Ograniczenia przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych

-30%

Ograniczenia przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich stosunkowo
niewielka odporność udarowa. Dotyczy to zarówno odporności na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego
pola elektromagnetycznego, jak i odporności na działanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych
urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów.
Znaczną część uszkodzeń urządzeń i systemów elektronicznych wywołują napięcia i prądy udarowe powstające
podczas wyładowań piorunowych. Obecnie szkody wywołane przez przepięcia atmosferyczne są wielokrotnie
większe od zniszczeń powstających podczas bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty budowlane
(pożary, uszkodzenia budynków, uszkodzenia instalacji itp.).
Zaprojektowanie i wykonanie poprawnie działającego systemu ograniczania narażeń piorunowych do odpowiedniego
poziomu wymaga posiadania niezbędnych informacji dotyczących:
podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie występujące podczas:
– bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane lub w ich bliskim sąsiedztwie,
– bezpośrednich wyładowań piorunowych w instalacje dochodzące do obiektów lub wyładowań w sąsiedztwie
tych instalacji,
poziomów odporności przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń na działanie napięć i prądów udarowych,
poziomów odporności urządzeń i systemów na oddziaływanie piorunowego pola elektromagnetycznego,
możliwości ograniczania występujących zagrożeń przez elementy i układy ograniczające napięcia i prądy
udarowe,
wybranych zagadnień zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
Narażenia powstające wskutek bezpośredniego oddziaływania rozpływającego się prądu piorunowego lub
przepięcia atmosferyczne są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych.
W takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić
cały system. Analizując zagrożenie piorunowe należy zwrócić uwagę na:
wszelkiego rodzaju systemy telekomunikacyjne,
sieci komputerowe,
urządzenia stosowane w służbie zdrowia,
systemy, których awaria lub błędne działanie może stworzyć zagrożenie dla środowiska naturalnego (np.
systemy elektroniczne w zakładach przemysłu chemicznego),
systemy kontrolno-pomiarowe w energetyce,
urządzenia w rozległych systemach elektronicznych instalowane na otwartym terenie (np. stacje benzynowe,
oczyszczalnie ścieków itp.).
Powyższe fakty powodują gwałtowny wzrost zainteresowania problematyką kompleksowej ochrony przed
piorunowym impulsem elektromagnetycznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stworzenie warunków
bezawaryjnego i niezawodnego działania systemów elektronicznych.
Przystępując do projektowania urządzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) w obiekcie
budowlanym, w którym będą zainstalowane rozbudowane systemy elektroniczne, należy posiadać podstawowy
zasób wiedzy technicznej umożliwiający rozwiązywanie problemów związanych z:
ochroną odgromową obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony przed bezpośrednim
oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego,
ochroną przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym,
ochroną instalacji elektrycznej oraz zasilanych urządzeń przed rozpływającym się prądem piorunowym
oraz przepięciami atmosferycznymi,
wyrównywaniem potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych, ekranowaniem przed piorunowym polem
elektrycznym i magnetycznym,
zakresem badań, doborem i rozmieszczaniem urządzeń ograniczających przepięcia SPD (Surge Protective
Device) w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów,
sposobem prowadzenia badań odporności urządzeń i systemów na działanie napięć i prądów udarowych
oraz wymaganymi dopuszczalnymi poziomami odporności przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń
chronionych systemów na działanie udarów,
zasadami koordynacji odporności udarowej przyłączy urządzeń z istniejącym zagrożeniem piorunowym
oraz z możliwościami różnorodnych urządzeń ograniczających przepięcia,
zasadami prowadzenia badań i wymaganymi poziomami odporności urządzeń oraz całych systemów elektronicznych
na działanie impulsowego pola magnetycznego,
koordynacją układania przewodów wszelkiego rodzaju instalacji wewnątrz obiektów budowlanych,
doborem materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych.
Podstawowe informacje dotyczące projektowania i wykonawstwa urządzeń piorunochronnych zawarto
w normach zestawionych w tabelach 1.1. i 1.2.
Należy zauważyć, że w tabelach ograniczono się tylko do zestawienia norm zawierających podstawowe informacje
i zalecenia dotyczące ochrony odgromowej i ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej i liniach
przesyłu sygnałów. Dodatkowo należy uwzględnić wymagania dotyczące:
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy odporności
udarowej przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń (rozdział 5),
układania sieci kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, radiofonicznych i usług
interaktywnych, tworzenia systemów uziomowych, dotyczy to szczególnie obiektów nadawczo-odbiorczych,
wyrównania potencjałów oraz ekranowania w obiektach budowlanych.
Zasób wiedzy technicznej zawarty w przedstawionych normach jest dostateczny do ograniczenia narażeń
piorunowych w typowych obiektach budowlanych, w których pracują podstawowe systemy elektroniczne.
Przedstawione informacje mogą okazać się niewystarczające w przypadkach dużych obiektów przemysłowych
i telekomunikacyjnych, centrów obliczeniowych, elektrowni, lotnisk i innych obiektów zawierających
systemy elektryczne i elektroniczne, od których wymagane jest pewne i niezawodne działanie.


Liczba stron246
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-929689-3-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  1. Wstęp     7
  1.1. Symbole graficzne elementów i układów ochronnych     11
  2. Zagrożenie piorunowe instalacji w obiekcie budowlanym    12
  2.1. Podstawowe parametry prądów piorunowych     12
  2.2. Zagrożenie związane z rozpływem prądów piorunowych w obiekcie     15
  2.3. Zagrożenia związane z zewnętrzną instalacją usługową    17
  2.4. Zagrożenia związane z indukowaniem się udarów podczas wyładowania
  w obiekt budowlany lub w jego pobliżu     18
  2.5. Wyznaczanie napięć i prądów indukowanych w pętlach przewodów    18
  2.5.1. Napięcia i prądy indukowane w strefie LPZ 1     19
  2.5.2. Napięcia i prądy indukowane w kolejnych strefach     22
  3. Napięcia i prądy udarowe w obwodach niskiego napięcia    22
  3.1. Wyładowania piorunowe w LPS obiektów budowlanych     22
  3.2. Wyładowania piorunowe w sąsiedztwie obiektu budowlanego     24
  3.3. Wyładowania piorunowe w sąsiedztwie linii dochodzących do obiektu     25
  3.4. Stany nieustalone w sieci elektroenergetycznej     27
  3.5. Impulsy elektromagnetyczne eksplozji nuklearnych     28
  3.5.1. Napięcia i prądy indukowane przez NEMP     30
  3.6. Przepięcia rejestrowane w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych     31
  3.7. Przenoszenie napięć udarowych przez transformatory     35
  3.8. Napięcia i prądy udarowe w obwodach sygnałowych     35
  3.8.1. Obwody telekomunikacyjne     36
  3.8.2. Systemy informatyczne    40
  3.8.3. Systemy kontrolno-pomiarowe w stacjach elektroenergetycznych    41
  4. Strefowa koncepcja ochrony przed przepięciami    43
  5. Odporność udarowa przyłączy urządzeń    48
  5.1. Badania odporności udarowej urządzeń     48
  5.1.1. Udary    49
  5.1.2. Przebiegi oscylacyjne tłumione    52
  5.1.3. Serie szybkich zakłóceń impulsowych     52
  5.2. Poziomy odporności udarowej urządzeń     53
  5.2.1. Przyłącza zasilania     53
  5.2.2. Przyłącza sygnałowe    55
  6. Wyrównywanie potencjałów w obiektach budowlanych     57
  6.1. Ogólne zasady wyrównywania potencjałów instalacji wprowadzanych
  do obiektu budowlanego     57
  6.1.1. Główna szyna wyrównawcza     60
  6.1.2. Główny pierścień wyrównawczy     60
  6.2. Wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektu budowlanego     64
  7. Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym    65
  7.1. Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1     67
  7.1.1. Zasady doboru i montażu     70
  7.1.1.1. Układy połączeń SPD    72
  7.1.1.2. Podstawowe zasady montażu     77
  7.1.2. SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 4000 V    81
  7.1.3. SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 2500 V     83
  7.1.4. SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1500 V     84
  7.1.5. Koordynacja właściwości SPD typu 1 z wymaganiami EMC urządzeń     86
  7.1.6. Oddziaływanie prądów udarowych na zabezpieczenia nadprądowe     87
  7.2. SPD typu 2     89
  7.2.1. Zasady doboru i montażu     91
  7.3. SPD typu 3     94
  7.3.1. Dobór i instalacja     97
  8. Wielostopniowe systemy ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej     98
  8.1. Układy SPD typu 1 i 2     98
  8.2. Układy SPD typu 2 i 3     103
  8.3. Układ SPD a chronione urządzenie     103
  8.4. Zasady tworzenia wielostopniowego systemu ograniczania przepięć     105
  8.5. Podstawowe błędy występujące przy projektowaniu i montażu systemów SPD     109
  8.5.1. Błędy w fazie projektowania instalacji elektrycznej     109
  8.5.1.1. Błędna ocena występującego zagrożenia instalacji elektrycznej    109
  8.5.1.2. Niewłaściwe rozmieszczenie układów SPD różnych typów    109
  8.5.1.3. Błędne układy połączeń     111
  8.5.1.4. Brak koordynacji poziomów ograniczania przepięć przez układy SPD
  z odpornością udarową chronionych urządzeń     111
  8.5.1.5. Różnice potencjałów pomiędzy instalacjami dochodzącymi do urządzenia     111
  8.5.2. Błędy przy montażu SPD    111
  8.5.2.1. Długie przewody stosowane do połączeń SPD     111
  8.5.2.2. Siły dynamiczne działające pomiędzy przewodami z prądem udarowym    112
  8.5.2.3. Brak lub niewłaściwy dobór zabezpieczenia nadprądowego     112
  8.5.2.4. Wydmuch gazów na zewnątrz SPD     112
  8.6. Eksploatacja i konserwacja SPD    113
  9. Elementy i układy do ochrony przed przepięciami w obwodach sygnałowych     116
  9.1. Elementy i urządzenia ograniczające przepięcia     117
  9.1.1. Iskierniki gazowe     117
  9.1.2. Warystory     127
  9.1.3. Diody zabezpieczające    131
  9.1.4. Diody tyrystorowe    136
  9.2. Elementy i układy tłumiące przepięcia     137
  9.2.1. Filtry dolnoprzepustowe     138
  9.2.2. Filtry górnoprzepustowe     139
  9.2.3. Sęki ćwierćfalowe     140
  9.2.4. Właściwości ochronne filtrów przeciwzakłóceniowych    141
  9.3. Elementy i urządzenia separujące     144
  9.3.1. Transformatory separujące     145
  9.3.2. Transoptory    145
  9.3.3. Światłowody     147
  9.3.4. Zasady skutecznej separacji galwanicznej    147
  10. Urządzenia do ograniczania przepięć w systemach przesyłu sygnałów    149
  10.1. Zasady doboru urządzeń ograniczających przepięcia    151
  10.2. Zasady poprawnego montażu i kontroli stanu SPD     161
  10.2.1. Spadki napięć na przewodach łączących SPD    162
  10.2.2. Koordynacja współdziałania pomiędzy SPD w układach wielostopniowych     164
  10.2.3. Różnice potencjałów pomiędzy instalacjami dochodzącymi do urządzenia     165
  10.3. Przykłady doboru urządzeń ograniczających przepięcia     166
  10.3.1. Abonencka stacja końcowa w systemie cyfrowej transmisji sygnałów ISDN     166
  10.3.2. Urządzenia stacji bazowych GSM     172
  10.3.3. Transmisja sygnałów za pomocą kabli koncentrycznych    177
  11. Koordynacja układania instalacji niskonapięciowych w obiektach budowlanych     178
  11.1. Ogólne zasady układania przewodów w obiekcie budowlanym    178
  11.2. Odstępy między przewodami różnych instalacji     180
  11.3. Układanie przewodów między obiektami     184
  12. Przykłady ochrony przed przepięciami instalacji i urządzeń w obiekcie budowlanym     186
  12.1. Ograniczanie przepięć w systemach zasilania gwarantowanego    186
  12.2. Instalacje prądu stałego    192
  12.3. Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrowni wiatrowych     196
  12.3.1. Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej     197
  12.3.2. Ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów    197
  12.4. Ochrona urządzeń na dachach obiektów     200
  12.5. Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych niewielkich obiektów     204
  12.6. Ochrona systemów antenowych     206
  12.7. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa urządzeń systemów telewizji dozorowej     208
  12.7.1. Poziomy odporności udarowej urządzeń     208
  12.7.2. Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej     209
  12.7.3. Ograniczanie przepięć dochodzących do przyłączy sygnałowych     210
  12.7.4. Ochrona odgromowa kamer     212
  12.8. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów fotowoltaicznych     214
  12.8.1. Ochrona przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego     215
  12.8.2. Ochrona przed przepięciami w instalacji elektrycznej     216
  12.9. Ograniczanie przepięć w systemach kontrolno-pomiarowych    219
  12.9.1. Sterowniki    219
  12.9.2. Przetworniki i czujniki     222
  12.9.3. Obwody iskrobezpieczne     224
  12.10. Ograniczanie przepięć dochodzących do telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich    228
  12.11. Ograniczanie przepięć w okablowaniu strukturalnym     231
  12.12. Ograniczanie przepięć w systemach telemechaniki     235
  12.13. Iskierniki do połączeń wyrównawczych     236
  13. Podsumowanie     239
  14. Literatura     241
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia