Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu

-20%

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki ograniczeń ochrony patentowej w kontekście naruszenia patentu na tle przepisów krajowych, z uwzględnieniem praktyki innych krajów europejskich z perspektywy zarówno uprawnionych z patentów, jak i pozostałych użytkowników systemu patentowego.


W publikacji zostały poruszone m.in. takie zagadnienia, jak:


zakres i treść patentu,
ograniczenia ochrony patentowej,
ograniczenia w zakresie egzekwowania patentu (strategie obrony przed zarzutem naruszenia).


Monografia zawiera aktualne tezy z orzecznictwa krajowego i europejskiego, propozycje interpretacji istniejących przepisów oraz ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie uregulowań dotyczących ograniczeń ochrony patentowej i naruszenia patentu.


Adresaci:
Książka zainteresuje podmioty prowadzące i rozstrzygające spory patentowe: sędziów, rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów, a także uprawnionych z patentów oraz osoby korzystające z opatentowanych wynalazków.


Liczba stron672
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-193-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wprowadzenie | str.    19
  
  Rozdział I
  Patent | str.    27
  1. Wprowadzenie | str.    27
  2. Cele prawa patentowego a granice ochrony patentowej | str.    35
  2.1. Klasyczne teorie uzasadniające ochronę patentową | str.    37
  2.1.1. Teoria prawa naturalnego i teoria nagrody | str.    37
  2.1.2. Teoria zachęty i teoria umowy (ujawnienia) | str.    41
  2.2. Współczesne teorie ekonomiczne uzasadniające ochronę patentową | str.    44
  2.3. W poszukiwaniu teorii zrównoważonego systemu patentowego | str.    47
  3. Patent jako wyłączne prawo podmiotowe chroniące wynalazek | str.    51
  3.1. Ogólna charakterystyka patentu | str.    51
  3.2. Zakres i treść patentu (wzmianka) | str.    55
  3.3. Wynalazek jako przedmiot patentu | str.    58
  3.4. Kategorie wynalazków (patentów) a zakres ochrony patentowej | str.    63
  3.4.1. Patent na wytwór | str.    64
  3.4.2. Patent na sposób | str.    65
  3.4.3. Patent na zastosowanie | str.    71
  3.4.4. Patent główny, patent zależny i patent dodatkowy | str.    72
  4. Decyzja administracyjna jako prawny instrument kreujący i ograniczający ochronę patentową | str.    76
  5. Ograniczenia patentu a ograniczenia ochrony (wyłączności) patentowej | str.    81
  6. Ograniczenia ochrony patentowej a egzekwowanie roszczeń z tytułu naruszenia patentu | str.    90
  
  Rozdział II
  Granice ochrony patentowej | str.    97
  1. Wprowadzenie | str.    97
  2. Znaczenie przedmiotowych granic patentu dla oceny naruszenia | str.    99
  2.1. Zakres przedmiotowy patentu w ujęciu porównawczym | str.    100
  2.2. Zastrzeżenia patentowe i ich interpretacja jako podstawa wyznaczania zakresu przedmiotowego patentu | str.    102
  2.2.1. Interpretacja zastrzeżeń patentów europejskich | str.    108
  2.2.2. Interpretacja zastrzeżeń w praktyce zagranicznej | str.    112
  2.3. Zakres przedmiotowy patentu w prawie krajowym | str.    122
  2.3.1. Budowa i rodzaje zastrzeżeń patentowych i ich wpływ na zakres przedmiotowy patentu | str.    126
  2.3.2. Opis i rysunki oraz ich znaczenie przy wyznaczaniu granic ochrony patentowej | str.    128
  2.4. Narzędzia obiektywizujące określanie zakresu przedmiotowego patentu | str.    130
  2.4.1. Ograniczenia w zakresie formułowania zastrzeżeń | str.    131
  2.4.1.1. Wymóg ujawnienia | str.    132
  2.4.1.2. Wymóg kompletności | str.    133
  2.4.1.3. Wymóg jednoznaczności | str.    136
  2.4.2. Ograniczenia przedmiotowe i czasowe dopuszczalnych zmian zgłoszenia | str.    137
  2.4.3. Ograniczenia podmiotowe dla interpretacji zastrzeżeń (znawca w danej dziedzinie techniki | str.    139
  2.5. Elementy subiektywizujące określanie zakresu przedmiotowego patentu | str.    147
  2.5.1. Ekwiwalentność środka technicznego | str.    147
  2.5.1.1. Ten sam skutek techniczny | str.    149
  2.5.1.2. Oczywistość | str.    150
  2.5.1.3. Równoważność cech technicznych | str.    155
  2.5.2. Jakościowe i ilościowe różnicowanie cech technicznych | str.    157
  2.5.2.1. Znaczenie istotności środka technicznego dla zakresu przedmiotowego patentu | str.    158
  2.5.2.2. Znaczenie ilości cech objętych zakresem przedmiotowym patentu | str.    168
  2.5.3. Czasowe elementy oceny przy interpretacji zastrzeżeń i ocenie ekwiwalentności | str.    173
  2.5.3.1. Czasowy punkt odniesienia dla oceny oczywistości ekwiwalentu | str.    174
  2.5.3.2. Historia udzielenia patentu jako czasowy punkt odniesienia dla interpretacji zastrzeżeń | str.    183
  2.5.3.3. Tłumaczenia opisu patentowego i zastrzeżeń | str.    196
  3. Czasowe granice patentu | str.    200
  3.1. Normatywne zasady wyznaczania granic czasowych patentu | str.    200
  3.2. Granice czasowe patentu a założenia i realizacja celów prawa patentowego (ocena prawnoekonomiczna | str.    206
  4. Zakres terytorialny ochrony | str.    213
  4.1. Geograficzne kryteria wyznaczania granic terytorialnych patentu | str.    215
  4.2. Terytorialny charakter patentu a swoboda przepływu towarów (wzmianka | str.    217
  4.3. Terytorialny charakter patentu a wyczerpanie (wzmianka | str.    218
  5. Charakter korzystania z wynalazku jako kryterium ograniczające ochronę patentową | str.    220
  5.1. Korzystanie w celach zawodowych lub zarobkowych | str.    224
  5.2. Korzystanie w celach osobistych lub niezarobkowych | str.    226
  5.3. Graniczne formy korzystania | str.    227
  6. Forma korzystania z patentu jako kryterium ograniczające zakres ochrony patentowej | str.    228
  6.1. Wytwarzanie | str.    237
  6.1.1. Zakres przedmiotowy | str.    237
  6.1.2. Zakres terytorialny | str.    243
  6.2. Oferowanie | str.    244
  6.2.1. Zakres przedmiotowy | str.    249
  6.2.2. Zakres podmiotowy | str.    249
  6.2.3. Zakres czasowy | str.    250
  6.2.4. Zakres terytorialny | str.    253
  6.3. Wprowadzenie do obrotu | str.    257
  6.4. Używanie | str.    261
  6.5. Import | str.    262
  6.6. Graniczne formy korzystania z patentu | str.    264
  6.6.1. Składowanie (przechowywanie) opatentowanego produktu | str.    265
  6.6.2. Eksport | str.    267
  7. Podsumowanie | str.    273
  
  Rozdział III
  Ograniczenia wykonywania uprawnień z patentu | str.    279
  1. Wprowadzenie | str.    279
  2. Ograniczenia wyłączności patentowej | str.    282
  2.1. Ograniczenia wyłączności patentowej – systematyzacja | str.    284
  2.1.1. Korzystanie z opatentowanego wynalazku „nienaruszające patentu” | str. 284
  2.1.2. Korzystanie z opatentowanego wynalazku, na które „nie rozciąga się patent” | str.    288
  2.1.3. Korzystanie z wynalazku w ramach własnych uprawnień | str.    290
  2.2. Ograniczenia – konstrukcja | str.    292
  2.3. Wykładnia przepisów przewidujących ograniczenia | str.    296
  2.3.1. Ochrona patentowa i ograniczenia w ujęciu horyzontalnym | str.    298
  2.3.2. Ograniczenia w ujęciu systemowym | str.    301
  2.3.2.1. Standardy międzynarodowe (art. 30 TRIPS) | str.    302
  2.3.2.2. Prawo unijne | str.    312
  2.3.3. Ograniczenia w ujęciu wertykalnym | str.    314
  2.3.4. Ograniczenia w ujęciu celowościowym | str.    318
  3. Wybrane formy ograniczeń wyłączności patentowej | str.    322
  3.1. Korzystanie z opatentowanego wynalazku w celach poznawczych i doświadczalnych (wyjątek badawczy) | str.    326
  3.1.1. Geneza i cel wyjątku | str.    326
  3.1.2. Wyjątek badawczy w ujęciu porównawczym | str.    329
  3.1.3. Wyjątek badawczy w prawie polskim | str.    333
  3.1.3.1. Zakres przedmiotowy | str.    335
  3.1.3.2. Zakres podmiotowy wyjątku badawczego | str.    356
  3.2. Korzystanie z opatentowanego wynalazku w celach rejestracyjnych (wyjątek Bolara) | str.    362
  3.2.1. Geneza i cel wyjątku Bolara | str.    362
  3.2.2. Wyjątek Bolara na tle prawnoporównawczym | str.    366
  3.2.3. Wyjątek Bolara w prawie polskim | str.    375
  3.2.3.1. Zakres przedmiotowy | str.    378
  3.2.3.2. Zakres podmiotowy wyjątku Bolara | str.    397
  3.2.3.3. Zakres terytorialny | str.    412
  3.3. Wykonanie leku w aptece (wyjątek apteczny) | str.    415
  3.3.1. Zakres przedmiotowy | str.    416
  3.3.2. Zakres podmiotowy | str.    419
  3.4. Korzystanie z wynalazku w komunikacji i tranzycie (wyjątek komunikacyjny) | str.    420
  3.4.1. Zakres przedmiotowy | str.    422
  3.4.2. Zakres podmiotowy | str.    425
  4. Ograniczenie wyłączności patentowej na rzecz używacza uprzedniego | str.    426
  4.1. Geneza i cel instytucji używacza uprzedniego | str.    426
  4.2. Instytucja używacza w ujęciu porównawczym | str.    430
  4.3. Używacz uprzedni w prawie polskim | str.    436
  4.4. Pierwotne obciążenie patentu na rzecz używacza uprzedniego | str.    439
  4.4.1. Zakres przedmiotowy ograniczenia patentu na rzecz używacza | str.    444
  4.4.1.1. Korzystanie z wynalazku w dacie pierwszeństwa | str.    444
  4.4.1.2. Poczynienie przygotowań do korzystania w dacie pierwszeństwa | str.    445
  4.4.1.3. Korzystanie z wynalazku w dobrej wierze | str.    450
  4.4.2. Ograniczenia w zakresie korzystania przez używacza uprzedniego z wynalazku | str.    455
  4.4.2.1. Ograniczenie sposobu korzystania | str.    455
  4.4.2.2. Ograniczenia zakresu dozwolonego korzystania | str.    457
  4.4.3. Zakres podmiotowy korzystania przez używacza z wynalazku | str.    458
  4.4.4. Zakres terytorialny korzystania z wynalazku | str.    462
  4.4.5. Używacz późniejszy (wzmianka) | str.    464
  5. Aktualne tendencje w zakresie ograniczania ochrony patentowej | str.    466
  5.1. Wyjątek w zakresie interoperacyjności i dekompilacji | str.    467
  5.2. Wyjątek badawczy hodowcy | str.    473
  5.3. Wyjątki na rzecz produkcji rolnej | str.    477
  5.4. Wyjątek badawczy związany z oceną technologii medycznych (wzmianka) | str.    480
  6. Podsumowanie | str.    483
  
  Rozdział IV
  Ograniczenia w zakresie egzekwowania patentu | str.    489
  1. Wprowadzenie | str.    489
  2. Egzekwowanie patentu w przypadku kolizji z późniejszym patentem | str.    491
  2.1. Zależność między patentami | str.    492
  2.2. Rozstrzyganie kolizji między wcześniejszym a późniejszym patentem | str.    497
  3. Egzekwowanie patentu a zarzut nieważności patentu | str.    501
  3.1. Naruszenie a unieważnienie patentu w ujęciu porównawczym | str.    503
  3.2. Zarzut nieważności patentu w sporze o naruszenie w prawie krajowym | str.    510
  3.2.1. Interes prawny w postępowaniu o unieważnienie patentu | str.    513
  3.2.2. Charakter i skutek decyzji o unieważnieniu patentu | str.    519
  3.2.3. Wpływ decyzji unieważniającej patent na postępowanie w sprawie naruszenia patentu | str.    530
  3.3. Zarzut nieważności patentu europejskiego w krajowym sporze o naruszenie patentu | str.    540
  3.4. Ograniczenie patentu europejskiego i jego wpływ na spór o naruszenie patentu | str.    557
  4. Egzekwowanie patentu a powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu | str.    560
  4.1. Powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu w ujęciu porównawczym | str.    561
  4.2. Powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu w prawie krajowym | str.    573
  4.2.1. Dopuszczalność powództwa o ustalenie braku naruszenia patentu | str.    578
  4.2.2. Interes prawny w ustaleniu braku naruszenia patentu | str.    584
  4.2.3. Powództwo o negatywne ustalenie a powództwo o naruszenie patentu | str.    594
  4.2.3.1. Odrzucenie pozwu o naruszenie patentu | str.    595
  4.2.3.2. Zawieszenie postępowania o naruszenie patentu | str.    601
  4.2.4. Aneks | str.    607
  5. Podsumowanie | str.    609
  
  Rozdział V
  Wnioski de lega lata i de lege ferenda | str.    617
  I. Wnioski dotyczące zgodności krajowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianych ograniczeń patentu i egzekwowania ochrony patentowej ze standardami międzynarodowymi i unijnymi | str.    617
  II. Wnioski dotyczące określania granic działań objętych monopolem oraz działań dozwolonych z punktu widzenia zapewnienia pewności prawa oraz właściwego balansowania interesów uprawnionych i osób trzecich | str.    620
  III. Wnioski dotyczące skuteczności i atrakcyjności systemu w zakresie egzekwowania roszczeń z tytułu naruszenia patentu | str.    630
  
  Bibliografia | str.    637
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia