Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II

-18%

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

138,58  169,00

Format: pdf

138,58169,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono
na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.


W tomie II, obejmującym art. 120–344, uwzględniono regulacje związane z „Polskim Ładem” – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zaprezentowano w nim m.in. następujące zagadnienia:
• nowe regulacje w zakresie doręczeń elektronicznych oraz przepisów je wprowadzających,
• udostępnianie informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych od inwestora w związku z porozumieniem inwestycyjnym,
• udostępnianie przez organy podatkowe informacji zawartych w aktach spraw podatkowych,
• dostęp do akt kontroli raportujących instytucji finansowych,
• wygaśnięcie z mocy prawa decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania.


Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników organów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracowników biur rachunkowych.


>>> Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I i II <<<


Rok wydania2022
Liczba stron1228
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-451-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    45
  Wprowadzenie    53
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa    55
  Dział IV
   Postępowanie podatkowe    57
   Rozdział    1
   Zasady ogólne    57
   Art. 120. [Zasada legalności i praworządności]    57
   1. Pojęcie zasad ogólnych postępowania podatkowego    57
   2. Istota zasady legalizmu i praworządności    58
   3. Pojęcie przepisów prawa    59
   4. Reguły rozstrzygania obowiązujące organy podatkowe i sądy    60
   5. Skutki prawne naruszenia zasady legalizmu i praworządności    63
   Art. 121. [Zasada postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, zasada udzielania informacji]    63
   1. Ogólne pojęcie zaufania    63
   2. Rozumienie zasady budzenia zaufania do organów podatkowych w orzecznictwie sądowym    64
   3. Zasada udzielania informacji w ujęciu historycznym    67
   4. Pojęcie udzielania informacji    67
   5. Udzielanie informacji wyłącznie stronom i ich pełnomocnikom, przedstawicielom    68
   Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej]    68
   1. Istota zasady prawdy obiektywnej    69
   2. Ciężar dowodzenia a zasada prawdy obiektywnej    69
   3. Zasada prawdy obiektywnej w orzecznictwie sądowym    70
   Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania]    72
   1. Istota zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania    73
   2. Pojęcie zapewnienia stronom czynnego udziału    73
   3. Sformułowanie „w każdym stadium postępowania”    74
   4. Wyjątek od zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania    74
   5. Skutki prawne niezachowania zasady czynnego udziału stron w postępowaniu    75
   6. Orzecznictwo sądowe odnoszące się do zasady czynnego udziału stron    75
   Art. 124. [Zasada przekonywania stron]    77
   1. Istota zasady przekonywania stron    77
   2. Działania bez stosowania środków przymusu    78
   Art. 125. [Zasada szybkości i prostoty postępowania]    79
   1. Działania wnikliwe i proste    80
   2. Działania szybkie oraz załatwianie sprawy niezwłoczne    80
   Art. 126. [Zasada pisemności (sposobów załatwiania spraw podatkowych)]    83
   1. Istota zasady pisemności. Sposoby załatwiania spraw podatkowych    83
   2. Zasada pisemności w ujęciu historycznym    84
   3. Załatwianie spraw podatkowych w postaci papierowej    85
   4. Załatwianie spraw podatkowych w postaci elektronicznej    86
   4.1. Załatwianie spraw podatkowych poprzez opatrzenie pism podpisami lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną    86
   4.2. Załatwianie spraw podatkowych z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną    88
   4.3. Załatwianie spraw podatkowych z wykorzystaniem usług online    88
   5. Pisma kierowane do organów podatkowych    89
   6. Wyjątek od zasady pisemności (sposobów załatwiania spraw podatkowych)    89
   Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności]    90
   1. Istota zasady dwuinstancyjności    90
   2. Skutki prawne naruszenia zasady dwuinstancyjności    93
   3. Wyjątek od zasady dwuinstancyjności    93
   Art. 128. [Zasada trwałości decyzji ostatecznych]    94
   1. Istota zasady trwałości decyzji ostatecznych    94
   2. Realizacja zasady trwałości decyzji ostatecznych    95
   3. Wyjątki od zasady trwałości decyzji ostatecznych    95
   Art. 129. [Zasada jawności postępowania]    96
   Rozdział    2
   Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego    98
   Art. 130. [Przesłanki wyłączenia pracownika organu podatkowego]    98
   1. Uwagi ogólne    99
   2. Osoby podlegające wyłączeniu    100
   3. Charakter czynności, w odniesieniu do których pracownik podlega wyłączeniu    100
   4. Zakres postępowań, w których wyłączenie znajduje zastosowanie    100
   5. Przesłanki wyłączenia pracownika z mocy prawa    101
   6. Wyłączenie pracownika na wniosek lub z urzędu    108
   7. Forma rozstrzygnięcia o wyłączeniu    108
   8. Skutki wyłączenia pracownika    109
   9. Następstwa naruszenia przepisów o wyłączeniu    110
   Art. 131. [Przesłanki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego]    111
   1. Uwagi ogólne    111
   2. Przesłanki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego    112
   3. Skutki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego    113
   Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego]    113
   Art. 131b. [Forma wyznaczenia organu podatkowego]    114
   Art. 132. [Przesłanki wyłączenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta]    114
   1. Uwagi ogólne    114
   2. Przesłanki wyłączenia    115
   3. Skutki wyłączenia    116
   Art. 132a. [Ustanie małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli a wyłączenie organu]    116
   1. Uwagi ogólne    116
   2. Zakres zastosowania przepisu    116
   Rozdział    3
   Strona    117
   Art. 133. [Definicja funkcjonalna strony]    117
   1. Pojęcie strony    118
   2. Strona w znaczeniu procesowym    119
   3. Podmioty mogące być stroną    120
   4. Wadliwość konstrukcji strony postępowania podatkowego ujętej w art. 133 § 2a i 2b o.p.    120
   5. Małżonkowie jako strona postępowania    122
   6. Spółka cywilna jako strona postępowania    123
   7. Strona postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej    123
   8. Strona postępowania w przypadku solidarnego obowiązku podatkowego    123
   9. Osoba trzecia jako strona w postępowaniu prowadzonym wobec podatnika    124
   10. Podatnik jako strona w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności płatnika    125
   11. Strona postępowania w przypadku solidarnej odpowiedzialności członków zarządu    125
   12. Strona postępowania w przypadku przedsiębiorstwa w spadku    126
   13. Zarządca sukcesyjny oraz zarządca faktyczny, jako strona postępowania podatkowego    126
   Art. 133a. [Działanie organizacji społecznej w sprawie podatnika]    127
   1. Uwagi ogólne    127
   2. Pojęcie organizacji społecznej    128
   3. Zakres żądania organizacji społecznej    129
   4. Przesłanki uzyskania przez organizację społeczną praw strony    129
   5. Rozstrzygnięcie o uznaniu żądania organizacji społecznej    132
   6. Uprawnienia organizacji społecznej    132
   7. Inne podmioty na prawach strony    133
   Art.. (uchylony).    134
   Art. 135. [Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych]    134
   1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych    134
   2. Odrębności w zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych    134
   3. Zdolność procesowa osoby fizycznej i jej reprezentowanie w postępowaniu podatkowym    135
   4. Zdolność procesowa oraz reprezentacja osoby prawnej, a także jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej    136
   5. Zdolność postulacyjna na gruncie prawa podatkowego    137
   6. Upadły jako strona postępowania podatkowego    138
   7. Zdolność procesowa przedsiębiorstwa w spadku oraz jego reprezentacja    141
   Art. 136–137. (uchylone).    142
   Art. 138. [Wyznaczenie przedstawiciela, ustanowienie kuratora]    142
   1. Uwagi ogólne    142
   2. Kurator dla osoby niezdolnej do czynności prawnych    142
   3. Kurator dla osoby nieobecnej    143
   4. Kurator osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej    145
   5. Kurator jako pełnomocnik ogólny strony    146
   Rozdział 3a
   Pełnomocnictwo    147
   Art. 138a. [Działanie przez pełnomocnika]    147
   1. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych – ewolucja regulacji prawnych    147
   2. Istota i rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych    148
   3. Prawo strony do działania przez pełnomocnika    150
   4. Czynności wymagające osobistego działania strony    151
   5. Skutki pominięcia pełnomocnika przez organ    152
   6. Uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa przez profesjonalnych pełnomocników    153
   7. Urzędowe poświadczenie podpisu strony    155
   Art. 138b. [Pełnomocnik]    156
   1. Osoba mogąca być pełnomocnikiem    156
   2. Agent celny w postępowaniu podatkowym    158
   3. Pełnomocnictwo domniemane    158
   Art. 138c. [Elementy pełnomocnictwa]    160
   1. Wymogi formalne pełnomocnictwa    160
   2. Uzupełnienie braków formalnych pełnomocnictwa    162
   Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne]    165
   1. Zakres pełnomocnictwa ogólnego    166
   2. Kurator jako pełnomocnik ogólny    168
   3. Forma pełnomocnictwa ogólnego    169
   4. Zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego    170
   Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne]    171
   1. Zakres pełnomocnictwa szczególnego    171
   2. Formy pełnomocnictwa szczególnego    174
   Art. 138f. [Pełnomocnictwo do doręczeń]    175
   1. Ewolucja regulacji prawnej    176
   2. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń    176
   3. Skutki braku pełnomocnika do doręczeń    178
   4. Stosowanie przepisów dotyczących pełnomocnictwa szczególnego    178
   Art. 138g. [Wielość pełnomocników]    179
   Art. 138h. [Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w formie dokumentu elektronicznego]    180
   Art. 138i. [Skuteczność pełnomocnictwa w czasie]    181
   Art. 138j. [Delegacja ustawowa]    183
   Art. 138k. [Centralny Rejestr Pełnomocnictw]    184
   Art. 138l. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny dla osoby nieobecnej]    185
   Art. 138m. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej]    188
   Art. 138n. [Wyznaczenie profesjonalnego tymczasowego pełnomocnika szczególnego oraz ustalenie wynagrodzenia i kosztów]    189
   1. Wyznaczenie profesjonalnego tymczasowego pełnomocnika szczególnego    190
   2. Ustalenie wynagrodzenia i kosztów tymczasowego pełnomocnika szczególnego    191
   Art. 138o. [Odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego]    193
   Rozdział    4
   Załatwianie spraw    194
   Art. 139. [Terminy załatwiania spraw]    194
   1. Uwagi ogólne    195
   2. Charakter terminów załatwiania spraw    195
   3. Terminy załatwiania spraw przez organ pierwszej instancji    196
   4. Terminy załatwiania spraw przez organ odwoławczy    198
   5. Terminy załatwienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej    198
   6. Zasady obliczania terminów załatwiania spraw    199
   7. Skutki naruszenia terminów załatwiania spraw    200
   8. Terminy załatwiania spraw a COVID-19    201
   Art. 140. [Przekroczenie terminu do załatwienia sprawy]    204
   1. Uwagi ogólne    205
   2. Przesłanki zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy i wyznaczenia nowego terminu    205
   3. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy    206
   4. Treść i forma zawiadomienia oraz wyznaczenia terminu    207
   5. Zawiadomienie strony o niezałatwieniu sprawy we właściwym terminie a COVID-19    207
   Art. 141. [Ponaglenie na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie]    208
   1. Uwagi ogólne    208
   2. Przesłanka ponaglenia    210
   3. Właściwość organów do rozpatrzenia ponaglenia    211
   4. Czynności organu rozstrzygającego ponaglenie    212
   5. Niezałatwienie sprawy z rażącym naruszeniem prawa    214
   6. Forma rozstrzygnięcia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie    215
   7. Skarga na bezczynność organu podatkowego do sądu administracyjnego    215
   8. Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie    217
   9. Ponaglenie a COVID-19    218
   Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu podatkowego]    220
   1. Uwagi ogólne    220
   2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika    220
   3. Podstawy prawne odpowiedzialności pracowników    221
   Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw]    221
   1. Uwagi ogólne    221
   2. Charakterystyka upoważnienia z art. 143 o.p.    222
   3. Przedmiot i forma umocowania    223
   4. Podmioty upoważnione do otrzymania upoważnienia    224
   5. Zasady działania osoby umocowanej    225
   6. Skutki działania bez upoważnienia    225
   Rozdział    5
   Doręczenia    226
   Art. 144. [Doręczanie pism]    226
   1. Uwagi ogólne o przepisach regulujących doręczanie pism od 5.10.2021 r.    227
   2. Uwagi ogólne do art. 144 o.p.    232
   3. Charakter czynności doręczenia    232
   4. Przedmiot doręczenia    233
   5. Zasada oficjalności doręczeń    234
   6. Gwarancyjny charakter przepisów o doręczeniu    234
   7. Doręczanie na adres do doręczeń elektronicznych – art. 144 § 1a    235
   8. Doręczanie posiłkowe – art. 144 § 1b    240
   9. Doręczanie posiłkowe – art. 144 § 1c    244
   10. Doręczanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności lub natychmiastowo wykonalnej z mocy prawa    245
   11. Doręczanie przez portal podatkowy    247
   12. Inne sposoby doręczania pism elektronicznych    249
   13. Doręczanie przez sołtysa    249
   14. Doręczenie pism profesjonalnym pełnomocnikom oraz organom administracji publicznej    250
   15. Skutki doręczenia pisma    254
   16. Podmioty, do których adresowane są przepisy o doręczeniu    255
   17. Następstwa wadliwego doręczenia    255
   18. Doręczanie pism poza granicami RP    256
   19. Ograniczenia w doręczaniu przez operatora pocztowego a COVID-19    260
   Art. 144a. [Zasady doręczania na adres do doręczeń elektronicznych oraz ustalenie dnia doręczenia]    261
   1. Uwagi ogólne    262
   2. Zasady doręczania na adres do doręczeń elektronicznych    262
   3. Zasady ustalania dnia doręczenia pisma doręczonego na adres do doręczeń elektronicznych    265
   4. Przesłanki skuteczności doręczenia dokonanego na podstawie art. 144 § 1b i 1c o.p. – uwagi ogólne    268
   4.1. Zakres podmiotowy obowiązku potwierdzenia doręczenia pisma    270
   4.2. Znaczenie i treść potwierdzenia odbioru pisma    270
   4.3. Postępowanie osoby doręczającej pismo w przypadku uchylania się od pokwitowania odbioru pisma
   lub niemożności dokonania pokwitowania    272
   4.4. Skuteczność doręczania w siedzibie organu podatkowego oraz przez sołtysa    273
   Art. 144b. [Doręczanie wydruków pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego]    274
   1. Uwagi ogólne    274
   2. Przesłanki doręczania wydruków pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego    276
   3. Elementy wydruku    277
   4. Moc dowodowa wydruku    277
   5. Skutki naruszenia art. 144b o.p.    278
   6. Sporządzanie wydruków pism przez operatora pocztowego    278
   Art. 145. [Adresaci pism w postępowaniu podatkowym]    279
   1. Reguły doręczania pism stronie    279
   2. Doręczanie pism przedstawicielowi    280
   3. Doręczanie pism pełnomocnikowi    281
   4. Doręczanie pism pełnomocnikowi mającemu miejsce zamieszkania za granicą    283
   5. Wybór pełnomocnika do doręczeń    284
   6. Skutki naruszenia obowiązku doręczania pism zgodnie z zasadami określonymi w art. 145 o.p.    284
   7. Doręczanie pism podmiotom na prawach strony w postępowaniu, w którym uczestniczy pełnomocnik    287
   8. Doręczanie pism małżonkom    287
   Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia organu o zmianie adresu]    287
   1. Cel obowiązku określonego w art. 146 § 1 o.p.    287
   2. Zakres podmiotowy obowiązku określonego w art. 146 § 1 o.p.    288
   3. Zakres przedmiotowy obowiązku określonego w art. 146 § 1 o.p.    288
   4. Zakres temporalny obowiązku określonego w art. 146 § 1 o.p.    289
   5. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu    290
   6. Art. 146 § 2 a art. 151a § 1 o.p.    292
   Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie adresu przez pełnomocnika ogólnego]    292
   1. Zakres obowiązku określonego w art. 146a § 1 o.p.    292
   2. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu    293
   Art. 147–147a. (uchylone).    293
   Art. 148. [Miejsce doręczenia pism osobom fizycznym]    293
   1. Zakres przedmiotowy art. 148 o.p.    294
   2. Doręczanie pism pod adresem miejsca zamieszkania    295
   3. Doręczanie pod adresem doręczeń w kraju    296
   4. Doręczanie pism w siedzibie organu podatkowego    296
   5. Doręczanie pism w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności    297
   6. Doręczanie pism w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie    298
   Art. 149. [Doręczanie pism w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu]    299
   1. Uwagi ogólne    299
   2. Zasady doręczania pism na podstawie art. 149 o.p.    300
   3. Doręczanie pism domownikowi    302
   4. Doręczanie pism sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy    304
   5. Skutek doręczenia zastępczego oraz konsekwencje nieoddania pisma adresatowi przez osobę, która je odebrała    306
   Art. 150. [Postępowanie w przypadku niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 148 § 1 lub art. 149]    307
   1. Cel i charakter prawny doręczenia określonego w art. 150 o.p.    307
   2. Przesłanki dopuszczalności zastosowania art. 150 o.p.    308
   3. Zasady doręczenia na podstawie art. 150 o.p.    308
   4. Zasady odbioru pisma w placówce pocztowej    311
   5. Moment doręczenia pism na podstawie art. 150 o.p.    312
   6. Fikcja doręczenia pisma a COVID-19    312
   Art. 150a. [Doręczanie na adres skrytki pocztowej]    314
   1. Uwagi ogólne    314
   2. Zasady doręczenia na podstawie art. 150a o.p.    314
   Art. 151. [Doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom niemającym osobowości prawnej]    315
   1. Zakres podmiotowy art. 151 o.p.    315
   2. Miejsce doręczania pism zgodnie z art. 151 o.p.    315
   3. Sposób doręczania pism zgodnie z art. 151 § 1 o.p.    317
   4. Sposób doręczania pism zgodnie z art. 151 § 2 o.p.    318
   Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia]    318
   1. Charakterystyka art. 151a o.p.    319
   2. Doręczanie pisma zgodnie z art. 151a § 1 o.p.    319
   3. Doręczanie pisma zgodnie z art. 151a § 2 o.p.    320
   4. Relacje pomiędzy art. 151a o.p. a 138m o.p.    320
   Art. 152. (uchylony).    321
   Art. 152a. [Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej – uchylony]    321
   Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma]    321
   1. Zakres zastosowania art. 153 o.p.    322
   2. Postępowanie osoby doręczającej pismo w przypadku odmowy przyjęcia pisma przez adresata    323
   3. Skutek odmowy przyjęcia pisma przez adresata    323
   Art. 154. [Doręczanie pism kuratorowi, przedstawicielowi oraz przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym]    324
   1. Doręczanie pism skierowanych do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie mają organów    324
   2. Doręczanie pism kierowanych do osób korzystających ze szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego    325
   Art. 154a. [Wniosek o doręczenie pisma organu podatkowego przez władze państwa członkowskiego UE]    325
   1. Uwagi ogólne    326
   2. Przedmiot regulacji    327
   3. Zasady doręczania    327
   4. Skutek doręczenia pisma    328
   Art. 154b. [Stosowanie przepisów]    328
   1. Przedmiot regulacji    328
   2. Zasady doręczania pism pochodzących od obcej władzy    328
   Art. 154c. [Zasada wzajemności]    329
   1. Uwagi ogólne    329
   2. Zasada wzajemności    329
   Rozdział    6
   Wezwania    329
   Art. 155. [Przesłanki wzywania]    329
   1. Uwagi ogólne    330
   2. Zakres podmiotowy art. 155 o.p.    330
   3. Zakres przedmiotowy obowiązków wynikających z art. 155 o.p.    331
   4. Przesłanka wezwania    331
   5. Zasada nieuciążliwości wezwań    332
   6. Wezwanie do dokonania określonej czynności    332
   7. Inne przepisy dotyczące wezwań w Ordynacji podatkowej    333
   8. Inne przepisy dotyczące wezwań w przepisach prawa podatkowego szczegółowego    334
   9. Ograniczenia obowiązku osobistego stawienia się    334
   10. Charakter prawny wezwania oraz egzekucja obowiązków nakładanych na podstawie art. 155 § 1 o.p.    334
   11. Wezwanie a zawiadomienie    335
   12. Obowiązek osobistego stawiennictwa w siedzibie organu podatkowego a COVID-19    335
   Art. 156. [Ograniczenie obowiązku osobistego stawienia się]    338
   1. Dodatkowe ograniczenie w zakresie obowiązku osobistego stawienia się    338
   2. Zastrzeżenie chęci osobistego stawienia się    338
   3. Zastrzeżenie chęci osobistego stawienia się przez stronę    339
   4. Wyjątki od ograniczenia w zakresie obowiązku osobistego stawienia się    340
   Art. 157. [Pomoc prawna]    340
   1. Uwagi ogólne    341
   2. Przesłanki skorzystania z pomocy prawnej innego organu podatkowego    341
   3. Określenie przedmiotu pomocy prawnej    342
   Art. 157a. [Rozszerzenie zakresu pomocy prawnej]    342
   1. Uwagi ogólne    342
   2. Zakres i przesłanki pomocy prawnej wynikającej z art. 157a o.p.    343
   Art. 158. [Obowiązek osobistego stawienia się]    344
   1. Wyłączenie stosowania art. 156 § 1 oraz art. 157 o.p.    344
   2. Przesłanka osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie    344
   Art. 159. [Treść wezwania]    345
   1. Uwagi ogólne    345
   2. Elementy wezwania    346
   3. Wezwanie strony na przesłuchanie    347
   4. Skutki nieprawidłowego wezwania    348
   5. Wezwanie a RODO    348
   Art. 160. [Szczególne formy wezwań]    349
   1. Uwagi ogólne    349
   2. Przesłanki stosowania wezwań w innych formach niż pisemna    350
   3. Skuteczność wezwań w innej formie niż pisemna    350
   Rozdział    7
   Przywrócenie terminu    350
   Art. 161. (uchylony).    350
   Art. 162. [Przywrócenie uchybionego terminu]    350
   1. Uwagi ogólne    351
   2. Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania a wydanie postanowienia o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania    352
   3. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu    353
   4. Przesłanki przywrócenia terminu    353
   5. Przywrócenie terminu a u.COVID-19    360
   Art. 163. [Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu]    362
   1. Właściwość organu podatkowego w sprawie przywrócenia terminu    362
   2. Forma rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o przywrócenie terminu    362
   3. Środki zaskarżenia    362
   Art. 164. [Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia]    363
   1. Uwagi ogólne    363
   2. Właściwość organu podatkowego w sprawie wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia    363
   3. Wstrzymanie wykonania na podstawie art. 164 o.p. a wstrzymanie wykonania na podstawie art. 239f o.p.    363
   Rozdział    8
   Wszczęcie postępowania    364
   Art. 165. [Wszczęcie postępowania (inicjatywa, forma, data)]    364
   1. Uwagi ogólne    365
   2. Wszczęcie postępowania podatkowego a czynności sprawdzające i kontrola podatkowa    366
   3. Limit bagatelności jako przesłanka negatywna wszczęcia postępowania podatkowego    369
   4. Sposoby wszczęcia postępowania    369
   5. Forma wszczęcia postępowania z urzędu    372
   6. Odstępstwa od wydawania postanowienia    375
   7. Forma wszczęcia postępowania na wniosek    377
   8. Zawiadomienie osób będących stroną w sprawie    377
   9. Data wszczęcia postępowania podatkowego    377
   10. Data wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku wniesienia żądania na adres do doręczeń elektronicznych    378
   11. Stwierdzenie nadpłaty a wszczęcie postępowania    380
   12. Wszczęcie postępowania a RODO    382
   Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania]    384
   1. Uwagi ogólne    384
   2. Skutki wniesienia podania przez osobę niebędącą stroną    385
   3. Pozostałe przesłanki niemożności wszczęcia postępowania    386
   4. Forma odmowy wszczęcia postępowania    387
   5. Inne przepisy regulujące odmowę wszczęcia postępowania    387
   6. Artykuł 165a § 1 o.p. a art. 208 § 1 o.p.    388
   7. Odmowa wszczęcia postępowania a RODO    388
   Art. 165b. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej]    388
   1. Uwagi ogólne    389
   2. Zakres stosowania przepisu    389
   3. Treść obowiązku zawartego w art. 165b § 1 o.p.    389
   4. Charakter terminu przewidzianego w art. 165b § 1 o.p.    390
   5. Przesłanki obowiązkowego wszczęcia postępowania podatkowego    390
   6. Przypadki niestosowania art. 165b § 1 o.p.    392
   7. Wyjątki od zasady przedawnienia prawa do wszczęcia postępowania podatkowego    393
   8. Uwagi końcowe    394
   Art. 165c. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej dotyczącej VAT]    396
   1. Uwagi ogólne    397
   2. Znaczenie protokołu z poprzedniej kontroli podatkowej    397
   3. Podmiotowy zakres ochrony    398
   4. Przedmiotowy zakres ochrony    398
   5. Temporalny zakres ochrony    399
   6. Artykuł 165c o.p. a kontrola celno-skarbowa    400
   Art. 166. [Współuczestnictwo formalne]    401
   1. Uwagi ogólne    401
   2. Przesłanki współuczestnictwa    402
   3. Przypadki, w których nie ma zastosowania art. 166 o.p.    402
   4. Współuczestnictwo w postępowaniu w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych    403
   5. Forma rozstrzygnięcia o połączeniu postępowań    403
   6. Możliwość połączenia kilku postępowań prowadzonych w stosunku do tej samej strony    404
   Art. 166a. (uchylony).    405
   Art. 167. [Rozszerzanie zakresu żądania strony]    405
   1. Zakres zastosowania przepisu    405
   2. Przedmiot żądania strony w art. 167 o.p.    406
   3. Warunki zmiany zakresu żądania    406
   4. Skutki uwzględnienia oraz nieuwzględnienia zmiany zakresu żądania    406
   5. Możliwość modyfikacji przez organ podatkowy zakresu przedmiotowego postępowania wszczętego z urzędu    407
   Art. 168. [Wnoszenie podań]    408
   1. Uwagi ogólne o przepisach regulujących wnoszenie podań od 5.10.2021 r.    408
   2. Uwagi ogólne    411
   3. Zakres pojęcia podania    412
   4. Sposoby wnoszenia podania    413
   5. Treść podania    415
   6. Wnoszenie podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej    418
   7. Potwierdzenie wniesienia podania    420
   8. Wnoszenie podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej a COVID-19    421
   Art. 169. [Braki formalne podania]    423
   1. Uwagi ogólne    423
   2. Braki formalne    424
   3. Brak adresu    427
   4. Wezwanie do usunięcia braków    428
   5. Braki fi skalne i rozpatrzenie podania z brakami fi skalnymi    430
   6. Forma orzeczenia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia    430
   7. Skutki wniesienia podania w formie innej niż wskazana w art. 168 § 1 o.p.    431
   8. Braki formalne w odwołaniu    435
   9. Braki formalne we wniosku o interpretację indywidualną    436
   10. Skutek wadliwego wezwania    436
   Art. 170. [Przekazanie podania według właściwości]    437
   1. Uwagi ogólne    437
   2. Obowiązki organu niewłaściwego w sprawie    438
   3. Skutki wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie    438
   4. Przekazanie podania według właściwości a RODO    439
   Art. 171. [Rozpatrywanie podań dotyczących kilku spraw]    439
   1. Uwagi ogólne    440
   2. Skutki wniesienia podania zgodnie z zawiadomieniem określonym w art. 171 § 2 o.p. i art. 66 § 2 k.p.a.    440
   3. Zwrot podania wnoszącemu    441
   4. Przeszkoda w zwrocie podania    442
   5. Zawiadomienie a RODO    442
   Rozdział    9
   Metryki, protokoły i adnotacje    442
   Art. 171a. [Obowiązek prowadzenia metryki sprawy]    442
   1. Uwagi ogólne    443
   2. Rodzaje spraw, w których wyłączono obowiązek prowadzenia metryki sprawy    444
   3. Forma prowadzenia metryki sprawy    445
   4. Wzór metryki sprawy    446
   5. Zakres podmiotowy metryki sprawy    447
   6. Zakres przedmiotowy metryki sprawy    448
   Art. 172. [Czynności wymagające sporządzenia protokołu]    451
   1. Uwagi ogólne    451
   2. Zakres obowiązku utrwalania czynności w formie protokołu    452
   3. Przesłanki utrwalania czynności postępowania w formie protokołu    452
   4. Protokół a inne sposoby utrwalania czynności w postępowaniu    453
   5. Skutki naruszenia zasady utrwalania czynności postępowania w formie protokołu    454
   6. Możliwość sporządzenia protokołu w postaci elektronicznej    454
   Art. 173. [Treść i sposób sporządzania protokołu]    454
   1. Treść protokołu    455
   2. Zasady sporządzania protokołu    456
   Art. 174. [Protokół przesłuchania]    457
   1. Odrębności w sporządzaniu protokołu przesłuchania    457
   2. Odrębności w sporządzaniu protokołu przesłuchania osoby, która złożyła zeznania w języku obcym    458
   Art. 175. [Zeznanie na piśmie oraz inne dokumenty]    458
   1. Uwagi ogólne    459
   2. Dołączenie do protokołu zeznania na piśmie podpisanego przez zeznającego    459
   3. Dołączenie do protokołu dokumentów mających znaczenie dla sprawy    459
   Art. 176. [Skreślenia i poprawki w protokole]    460
   1. Zakres rektyfikacji protokołu    460
   2. Zasady rektyfikacji protokołu    460
   Art. 177. [Adnotacje urzędowe]    460
   1. Zakres obowiązku utrwalania czynności w formie adnotacji    460
   2. Przesłanki utrwalania czynności postępowania w formie adnotacji    461
   3. Treść i forma adnotacji    461
   Rozdział    10
   Udostępnianie akt    462
   Art. 178. [Prawo strony wglądu do akt]    462
   1. Uwagi ogólne    462
   2. Uprawnienia strony wynikające z art. 178 § 1 o.p.    463
   3. Zakres temporalny prawa do wglądu do akt sprawy    464
   4. Realizacja prawa do wglądu do akt sprawy    464
   5. Uprawnienia strony wynikające z art. 178 § 3 o.p.    465
   6. Dostęp do akt w systemie teleinformatycznym    466
   7. Dostęp do informacji publicznej a dostęp do akt    467
   8. Koszty i opłaty związane ze sporządzaniem odpisów lub kopii    468
   9. Dostęp do akt sprawy a COVID-19    468
   Art. 179. [Wyłączenie prawa strony do wglądu do akt]    470
   1. Przesłanki ograniczenia praw do wglądu do akt    471
   2. Ograniczenie uprawnień wynikających z art. 178 o.p.    472
   3. Odmowa zapoznania się z dokumentami    472
   4. Skutki ograniczenia stronie prawa do wglądu do akt    474
   5. Tajemnica skarbowa a ograniczenie prawa do wglądu do akt    476
   Art. 179a. [Prawo strony dostępu do danych]    477
   Rozdział    11
   Dowody    478
   Art. 180. [Zasady postępowania dowodowego]    478
   1. Definicja dowodu    478
   2. Sprzeczność dowodu z prawem    479
   3. Klasyfikacja środków dowodowych    484
   4. Środki dowodowe nazwane i nienazwane    485
   5. Przedmiot dowodu    485
   6. Zasada równej mocy dowodowej środków dowodowych    486
   7. Odstępstwa od zasady równej mocy dowodowej środków dowodowych    487
   8. Dowody ustawowe w postępowaniu podatkowym    487
   9. Dokument sporządzony w języku obcym jako dowód w postępowaniu    488
   10. Dowodzenie a uprawdopodobnienie    489
   11. Oświadczenie strony na podstawie art. 180 § 2 o.p.    490
   12. Oświadczenie strony na podstawie art. 180 § 3 i 4 o.p.    491
   13. Postępowanie dowodowe a nowe technologie    495
   Art. 181. [Dowody z deklaracji, informacji oraz innych dokumentów]    498
   1. Uwagi ogólne    498
   2. Deklaracje złożone przez stronę    500
   3. Informacje podatkowe    500
   4. Dokumenty w postępowaniu podatkowym    500
   5. Dowody przeprowadzone w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej    503
   6. Wyjaśnienia i oświadczenia w postępowaniu podatkowym    504
   7. Materiały zgromadzone w innych postępowaniach    504
   8. Inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej KAS    507
   Art. 181a. [Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo]    508
   1. Uwagi ogólne    508
   2. Zasada równoważności    509
   3. Dowód przeciwko podaniu lub deklaracji odwzorowanym cyfrowo    511
   Art. 182. [Dowody z informacji instytucji finansowych]    511
   1. Uwagi ogólne    512
   2. Przesłanki żądania sporządzenia i przekazania informacji    513
   3. Zakres przedmiotowy uprawnienia organów podatkowych    514
   4. Forma żądania    515
   5. Obowiązki sporządzenia informacji, o których mowa w art. 183 § 3 i 3a o.p.    515
   6. Kontrola czynności wystąpienia z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji z instytucji finansowej    515
   Art. 183. [Wezwanie upoważnionego organu podatkowego do udzielenia informacji przez instytucję finansową]    516
   Art. 184. [Warunki, jakim powinno odpowiadać żądanie upoważnionego organu podatkowego do udzielenia informacji przez instytucje finansowe]    518
   1. Zachowanie zasady szczególnego zaufania    518
   2. Treść żądania    519
   3. Ograniczenie w zakresie przekazywanych informacji    520
   Art. 185. [Warunki odmowy udzielenia informacji przez instytucje finansowe]    520
   Art. 186. (uchylony).    521
   Art. 187. [Zakres i sposób zbierania oraz rozpatrywania materiału dowodowego]    521
   1. Uwagi ogólne    521
   2. Zakaz zawierania ugody pomiędzy organem podatkowym a stroną postępowania    523
   3. Obowiązek zebrania całego materiału dowodowego    524
   4. Ciężar dowodzenia    525
   5. Obowiązek wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego    529
   6. Dysponowanie zakresem postępowania dowodowego i dynamiczny charakter postępowania dowodowego    530
   7. Fakty niewymagające dowodu    531
   Art. 188. [Żądanie strony przeprowadzenia dowodu]    531
   1. Uwagi ogólne    531
   2. Wymogi formalne żądania    532
   3. Przesłanki nieuwzględnienia żądania strony    532
   4. Skutki nieuwzględnienia żądania strony    534
   Art. 189. [Wezwanie strony do przedstawienia dowodu i tłumaczenia dokumentacji]    534
   1. Wezwanie strony do przedstawienia dowodu    535
   2. Żądanie przedstawienia tłumaczenia dokumentacji na język polski    535
   Art. 190. [Prawo strony do udziału w czynnościach dowodowych]    536
   1. Uwagi ogólne    536
   2. Zawiadomienie strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych    538
   3. Dowód uzyskany bez udziału strony a zasada czynnego udziału strony    538
   4. Udział pełnomocnika w czynnościach dowodowych    539
   5. Skutki naruszenia art. 190 o.p.    540
   Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodu]    540
   1. Zasada swobodnej oceny dowodów    540
   2. Etapy przeprowadzania swobodnej oceny dowodów    545
   3. Reguły dokonywania swobodnej oceny dowodów    545
   4. Swobodna ocena dowodów uzyskanych z innych postępowań    546
   5. Swobodna ocena dowodów a uprzednia kontrola decyzji podatkowej przez sąd administracyjny    547
   6. Reguła rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony    548
   Art. 192. [Warunki uznania okoliczności faktycznej za udowodnioną]    551
   1. Uwagi ogólne    551
   2. Przesłanka uznania okoliczności faktycznej za udowodnioną    552
   3. Skutek naruszenia art. 192 o.p.    552
   Art. 193. [Księga jako dowód w postępowaniu (rzetelność i niewadliwość ksiąg)]    553
   1. Rzetelność i nierzetelność księgi podatkowej    553
   2. Niewadliwość i wadliwość księgi podatkowej    555
   3. Domniemania związane z księgą podatkową    555
   4. Wzruszenie domniemań związanych z księgą podatkową przez organ podatkowy    556
   5. Wzruszenie domniemań związanych z księgą podatkową przez podatnika    558
   6. Sprzeczności ekonomiczne a nierzetelność ksiąg    558
   7. Skutki wzruszenia domniemań związanych z księgą    559
   Art. 193a. [Przekazanie ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych]    559
   1. Uwagi ogólne    560
   2. Uprawnienie organu podatkowego przewidziane w art. 193a § 1 o.p.    560
   3. Standaryzacja elektronicznej postaci ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych    561
   4. Zasady przekazywania ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej    564
   Art. 194. [Dowód z dokumentów urzędowych]    566
   1. Pojęcie dokumentu urzędowego    566
   2. Domniemania związane z dokumentem urzędowym    569
   3. Wzruszenie szczególnej mocy dowodowej dokumentów urzędowych    572
   Art. 194a. [Poświadczenie odpisów dokumentów]    574
   1. Uwagi ogólne    574
   2. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu organów władzy publicznej    575
   3. Odpis dokumentu poświadczony za zgodność przez inne podmioty    576
   4. Odpis dokumentu sporządzony w postaci elektronicznej    577
   5. Weryfikacja odpisu dokumentu    578
   6. Poświadczanie odpisów za zgodność przez organ podatkowy    579
   7. Moc dowodowa poświadczonych dokumentów    580
   8. Relacje pomiędzy art. 194a a art. 306d § 3–5 o.p.    580
   Art. 195. [Wyłączenie świadków]    582
   1. Pojęcie świadka    582
   2. Osoby, które nie mogą być świadkami z przyczyn faktycznych    583
   3. Osoby, które nie mogą być świadkami z przyczyn prawnych    584
   Art. 196. [Prawo odmowy zeznań lub odmowy odpowiedzi na pytania]    585
   1. Uwagi ogólne    585
   2. Prawo odmowy składania zeznań    586
   3. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania    587
   4. Pouczenie świadka o przysługujących mu prawach i o odpowiedzialności karnej    588
   5. Zasady przeprowadzania dowodu z przesłuchania świadka    589
   6. Waga dowodu z przesłuchania świadka    590
   Art. 197. [Powołanie i wyłączenie biegłego]    590
   1. Uwagi ogólne    591
   2. Fakultatywne powołanie biegłego    593
   3. Obligatoryjne powołanie biegłego    594
   4. Przedmiot opinii biegłego    595
   5. Opinia biegłego jako dowód w sprawie    596
   6. Wyłączenie biegłego    598
   7. Ekspertyza prawna w zakresie prawa podatkowego    598
   Art. 198. [Dowód z oględzin]    599
   1. Uwagi ogólne    599
   2. Przesłanki przeprowadzenia oględzin    600
   3. Okazanie przedmiotu oględzin    600
   4. Oględziny lokalu mieszkalnego    601
   Art. 199. [Dowód z przesłuchania strony]    601
   1. Uwagi ogólne    601
   2. Przesłanki przesłuchania strony    602
   3. Forma przesłuchania strony    602
   4. Stosowanie przepisów dotyczących świadka    603
   5. Przesłuchanie strony a wyjaśnienia strony    603
   6. Przykłady istotnego znaczenia dowodu z przesłuchania strony    604
   Art. 199a. [Ustalenie treści czynności prawnej przez organ podatkowy]    605
   1. Uwagi ogólne    605
   2. Zasady ustalenia treści czynności prawnej    606
   3. Skutki podatkowe w przypadku czynności prawnej pozornej    608
   4. Wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa    610
   5. Skutki zastosowania art. 199a § 3 o.p. w zw. z art. 1891 k.p.c.    614
   Art. 200. [Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji]    615
   1. Uwagi ogólne    615
   2. Zakres stosowania art. 200 § 1 o.p.    616
   3. Realizacja uprawnienia strony wynikającego z art. 200 § 1 o.p.    617
   4. Wyjątki od obowiązku wynikającego z art. 200 § 1 o.p.    618
   5. Zakres stosowania art. 200 § 3, 4 i 5 o.p.    619
   6. Skutki naruszenia art. 200 o.p. przez organ podatkowy    622
   7. Artykuł 200 o.p. a COVID-19    623
   Rozdział 11a
   Rozprawa    623
   Art. 200a. [Rozprawa w postępowaniu podatkowym]    623
   Art. 200b. [Termin rozprawy w postępowaniu podatkowym]    624
   Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą w postępowaniu podatkowym]    624
   Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą w postępowaniu podatkowym]    624
   1. Uwagi ogólne    624
   2. Przesłanki uzasadniające przeprowadzenie rozprawy    625
   3. Przesłanki będące podstawą do odmowy przeprowadzenia rozprawy    628
   4. Czynności poprzedzające przeprowadzenie rozprawy    629
   5. Uczestnicy rozprawy    631
   6. Przebieg rozprawy    631
   7. Czynności organu odwoławczego po przeprowadzeniu rozprawy    634
   8. Rozprawa jako część składowa odwoławczego postępowania podatkowego    634
   Rozdział    12
   Zawieszenie postępowania    635
   Art. 201. [Przesłanki zawieszenia postępowania]    635
   1. Uwagi ogólne    637
   2. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – śmierć strony    638
   3. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – zaprzestanie pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego albo wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego    639
   4. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – zagadnienie wstępne    640
   5. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – śmierć przedstawiciela ustawowego strony    646
   6. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – utrata przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych    646
   7. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję kasacyjną lub stwierdzającą nieważność decyzji    647
   8. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – wystąpienie o opinię Rady    648
   9. Przesłanka zawieszenia obligatoryjnego – zawieszenie postępowania w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej    648
   10. Zawieszenie fakultatywne na podstawie art. 201 § 1b o.p.    649
   11. Zawieszenie fakultatywne na podstawie art. 201 § 1c o.p.    651
   12. Rozstrzygnięcie w sprawie zawieszenia postępowania    654
   13. Przesłanki zawarte w art. 201 § 1 o.p. a przepisy prawa upadłościowego i naprawczego    655
   Art. 202. [Obowiązek dążenia przez organ podatkowy do usunięcia przeszkód w prowadzeniu postępowania]    657
   1. Uwagi ogólne    657
   2. Czynności organu podatkowego dokonywane w celu podjęcia postępowania    658
   3. Czynności organu podatkowego podejmowane w celu zabezpieczenia dowodu    658
   Art. 203. [Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego]    658
   1. Uwagi ogólne    658
   2. Wezwanie strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego    659
   3. Wystąpienie przez organ podatkowy o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego    659
   Art. 204. [Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych]    660
   1. Uwagi ogólne    660
   2. Przesłanki zawieszenia postępowania    661
   3. Forma zawieszenia postępowania    661
   4. Termin podjęcia zawieszonego postępowania    662
   Art. 204a. (uchylony).    662
   Art. 205. [Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania]    662
   1. Przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania    662
   2. Forma podjęcia zawieszonego postępowania    663
   Art. 205a. [Podjęcie przez organ podatkowy postępowania z urzędu]    663
   1. Uwagi ogólne    664
   2. Okoliczności powodujące ustanie przyczyn zawieszenia postępowania z urzędu    664
   3. Ustanowienie kuratora spadku    666
   Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów z powodu zawieszenia postępowania]    667
   Rozdział    13
   Decyzje    668
   Art. 207. [Rozstrzyganie spraw w formie decyzji]    668
   1. Pojęcie decyzji podatkowej    668
   2. Pojęcie sprawy podatkowej    671
   3. Rozstrzygnięcie sprawy „co do istoty” albo „w inny sposób”    672
   4. Rodzaje decyzji podatkowych    673
   Art. 208. [Umorzenie postępowania]    676
   1. Istota umorzenia postępowania podatkowego    676
   2. Pojęcie bezprzedmiotowości postępowania podatkowego    678
   3. Umorzenie postępowania „w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego”    683
   4. Fakultatywne umorzenie postępowania podatkowego    684
   Art. 209. [Zajęcie stanowiska przez inny organ]    684
   1. Pojęcie współdecydowania organów    685
   2. Współdecydowanie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i naczelników urzędów skarbowych przy udzielaniu zwolnień oraz ulg – jako klasyczny przykład omawianej instytucji    685
   2.1. Podstawy prawne udziału gminnych organów podatkowych w procesie podejmowania decyzji podatkowych przez naczelników urzędów skarbowych    685
   2.2. Zakres przedmiotowy współdecydowania organów    686
   2.3. Przesłanki rozstrzygnięć organów gmin    686
   2.4. Zgoda przewodniczącego zarządu gminy    687
   2.5. Zasady i tryb postępowania przy współdecydowaniu organów    690
   Art. 210. [Treść decyzji podatkowej]    692
   1. Ustawowe elementy decyzji podatkowej    693
   2. Oznaczenie organu podatkowego    695
   3. Data wydania decyzji    697
   4. Oznaczenie strony    698
   5. Powołanie podstawy prawnej    700
   6. Rozstrzygnięcie (osnowa)    700
   7. Uzasadnienie faktyczne i prawne    701
   8. Pouczenie o odpowiedzialności karnej    703
   9. Pouczenie o trybie odwoławczym    704
   10. Podpis osoby upoważnionej    705
   Art. 211. [Pisemna forma doręczenia decyzji]    707
   Art. 212. [Związanie organu wydaną decyzją]    709
   Art. 213. [Prawo strony żądania uzupełnienia lub sprostowania decyzji]    711
   1. Istota żądania uzupełnienia lub sprostowania decyzji    712
   2. Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji w drodze decyzji    712
   Art. 214. [Skutki błędnego pouczenia strony o środkach zaskarżenia]    714
   Art. 215. [Prostowanie błędów rachunkowych, oczywistych omyłek oraz wyjaśnianie wątpliwości]    715
   1. Pojęcie błędu rachunkowego    716
   2. Pojęcie oczywistej omyłki    716
   3. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji    719
   Rozdział    14
   Postanowienia    720
   Art. 216. [Postanowienia]    720
   1. Pojęcie postanowienia    720
   2. Rodzaje wydawanych postanowień    722
   Art. 217. [Treść postanowienia]    722
   Art. 218. [Pisemna forma postanowienia]    724
   Art. 219. [Odpowiednie stosowanie przepisów]    725
   Rozdział    15
   Odwołania    727
   Art. 220. [Prawo odwołania]    727
   1. Pojęcie odwołania    727
   2. Organy podatkowe wyższego stopnia (organy odwoławcze)    728
   3. Instytucja odwołania w orzecznictwie sądowym    729
   Art. 221. [Rozpatrywanie odwołań od decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub samorządowego kolegium odwoławczego wydanych w pierwszej instancji]    732
   1. Pojęcie wydania decyzji w pierwszej instancji przez organy    732
   2. Pojęcie stosowania odpowiednio przepisów    733
   Art. 221a. [Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego]    734
   Art. 222. [Treść odwołania od decyzji]    735
   1. Odwołanie to również podanie    736
   2. Wymogi szczególne odnośnie do treści odwołania    736
   3. Pojęcie zarzutów przeciw decyzji    738
   4. Pojęcie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania    740
   5. Pojęcie dowodów uzasadniających żądanie    741
   6. Opłata skarbowa od odwołania    741
   7. Skutki prawne braków odwołania i ich nieuzupełnienie    742
   Art. 223. [Właściwość i termin do wniesienia odwołania]    743
   1. Zasady wnoszenia odwołania    743
   2. Liczenie terminu do wniesienia odwołania    743
   Art. 223a–225. (uchylone).    745
   Art. 226. [Podejmowanie decyzji w trybie autokontroli]    745
   1. Istota autokontroli    745
   2. Uwzględnienie w całości odwołania jako przesłanka autokontroli    745
   Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu]    747
   1. Termin przekazania sprawy organowi odwoławczemu    748
   2. Obowiązek ustosunkowania się do zarzutów zawartych
   w odwołaniu    748
   Art. 228. [Niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminowi do jego wniesienia]    750
   1. Wstępne badanie odwołania    750
   2. Niedopuszczalność odwołania    751
   3. Uchybienie terminowi do wniesienia odwołania    752
   4. Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia    753
   5. Rodzaj postanowień wydawanych w trybie art. 228 o.p.    754
   Art. 229. [Dodatkowe postępowanie organu odwoławczego lub organu, który wydał decyzję]    755
   Art. 230–231. (uchylone).    759
   Art. 232. [Cofnięcie odwołania przez stronę]    759
   1. Istota cofnięcia odwołania    759
   2. Forma cofnięcia odwołania    759
   3. Forma rozstrzygnięcia w sprawie cofnięcia odwołania    760
   Art. 233. [Decyzje organu odwoławczego]    761
   1. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego    761
   2. Decyzje organu odwoławczego w praktyce orzeczniczej    762
   2.1. Orzekanie ze stanem faktycznym na dzień wydania decyzji    762
   2.2. Orzekanie w związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego    764
   2.3. Orzekanie w sprawie nadpłaty    765
   2.4. Decyzja kasacyjna organu odwoławczego    766
   2.5. Rozstrzygnięcia samorządowych kolegiów odwoławczych    770
   Art. 234. [Zakaz orzekania na niekorzyść strony (zakaz reformationis in peius)]    771
   1. Określenie „na niekorzyść strony”    771
   2. Znaczenie zasady reformationis in peius    772
   3. Pojęcie rażącego naruszenia prawa lub interesu publicznego    773
   Art. 234a. [Zwrot akt organowi pierwszej instancji]    774
   Art. 235. [Odpowiednie stosowanie przepisów]    774
   Rozdział    16
   Zażalenia    775
   Art. 236. [Prawo zażalenia, termin wniesienia]    775
   Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie]    777
   Art. 238. (uchylony).    778
   Art. 239. [Odesłanie do przepisów dotyczących odwołań]    778
   Rozdział 16a
   Wykonanie decyzji    779
   Art. 239a. [Brak wykonalności decyzji nieostatecznej]    779
   1. Uwagi ogólne    779
   2. Ogólna zasada wykonywania decyzji    781
   3. Pojęcie obowiązku podlegającego wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji    781
   Art. 239b. [Przesłanki i zasady nadawania decyzji nieostatecznej rygoru
   natychmiastowej wykonalności]    783
   1. Uwagi ogólne    784
   2. Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności    785
   2.1. Uwagi ogólne    785
   2.2. Warunek toczącego się postępowania egzekucyjnego w zakresie innych należności pieniężnych (art. 239b § 1 pkt 1 o.p.)    787
   2.3. Warunek braku majątku przez stronę (art. 239b § 1 pkt 2 o.p.)    788
   2.4. Warunek zbywania przez stronę majątku (art. 239b § 1 pkt 3 o.p.)    790
   2.5. Warunek krótkiego okresu do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 239b § 1 pkt 4 o.p.)    791
   3. Forma i ramy czasowe rozstrzygnięcia organu podatkowego pierwszej instancji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności    793
   Art. 239c. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o zabezpieczeniu]    794
   Art. 239d. [Wyłączenia przy nadawaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności]    796
   Art. 239e. [Zasady wykonywania decyzji ostatecznej]    797
   Art. 239f. [Zasady wstrzymywania wykonania decyzji ostatecznej]    799
   Art. 239g. [Wstrzymanie wykonania decyzji a jej dobrowolne wykonanie]    802
   Art. 239h. [Wpływ wstrzymania wykonania decyzji na naliczanie odsetek]    802
   Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy a wykonanie decyzji]    802
   Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do wykonywania postanowień]    803
   Rozdział    17
   Wznowienie postępowania    803
   Art. 240. [Przesłanki wznowienia postępowania]    803
   1. Istota nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji ostatecznych    804
   2. Istota wznowienia postępowania podatkowego    806
   3. Przesłanki wznowienia postępowania podatkowego    806
   3.1. Uwagi ogólne    806
   3.2. Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe    807
   3.3. Decyzja wydana została w wyniku przestępstwa    808
   3.4. Decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130–132 o.p.    809
   3.5. Strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu    810
   3.6. Wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję    812
   3.7. Wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody wskazujące na wystąpienie unikania opodatkowania lub nadużycia prawa lub możliwość zastosowania środków  ograniczających umowne korzyści    817
   3.8. Decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu    817
   3.9. Decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone, zmienione, wygaszone lub których stwierdzono nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji    818
   3.10. Decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny    820
   3.11. Rozstrzygnięcie zapadłe w toku procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.r.s.p.o. ma wpływ na treść wydanej decyzji    821
   3.12. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji    822
   3.13. Uprawnienia określone w art. 119j § 1 o.p. mają wpływ na treść decyzji    824
   4. Oczywistość sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa    824
   Art. 241. [Wznowienie postępowania z urzędu lub na żądanie strony]    825
   Art. 242. (uchylony).    827
   Art. 243. [Forma prawna wznowienia i odmowy wznowienia postępowania]    827
   Art. 244. [Właściwości organu w sprawie wznowienia postępowania]    830
   Art. 245. [Rodzaje decyzji wydanych po ponownym rozpoznaniu wznowionej sprawy]    832
   Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji]    835
   Rozdział    18
   Stwierdzenie nieważności decyzji    836
   Art. 247. [Przyczyny stwierdzenia nieważności]    836
   1. Istota stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej    837
   2. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej    841
   2.1. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości    841
   2.2. Decyzja wydana bez podstawy prawnej    842
   2.3. Decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa    845
   2.4. Decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną    852
   2.5. Decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie    855
   2.6. Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały    857
   2.7. Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu    858
   2.8. Decyzja w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą    859
   3. Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji z powodu przedawnienia    860
   Art. 248. [Właściwość organu, forma prawna wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania]    862
   Art. 249. [Niedopuszczalność wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji]    864
   Art. 250–251. (uchylone).    867
   Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji dotkniętej wadą]    867
   Rozdział    19
   Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej    869
   Art. 253. [Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa]    869
   1. Uwagi ogólne    869
   2. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa    871
   3. Interes publiczny lub ważny interes podatnika    873
   4. Uznaniowy charakter decyzji    875
   5. Wyłączenie samorządowych kolegiów odwoławczych od orzekania    877
   Art. 253a. [Uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo]    877
   1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo    877
   2. Brak przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się uchyleniu lub zmianie decyzji oraz interes publiczny lub ważny interes strony – jako przesłanki wzruszenia decyzji    879
   3. Zakaz wydania decyzji na niekorzyść strony    880
   Art. 253b. [Wyłączenie możliwości uchylenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo i nie nabyła prawa]    881
   Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego]    882
   Art. 255. [Uchylenie decyzji z powodu niedopełnienia przez stronę określonej czynności]    885
   Art. 256. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej po terminie]    886
   Art. 257. (uchylony).    887
   Rozdział    20
   Wygaśnięcie decyzji    887
   Art. 258. [Przesłanki]    887
   1. Zmiana przepisu o wygaśnięciu decyzji    888
   1.1. Bezprzedmiotowość decyzji    888
   1.2. Niedopełnienie warunku z zastrzeżeniem    889
   1.3. Niedopełnienie warunków uprawniających do skorzystania z ulg    890
   1.4. Niedopełnienie warunków uprawniających do skorzystania z ryczałtowych form opodatkowania    890
   1.5. Stan faktyczny będący podstawą osiągnięcia korzyści podatkowej w okresach rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym, którego dotyczyła decyzja, nie jest analogiczny do stanu faktycznego określonego w decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania    890
   1.6. Nastąpiła zmiana stanu prawnego mogąca mieć wpływ na ocenę zasadności zastosowania art. 119a lub zmianę sposobu lub metody wyliczenia korzyści podatkowej osiąganej w okresach rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym, którego dotyczyła decyzja    891
   2. Wydawanie decyzji w sprawach wygaśnięcia    892
   Art. 259. [Niedotrzymanie terminu płatności raty]    892
   Art. 259a. [Skutek doręczenia decyzji określającej]    894
   Art. 259b. [Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania]    895
   Rozdział    21
   Odpowiedzialność odszkodowawcza    896
   Art. 260. [Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej]    896
   1. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej w ujęciu ewolucyjnym    896
   2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej    897
   3. Pojęcie szkody w orzecznictwie sądowym    898
   Art. 261. (uchylony).    899
   Rozdział    22
   Kary porządkowe    900
   Art. 262. [Przesłanki]    900
   Art. 262a. [Przesłanki]    901
   1. Istota i cel kar porządkowych    901
   2. Przesłanki wymierzania kar porządkowych    902
   3. Przesłanki stosowania kar porządkowych    904
   Art. 263. [Właściwość organu]    905
   Rozdział    23
   Koszty postępowania    907
   Art. 264. [Obciążenie Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy]    907
   Art. 265. [Zakres kosztów postępowania]    908
   Art. 266. [Zwrot kosztów postępowania]    912
   Art. 267. [Obciążenie strony kosztami]    912
   Art. 268. [Koszty dodatkowe]    915
   Art. 269. [Postanowienie w sprawie kosztów oraz odstąpienie od ustalenia kosztów]    916
   Art. 270. [Umorzenie kosztów postępowania]    917
   Art. 270a. [Postanowienie w sprawie kosztów postępowania]    919
   Art. 270b. [Opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów]    919
   Art. 271. [Egzekucja]    921
  Dział V
   Czynności sprawdzające    923
   Art. 272. [Cel czynności sprawdzających]    923
   1. Istota czynności sprawdzających    924
   2. Czynności sprawdzające związane z poprawnością informacji oraz zeznań    925
   3. Zakres czynności sprawdzających    926
   4. Pełnomocnik w czynnościach sprawdzających    929
   Art. 272a. [Sprawdzanie dokumentów składanych w zakresie wymiany informacji z państwami członkowskimi UE]    929
   Art. 273. (uchylony).    930
   Art. 274. [Wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji podatkowej]    930
   1. Korekta deklaracji w ramach czynności sprawdzających    931
   2. Przesłanki korekty deklaracji dokonywanej przez organ podatkowy    932
   3. Procedura związana z korektą deklaracji przez organ podatkowy    934
   4. Korekta deklaracji dokonywana przez podatnika na wezwanie organu podatkowego    935
   Art. 274a. [Poprawność deklaracji podatkowych]    935
   1. Relacja pomiędzy art. 274 a art. 274a o.p.    936
   2. Zakres zastosowania art. 274a § 1 o.p.    936
   3. Zakres zastosowania art. 274a § 2 o.p.    937
   Art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku]    938
   1. Istota i przesłanki zastosowania art. 274b    939
   2. Termin, do którego ogranicza się zwrot podatku    940
   3. Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku    941
   Art. 274c. [Sprawdzanie dokumentów u kontrahentów podatnika]    941
   1. Istota czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika    942
   2. Zakres obowiązków nałożonych na kontrahenta podatnika    943
   3. Rozszerzenie czynności sprawdzających na inne podmioty niż kontrahenci    944
   4. Konsekwencje niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 274c    944
   5. Pomoc prawna przy prowadzeniu czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika    944
   Art. 275. [Wezwanie do okazania dokumentów, złożenia kopii dokumentów, sporządzenia i przekazania informacji]    945
   1. Obowiązki podatnika korzystającego z ulg podatkowych    945
   2. Obowiązki banków oraz innych instytucji finansowych    947
   Art. 276. [Oględziny lokalu mieszkalnego]    947
   1. Zakres zastosowania art. 276 o.p.    948
   2. Tryb prowadzenia oględzin na podstawie art. 276 o.p.    949
   Art. 277. [Stosowanie przepisów]    950
   Art. 278. [Organ podatkowy wyłączony od dokonywania czynności sprawdzających]    951
   Art. 278a–279. (uchylone).    951
   Art. 280. [Stosowanie przepisów]    951
  Dział VI
   Kontrola podatkowa    955
   Art. 281. [Zakres i cel kontroli podatkowej]    955
   1. Uwagi ogólne    955
   2. Podmioty kontrolujące    955
   3. Podmioty kontrolujące niebędące organami podatkowymi    956
   4. Podmioty kontrolowane    956
   5. Solidarnie ciążący obowiązek podatkowy a kontrolowany    957
   6. Kontrola jako uprawnienie organu podatkowego    958
   7. Kontrola a inne procedury podatkowe    958
   8. Cel kontroli    959
   9. Rodzaje kontroli    960
   Art. 281a. (uchylony).    960
   1. Eliminacja możliwości wyznaczenia reprezentanta przed wszczęciem kontroli podatkowej na podstawie art. 281a o.p.    960
   2. Zasady działania po 1.01.2016 r. reprezentantów wyznaczonych na podstawie art. 281a o.p.    960
   3. Możliwość wyznaczenia pełnomocnika ogólnego jako rozwiązanie zastępujące instytucję reprezentanta uregulowaną w art. 281a o.p. oraz możliwość wyznaczenia pełnomocnika szczególnego w toku kontroli    961
   Art. 282. [Podjęcie kontroli podatkowej]    962
   Art. 282a. [Względny zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej]    962
   1. Uwagi ogólne    962
   2. Przesłanki ponownej kontroli podatkowej    963
   3. Wyłączenie zastosowania art. 282a    964
   Art. 282b. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej]    965
   1. Uwagi ogólne    965
   2. Doręczenie zawiadomienia jako kluczowy element podjęcia kontroli podatkowej    966
   3. Doręczenie zawiadomienia a obowiązek podjęcia kontroli    966
   4. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od doręczenia zawiadomienia    967
   5. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na wcześniejszą kontrolę    968
   6. Forma wyrażenia zgody    968
   7. Wcześniejsza kontrola u przedsiębiorcy    968
   8. Wzór zawiadomienia    968
   Art. 282c. [Kontrola podatkowa bez zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia]    972
   1. Uwagi ogólne    973
   2. Przesłanki wyłączające stosowanie zawiadomienia wynikające z Ordynacji podatkowej oraz innych aktów prawnych    973
   3. Charakter przesłanek wyłączających stosowanie zawiadomienia    974
   4. Konsekwencje zaistnienia przesłanek wyłączających stosowanie zawiadomienia    976
   5. Rozszerzenie zakresu kontroli a obowiązek zawiadamiania    976
   6. Obowiązek informowania kontrolowanego o przesłankach wyłączających zawiadomienie    977
   7. Wyłączenie stosowania zawiadomienia w przypadku, jeżeli kontrola ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej    977
   Art. 283. [Upoważnienie do kontroli]    978
   1. Podmioty, które mogą upoważniać do prowadzenia kontroli    979
   2. Osoby, które mogą zostać upoważnione do prowadzenia kontroli    980
   3. Tożsamość osób upoważnionych do prowadzenia kontroli oraz faktycznie prowadzących czynności kontrolne    981
   4. Zmiana upoważnienia    981
   5. Wyłączenie pracownika oraz organu podatkowego od czynności kontrolnych    981
   6. Elementy upoważnienia a zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli    982
   7. Moment wypełnienia upoważnienia    982
   8. Czas trwania kontroli    983
   9. Przedłużenie czasu trwania kontroli    984
   10. Upoważnienie a solidarny obowiązek podatkowy    984
   11. Wzór upoważnienia    985
   12. Wady dotyczące upoważnienia    986
   13. Przekroczenie zakresu kontroli wskazanego w upoważnieniu    987
   Art. 284. [Doręczenie upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej]    988
   1. Uwagi ogólne    988
   2. Moment wszczęcia kontroli podatkowej    989
   3. Wszczęcie kontroli podatkowej po ustanowieniu pełnomocnika ogólnego    989
   3.1. Uwagi ogólne    989
   3.2. Wszczęcie kontroli podatkowej w przypadku nieobecności pełnomocnika ogólnego    990
   4. Wszczęcie kontroli podatkowej po 1.01.2016 r. po wyznaczeniu reprezentanta ustanowionego do końca 2015 r. na podstawie art. 281a o.p.    990
   5. Wszczęcie kontroli podatkowej przed 1.01.2016 r. po wyznaczeniu reprezentanta ustanowionego do końca 2015 r. na podstawie art. 281a o.p    990
   5.1. Uwagi ogólne    990
   5.2. Wszczęcie kontroli podatkowej wyłącznie wobec reprezentanta ustanowionego w trybie art. 281a o.p.    991
   5.3. Wszczęcie kontroli podatkowej wobec kontrolowanego lub reprezentanta przy swobodnym wyborze podmiotu, wobec którego czynność ta może być podjęta    993
   5.4. Stanowisko pośrednie    999
   5.5. Wyznaczenie reprezentanta na podstawie art. 281a o.p. a możliwość skutecznego wszczęcia kontroli wobec kontrolowanego, traktowanego jako świadek    1001
   6. Miejsce doręczenia upoważnienia oraz potwierdzenie doręczenia tego dokumentu    1002
   7. Przeszkody prowadzenia kontroli podatkowej    1003
   8. Konsekwencje wszczęcia kontroli podatkowej    1003
   9. Wyznaczenie pełnomocnika na wypadek nieobecności kontrolowanego    1003
   10. Doręczenie upoważnienia w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej kontrolowanym, a także gdy kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego    1004
   11. Nieobecność kontrolowanego a kontrola podatkowa    1006
   12. Nieobecność kontrolowanego a czas kontroli u przedsiębiorcy    1007
   13. Brak dostępu do ksiąg a czas kontroli u przedsiębiorcy    1007
   14. Zawieszenie kontroli z uwagi na nieobecność kontrolowanego    1008
   Art. 284a
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia