Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

-30%

Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

52,50  75,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 75,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 52,50 zł  


52,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od autorów
Instalacje elektryczne stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia budynków oraz
innych obiektów budowlanych. Od poprawności ich zaprojektowania oraz rzetelności wykonania zależy
bezpieczeństwo użytkowników. Najważniejszym elementem, jaki powinien zostać spełniony podczas
projektowania instalacji elektrycznych, jest skuteczna ochrona przeciwporażeniowa.
Wymagania w tym zakresie zostały szczegółowo określone w nowej normie PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed porażeniem elektrycznym oraz w normie PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego
napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody połączeń ochronnych. Ogólne wytyczne dotyczące wymagań w zakresie instalacji elektrycznych
zostały określone w rozdziale 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami – ostatnia z dnia 12 marca 2009 r., DzU
nr 56/2009, poz. 461).
W celu przybliżenia zmian wynikających z wprowadzenia normy PN-HD 60364-4-41 i normy PN-HD
60364-5-54 oraz nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, oddajemy
do rąk Czytelników kolejny zeszyt przygotowany przez redakcję miesięcznika „elektro.info”, tym
razem poświęcony ochronie przeciwporażeniowej oraz doborowi przewodów i ich zabezpieczaniu.
W książce zamieściliśmy podstawowe wymagania wynikające z normy PN-HD 60364-4-41, normy
PN-HD 60364-5-54 oraz normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
W pierwszej części książki zostały przedstawione podstawowe zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej
w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Oprócz zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej
przez samoczynne wyłączenie zasilania podczas zwarć, szczegółowo zostały opisane inne
dostępne środki ochrony przeciwporażeniowej z uwzględnieniem specyfiki źródeł zasilania awaryjnego
(zespoły prądotwórcze) oraz źródeł zasilania gwarantowanego (zasilacze UPS). W dalszej części książki
zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów i kabli stosowanych w instalacjach elektrycznych.
Dużo miejsca poświęcono problematyce zabezpieczania kabli i przewodów. Szczególna uwaga została
zwrócona na projektowanie wybiórczości działania poszczególnych stopni zabezpieczeń. Dla łatwiejszego
zrozumienia zasad doboru przewodów zamieściliśmy również osobny rozdział zawierający podstawowe
informacje z zakresu podstaw obliczania prądów zwarciowych. Cennym uzupełnieniem publikacji jest
rozdział poświęcony doborowi przewodów przeznaczonych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych,
które muszą funkcjonować w czasie pożaru, ze względu na pominięcie tych zagadnień w normalizacji.
Na końcu książki zostały zamieszczone badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie
i wzory protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń oraz tabele doboru kabli i przewodów, zgodne
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-523, z uwzględnieniem warunków klimatycznych wstępujących
na terenie Polski. Mam nadzieję, że książka opracowana przeze mnie i projektantów pracowni instalacji
elektrycznych Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie
spełni oczekiwania naszych Czytelników oraz wyjaśni szereg wątpliwości, które pojawiają się przy czytaniu
wymagań zapisanych w normach oraz innych dokumentach techniczno-prawnych.
W imieniu autorów,
Andrzej Boczkowski
przewodniczący CKSIiUE SEP


Rok wydania2010
Liczba stron329
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-919132-8-4
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  Część I Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia     9
  1. Ważniejsze określenia     9
  2. Działanie prądu elektrycznego na ciało ludzkie     17
  3. Warunki środowiskowe     21
  3.1. Klasyfikacja warunków środowiskowych     21
  3.2. Dobór środków ochrony przed porażeniem w zależności od warunków środowiskowych    22
  4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych     22
  5. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych     23
  6. Napięcia     24
  7. Układy sieci    25
  8. Uziomy     30
  9. Przewody uziemiające     34
  10. Główna szyna uziemiająca     34
  11. Przewody ochronne     35
  12. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne     38
  13. Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej     39
  14. Samoczynne wyłączenie zasilania     41
  14.1. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN     42
  14.2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT     44
  14.3. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci IT     44
  15. Izolacja podstawowa części czynnych     46
  16. Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona    46
  17. Przegrody lub obudowy     47
  18. Separacja elektryczna     47
  19. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV     49
  20. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV    50
  21. Przeszkody     50
  22. Umieszczenie poza zasięgiem ręki     50
  23. Izolowanie stanowiska     51
  24. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe     52
  25. Ochrona uzupełniająca     52
  26. Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych     52
  27. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych, w tym opraw oświetleniowych o określonych
  klasach ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym     56
  28. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym     57
  28.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic    57
  28.2. Baseny pływackie i inne     61
  28.3. Tereny budowy i rozbiórki     65
  28.4. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze     71
  28.5. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi     72
  28.6. Urządzenia przetwarzania danych     72
  28.7. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe     73
  28.8. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny     75
  28.9. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu     76
  28.10. Instalacje oświetlenia zewnętrznego     77
  28.11. Wystawy, pokazy i stoiska    78
  28.12. Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach szpitalnych     80
  29. Ochrona przeciwporażeniowa w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych     85
  30. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym    87
  31. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej     88
  31.1. Próba ciągłości elektrycznej przewodów     88
  31.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej    88
  31.3. Sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV, separacji elektrycznej
  lub nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych     89
  31.4. Pomiar rezystancji/impedancji izolacji podłóg i ścian    89
  31.5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego
  wyłączenia zasilania     90
  31.5.1. Układ sieci TN     90
  31.5.2. Układ sieci TT     91
  31.5.3. Układ sieci IT    92
  31.6. Pomiar rezystancji uziomu     93
  31.7. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych     94
  32. Ochrona przeciwporażeniowa przy zasilaniu z zespołów prądotwórczych (ZP) i UPS
  oraz zasady oceny jej skuteczności     96
  32.1. Zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej     101
  32.2. Projektowanie i badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne
  wyłączenie zasilania w obwodach o układzie zasilania TN, zasilanych przez UPS-y     103
  32.3. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach zasilanych
  przez zespół prądotwórczy     106
  Część II Dobór przewodów i ich zabezpieczeń     110
  1. Zwarcia    110
  1.1. Obliczanie zwarć. Początkowy prąd zwarciowy     110
  1.2. Parametry elementów obwodu zwarciowego     115
  1.2.1. Parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego     115
  1.2.2. Parametry zwarciowe pozostałych elementów obwodu zwarciowego     115
  1.3. Obliczanie prądów zwarciowych     121
  1.3.1. Prąd zwarciowy udarowy     121
  1.3.2. Prąd zwarciowy wyłączeniowy     122
  1.3.3. Prąd zwarciowy zastępczy cieplny    124
  1.3.4. Udział silników w prądzie zwarciowym    132
  2. Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych     139
  2.1. Nagrzewanie kabli i przewodów     139
  2.2. Zasady doboru przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych     143
  2.3. Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową     144
  2.4. Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunki zwarciowe     156
  2.5. Sprawdzenie dobranych kabli lub przewodów na warunek spadku napięcia     162
  2.5.1. Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia przy rozruchu silników     165
  2.6. Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia zasilania     166
  2.7. Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe    172
  3. Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych     176
  3.1. Zasady zabezpieczania przetężeniowego     176
  3.2. Zabezpieczenia przewodów     176
  3.3. Wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom     182
  3.4. Selektywność (wybiórczość) zadziałania zabezpieczeń     183
  3.4.1. Selektywność (wybiórczość) działania przy kaskadowym połączeniu
  bezpieczników topikowych     183
  3.4.2. Selektywność (wybiórczość) działania przy kaskadowym połączeniu
  bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym     186
  3.4.3. Selektywność (wybiórczość) działania przy kaskadowym połączeniu
  dwóch wyłączników nadprądowych     189
  3.4.4. Selektywność przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników różnicowoprądowych     193
  3.5. Zabezpieczanie silników     198
  3.5.1. Zabezpieczenie zwarciowe     198
  3.5.2. Zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym     198
  3.5.3. Zabezpieczenie przeciążeniowe     199
  3.5.4. Zabezpieczenie zanikowe     201
  Część III Dodatki     205
  1. Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu     205
  2. Instalacje elektryczne funkcjonujące w czasie pożaru oraz ich ochrona     209
  1. Pożary w pomieszczeniach i krzywe symulujące pożary     209
  2. Bezpieczeństwo pożarowe     214
  2.1. Rozwiązania techniczno-budowlane     217
  3. Dobór przewodów zasilających urządzenia ppoż. funkcjonujące w czasie pożaru     229
  3. Tabele     244
  1. Oznaczenia przewodów i kabli     244
  2. Tabele doboru przewodów i kabli     269
  3. Wymagane rezystancje uziemień wg N SEP-E-001 oraz tabele czasów
  zadziałania bezpieczników topikowych instalacyjnych, tabele rezystancji i reaktancji
  przewodów oraz transformatorów     286
  4. Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania     295
  5. Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy, oznaczenia kolorami
  elementów manipulacyjnych, oznaczenia żył przewodów i kabli barwami     299
  4. Wzory protokołów z przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej     303
  5. Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle     308
  Literatura     321
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia