Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim

1 opinia

Format:

ibuk

Autorki podjęły się analizy ważnego i nietracącego na aktualności tematu, jakim jest organizacja systemu opieki nad dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (…). Praca jest cenna z kilku powodów. Opisuje procesy realizacji zasady dobra dziecka pozbawionego opieki i wsparcia osób najbliższych. Po drugie, lokuje ten proces na poziomie lokalnym, na którym zgodnie z zasadą pomocniczości wsparcie to powinno być systemowo organizowane. Wreszcie, działania dedykowane dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, analizuje w ramach procesu deinstytucjonalizacji, którego celem jest przechodzenie od opieki instytucjonalnej do rodzinnej (….). Inną ważną zaletę recenzowanej książki – stanowi pieczołowicie i przekrojowo przeprowadzona diagnoza skali instytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie łódzkim (…). Autorki odnosząc się do danych liczbowych demaskują kluczowe problemy systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, wsparcia rodziny i przebiegu procesu deinstytucjonalizacji.
Z przekonaniem rekomenduję książkę „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (…).
dr hab. Magdalena Arczewska
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski


Rok wydania2020
Liczba stron122
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-400-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    5
  
  ROZDZIAŁ I. PROCES DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH    10
  O potrzebie deinsytucjonalizacji    11
  Cele deinstytucjonalizacji. Założenia, zasady i wartości leżące u podstaw procesu deinstytucjonalizacji    13
  Postulowane kierunki i podstawowe aktywności w procesie deinstytucjonalizacji    15
  Finansowanie działań w procesie deinstytucjonalizacji    24
  Przewidywane efekty i zagrożenia procesu deinstytucjonalizacji oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom    26
  
  ROZDZIAŁ II. PROCES DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW KRAJOWYCH    29
  Definiowanie deinstytucjonalizacji w dokumentach krajowych    29
  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji w świetle ustaw i dokumentów krajowych    31
  Finansowanie działań lokalnych     47
  Wytyczanie nowych kierunków działań jako podstawa procesu deinstytucjonalizacji a dokumenty krajowe    48
  
  ROZDZIAŁ III. PROBLEMATYKA DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W STRATEGIACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO    51
  Diagnoza sytuacji województwa w kontekście procesów deinstytucjonalizacji    52
  Problematyka usług społecznych    53
  Profilaktyka instytucjonalizacji    54
  Piecza zastępcza    56
  Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej i życie wspierane    56
  Rozwój personelu    57
  Współpraca interdyscyplinarna, współpraca z użytkownikami i koordynacja    57
  Monitoring    58
  Finansowanie działań    61
  
  ROZDZIAŁ IV. INSTYTUCJE OPIEKI CAŁKOWITEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ORAZ WSPARCIE RODZINY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W KONTEKŚCIE PROCESU DEINSTYTUCJONALIZACJI. ANALIZA ILOŚCIOWA    63
  Dzieci i młodzież w instytucjach opieki całkowitej    63
  Rodzinna piecza zastępcza    75
  Wsparcie rodzin    85
  
  ROZDZIAŁ V. PERSPEKTYWY PROCESU DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ NA POZIOMIE LOKALNYM    98
  
  ZAKOŃCZENIE    108
  Bibliografia    110
  Spis wykresów    114
  Spis rysunków    114
  Spis schematów    115
  Nota metodologiczna    116
RozwińZwiń