Rozstrzygnięcie i jego elementy w przypadku zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika    97
   Art. 3. [Słowniczek]    99
   1. Uwagi ogólne    101
   2. Pojęcie ustaw podatkowych    101
   3. Pojęcie przepisów prawa podatkowego    102
   4. Pojęcie podatków    104
   5. Pojęcie ksiąg podatkowych    106
   6. Pojęcie deklaracji    108
   7. Pojęcie ulg podatkowych    111
   8. Pojęcie zwrotów podatku    113
   9. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych    116
   10. Pojęcie działalności gospodarczej    117
   11. Pojęcie ceny transferowej    120
   12. Pojęcie podmiotu krajowego    125
   13. Pojęcie podmiotu zagranicznego    127
   14. Pojęcie dokumentu elektronicznego    128
   15. Pojęcie portalu podatkowego    128
   16. Pojęcie podania lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo    129
   17. Pojęcie przedsiębiorstwa w spadku    129
   18. Pojęcie zarządu sukcesyjnego    134
   19. Pojęcie korzyści podatkowej    138
   20. Pojęcie środków ograniczających umowne korzyści    140
   Art. 3a. [Składanie deklaracji w postaci elektronicznej]    142
   1. Uwagi ogólne    143
   2. Uprawnienie do składania deklaracji w postaci elektronicznej    143
   3. Potwierdzenie złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej    145
   Art. 3b. [Warunki składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej]    145
   1. Uwagi ogólne    146
   2. Wymagania techniczne deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej    146
   3. Upoważnienie ustawowe i jego wykonanie    147
   Art. 3c. (uchylony).    149
   Art. 3d. [Możliwość składania deklaracji w postaci elektronicznej w przypadku podatków lokalnych]    149
   1. Uwagi ogólne    150
   2. Odrębne przepisy regulujące zasady składania deklaracji    150
   Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w postaci dokumentu elektronicznego – uchylony]    152
   Art. 3f. [Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym]    152
   1. Uwagi ogólne    153
   2. Identyfikacja użytkowników portalu    153
   3. Zakres i warunki korzystania z portalu    156
   4. Rodzaje spraw    158
   5. Organy podatkowe załatwiające sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego    159
   Art. 4. [Obowiązek podatkowy]    159
   1. Uwagi ogólne    159
   2. Konsekwencje praktyczne powstania obowiązku podatkowego    161
   3. Sposoby regulacji obowiązku podatkowego w ustawach szczególnych    161
   Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe]    163
   1. Uwagi ogólne    163
   2. Konsekwencje przekształcenia się obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe    164
   3. Niepowstanie zobowiązania podatkowego mimo istnienia obowiązku podatkowego    164
   4. Konkretyzacja zobowiązania podatkowego    165
   5. Moment konkretyzacji zobowiązania podatkowego    166
   6. Zobowiązanie podatkowe w VAT    168
   7. Zobowiązanie podatkowe a inne należności niż podatek    169
   Art. 6. [Normatywne pojęcie podatku]    169
   1. Rola definicji podatku    169
   2. Cechy podatku    171
   Art. 7. [Podatnik]    174
   1. Ustawa jako forma określenia podatnika    174
   2. Kryterium wyznaczające podmiot będący podatnikiem    176
   3. Podatnik w sensie prawnym i ekonomicznym    177
   4. Podatnik jako strona stosunku podatkowoprawnego    178
   5. Podatnik, na którym nie ciąży obowiązek podatkowy    178
   Art. 7a. [Wykonywanie praw i obowiązków podatnika i płatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku]    178
   Art. 8. [Płatnik]    183
   1. Rola i istota płatnika    183
   2. Podatki, w których funkcjonuje instytucja płatnika    185
   3. Uprawnienia i dodatkowe obowiązki płatników    188
   Art. 9. [Inkasent]    190
   1. Istota i rola inkasenta    191
   2. Uprawnienie do zapłaty podatku przez inkasenta    192
   3. Możliwość zarządzenia poboru podatków lub opłat
   w drodze inkasa    193
   4. Uprawnienia i dodatkowe obowiązki inkasentów    193
   5. Obowiązek wyznaczenia inkasentów w przypadku zarządzenia poboru podatków lub opłat w drodze inkasa    195
   6. Wynagrodzenie inkasentów    197
   7. Termin płatności należności pobranych przez inkasentów    198
   Art. 10. [Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania]    199
   1. Rodzaje ryczałtów w prawie podatkowym    199
   2. Ryczałty o charakterze obligatoryjnym    200
   3. Ryczałty o charakterze fakultatywnym    203
   Art. 11. [Rok podatkowy]    204
   1. Uwagi ogólne    204
   2. Rok podatkowy niebędący rokiem kalendarzowym    207
   Art. 12. [Obliczanie terminów]    208
   1. Uwagi ogólne    209
   2. Terminy materialnoprawne i proceduralne    210
   3. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach    211
   4. Terminy na dokonanie pewnej czynności określone kalendarzowo    212
   5. Wydłużenie terminu przypadającego na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy    212
   6. Wydłużenie terminów procesowych oraz terminów przedawnienia w okresie od 1.04.2020 r. do 23.05.2020 r.w związku z COVID-19    214
   7. Czynności, których podjęcie skutkuje uznaniem terminu za zachowany    217
   7.1. Uwagi ogólne    217
   7.2. Wysłanie do organu podatkowego pisma w formie dokumentu elektronicznego po 5.10.2021 r.    218
   7.3. Wysłanie do organu podatkowego pisma w formie dokumentu elektronicznego przed 5.10.2021 r.    221
   7.4. Nadanie pisma do organu podatkowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie
   członkowskim Unii Europejskiej lub nadane w państwie spoza Unii Europejskiej    222
   7.4.1. Nadanie pisma do organu podatkowego po wyroku TSUE z 27.03.2019 r., C-545/17    222
   7.4.2. Nadanie pisma do organu podatkowego przed wyrokiem TSUE z 27.03.2019 r., C-545/17    224
   7.5. Inne czynności, których podjęcie w terminie skutkuje uznaniem terminu za zachowany    226
  Dział II
   Organy podatkowe i ich właściwość    227
   Rozdział    1
   Organy podatkowe    227
   Art. 13. [Organy podatkowe]    227
   1. Pojęcie organu podatkowego    228
   2. Klasyfikacja organów podatkowych    232
   3. Znaczenie art. 13 § 2–2b dla statusu centralnych organów podatkowych    234
   4. Organy podatkowe pierwszej instancji    237
   5. Odwoławcze organy podatkowe    241
   6. Podatkowe organy wyższego stopnia    243
   7. Podmioty korzystające z niektórych uprawnień organu podatkowego na mocy rozwiązań szczególnych.
   Status radcy skarbowego    246
   Art. 13a. [Nadawanie uprawnień organów podatkowych w szczególnych sprawach]    252
   1. Zakres upoważnienia ustawowego do nadania uprawnienia organów podatkowych    252
   2. Regulacje rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów    253
   Art. 14. [Ogólny nadzór w sprawach podatkowych]    254
   1. Pojęcie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych    254
   2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako organ nadzoru ogólnego    256
   3. Przetwarzanie danych wynikających z deklaracji podatkowych i informacji o schematach podatkowych oraz administrowanie danymi i informacjami    258
   Rozdział 1a
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego    260
   Art. 14a. [Ogólne interpretacje prawa podatkowego]    260
   1. Istota, funkcje oraz treść interpretacji ogólnych    261
   2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej    265
   3. Wymogi stawiane wnioskowi o wydanie interpretacji ogólnej    266
   4. Załatwianie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej – organy rozpatrujące wniosek i organ wydający interpretację ogólną – tryb postępowania    269
   5. Skutki prawne wydania interpretacji ogólnej    273
   6. Objaśnienia podatkowe    274
   Art. 14b. [Indywidualne interpretacje prawa podatkowego]    276
   1. Pojęcie i prawny charakter interpretacji indywidualnych    278
   2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – zakres przedmiotowy, wymogi formalne wniosku i oświadczenie wnioskodawcy    281
   3. Podmioty uprawnione do składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych    296
   4. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ zobowiązany i upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych    299
   5. Niedopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej    300
   6. Zmiana, stwierdzenie wygaśnięcia oraz uchylenie interpretacji przez upoważnione organy a zmiana stanu prawnego po reformie KAS    311
   Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej i jej zaskarżalność do sądu administracyjnego]    312
   1. Przedmiot interpretacji indywidualnej oraz jej forma prawna    313
   2. Tryb zaskarżania interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego    323
   Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej]    328
   1. Wydanie interpretacji indywidualnej – termin    329
   2. Wydanie interpretacji doręczonej „elektronicznie”    332
   3. Powiadomienie o dacie wydania interpretacji indywidualnej    334
   Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów]    334
   Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej]    335
   1. Uprawnienie do zmiany wydanej interpretacji indywidualnej    336
   2. „Nieprawidłowość interpretacji” jako przesłanka jej zmiany    339
   3. Wymagania formalne stawiane zmienionej interpretacji    340
   4. Konsekwencje prawne zmiany interpretacji    342
   5. Doręczanie oraz publikacja zmienionej interpretacji    342
   6. Stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej    344
   7. Uchylenie interpretacji indywidualnej    345
   Art. 14f. [Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej]    348
   1. Przepisy prawne dotyczące opłaty    348
   2. Termin do wniesienia opłaty i sposób jej uiszczenia oraz zwrot opłaty    349
   Art. 14g. [Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia]    350
   1. Przyczyny pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia    350
   2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia    353
   3. Zażalenie na postanowienie o pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia    354
   Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do interpretacji indywidualnej]    356
   1. Znaczenie „odpowiedniego stosowania przepisów”    356
   2. Zakres odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach interpretacji indywidualnych    356
   Art. 14i. [Publikacja interpretacji ogólnych, indywidualnych i objaśnień podatkowych oraz przekazywanie interpretacji indywidualnych organom podatkowym]    359
   1. Publikacja interpretacji ogólnych    359
   2. Przekazywanie interpretacji indywidualnej i jej zmiany    360
   3. Zamieszczanie interpretacji indywidualnych, informacji o interpretacjach oraz objaśnień podatkowych w Biuletynie Informacji Publicznej    361
   Art. 14j. [Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe pierwszej instancji]    362
   1. Organy samorządowe właściwe do wydawania interpretacji indywidualnych    363
   2. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej    365
   3. Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji    365
   4. Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a    366
   Art. 14k. [Zasada nieszkodzenia i wąski zakres jej zastosowania]    367
   1. Istota zasady nieszkodzenia, przesłanki jej stosowania    367
   2. Zakres zastosowania zasady nieszkodzenia    370
   Art. 14l. [Skutki prawne zastosowania się do interpretacji przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej]    371
   Art. 14m. [Szeroki zakres zastosowania zasady nieszkodzenia]    372
   1. Przesłanki ochrony wynikające z art. 14m    373
   2. Zasady stosowania zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku    374
   Art. 14n. [Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed powstaniem spółki lub oddziału bądź przedstawicielstwa]    375
   1. Znaczenie przepisu art. 14n    377
   2. Podmioty objęte ochroną na podstawie art. 14n § 1–3    377
   3. Ochrona w związku z zastosowaniem się do objaśnień podatkowych oraz tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej    379
   Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 14k–14n]    381
   1. Istota wyłączenia    381
   2. Skutki wyłączenia    383
   Art. 14nb. [Zakres stosowania zasady nieszkodzenia w przypadku interpretacji indywidualnych dotyczących transakcji i zdarzeń z „czynnikiem transgranicznym”]    384
   Art. 14o. [Skutki niewydania interpretacji indywidualnej w terminie]    385
   1. „Milcząca interpretacja”    385
   2. Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie „milczącej interpretacji”    388
   Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a]    388
   Art. 14r. [Wniosek wspólny]    389
   1. Istota wniosku wspólnego    390
   2. Procedura uzyskania interpretacji indywidualnej z wniosku wspólnego    391
   Art. 14s. [Wniosek zamawiającego o wydanie interpretacji indywidualnej]    393
   Rozdział    2
   Właściwość organów podatkowych    397
   Art. 15. [Przestrzeganie właściwości]    397
   1. Pojęcie i rodzaje właściwości organów podatkowych    397
   2. Zasady przestrzegania właściwości organów podatkowych    399
   Art. 16. [Właściwość rzeczowa]    400
   1. Kryteria ustalania właściwości rzeczowej organów podatkowych    400
   2. Właściwość rzeczowa naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej    403
   3. Właściwość rzeczowa naczelników urzędów celno-skarbowych jako organów podatkowych    409
   4. Właściwość rzeczowa Ministra Finansów i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej    412
   5. Właściwość rzeczowa samorządowych organów podatkowych    413
   Art. 17. [Właściwość miejscowa]    414
   1. Pojęcie właściwości miejscowej organów podatkowych i kryteria jej ustalania    414
   2. Właściwość miejscowa organów podatkowych – według kryteriów podstawowych    417
   3. Właściwość miejscowa organów podatkowych – według kryteriów szczególnych    420
   3.1. Miejsce pobytu    420
   3.2. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej    420
   3.3. Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania    421
   4. Właściwość miejscowa organów podatkowych a terytorialny zakres działania    422
   Art. 17a. [Właściwość miejscowa w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej]    426
   Art. 17b. [Właściwość miejscowa w sprawie praw i obowiązków przejętych przez następcę prawnego]    427
   Art. 18. [Zmiana właściwości miejscowej w trakcie okresu rozliczeniowego]    428
   1. Zdarzenia powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego w trakcie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego    428
   2. Wyjątki od art. 18 § 1    429
   Art. 18a. [Zmiana właściwości miejscowej po zakończeniu roku podatkowego lub rozliczeniowego]    431
   Art. 18b. [Właściwość miejscowa w dniu wszczęcia postępowania]    433
   Art. 18c. [Wyznaczenie organu właściwego do prowadzenia kontroli lub postępowania]    435
   1. Istota instytucji    436
   2. Wymogi formalne postanowienia w sprawie wyznaczenia organu podatkowego    438
   Art. 18ca. [Wyznaczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przypadku przypuszczenia unikania opodatkowania]    439
   Art. 18d. [Przekazanie postępowania podatkowego naczelnikowi urzędu celno-skarbowego do dalszego prowadzenia]    441
   Art. 19. [Spory o właściwość między organami podatkowymi]    444
   1. Istota sporu o właściwość    444
   2. Przedmiot sporów o właściwość    446
   3. Kompetencje do rozstrzygania sporów o właściwość i forma prawna ich realizacji    446
   4. Pozostałe sytuacje z art. 19. Tryb składania wniosków    447
   Art. 20. [Czynności organu do czasu rozstrzygnięcia sporu]    448
   1. Znaczenie art. 20    448
   2. Pojęcie czynności niezbędnych    449
  Dział IIA
   (uchylony)    451
   Art. 20a–20r. (uchylone).    451
  Dział IIB
   Współdziałanie    453
   Rozdział    1
   Umowa o współdziałanie    453
   Art. 20s. [Zawarcie umowy o współdziałanie]    453
   1. Istota i cel umowy o współdziałanie    453
   2. Ogólne zasady współdziałania    455
   3. Kryteria uczestnictwa w programie współdziałania    456
   Art. 20t. [Forma, treść i czas obowiązywania umowy o współdziałanie]    456
   Art. 20u. [Obowiązki podatnika w ramach umowy o współdziałanie]    457
   Art. 20v. [Czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach umowy o współdziałanie]    459
   Art. 20w. [Wyłączenie następstwa prawnego w przypadku umowy o współdziałanie]    460
   Art. 20x. [Wypowiedzenie umowy o współdziałanie]    460
   Art. 20y. [Czasowy zakaz zawarcia kolejnej umowy o współdziałanie]    461
   Art. 20z. [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego w następstwie rozwiązania umowy o współdziałanie]    462
   Art. 20za. [Ewidencja podatników, z którymi zawarto umowy o współdziałanie]    462
   Rozdział    2
   Porozumienia podatkowe    463
   Art. 20zb. [Zakres porozumienia podatkowego]    463
   1. Istota i forma porozumienia    463
   2. Przedmiot porozumienia    464
   Art. 20zba. [Wyłączenie możliwości zawarcia porozumienia]    465
   Art. 20zc. [Przesłanki odmowy zawarcia porozumienia podatkowego; przepisy stosowane do porozumienia podatkowego]    465
   1. Przesłanki odmowy zawarcia porozumienia    466
   2. Odpowiednie stosowanie do porozumień przepisów w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego    466
   3. Odpowiednie stosowanie do porozumień przepisów w zakresie ustalania cen transferowych    467
   4. Odpowiednie stosowanie do porozumień przepisów w zakresie braku zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania    467
   Art. 20zd. [Opinie wydawane przed zawarciem porozumienia podatkowego]    468
   Art. 20ze. [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego]    468
   1. Przesłanki wypowiedzenia porozumienia    469
   2. Data rozwiązania porozumienia    470
   3. Skutki zastosowania się do porozumienia, które uległo rozwiązaniu    470
   Art. 20zf. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach]    470
   Rozdział    3
   Audyt podatkowy    471
   Art. 20zg. [Rodzaje i cele audytu podatkowego]    471
   Art. 20zh. [Obowiązek przekazania dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu podatkowego]    471
   Art. 20zi. [Opinie i zalecenia sporządzane z przeprowadzonego audytu podatkowego]    472
   Art. 20zj. [Audyt wstępny]    473
   Art. 20zk. [Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych]    474
   Art. 20zl. [Audyt podatkowy w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego]    475
   Art. 20zm. [Skutki złożenia prawnie skutecznej deklaracji lub korekty deklaracji]    476
   Art. 20zn. [Osoby wykonujące czynności w zakresie audytu podatkowego]    477
   Art. 20zo. [Niezależny audyt funkcji podatkowej]    478
   Art. 20zp. [Zakres niezależnego audytu funkcji podatkowej i raport z tego audytu]    479
   Art. 20zq. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach]    480
   Rozdział    4
   Przepisy wspólne    480
   Art. 20zr. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]    480
  Dział IIC
   Porozumienie inwestycyjne    481
   Art. 20zs. [Zawarcie porozumienia inwestycyjnego]    481
   1. Cel i istota porozumienia inwestycyjnego    482
   2. Strony porozumienia oraz jego przedmiot    484
   3. Odmowa zawarcia porozumienia    485
   Art. 20zt. [Przedmiot porozumienia inwestycyjnego]    485
   Art. 20zu. [Wniosek o zawarcie porozumienia]    487
   1. Elementy wniosku o zawarcie porozumienia    488
   2. Zmiana oraz wycofanie wniosku przez inwestora    489
   3. Porozumienie inwestycyjne dotyczące spraw objętych
   właściwością samorządowych organów podatkowych    489
   Art. 20zv. [Opłata wstępna za złożenie wniosku]    490
   Art. 20zw. [Uzgodnienie treści porozumienia]    491
   Art. 20zx. [Obowiązywanie porozumienia]    493
   Art. 20zy. [Opłata główna za zawarcie porozumienia]    494
   Art. 20zz. [Zmiana porozumienia]    495
   Art. 20zza. [Wypowiedzenie porozumienia]    496
   Art. 20zzb. [Wygaśnięcie porozumienia]    498
   Art. 20zzc. [Jawność porozumienia]    499
   Art. 20zzd. [Elektronizacja procedur związanych z porozumieniem]    500
   Art. 20zze. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]    500
  Dział III
   Zobowiązania podatkowe    503
   Rozdział    1
   Powstawanie zobowiązania podatkowego    503
   Art. 21. [Powstawanie zobowiązania podatkowego]    503
   1. Powstawanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa    504
   2. Powstawanie zobowiązań podatkowych z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania    505
   3. Wykluczanie się decyzji ustalających i określających    506
   4. Przypadki wydawania decyzji określających    506
   5. Deklaracje w podatkach powstających z mocy prawa    506
   6. Decyzja w sprawie zwrotu podatku VAT lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym    507
   7. Decyzja określająca wysokość zobowiązania a deklaracja na podatek    507
   8. Deklaracje w podatkach powstających po doręczeniu decyzji ustalającej    508
   9. Weryfikacja poprawności złożonych deklaracji    508
   10. Ustalanie i określanie zobowiązania w kilku deklaracjach i decyzjach    508
   11. Decyzja ustalająca w przypadku śmierci podatnika w trakcie postępowania    509
   12. Jakie decyzje mógł wydać organ podatkowy w okresie od 1.04.2020 r. do 16.05.2020 r.?    510
   Art. 21a. [Potwierdzenie braku zaległości podatkowych]    511
   1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia braku zaległości    511
   2. Brak zaległości w podatkach powstających z mocy prawa    512
   Art. 21b. [Decyzja określająca wysokość dochodu, przychodu lub zysku]    512
   1. Określenie dochodu w kwocie niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego    512
   2. Decyzja określająca wysokość dochodu, przychodu lub zysku    513
   Art. 22. [Zaniechanie poboru podatków i zwolnienie płatnika z jego obowiązków]    513
   1. Rozporządzenie jako akt, na podstawie którego następuje zaniechanie poboru i zwolnienie płatników z obowiązku pobrania podatku    514
   2. Zaniechanie poboru i zaniechanie ustalania podatku    514
   3. Zaniechanie ustalania i poboru podatku rolnego    515
   4. Zaniechanie poboru podatku a umorzenie zaległości podatkowych    515
   5. Zaniechanie poboru a powstanie zobowiązania podatkowego    516
   6. Zwolnienie niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki    516
   7. Ważny interes podatnika lub interes publiczny    516
   8. Ważenie interesu publicznego i interesu podatnika    521
   9. Rozporządzenie jako program pomocowy    521
   10. Beneficjent pomocy    522
   11. Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku na wniosek podatnika    522
   12. Zagrożenie ważnego interesu podatnika, a w szczególności jego egzystencji    523
   13. Podatek niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy    523
   14. Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania zaliczek a zobowiązanie podatnika    524
   15. Ograniczenie poboru zaliczek    524
   16. Uprawdopodobnienie jako obowiązek podatnika    525
   17. Zwolnienie płatników z obowiązku poboru podatków stanowiących dochody budżetów gmin, które są realizowane przez naczelników urzędów skarbowych    525
   18. Organy właściwe do zwalniania płatników z obowiązku poboru podatku i ograniczania zaliczek na podatek    525
   Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania]    526
   1. Uwagi ogólne    527
   2. Istota oszacowania na podstawie art. 23 o.p.    528
   3. Przesłanki oszacowania podstawy opodatkowania    529
   4. Przesłanki odstąpienia od oszacowania    531
   5. Metody oszacowania    532
   6. Dyrektywa określenia podstawy opodatkowania w wysokości zbliżonej do rzeczywistej    535
   7. Znaczenie udziału strony w postępowaniu    537
   8. Oszacowanie podstawy opodatkowania a zasada prawdy materialnej    539
   9. Oszacowanie podstawy opodatkowania a zasada dwuinstancyjności    540
   10. Oszacowanie podstawy opodatkowania a zasada in dubio pro tributario    540
   11. Charakter prawny przepisów regulujących oszacowanie podstawy opodatkowania    541
   12. Procedura, w której można dokonać oszacowania podstawy opodatkowania    542
   13. Alternatywa dla oszacowania podstawy opodatkowania    542
   Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek przy oszacowaniu podstawy opodatkowania]    543
   1. Uwagi ogólne    543
   2. Proporcjonalne określenie wysokości zaliczek    544
   3. Odpowiednie stosowanie art. 53a o.p.    544
   Art. 24. [Określenie wysokości straty przez organ podatkowy]    545
   1. Strata    545
   2. Decyzja określająca stratę    545
   Art. 24a–25. (uchylone).    546
   Rozdział    2
   Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta    546
   Art. 26. [Odpowiedzialność podatnika]    546
   1. Odpowiedzialność podatnika    546
   2. Majątek    547
   Art. 26a. [Wyłączenie odpowiedzialności podatnika]    548
   1. Odpowiedzialność płatnika z tytułu niepobrania lub zaniżenia zaliczki na podatek dochodowy    548
   2. Zakres wyłączenia odpowiedzialności płatnika    549
   3. Odpowiedzialność płatnika, w sytuacji gdy podatnik zapłacił dobrowolnie podatek (zaliczkę)    549
   Art. 27. (uchylony).    551
   Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta]    551
   1. Pojęcie płatnika i inkasenta    552
   2. Zryczałtowane wynagrodzenie    552
   3. Terminy wpłat przez płatników i inkasentów pobranych podatków na rzecz budżetu państwa    552
   4. Zwrot nienależnego lub pobranego w wysokości większej od należnej wynagrodzenia płatnika lub inkasenta    553
   5. Wynagrodzenie płatników i inkasentów podatków samorządowych    553
   Art. 29. [Odpowiedzialność a małżeńska wspólność majątkowa]    555
   1. Zasady odpowiedzialności a małżeńska wspólność majątkowa    555
   2. Majątek wspólny i majątek odrębny    557
   3. Rozdzielność majątkowa    558
   4. Skutki ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej    558
   Art. 30. [Odpowiedzialność płatnika i inkasenta]    559
   1. Zakres odpowiedzialności płatnika    561
   2. Zakres odpowiedzialności inkasenta    562
   3. Charakter odpowiedzialności płatnika i inkasenta    563
   4. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta    563
   5. Odpowiedzialność podatnika a odpowiedzialność inkasenta    567
   6. Wpływ winy podatnika na orzekanie o odpowiedzialności płatnika    568
   7. Skutki prawne zapłacenia podatku przez płatnika lub inkasenta    569
   8. Odpowiedzialność za pobranie podatku ryczałtowego dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych    569
   Art. 31. [Wyznaczenie osób do wykonywania czynności płatnika i inkasenta]    569
   1. Osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jako płatnik i inkasent    570
   2. Odpowiedzialność płatnika (inkasenta) i osoby wyznaczonej do wykonywania ich obowiązków    571
   Art. 32. [Przechowywanie dokumentów przez płatnika i inkasenta]    571
   1. Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta    571
   2. Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków    572
   3. Obowiązek przekazania dokumentów podatnikowi po upływie okresu przedawnienia    572
   Rozdział    3
   Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych    573
   Art. 33. [Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności lub przed wydaniem decyzji]    573
   1. Uwagi ogólne o zabezpieczaniu wykonania zobowiązań podatkowych    574
   2. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności    576
   3. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania albo decyzji określającej wysokość zobowiązania lub wysokość zwrotu podatku    577
   4. Przesłanki zabezpieczenia    580
   5. Postępowanie zmierzające do wydania decyzji o zabezpieczeniu    582
   6. Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego    584
   7. Majątek podatnika, majątek wspólny    586
   8. Zabezpieczenie związane ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści    587
   Art. 33a. [Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu]    587
   1. Przedmiot regulacji prawnej    587
   2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a zarządzenie zabezpieczenia    588
   3. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a postępowanie odwoławcze i postępowanie sądowoadministracyjne    589
   Art. 33b. [Zabezpieczenie na majątku innych podmiotów niż podatnik]    590
   1. Istota regulacji prawnej    591
   2. Zabezpieczenie na majątku płatnika i inkasenta    591
   3. Zabezpieczenie na majątku osób trzecich    592
   4. Zabezpieczenie na majątku podatnika od towarów i usług solidarnie odpowiedzialnego za zaległości podatkowe dostawcy    593
   Art. 33c. [Zabezpieczenie odsetek za zwłokę oraz innych zaległości]    594
   1. Zabezpieczenie odsetek za zwłokę określanych w decyzji podatkowej    594
   2. Zabezpieczenie innych należności    595
   Art. 33d. [Sposoby zabezpieczenia należności podatkowych]    596
   1. Przedmiot i ewolucja regulacji prawnej    596
   2. Zabezpieczenie na wniosek (dobrowolne)    598
   3. Formy zabezpieczenia dokonywanego na wniosek    601
   4. Zabezpieczenie dokonywane w trybie ustawy egzekucyjnej    602
   Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel zobowiązania podatkowego]    604
   1. Wykaz gwarantów i poręczycieli    604
   2. Gwarant i poręczyciel jako osoba trzecia    605
   Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia]    605
   Art. 33g. [Postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dobrowolnego]    606
   Art. 34. [Hipoteka przymusowa]    606
   1. Uwagi ogólne    607
   2. Przedmiot hipoteki    609
   3. Zobowiązania podlegające zabezpieczeniu hipoteką    612
   4. Podmioty uprawnione do zabezpieczania swych wierzytelności hipoteką przymusową    612
   Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej]    613
   1. Charakter wpisu hipoteki przymusowej    613
   2. Decyzja jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej    614
   3. Inne podstawy wpisu hipoteki przymusowej    615
   4. Tryb dokonania wpisu hipoteki przymusowej    616
   5. Wygaśnięcie hipoteki przymusowej    617
   Art. 36–37. (uchylone).    618
   Art. 38. [Tryb zakładania księgi wieczystej]    618
   1. Wniosek o założenie księgi wieczystej    619
   2. Wniosek o wpis do zbioru dokumentów    619
   Art. 38a. [Tryb zaspokojenia z przedmiotu hipoteki]    620
   Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych]    621
   1. Przedmiot regulacji prawnej    621
   2. Wezwanie do złożenia oświadczenia    622
   3. Oświadczenie o stanie majątku    623
   4. Wyjawienie majątku w postępowaniu egzekucyjnym    623
   Art. 40. (uchylony).    624
   Art. 41. [Zastaw skarbowy]    624
   1. Uwagi wprowadzające    624
   2. Pojęcie zastawu skarbowego    624
   3. Zastawnicy    625
   4. Zastawcy    626
   5. Należności podlegające zabezpieczaniu zastawem skarbowym    626
   6. Przedmiot zastawu skarbowego    627
   Art. 42. [Spis rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych]    629
   Art. 42a. (uchylony).    630
   Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych]    630
   1. Uwagi ogólne    631
   2. Treść wpisu do rejestru zastawów    632
   3. Wyznaczenie organu do prowadzenia rejestru zastawów    632
   Art. 44. [Podstawy wniosku o wpis zastawu skarbowego]    632
   Art. 45. [Powstanie zastawu skarbowego]    633
   Art. 46. [Pierwszeństwo zastawów]    635
   1. Uwagi ogólne    635
   2. Pierwszeństwo zastawu skarbowego    635
   3. Tryb zaspokojenia z przedmiotu zastawu skarbowego    637
   Art. 46a. [Wpis zastawu skarbowego]    638
   1. Kompetencje organów    638
   2. Charakter czynności wpisu    638
   3. Przesyłanie wniosku o wpis zastawu    639
   Art. 46b. [Badanie wniosku o wpis zastawu]    640
   Art. 46c. [Wypis i zaświadczenie z rejestru zastawów]    641
   1. Jawność rejestru zastawów skarbowych    641
   2. Pojęcie zainteresowanego    643
   3. Wypis    643
   4. Zaświadczenie    644
   5. Opłaty za wypis i zaświadczenie    644
   Art. 46d. [Dostęp do rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej]    644
   Art. 46e. [Dostęp do rejestru uprawnionych organów]    645
   Art. 46f. [Delegacja ustawowa]    646
   Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego]    647
   1. Uwagi ogólne    647
   2. Przesłanki wygaśnięcia zastawu skarbowego    647
   Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego na podstawie decyzji]    649
   1. Zakres regulacji prawnej    649
   2. Tryb wykreślenia zastawu    651
   Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego bez wydania decyzji]    652
   1. Uwagi ogólne    652
   2. Wykreślenie z powodu wygaśnięcia zastawu    652
   3. Wykreślenie z powodu utraty zasadności istnienia zastawu    653
   4. Wykreślenie z powodu ustanowienia innego zabezpieczenia    654
   5. Tryb wykreślenia zastawu    654
   Rozdział    4
   Terminy płatności    655
   Art. 47. [Termin płatności podatku]    655
   1. Termin płatności podatków powstających po doręczeniu decyzji ustalającej    655
   2. Terminy płatności podatków powstających z mocy prawa    657
   3. Terminy płatności podatków określane przez rady gmin    657
   4. Termin płatności dla płatników    658
   5. Termin płatności dla inkasentów    658
   6. Określanie terminów płatności przez Ministra Finansów    658
   7. Sankcje za nieterminowe płacenie podatków    659
   Art. 48. [Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego]    659
   1. Odraczanie terminów    659
   2. Wniosek podatnika jako podstawa odroczenia    660
   3. Decyzja uznaniowa organu podatkowego w sprawie odroczenia terminu    660
   4. Terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego    661
   5. Terminy, które nie mogą być odraczane    662
   6. Odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej a pomoc publiczna    663
   7. Właściwość organów podatkowych do odraczania terminów    664
   Art. 49. [Termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku]    664
   1. Nowy termin płatności    664
   2. Termin płatności zaległości podatkowej    665
   3. Skutki niedotrzymania nowego terminu płatności podatku    666
   4. Skutki niedotrzymania nowego terminu płatności raty    666
   5. Skutki częściowego zapłacenia podatku (raty)    666
   Art. 50. [Upoważnienie Ministra Finansów do przedłużania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego]    667
   1. Przedłużanie terminów a ich odraczanie    667
   2. Rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów    668
   Rozdział    5
   Zaległość podatkowa    668
   Art. 51. [Zaległość podatkowa]    668
   1. Pojęcie zaległości podatkowej    668
   2. Zaliczka i rata jako zaległości podatkowe    669
   3. Należności płatników i inkasentów jako zaległość podatkowa    670
   4. Skutki powstania zaległości podatkowej    670
   Art. 52. [Nadpłaty i zwroty podatków jako zaległości podatkowe]    671
   1. Nienależnie zwrócone nadpłaty i zwroty podatków – nowy tryb odzyskiwania    672
   2. Nienależnie zwrócone nadpłaty wykazane przez podatnika w deklaracji    672
   3. Nienależnie dokonany zwrot na podstawie wniosku płatnika lub podatnika    673
   4. Nienależnie zwrócone nadpłaty wynikające ze zmodyfikowania decyzji podatkowej    673
   5. Nienależnie zwrócone nadpłaty na podstawie wniosku podatnika    675
   6. Nienależenie zwrócone nadpłaty wynikające ze skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji    676
   7. Termin zwrotu nienależnie otrzymanej nadpłaty    677
   Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów jako zaległość podatkowa]    677
   Rozdział    6
   Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna    678
   Art. 53. [Naliczanie odsetek za zwłokę]    678
   1. Odsetki za zwłokę    679
   2. Brak odsetek za zwłokę w przypadkach wymienionych w art. 52 § 1 pkt 2 o.p.    679
   3. Podmioty zobowiązane do naliczenia odsetek    680
   4. Forma prawna naliczenia odsetek przez organ podatkowy    681
   5. Okres naliczania odsetek    681
   Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę]    683
   1. Określanie decyzją wysokości odsetek od zaliczek – zaległości    683
   2. Do kiedy są naliczane odsetki od zaliczek?    684
   Art. 54. [Nienaliczanie odsetek za zwłokę]    685
   1. Okresy nienaliczania odsetek za zwłokę    686
   2. Nienaliczanie odsetek od zabezpieczonej kwoty zobowiązania    686
   3. Nienaliczanie odsetek po upływie terminu do przekazania odwołania organowi odwoławczemu    686
   4. Nienaliczanie odsetek za okres po upływie terminu do rozpatrzenia odwołania    686
   5. Nienaliczanie odsetek w okresie zawieszenia postępowania    687
   6. Nienaliczanie odsetek o niskich kwotach    687
   7. Uchylenie zakazu naliczania odsetek w okresie od wszczęcia kontroli do doręczenia decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli    687
   8. Nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji    688
   9. Nienaliczanie odsetek po upływie 2 lat od złożenia deklaracji    688
   10. Nienaliczanie odsetek w przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania    689
   11. Opóźnienie w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu    689
   Art. 55. [Wpłacanie odsetek za zwłokę]    690
   1. Wpłata odsetek bez wezwania    690
   2. Proporcjonalne zaliczanie wpłat na poczet zaległości i odsetek    691
   3. Postanowienie o zaliczeniu a wysokość naliczonych odsetek za zwłokę    692
   Art. 56. [Stawka odsetek za zwłokę]    692
   Art. 56a. [Obniżona stawka od zaległości podatkowych]    693
   1. Ewolucja konstrukcji obniżonej stawki od zaległości podatkowych    694
   2. Obniżona stawka odsetek od 1.01.2016 r.    695
   3. Zasady stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę do zaległości powstałych przed dniem 1.01.2016 r.    696
   Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę]    696
   Art. 56ba. [Stawki podwyższone a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT]    698
   Art. 56c. [Waloryzacja stawek odsetek za zwłokę]    698
   Art. 56d. [Obowiązująca stawka odsetek od zaległości podatkowych]    698
   Art. 57. [Opłata prolongacyjna]    699
   1. Przesłanki ustalania opłaty prolongacyjnej    699
   2. Szczegółowe zasady ustalania opłaty prolongacyjnej    700
   3. Stawka opłaty prolongacyjnej    700
   4. Zwłoka w uiszczeniu opłaty prolongacyjnej    701
   5. Przesłanki nieustalenia opłaty prolongacyjnej    702
   6. Możliwość odstąpienia od ustalania opłaty prolongacyjnej    703
   7. Nieustalanie opłaty prolongacyjnej w okresie epidemii    703
   Art. 58. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia szczegółowych zasad naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej]    704
   Rozdział 6a
   Dodatkowe zobowiązanie podatkowe    704
   Art. 58a. [Podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego]    704
   Art. 58b. [Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego]    707
   Art. 58c. [Podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego]    707
   Art. 58d. [Obniżenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego]    709
   Art. 58e. [Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe]    709
   Rozdział    7
   Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych    710
   Art. 59. [Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych]    710
   1. Zamknięty katalog sposobów wygasania zobowiązań podatkowych    710
   2. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie Kodeksu karnego skarbowego    711
   3. Efektywne i nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych    711
   4. Zapłata jako podstawowy sposób wygasania zobowiązań podatkowych    712
   5. Wygaśnięcie zobowiązania wskutek nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego    713
   6. Wygasanie zobowiązań płatnika i inkasenta    713
   7. Zapłata a przedawnienie    714
   Art. 60. [Określenie terminu zapłaty podatku]    714
   1. Dzień dokonania zapłaty w gotówce    715
   2. Dzień dokonania zapłaty w obrocie bezgotówkowym    716
   3. Dzień dokonania zapłaty z rachunków w instytucjach niemających siedziby na terytorium Polski    717
   4. Wzór formularza wpłaty gotówkowej i polecenia przelewu    717
   Art. 61. [Obowiązek zapłaty podatku w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych]    718
   1. Pojęcie działalności gospodarczej    718
   2. Księgi rachunkowe i podatkowe księgi przychodów i rozchodów    718
   3. Polecenie przelewu    719
   4. Podatki niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą    719
   5. Zapłata podatku przez mikroprzedsiębiorców    719
   6. Zapłata podatku znakami akcyzy    719
   7. Papiery wartościowe jako forma zapłaty podatku    719
   8. Skutki zapłacenia podatku w innej formie niż polecenie przelewu    720
   Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą]    720
   Art. 61b. [Mikrorachunek podatkowy]    721
   Art. 62. [Zasady zaliczania wpłat podatków]    722
   1. Nowe zasady zaliczania dokonywanych wpłat    723
   2. Zaliczanie dokonanych wpłat na bieżące zobowiązania    724
   3. Zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zaległości podatkowe i bieżące zobowiązania    724
   4. Zaliczanie dokonanej wpłaty na pokrycie kosztów upomnienia    726
   5. Zasady zaliczania wpłat na zaliczki    726
   6. Zaliczanie dokonanych wpłat na poczet rat podatków, których termin płatności jeszcze nie upłynął    727
   7. Dokonane wpłaty    728
   8. Zobowiązania podatkowe z różnych tytułów    729
   9. Organ właściwy do zaliczenia dokonanych wpłat    730
   10. W jakiej formie podatnik wskazuje na rzecz, jakiego podatku dokonuje wpłaty?    731
   11. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę    731
   12. Kiedy nie wydaje się postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych?    732
   Art. 62a. [Zapłata podatku a środki pieniężne przyjęte jako zabezpieczenie]    732
   Art. 62b. [Zapłata podatku za podatnika]    733
   Art. 63. [Zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków]    734
   1. Zasady zaokrąglania    734
   2. Zasady zaokrąglania kwot podatków płaconych w ratach i zaliczkach    735
   3. Zaokrąglanie odsetek za zwłokę a ich nienaliczanie    735
   4. Niestosowanie zaokrągleń do opłat lokalnych    736
   5. Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pełnych groszy    736
   6. Niezaokrąglanie kwot przy zaliczaniu wpłat    736
   Art. 64. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa]    737
   1. Potrącenie    738
   2. Podatki jako przedmiot potrącenia    738
   3. Cechy wierzytelności, z której mogą być potrącone podatki (zaległości)    739
   4. Tytuły wierzytelności, z których mogą być potrącone podatki (zaległości)    740
   5. Potrącenie podatku (zaległości) z wierzytelności podatnika wobec jednostki budżetowej    740
   6. Zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatnika    741
   7. Tryb postępowania w sprawie potrącenia    742
   Art. 65. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec gminy]    742
   1. Potrącenie podatków samorządowych    742
   2. Rodzaje wierzytelności, z których może być potrącony podatek samorządowy    743
   3. Tryb potrącenia    743
   Art. 66. [Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych]    743
   1. Przeniesienie własności rzeczy (prawa majątkowego) jako forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego    744
   2. Wniosek podatnika    746
   3. Tryb przeniesienia własności rzeczy (praw) w zamian za zaległości w podatkach państwowych    746
   4. Tryb przeniesienia własności rzeczy (praw) w zamian za zaległości w podatkach samorządowych    747
   Art. 67. (uchylony).    747
   Rozdział 7a
   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych    747
   Art. 67a. [Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatku]    747
   1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych    748
   2. Wniosek podatnika    748
   3. Ważny interes podatnika i interes publiczny a oświadczenie o rzeczach mogących być przedmiotem hipoteki lub zastawu skarbowego    751
   4. Ważny interes podatnika lub interes publiczny    751
   5. Ważny interes podatnika a zaległości sprzed okresu epidemii koronawirusa    751
   6. Decyzja podjęta w ramach uznania administracyjnego    752
   7. Odroczenie terminu płatności    752
   8. Rozłożenie na raty    754
   9. Odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty odsetek    755
   10. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami    755
   11. Umorzenie opłaty prolongacyjnej    757
   12. Umorzenie zaległości podatkowej podatnikom solidarnie odpowiedzialnym za zobowiązanie    757
   13. Stosowanie ulg w spłacie podatków samorządowych realizowanych przez naczelnika urzędu skarbowego    758
   14. Jaką decyzję w sprawie ulg w spłacie mógł wydać organ podatkowy w okresie od 1.04.2020 r. do 16.05.2020 r.?    758
   Art. 67b. [Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców]    760
   1. Ulgi w spłacie podatków jako pomoc publiczna    761
   2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą    762
   3. Ważny interes podatnika lub interes publiczny jako przesłanki przyznania ulgi podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą    763
   4. Udzielanie ulg podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą    766
   5. Ulgi w spłacie podatków w ramach pomocy de minimis    766
   6. Ulgi w spłacie w ramach pomocy de minimis w rolnictwie    770
   7. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną    771
   8. Ulgi w spłacie jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi albo samorządowymi    773
   9. Zwrot pomocy publicznej uzyskanej w formie ulgi uznaniowej    774
   10. Pomoc publiczna a ulgi w spłacie podatków w okresie epidemii    774
   11. Uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    778
   Art. 67c. [Ulgi w spłacie należności płatników, inkasentów, spadkobierców oraz osób trzecich]    778
   1. Ulgi w spłacie należności płatników i inkasentów    778
   2. Ulgi w spłacie należności następców prawnych, spadkobierców i osób trzecich    779
   Art. 67d. [Ulgi udzielane z urzędu]    779
   1. Umorzenie zaległości i opłaty prolongacyjnej z urzędu    780
   2. Pozostawienie decyzji umarzającej w aktach sprawy    781
   Art. 67e. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego]    781
   Rozdział    8
   Przedawnienie    782
   Art. 68. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego]    782
   1. Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego a przedawnienie zobowiązania podatkowego    783
   2. Wydanie decyzji ustalającej po upływie terminu przedawnienia    784
   3. Terminy przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania    785
   4. Przedawnienie w dodatkowym zobowiązaniu podatkowym VAT    786
   5. Przedawnienie w dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (art. 58a § 1 o.p.)    787
   6. Przedawnienie zobowiązania z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych    787
   7. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego    788
   Art. 69. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w razie utraty prawa do ulgi]    789
   1. Prawo do ustalenia zobowiązania w przypadku utraty przez podatnika prawa do ulgi    789
   2. Termin do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie w przypadku utraty prawa do ulgi    790
   Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego]    791
   1. Przedawnienie zobowiązań podatkowych    793
   2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych objętych ryczałtem od dochodów spółek    794
   3. Artykuł 68 a art. 70 o.p.    794
   4. Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania    795
   5. Termin przedawnienia    797
   6. Termin przedawnienia a określenie straty    798
   7. Przerwa biegu terminu przedawnienia    798
   8. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia    802
   9. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a skarga pauliańska    806
   10. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym    806
   Art. 70a. [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z uzyskiwaniem informacji od organów innego państwa]    807
   1. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej i biegu terminu przedawnienia w związku z postanowieniami umów międzynarodowych    808
   2. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania    808
   Art. 70b. (uchylony).    808
   Art. 70c. [Zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia]    809
   Art. 70d. [Procedura wzajemnego porozumiewania się a upływ terminu przedawnienia]    812
   Art. 70e. [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania]    812
   Art. 71. [Przedawnienie należności płatników i inkasentów oraz należności, o których mowa w art. 52 i 52a]    813
   Rozdział    9
   Nadpłata    813
   Art. 72. [Pojęcie nadpłaty]    813
   1. Cechy charakterystyczne nadpłaty    814
   2. „Ciężar ekonomiczny” podatku a nadpłata    818
   3. Wpłata zaliczona na poczet odsetek jako nadpłata    821
   4. Nienależnie zapłacone zaległości, odsetki i opłata prolongacyjna    821
   5. Odliczenia z art. 27f ust. 8–10 u.p.d.o.f. jako nadpłata    822
   6. Zwrot gotówkowy dla nowo powstałych przedsiębiorstw a nadpłata    822
   Art. 73. [Określenie wysokości nadpłaty]    823
   1. Nadpłaty powstające w dniu złożenia zeznania lub deklaracji    823
   2. Moment powstania nadpłaty, gdy podatnik nie złożył zeznania rocznego w podatkach dochodowych    825
   3. Moment powstania nadpłaty przy zaliczkach na podatek dochodowy    826
   4. Nadpłaty powstające w dniu dokonania zapłaty    826
   Art. 74. [Powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej]    827
   1. Orzeczenia Trybunałów jako podstawa powstania nadpłaty    827
   2. Wniosek o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE    828
   3. Powstanie nadpłaty w przypadku sprzeczności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, która nie została stwierdzona orzeczeniem TSUE    832
   Art. 74a. [Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy]    833
   1. Decyzja określająca wysokość nadpłaty    833
   2. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w postępowaniu dotyczącym określenia wysokości zobowiązania    835
   3. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w postępowaniu w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania    836
   4. Określenie przez organ podatkowy wysokości nadpłaty w przypadku zapłacenia podatku, bez konieczności składania deklaracji i niezłożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty    838
   5. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w przypadku złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej z prawidłowo wykazaną kwotą podatku i zapłacenia podatku w kwocie wyższej    838
   6. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w przypadku wydania prawidłowej decyzji ustalającej lub określającej, jeżeli podatnik zapłacił więcej, niż wynika z tych decyzji    839
   7. Określenie wysokości nadpłaty przez podatnika    839
   Art. 75. [Postępowanie z nadpłatą]    840
   1. Zmiany w postępowaniach stwierdzających nadpłatę    841
   2. Określenie a stwierdzenie nadpłaty    841
   3. Tryby stwierdzania nadpłaty    842
   4. Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w postępowaniu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego    848
   5. Tryb zwrotu podatku określony w innych ustawach    850
   6. Organy właściwe w sprawach nadpłaty    850
   7. Wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej jako podmioty wnioskujące o zwrot nadpłaty    851
   8. Podatkowa grupa kapitałowa i grupa VAT, a wniosek o stwierdzenie nadpłaty    854
   9. Nadpłata a przejęcie własności gruntu w zamian za zaległości podatkowe    854
   10. Niezbywalność nadpłaty    854
   11. Nabywca towaru a nadpłata    854
   Art. 76. [Zwrot nadpłaty]    855
   1. Tryb zaliczania i zwrotu nadpłaty    855
   2. Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań    856
   3. Zaliczanie nadpłat płatnika i inkasenta    858
   4. Zaliczanie nadpłat spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników    858
   5. Zaliczanie nadpłaty na poczet mandatu karnego    858
   Art. 76a. [Zaliczenie nadpłaty]    858
   1. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych    859
   2. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych    861
   3. Zwrot nadpłaty na rachunek podatnika a odroczone zaległości podatkowe    861
   Art. 76b. [Tryb zwrotu podatku]    861
   1. Zwrot podatku    862
   2. Kredyt pod zwrot VAT    863
   Art. 76c. [Nadpłata zaliczek]    863
   Art. 77. [Terminy zwrotu nadpłaty]    865
   1. Termin zwrotu nadpłaty w przypadku zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji    866
   2. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z decyzji określającej nadpłatę lub stwierdzającej nadpłatę    867
   3. Termin zwrotu nadpłaty w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji przez sąd administracyjny    868
   4. Termin zwrotu nadpłaty powstałej w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE    868
   5. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania lub deklaracji    869
   6. Termin zwrotu nadpłaty na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty    870
   7. Wydłużony termin zwrotu nadpłaty w postępowaniach objętych klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania    870
   Art. 77a. [Zwrot nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy]    871
   1. Zwrot nadwyżki zaliczek    871
   2. Ważny interes podatnika    871
   Art. 77b. [Zwrot nadpłaty]    872
   1. Obowiązek posiadania rachunku bankowego    872
   2. Nadpłata nieprzekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym    873
   3. Nadanie przekazu pocztowego    873
   Art. 77c. [Nadpłata a korekta zeznania w podatku dochodowym]    874
   Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty]    874
   1. Wysokość oprocentowania nadpłaty    876
   2. Oprocentowanie nadpłat w podatkach powstających z mocy prawa    877
   3. Oprocentowanie nadpłat powstałych w podatkach powstających po doręczeniu decyzji ustalającej    879
   4. Przedawnienie a przyczynienie się organu podatkowego do powstania przesłanki uchylenia decyzji    879
   5. Oprocentowanie nadpłat płatników, inkasentów, osób trzecich i następców prawnych    883
   6. Oprocentowanie nadpłat zwracanych na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty    883
   7. Oprocentowanie nadpłat wynikających z zeznań i deklaracji    884
   8. Oprocentowanie nadpłat powstałych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej    884
   9. Oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku pobrania podatku przez notariusza (płatnika)    886
   10. Oprocentowanie nadpłat w postępowaniach objętych klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania    886
   Art. 78a. [Zwrot części nadpłaty]    886
   Art. 79. [Ograniczenie i wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty]    887
   1. Zakaz wszczynania postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty    887
   2. Wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie lub zwrot nadpłaty    888
   3. Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w postępowaniu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego    889
   4. Procedura wzajemnego porozumiewania się a wniosek o stwierdzenie nadpłaty    890
   Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu i zaliczenia nadpłaty]    890
   1. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty    890
   2. Przerwa biegu terminu wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty    891
   3. Zmiana interpretacji indywidualnej po upływie okresu przedawnienia zobowiązania a nadpłata    892
   Rozdział 9a
   Podpisywanie deklaracji    892
   Art. 80a. [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji]    892
   1. Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika podatnika, płatnika i inkasenta    893
   2. Zakres pełnomocnictwa    894
   3. Pojęcie deklaracji    894
   4. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej    895
   Art. 80b. [Zwolnienie podatnika z obowiązku podpisania deklaracji]    895
   Rozdział    10
   Korekta deklaracji    895
   Art. 81. [Korygowanie deklaracji]    895
   1. Prawo do korekty deklaracji w podatkach powstających z mocy prawa    895
   2. „Korekta” deklaracji w podatkach powstających po doręczeniu decyzji    897
   3. Uzasadnienie przyczyny korekty    898
   Art. 81a. (uchylony).    898
   Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do korekty deklaracji]    898
   1. Zawieszenie prawa do korekty deklaracji    899
   2. Korekta deklaracji a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania    900
   3. Nieskuteczność korekty    901
   4. Korekta deklaracji w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty    901
   5. Korekta deklaracji a złożenie deklaracji w trakcie postępowania lub kontroli    902
   6. Korekta deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej    902
   Art. 81c. (uchylony).    902
   Rozdział    11
   Informacje podatkowe    903
   Art. 82. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych]    903
   1. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji podatkowych na żądanie organu podatkowego    904
   2. Przekazywanie informacji podatkowych bez żądania    905
   3. Uchylenie § 1b i 2d    906
   4. Przekazywanie informacji, o które zwróciły się władze państw obcych    906
   5. Sankcje z tytułu niezłożenia w terminie informacji podatkowych    907
   Art. 82a. [Informacje dotyczące nierezydentów]    907
   Art. 82b. [Obowiązek współdziałania organów administracji z organami podatkowymi]    908
   Art. 83. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia zakresu i trybu przekazywania informacji podatkowych przez organy i jednostki MON i MSWiA]    908
   Art. 84. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych przez sądy, komorników sądowych i notariuszy]    909
   Art. 85. [Upoważnienie Ministra Finansów do określania obowiązków w zakresie składania informacji i deklaracji podatkowych]    910
   Art. 86. [Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów]    911
   Rozdział 11a
   Informacje o schematach podatkowych    912
   Art. 86a. [Słowniczek]    912
   1. Uwagi ogólne    921
   2. Cel wprowadzenia informacji o schematach podatkowych    922
   3. Przepisy normujące informacje o schematach podatkowych jako przedmiot interpretacji indywidualnej    925
   4. Definicje legalne    927
   5. Pojęcie innej szczególnej cechy rozpoznawczej    928
   6. Pojęcie instytucji finansowej    928
   7. Pojęcie korzystającego    929
   8. Pojęcie korzyści podatkowej    930
   9. Numer Schematu Podatkowego    930
   10. Numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego    931
   11. Pojęcie ogólnej cechy rozpoznawczej    931
   12. Pojęcie podmiotu powiązanego    933
   13. Definicja promotora    933
   14. Pojęcie rachunku finansowego    936
   15. Pojęcie schematu podatkowego    937
   16. Pojęcie schematu podatkowego standaryzowanego    937
   17. Definicja schematu podatkowego transgranicznego    938
   18. Pojęcie szczególnej cechy rozpoznawczej    938
   19. Pojęcie trudnych do wyceny wartości niematerialnych    941
   20. Definicja udostępniania    942
   21. Definicja uzgodnienia    943
   22. Pojęcie wdrażania    944
   23. Pojęcie wspomagającego    944
   24. Kryterium głównej korzyści    944
   25. Kryterium transgraniczne    946
   26. Kryterium kwalifikowanego korzystającego    946
   27. Brak obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym    947
   28. Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 11a do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej    948
   29. Zasady ustalania podmiotu powiązanego    948
   30. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w euro    949
   31. Obejście obowiązku raportowania jako szczególna cecha rozpoznawcza    949
   Art. 86b. [Zasady przekazywania informacji o schemacie podatkowym]    950
   1. Termin przekazania informacji o schemacie podatkowym. Właściwość organu podatkowego    951
   2. Informacja o NSP    954
   3. Informacja o schemacie podatkowym innym niż schemat standaryzowany a tajemnica zawodowa    955
   Art. 86c. [Obowiązki informacyjne korzystającego]    957
   1. Konsekwencje niepoinformowania korzystającego o NSP    958
   2. Obowiązek informacyjny korzystającego w związku z uzgodnieniem niestanowiącym schematu podatkowego    958
   3. Obowiązek informacyjny korzystającego w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego    959
   4. Wielu korzystających a obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym    959
   Art. 86d. [Obowiązki informacyjne wspomagającego]    960
   1. Obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym przez wspomagającego    961
   2. Przekazanie przez wspomagającego informacji o schemacie podatkowym a zachowanie prawnie chronionej tajemnicy zawodowej    963
   3. Wstrzymanie się przez wspomagającego z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia a odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna    964
   4. Zasady przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym przez wspomagającego    964
   Art. 86e. [Wielopodmiotowość a obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym]    964
   1. Wielość podmiotów zobowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym    965
   2. Zwolnienie z obowiązku przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym transgranicznym    965
   3. Wpływ trwającego postępowania w przedmiocie wydania decyzji w sprawie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych lub wydanie takiej decyzji na obowiązek informacyjny    966
   Art. 86f. [Części składowe informacji o schemacie podatkowym]    966
   1. Elementy informacji o schemacie podatkowym    968
   2. Informacje kwartalne    972
   Art. 86g. [Forma przekazania danych o schemacie podatkowym. Zasady nadania NSP]    972
   1. Forma przekazania informacji o schemacie podatkowym    973
   2. Zasady nadania NSP    973
   Art. 86h. [Wątpliwości w przedmiocie złożonej informacji o schemacie podatkowym]    974
   1. Uzupełnienie lub wyjaśnienie w przedmiocie złożonej informacji    975
   2. Zakaz wszczęcia postępowania karnoskarbowego    975
   Art. 86i. [Odmowa nadania i unieważnienie NSP]    976
   Art. 86ia. [Forma doręczenia potwierdzenia NSP oraz innych pism]    977
   Art. 86j. [Obowiązki korzystającego. Podpisywanie informacji o schemacie podatkowym]    977
   1. Obowiązki informacyjne korzys
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia