Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,46  44,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 44,10 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 26,46 zł  


26,46

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie pozycji partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Książka zawiera pogłębioną i kompleksową analizę rozwiązań przyjętych na gruncie hiszpańskim, dotyczących możliwości tworzenia i finansowania partii politycznych, a także ich uczestniczenia w wyborach przeprowadzanych do organów przedstawicielskich na czterech szczeblach: lokalnym, regionalnym, państwowym i europejskim. Zasadniczą część pracy stanowi natomiast szczegółowa i wielopłaszczyznowa analiza skutków, jakie pociągnęło za sobą przyjęcie takich rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości posiadania swojej reprezentacji w organach przedstawicielskich przez mniejszości zamieszkujące hiszpańskie regiony peryferyjne, charakteryzujące się wyraźnymi odrębnościami.


Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autorka dokonuje teoretycznego i definicyjnego uporządkowania podstawowych pojęć i zjawisk, którymi zdecydowała posługiwać się w pracy i do których się odwołuje. Na gruncie literatury przedmiotu prezentowanych jest bowiem wiele stanowisk dotyczących sposobów definiowania takich pojęć i zjawisk jak podział socjopolityczny, grupa etniczna, narodowość, mniejszość narodowa, naród czy nacjonalizm. Autorka wyjaśnia także, w jaki sposób definiuje się współcześnie pojęcia partii regionalnej i partii etnoregionalnej oraz uzasadnia, dlaczego w jednoczącej się Europie możliwość powoływania reprezentantów do organów przedstawicielskich na czterech szczeblach – europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym – ma tak duże znaczenie.


W rozdziale drugim podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące pojawienia się i utrwalenia podziałów socjopolitycznych w Hiszpanii, przebiegających na linii centrum – peryferia, rozumienia w przeszłości takich pojęć jak naród i narodowość, a także o genezę partii regionalnych w Hiszpanii.


W rozdziale trzecim syntetycznie przedstawione zostały zagadnienia dotyczące decentralizacji państwa hiszpańskiego. W sposób szczegółowy natomiast omówiono zasady tworzenia partii politycznych w tym państwie. Owe rozważania w sposób szczególny odnoszą się do możliwości posiadania politycznej reprezentacji przez wspólnoty zamieszkujące regiony peryferyjne państwa, jak również pokazują mechanizmy zabezpieczające hiszpańską demokrację przed groźbą powstawania ugrupowań wartościom demokratycznym zagrażającym.


Rozdział czwarty poświęcono problemowi finansowania partii politycznych w Hiszpanii.


W dwóch ostatnich rozdziałach przedstawiona została natomiast szczegółowa analiza skutków politycznych, jakie pociągnęło za sobą przyjęcie opisanych uprzednio rozwiązań w zakresie możliwości tworzenia partii politycznych (w tym także partii regionalnych) w Hiszpanii i ich finansowania, partycypacji w wyborach oraz w procesach związanych z tworzeniem organów wykonawczych na szczeblu państwowym i regionalnym.


Publikacja jest kierowana do takich czytelników jak badacze i nauczyciele akademiccy, studenci, a także dziennikarze i politycy oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką działania współczesnych państw demokratycznych, a w szczególności zagadnieniami związanymi z posiadaniem politycznej reprezentacji przez wspólnoty zamieszkujące peryferyjne regiony państwa, cechujące się wyraźnymi odrębnościami.


Rok wydania2014
Liczba stron466
KategoriaPolitologia
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-106-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wykaz skrótów /    11
  Wstęp /    19
  
  Rozdział 1: Rozważania definicyjne /    41
  1.1. Wprowadzenie /    41
  1.2. Podziały socjopolityczne: determinanty i konsekwencje /    43
  1.3. Pojęcie grupy etnicznej /    46
  1.4. Natio, nationis — mnogość pojęć i ich polityczna wieloznaczność /    54
  Narodowość /    54
  Mniejszość narodowa /    56
  Naród /    57
  Nacjonalizm /    61
  1.5. Polityczny wymiar problemów z definiowaniem pojęć odnoszących się do grup etnicznych, narodowości i narodów /    63
  1.6. Organy przedstawicielskie na czterech szczeblach: europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym /    64
  1.7. Pojęcie partii regionalnej i etnoregionalnej /    67
  
  Rozdział 2: Hiszpańskie antecedencje. Geneza konfliktu centrum — peryferie oraz pojawienia
  się partii regionalnych /    73
  2.1. Wprowadzenie /    73
  2.2. Uwarunkowania polityczne /    76
  2.3. Uwarunkowania społeczne i geograficzne /    86
  2.4. Uwarunkowania gospodarcze /    95
  2.5. Rozumienie pojęć naród i narodowość na gruncie hiszpańskim /    100
  2.6. Geneza ugrupowań o charakterze regionalnym w Hiszpanii /    112
  
  Rozdział 3: Prawne podstawy decentralizacji państwa oraz tworzenia partii politycznych we współczesnej Hiszpanii /    125
  3.1. Wprowadzenie /    125
  3.2. Regulacje konstytucyjne dotyczące regionalnych odrębności w państwie /    126
  3.2.1. Zasada demokratycznego państwa prawa i zasada pluralizmu /    129
  3.2.2. Naród i hiszpańskie narodowości /    139
  3.2.3. Przepisy dotyczące decentralizacji państwa /    139
  Wspólnoty autonomiczne /    139
  Samorząd terytorialny /    143
  3.2.4. Przepisy dotyczące tworzenia i działania partii politycznych /    145
  3.3. Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 2002 roku /    146
  3.3.1. Zasady tworzenia partii politycznych /    146
  3.3.2. Organizacja i funkcjonowanie partii politycznych /    149
  3.3.3. Rozwiązanie lub sądowe zawieszenie działania partii politycznych /    153
  
  Rozdział 4: Finansowanie partii politycznych w Hiszpanii /    157
  4.1. Środki pochodzące z zasobów publicznych /    159
  Subwencje /    159
  Subwencje wyborcze /    159
  Subwencje w wyborach do Kortezów Generalnych /    160
  Subwencje w wyborach do Parlamentu Europejskiego /    161
  Subwencje w wyborach samorządowych /    162
  Warunki uzyskania subwencji i jej zaliczki /    164
  Subwencje w wyborach do parlamentów wspólnot autonomicznych /    164
  Andaluzja /    168
  Aragonia /    168
  Asturia /    169
  Estremadura /    170
  Galicja /    170
  Kantabria /    171
  Kastylia i León /    172
  Kastylia‑La Mancha /    172
  Kraj Basków /    173
  La Rioja /    173
  Madryt /    175
  Murcja /    175
  Nawarra /    176
  Wspólnota Walencji /    177
  Wyspy Baleary /    177
  Wyspy Kanaryjskie /    178
  Przypadek Katalonii /    179
  Subwencje na pokrycie rocznych kosztów funkcjonowania partii politycznych /    180
  Subwencje nadzwyczajne /    182
  4.2. Środki pochodzące z zasobów prywatnych /    182
  Składki członkowskie /    182
  Darowizny /    183
  Dochody uzyskiwane dzięki działalności promocyjnej ugrupowania oraz dzięki świadczeniu usług /    184
  Spadki i zapisy    185
  4.3. Podatki płacone przez partie polityczne /    185
  
  Rozdział 5: Hiszpańskie partie regionalne w świetle zasad rywalizacji wyborczej i jej rezultatów na szczeblu państwowym i europejskim /    187
  5.1. Hiszpański system wyborczy a wybory do Kortezów Generalnych /    187
  5.1.1. Wybory do Kongresu Deputowanych /    188
  Zarządzanie wyborów /    189
  Czynne prawo wyborcze /    191
  Bierne prawo wyborcze /    192
  Zgłaszanie list wyborczych /    193
  Przeprowadzenie kampanii wyborczej /    196
  Przeprowadzenie głosowania /    198
  Ustalenie wyników wyborów /    204
  Ocena systemu wyborczego i jego konsekwencje /    206
  5.1.2. Wybory do Senatu /    213
  Zarządzenie wyborów /    215
  Czynne i bierne prawo wyborcze /    216
  Zgłaszanie list wyborczych /    217
  Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów /    219
  Desygnowanie senatorów przez zgromadzenia ustawodawcze wspólnot autonomicznych /    221
  Ocena systemu wyborczego i jego konsekwencje /    226
  5.1.3. Analiza partycypacji i rezultatów partii regionalnych w wyborach do Kortezów Generalnych w latach 1977—2011 /    227
  5.2. Hiszpański system wyborczy a wybory do Parlamentu Europejskiego /    255
  5.2.1. Wybory do Parlamentu Europejskiego /    255
  Zarządzanie wyborów /    257
  Czynne i bierne prawo wyborcze /    257
  Zgłaszanie list wyborczych /    258
  Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów /    259
  Ocena systemu wyborczego i jego konsekwencje /    260
  5.2.2. Analiza partycypacji i rezultatów partii regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego /    261
  
  Rozdział 6: Hiszpańskie partie regionalne w świetle zasad rywalizacji wyborczej i jej rezultatów na szczeblu regionalnym i lokalnym /    265
  6.1. Siedemnaście systemów wyborczych na szczeblu regionalnym /    265
  Czynne i bierne prawo wyborcze /    269
  Zarządzenie wyborów /    272
  Zgłaszanie list wyborczych /    280
  Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku wyborów /    282
  6.2. Analiza partycypacji i rezultatów partii regionalnych w wyborach do parlamentów wspólnot autonomicznych /    288
  6.2.1. Model dominacji partii ogólnopaństwowych /    289
  Andaluzja /    289
  Estremadura /    296
  Kastylia‑La Mancha /    299
  Kastylia i León /    303
  Madryt /    307
  Murcja /    312
  Wspólnota Walencji /    316
  6.2.2. Model rywalizacji mieszanej /     322
  Aragonia /    322
  Asturia /    326
  Galicja /    330
  Kantabria /    334
  La Rioja /    339
  Wyspy Baleary /    342
  Wyspy Kanaryjskie /    348
  6.2.3. Model dominacji partii regionalnych /    356
  Katalonia /    356
  Kraj Basków /    363
  Nawarra /    372
  6.3. Ocena systemów wyborczych i ich konsekwencji /    379
  6.4. Hiszpański system wyborczy a wybory na szczeblu lokalnym /    391
  6.4.1. Zarządzanie wyborów lokalnych /    391
  6.4.2. Czynne i bierne prawo wyborcze /    392
  6.4.3. Wybory na poziomie gminnym /    396
  6.4.3.1. Wybory do rad gmin /    396
  Zgłaszanie list wyborczych /    400
  Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów /    401
  6.4.3.2. Wybory burmistrza /    404
  6.4.4. Wybory do zarządów Cabildos na Wyspach Kanaryjskich /    405
  6.4.5. Wybory do zgromadzeń ogólnych (Juntas Generales) terytoriów historycznych: Álavy, Bizkai i Gipuzkoa /    408
  6.4.6. Wybory do deputacji prowincjonalnych /    409
  6.4.7. Podsumowanie /    410
  
  Zakończenie /    415
  Bibliografia /    431
  Indeks osobowy /    453
  Summary /    461
  Sumario /    465
  .
RozwińZwiń