Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów

Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

1 opinia

Format:

ibuk

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne, często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne, przekonujące, a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do zrozumienia wnioski zostały sformułowane na podstawie solidnie przeprowadzonych badań. Ze względu na zakres i charakter podjętych analiz publikacja jest bezkonkurencyjna.
Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza


Rok wydania2017
Liczba stron396
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-872-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    15
  Od autora    19
  Wprowadzenie. Odkrywanie Afryki    21
  
  Część Pierwsza. Na drodze do Nairobi. Geneza Karty Afrykańskiej    31
  I. Uwagi wstępne    31
  II. Na początku drogi. Warunki początkowe    33
  II.1. Rola państw afrykańskich w tworzeniu podstaw uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka    33
  II.2. Dziedzictwo kolonializmu    41
  III. Pierwsze kroki. Inicjatywy MKP (1961–1978)    44
  III.1. Rachunek otwarcia. W poszukiwaniu praworządności    44
  III.2. Antecedencje Karty Afrykańskiej w debacie naukowej    47
  III.2.1. Afrykańska Konferencja na temat rządów prawa (Lagos, 1961)    47
  III.2.2. Konferencja Frankofońskich Prawników Afrykańskich (Dakar, 1967)    49
  III.2.3. Kolokwium na temat praw człowieka oraz rozwoju ekonomicznego w państwach Afryki frankofońskiej (Butare, 1978)    50
  III.2.4. Kolokwium na temat praw człowieka i rozwoju ekonomicznego (Dakar, 1978)    52
  IV. Koncepcja afrykańskiego reżimu międzynarodowej ochrony praw człowieka w działaniach ONZ (1966–1973)    53
  IV.1. Seminarium o prawach człowieka w państwach rozwijających się (Dakar, 1966)    55
  IV.2. Raport Forshella (1968)    56
  IV.3. Seminarium nt. regionalnej komisji praw człowieka w Afryce (Kair, 1969)    57
  IV.4. Konferencja prawników afrykańskich na temat sytuacji jednostki w procesie prawnym (Addis Abeba, 1971)    59
  IV.5. Seminarium nt. promocji praw człowieka w Afryce (Dar es Salaam, 1973)    60
  V. Prace nad Kartą Afrykańską na forum OJA (1979–1981)    62
  V.1. Geopolityczne przyczyny zainicjowania procesu prawotwórczego     62
  V.1.1. Przewartościowanie zasady nieinterwencji w przestrzeni afrykańskiej    63
  V.1.2. Naruszenia praw człowieka w Afryce w debacie na forum ONZ    64
  V.1.3. Ekonomiczne implikacje naruszeń praw człowieka w Afryce    68
  V.1.4. Znaczenie poszanowania praw człowieka dla społecznej legitymizacji władzy    70
  V.2. Szczyt OJA w Monrowii oraz Propozycja z Monrowii (1979)    72
  V.3. Travaux préparatoires    75
  V.3.1. Spotkanie ekspertów w Dakarze (listopad–grudzień 1979)    75
    V.3.1.1. Projekt M’baye    77
    V.3.1.2. Projekt Dakarski    78
  V.3.2. Pierwsza konferencja ministerialna OJA w Bandżulu (czerwiec 1980)    80
  V.3.3. Druga konferencja ministerialna OJA w Bandżulu (styczeń 1981)    81
  V.3.4. Spotkanie Rady Ministrów OJA w Nairobi (czerwiec 1981)    82
  V.3.5. Zgromadzenie Głów Państw i Rządów OJA (czerwiec 1981, Nairobi)    83
  V.3.6. U kresu drogi. Wejście w życie Karty Afrykańskiej    83
  
  Część Druga. Karta Afrykańska jako traktat    85
  I. Podstawowe parametry Karty Afrykańskiej    85
  I.1. Struktura dokumentu    85
  I.2. Natura i charakter zobowiązań wynikających z Karty    86
  I.2.1. Karta Afrykańska jako traktat    86
  I.2.2. Charakter zobowiązań wynikających z Karty Afrykańskiej    87
  I.3. Protokoły dodatkowe    87
  I.4. Cechy charakterystyczne Karty Afrykańskiej    88
  II. Obowiązywanie w wymiarze przestrzennym    92
  II.1. Terytorialne obowiązywanie traktatu. Uwagi wprowadzające    92
  II.2. Sprawowanie jurysdykcji jako warunek odpowiedzialności za naruszenie Karty    93
  II.3. Obowiązywanie ekstraterytorialne    97
  III. Obowiązywanie w wymiarze temporalnym    104
  III.1. Początek obowiązywania. Zagadnienie, tzw. naruszenia ciągłego    104
  III.2. Dopuszczalność wypowiedzenia Karty    106
  IV. Obowiązywanie w wymiarze podmiotowym    108
  V. Mechanizmy wprowadzania zmian reżimu traktatowego    108
  V.1. Poprawki    109
  V.2. Protokoły i specjalne porozumienia    110
  V.3. Dopuszczalność składania zastrzeżeń    110
  VI. Dopuszczalność ograniczania przez państwo gwarantowanych praw    115
  VI.1. Limitacja praw człowieka    116
  VI.1.1. Clawback clauses (klauzule zgodności z prawem)    117
  VI.1.2. Klauzule szczegółowe niezaliczane do clawback clauses    122
  VI.1.3. Generalna klauzula limitacyjna    122
  VI.1.4. Limitacja w praktyce stosowania Karty Afrykańskiej. Interpretacja holistyczna    123
  VI.2. Derogacja praw człowieka    127
  VII. Karta Afrykańska w krajowych porządkach prawnych    132
  VII.1. Regulacje konstytucyjne wyznaczające miejsce Karty w systemach prawa krajowego państw afrykańskich    133
  VII.1.1. Rozwiązania dualistyczne    135
  VII.1.2. Rozwiązania monistyczne    135
  VII.2. Orzecznictwo sądów krajowych    136
  VII.2.1. Państwa systemu dualistycznego    138
  VII.2.1.1. Bezpośrednie stosowanie traktatu    138
  VII.2.1.2. Pośrednie stosowanie traktatu    143
  VII.2.2. Państwa systemu monistycznego    147
  VII.2.2.1. Bezpośrednie stosowanie traktatu    148
  VII.2.2.2. Pośrednie stosowanie traktatu    149
  VII.2.2.3. Wnioski    149
  VIII. Mechanizmy ochrony gwarantowanych praw w ramach systemu afrykańskiego    153
  
  Część Trzecia. Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów    159
  I. Ogólne omówienie    159
  II. Podstawowe zagadnienia organizacyjne    160
  II.1. Kluczowe akty prawne    160
  II.2. Siedziba    161
  II.3. Finansowanie    165
  II.4. Skład    168
  II.5. Struktura wewnętrzna    171
  II.6. Sekretariat    172
  II.7. Przebieg sesji    173
  III. Funkcje w zakresie promocji praw człowieka    178
  III.1. Badanie sprawozdań okresowych państw    179
  III.1.1. Cel oraz terminy obowiązku sprawozdawczego    179
  III.1.2. Zawartość sprawozdań    181
  III.1.3. Postępowanie Komisji w przedmiocie badania przedłożonych sprawozdań    182
  III.1.4. Kontynuacja dialogu między Komisją a państwem w okresie postsprawozdawczym    185
  III.2. Mechanizmy specjalne    187
  III.2.1. Specjalni sprawozdawcy    188
  III.2.2. Komitety i Grupy robocze    194
  III.2.3. Grupa studyjna    197
  III.3. Wizyty promujące respektowanie praw człowieka    198
  III.4. Przyjmowanie rezolucji    202
  III.5. Inne aktywności promocyjne    206
  IV. Funkcje w zakresie ochrony praw człowieka    208
  IV.1. Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień indywidualnych    208
  IV.1.1. Wprowadzenie    208
  IV.1.2. Uwagi ogólne dotyczące postępowania w przedmiocie zawiadomień indywidualnych    211
  IV.1.2.1. Niejawność postępowania    211
  IV.1.2.2. Zasadnicza pisemność postępowania    213
  IV.1.2.3. Podstawowe zagadnienia dowodowe    215
  IV.1.2.4. Organizacja pracy Komisji    221
  IV.1.2.5. Polubowne zakończenie sprawy    223
  IV.1.2.6. Wycofanie zawiadomienia    228
  IV.1.2.7. Zakończenie postępowania w związku z brakiem zainteresowania sprawą po stronie autora zawiadomienia    229
  IV.1.2.8. Środki tymczasowe (provisional measures)    231
  IV.1.2.9. Przypadki poważnych lub masowych naruszeń praw człowieka    236
  IV.1.3. Etapy postępowania w przedmiocie zawiadomień indywidualnych    239
  IV.1.3.1. Rejestracja zawiadomienia    240
  IV.1.3.2. Przyjęcie zawiadomienia (seizure)    241
  IV.1.3.3. Badanie dopuszczalności zawiadomienia    243
  IV.1.3.4. Kontrola rozstrzygnięcia o niedopuszczalności zawiadomienia    272
  IV.1.3.5. Rozstrzygnięcie co do przedmiotu zawiadomienia    274
  IV.1.3.6. Problem respektowania orzeczeń Komisji – postępowanie po rozstrzygnięciu co do przedmiotu    291
  IV.2. Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień państwowych    298
  IV.3. Organizowanie misji ochronnych    301
  IV.3.1. Wizyty on-site    302
  IV.3.2. Misje fact-finding    304
  V. Funkcje związane z interpretacją Karty Afrykańskiej    305
  
  Część Czwarta. Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów    311
  I. Geneza instytucji    311
  II. Podstawowe zagadnienia organizacyjne    315
  III. Jurysdykcja Trybunału    319
  III.1. Jurysdykcja sporna    319
  III.1.1. Właściwość ratione personae    320
  III.1.1.1. Skargi indywidualne    320
  III.1.1.2. Skargi Komisji, państw oraz rządowych organizacji międzynarodowych    321
  III.1.2. Właściwość ratione materiae    324
  III.1.3. Właściwość ratione temporis oraz właściwość ratione loci    327
  III.1.4. Postępowanie w sprawach spornych    328
  III.1.5. Orzeczenia w sprawach spornych    329
  III.1.6. Polubowne zakończenie postępowania    332
  III.1.7. Środki zabezpieczające (interim measures)    333
  III.2. Jurysdykcja doradcza    335
  IV. Aktywności autopromocyjne    339
  V. Stosunki między Trybunałem a Komisją. Zasady współpracy oraz przepływ spraw    342
  V.1. Postępowanie w sprawie, w której skarga została złożona bezpośrednio do Trybunału    344
  V.2. Postępowanie w sprawie, w której zawiadomienie wpłynęło do Komisji    346
  
  Zakończenie    351
  
  Źródła     357
  I. Traktaty    357
  II. Ważniejsze dokumenty i sprawozdania    358
  III. Orzecznictwo    364
  IV. Zbiory źródeł    380
  
  Bibliografia    381
  
  The African Charter on Human and Peoples’ Rights. The Normative Pillar of the African Regional Human Rights System    393
  
  Od redakcji    395
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia