Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego

Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

27,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowanie stanowi kompleksową analizę i ocenę kształtowania się systemu bezpieczeństwa zbiorowego na kontynencie afrykańskim. Analiza ta dotyczy w szczególności zasad funkcjonowania Afrykańskiej Architektury Pokoju i Bezpieczeństwa oraz jej wpływu na ukształtowanie systemu bezpieczeństwa zbiorowego w ramach Unii Afrykańskiej. Podkreślono również znaczenie współpracy Unii Afrykańskiej z innymi organizacjami międzynarodowymi, a zwłaszcza z ONZ. Złożoność problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga kompleksowych działań na szczeblu uniwersalnym, regionalnym, jak i subregionalnym. Społeczność międzynarodowa coraz bardziej skłania się ku decentralizacji misji związanych z utrzymaniem pokoju, aby skutecznie utrzymywać pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Celem niniejszej pracy jest analiza zmieniającej się roli Unii Afrykańskiej w zarządzaniu operacjami pokojowymi. Zawarto też w niej przegląd mechanizmów zmiany i redefinicji roli międzynarodowych organizacji regionalnych i subregionalnych w ich pretendowaniu do bycia niezbędnym graczem w obszarze utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, przy identyfikacji czynników stojących za tymi zmianami. Mimo, że w pracy pojawiają się aspekty politologiczne czy też ważne elementy stosunków międzynarodowych, jest to wyłącznie prawna analiza kwestii bezpieczeństwa zbiorowego na poziomie regionalnym. Praca ta, w odróżnieniu od studiów nad organizacjami międzynarodowymi, ma pod kątem prawnym, dynamicznym i ewolucyjnym przedstawić proces budowy regionalnej organizacji bezpieczeństwa zbiorowego, opartego na wyraźnie zdefiniowanych podstawach prawnych.


Rok wydania2018
Liczba stron375
KategoriaPrawo międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3314-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    17
  Rozdział 1 System bezpieczeństwa zbiorowego – zagadnienia wstępne    25
    1.1. Geneza i definicja systemu bezpieczeństwa zbiorowego    25
    1.2. Charakter i znaczenie koncepcji systemu bezpieczeństwa zbiorowego    34
    1.3. Bezpieczeństwo zbiorowe i Liga Narodów    36
    1.4. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i początek nowej ery bezpieczeństwa zbiorowego    44
      1.4.1. Rola i miejsce organów Organizacji Narodów Zjednoczonych w uniwersalnym systemie bezpieczeństwa zbiorowego    50
      1.4.2. Pojęcie „bezpieczeństwa” w świetle Karty Narodów Zjednoczonych    59
      1.4.3. Pojęcie „siły” w świetle Karty Narodów Zjednoczonych    62
      1.4.4. Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ONZ    65
    1.5. Bezpieczeństwo zbiorowe a indywidualna lub zbiorowa samoobrona    68
  Rozdział 2 Organizacje regionalne w rozwoju powszechnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego    75
    2.1. Prawne i instytucjonalne podstawy działania organizacji międzynarodowych    75
    2.2. Znaczenie układów regionalnych w powszechnym systemie bezpieczeństwa zbiorowego    81
    2.3. Studium porównawcze niektórych regionalnych organizacji bezpieczeństwa zbiorowego    85
      2.3.1. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie    85
      2.3.2. System bezpieczeństwa zbiorowego i architektura pokoju Organizacji Państw Amerykańskich    92
      2.3.3. Liga Państw Arabskich i bezpieczeństwo zbiorowe    97
    2.4. Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa zbiorowego w Unii Europejskiej    102
      2.4.1. Geneza: od odrzucenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej po aktywację mechanizmów Unii Zachodnioeuropejskiej    103
      2.4.2. Od Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony    105
      2.4.3. Traktat z Lizbony oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony: „stała współpraca strukturalna” w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony    107
      2.4.4. Ewolucja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony    112
    2.5. NATO jako struktura regionalna zbiorowej samoobrony    115
  Rozdział 3 System bezpieczeństwa zbiorowego w ramach Unii Afrykańskiej    121
    3.1. Geneza: od Organizacji Jedności Afrykańskiej do Unii Afrykańskiej    121
    3.2. Podstawy prawne Unii Afrykańskiej    127
    3.3. Nowe rozwiązania Aktu Założycielskiego Unii Afrykańskiej    133
      3.3.1. Unia Afrykańska: regionalna organizacja międzypaństwowa czy integracyjna?    133
      3.3.2. Znaczenie osobowości prawnej Unii Afrykańskiej    134
      3.3.3. Nowe rozwiązania w sensie przedmiotowym    137
      3.3.4. Nowe rozwiązania w zakresie instytucjonalnym    140
    3.4. Wyzwania dla nowej instytucji panafrykańskiej    144
    3.5. Cele i zasady Unii Afrykańskiej w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa    147
    3.6. Problematyka bezpieczeństwa zbiorowego w Afryce: cele ogólne    151
    3.7. Współpraca między Unią Afrykańską a Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa    153
    3.8. Udział Unii Europejskiej w zapobieganiu konfliktom w Afryce i zarządzaniu nimi    159
    3.9. Wytyczne dla amerykańskiej polityki w kwestii utrzymania pokoju w Afryce    161
  Rozdział 4 Rozwój afrykańskiego regionalnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego    166
    4.1. Sposoby rozstrzygania sporów oparte na zabiegach polityczno- -dyplomatycznych: uwagi ogólne    168
    4.2. Wprowadzenie sądowych sposobów rozstrzygania sporów w Afryce    171
    4.3. Prawo do interwencji w ramach afrykańskiego regionalnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego    175
    4.4. Zróżnicowane podstawy prawa do interwencji Unii Afrykańskiej    189
      4.4.1. Podstawy polityczne prawa do interwencji związane z zasadą odpowiedzialności za ochronę    191
      4.4.2. Podstawy legitymizacji Unii Afrykańskiej do interwencji    196
    4.5. Zgodność prawa Unii Afrykańskiej do interwencji z powszechnym prawem międzynarodowym    199
    4.6. Koniec westfalskiej zasady nieingerencji w międzynarodowym prawie afrykańskim    202
    4.7. Zgoda na interwencję i mechanizm interwencji w państwie członkowskim Unii Afrykańskiej    203
    4.8. Prawo państw członkowskich do żądania interwencji ze strony Unii Afrykańskiej    205
  Rozdział 5 Piramidalna architektura bezpieczeństwa zbiorowego APSA w budowie    207
    5.1. Mechanizmy kontynentalne Architektury Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce    208
    5.2. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa – organ pomocniczy Unii Afrykańskiej    212
    5.3. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa jako główny filar systemu bezpieczeństwa zbiorowego w Afryce    214
    5.4. Uwzględnienie czynników etnicznych i kulturowych w procesie wdrażania APSA: Panelu Mędrców oraz organów Rady Pokoju i Bezpieczeństwa    222
    5.5. Struktury operacyjne Rady Pokoju i Bezpieczeństwa    223
    5.6. Afrykańskie Siły w Gotowości (FAA)    227
    5.7. Doktryna Sił Szybkiego Reagowania, warunki jej wdrażania i mechanizmy bezpieczeństwa zbiorowego w obliczu wielowymiarowych kryzysów    228
    5.8. O „wielowymiarowości” mechanizmu    229
    5.9. Cele i struktura Afrykańskich Sił w Gotowości    231
    5.10. Wyzwania związane z wdrażaniem FAA w świetle kryzysu malijskiego    239
    5.11. Definitywna operacjonalizacja FA    242
    5.12. Strategiczna alternatywa dla afrykańskiej współodpowiedzialności: Afrykański Potencjał Natychmiastowego Reagowania na Kryzysy (CARIC)    246
  Rozdział 6 Miejsce subregionalnych mechanizmów w systemie bezpieczeństwa zbiorowego Unii Afrykańskiej    249
    6.1. Rola subregionalnych mechanizmów we wczesnym zarządzaniu kryzysami na kontynencie na przykładzie walki z Boko Haram    251
    6.2. Inicjatywa subregionalna: wdrożenie wielonarodowej wspólnej grupy zadaniowej w regionie Sahelu i Wielkich Jezior    253
    6.3. Wnioski dotyczące walki z terroryzmem    254
    6.4. Polityka na płaszczyźnie kontynentalnej    256
    6.5. Polityka na płaszczyźnie subregionalnej    258
    6.6. Różne problemy systemowe    260
    6.7. Elastyczność i szybkość reagowania, przywództwo i wiedza fachowa, subsydiarność i podejmowanie decyzji    264
    6.8. Rozwijanie współpracy opartej na „wzmocnionej subsydiarności”    266
  Rozdział 7 Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego: wyzwania, zagrożenia i perspektywy    268
    7.1. Wyzwania: słabości afrykańskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego    268
      7.1.1. Zależność afrykańskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego od pomocy z zewnątrz    270
      7.1.2. Niepewna sytuacja armii państw afrykańskich i trudności w reformie sektora bezpieczeństwa i obrony    271
    7.2. Upoważnienie ONZ czy autonomia: charakter afrykańskiego regionalnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego    273
      7.2.1. Istota i znaczenie upoważnienia przy ewentualnej akcji z zastosowaniem środków przymusu w ramach afrykańskiego regionalnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego    276
      7.2.2. Wzmocnienie współpracy między UA a ONZ    279
    7.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zbiorowego Unii Afrykańskiej    283
      7.3.1. Rozwój i wyzwania w zakresie operacji utrzymania pokoju w obliczu konfliktów pozimnowojennych: pojawienie się konfliktów wewnętrznych    284
      7.3.2. Wykorzystanie siły podczas operacji wspierania pokoju    288
      7.3.3. Pierwszoplanowa rola podmiotów afrykańskich w przywracaniu i umacnianiu pokoju    291
      7.3.4. Konflikty międzypaństwowe zrodzone z aspiracji demokratycznych: konieczność działania aktorów regionalnych    293
      7.3.5. Pojawienie się nowych wielopostaciowych i umiędzynarodowionych zagrożeń: terroryzm transgraniczny    295
    7.4. Inne zagrożenia natury humanitarnej: osoby wysiedlone i strumienie migracyjne    298
      7.4.1. Pandemie jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa    301
      7.4.2. Zmiany klimatyczne    304
    7.5. Zmiany w zakresie równowagi strategicznej    306
    7.6. Praktyczne perspektywy strukturalnego wzmacniania pokoju i bezpieczeństwa zbiorowego przez Unię Afrykańską    308
    7.7. Uwagi końcowe     310
  Zakończenie    313
  Bibliografia    321
  The African regional collective security system under international law (Summary)    371
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia