Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego

-17%

RODZAJ DOSTĘPU

175,96  212,00

Format: pdf

Cena początkowa: 212,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 163,24 zł  


175,96

w tym VAT

Księga jubileuszowa powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz zawodowej dr. hab., prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego, który całe swoje życie zawodowe poświęcił budowaniu i umacnianiu praworządności w Polsce, standardów demokratycznych oraz kulturze przestrzegania praw człowieka.
Teksty zgromadzone w Księdze zgrupowano w cztery części: pierwsza nawiązuje do kwestii fundamentalnych o charakterze ustrojowym; druga podejmuje zagadnienia ustrojowego statusu sędziów oraz ich niezależności i niezawisłości, szczególnie w warunkach antyustrojowej presji; trzecia przedstawia różne współczesne wyzwania dla ochrony praw i wolności jednostki; czwarta spogląda na polski kontekst kryzysu praworządności z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz aktywności organów i instytucji UE.


Rok wydania2020
Liczba stron908
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieJacek Lang
ISBN-13978-83-8223-709-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne /    5
  Laudacja dla Profesora Mirosława Wyrzykowskiego z okazji wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla praw człowieka”, wygłoszona 4.09.2020 r. /    7
  Życiorys Profesora Mirosława Wyrzykowskiego /    17
  Lista publikacji Profesora Mirosława Wyrzykowskiego (wybrane pozycje) /    21
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  U ŹRÓDEŁ
  Nadzieja, iluzja i manipulacja – uwagi o udatności konstytucjonalizacji „państwa prawa”
  Ewa Łętowska /    39
  Gdyby w PRL obowiązywała Konstytucja RP…?
  Maria Kruk /    62
  Zapomniana postać?
  Jerzy Stępień /    80
  O paradoksach i wrogach demokracji
  Marek Zubik /    94
  Rule of law – ewolucja negatywna?
  Hanna Suchocka /    105
  System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej w świetle teorii konkurencyjnego autorytaryzmu
  Adam Bodnar /    119
  Polityczni liderzy, elity i instytucje we współczesnych falach populizmu
  Jan Pakulski /    149
  O potrzebie refleksji nad ekonomicznymi aspektami populizmu w dyskusji o kryzysie demokracji liberalnych
  Maciej Bernatt /    160
  Prawa człowieka a prawo administracyjne
  Jan Zimmermann /    174
  O obywatelstwie i prawie do obywatelstwa (kilka uwag i refleksji z perspektywy prawnoadministracyjnej)
  Jacek Jagielski /    191
  Prawo do wniosku – rodowód, rozwój, ochrona wnoszącego
  Jacek Lang /    207
  Po co naukowcom konstytucja?
  Aleksander Jakubowski /    221
  CZĘŚĆ DRUGA
  NIEZALEŻNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
  Niezawisły, bezstronny, właściwy…
  Adam Zieliński /    249
  Wolne sądy, wolni ludzie
  Stanisław Zabłocki /    270
  Ex iniuria iudex non oritur. Uwagi o ustrojowym znaczeniu tożsamości konstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa
  Ryszard Piotrowski /    282
  Powołanie (odmowa powołania) sędziego przez Prezydenta RP a Konstytucja
  Stanisław Trociuk /    306
  Granice udziału sędziów sądów powszechnych w debacie publicznej. Standard strasburski a regulacja ustawowa
  Adam Ploszka /    319
  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za wydane orzeczenie jako instrument naruszania sędziowskiej niezawisłości
  Piotr Tuleja /    341
  Wolność zrzeszania się sędziów w świetle tzw. ustawy kagańcowej
  Magdalena Wilczyńska /    351
  Erozja praworządności i niezawisłości sądów w Polsce od 2015 r.: reakcja Rady Europy – za mało, za późno?
  Andrzej Drzemczewski /    369
  Systemowa kradzież konfliktu
  Piotr Girdwoyń /    396
  Nieposłuszeństwo sędziów jako problem filozofii prawa i konstytucjonalizmu porównawczego. Refleksje nad przypadkiem Polski
  Mateusz Pilich /    411
  Wymiana kadr w demokracji populistycznej, czyli o rzeczywistych i pozornych celach ustawodawczych
  Anna Śledzińska-Simon /    434
  Granice swobody wypowiedzi prokuratora – lekcja dla Polski ze sprawy Kövesi przeciwko Rumunii
  Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski /    455
  CZĘŚĆ TRZECIA
  WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
  Czy nadal funkcjonują konstytucyjne gwarancje wolności i praw jednostki?
  Roman Wieruszewski /    479
  „Bezpieczna przystań” dla ofiar handlu ludźmi w Kolorado
  Zbigniew Lasocik /    493
  O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze „mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik przeciwko Rosji
  Joanna Grygiel, Katarzyna Sękowska-Kozłowska /    508
  Problem przewlekłości tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa sądów polskich i organów międzynarodowych
  Wojciech Hermeliński /    532
  Wolności wypowiedzi pod rządami populistów
  Aleksandra Gliszczyńska-Grabias /    542
  Prawdziwość wypowiedzi a jej karalność
  Piotr Kładoczny /    559
  Komu służy małżeństwo?
  Monika Płatek /    572
  Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wybrane aspekty proceduralne i merytoryczne
  Mirosław Granat /    590
  Praca w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
  Łukasz Pisarczyk /    609
  O celach i funkcjach klauzuli derogacyjnej z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście pandemii COVID-19
  Michał Balcerzak /    627
  Granice ingerencji państwa w wolność zgromadzeń w czasach epidemii
  Monika Florczak-Wątor /    644
  Działalność służb specjalnych w Polsce w świetle zasady praworządności
  Barbara Grabowska-Moroz /    664
  Kilka uwag o pojęciu mniejszości narodowej i etnicznej na gruncie prawa międzynarodowego i w praktyce polskiej
  Władysław Czapliński /    680
  Zrównoważony rozwój a dobra administracja
  Robert Rybski /    692
  Polityka klimatyczna jako przykład wielopoziomowej polityki publicznej
  Hanna Gronkiewicz-Waltz /    708
  Czy prawo do życia w zdrowym środowisku to prawo przyszłości?
  Hanna Machińska /    718
  Zmiany klimatu a perspektywa praw człowieka
  Zdzisław Kędzia /    735
  Niematerialne dziedzictwo kulturowe a prawa i wolności człowieka. Perspektywa konstytucyjna
  Marzena Laskowska /    754
  CZĘŚĆ CZWARTA
  WOKÓŁ UNII EUROPEJSKIEJ
  „Mapa” judykatury Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  Robert Grzeszczak /    781
  Ochrona praworządności i środki tymczasowe przed sądami krajowymi
  Maciej Taborowski /    800
  Trybunał Konstytucyjny wypowiada posłuszeństwo prawu Unii Europejskiej
  Stanisław Biernat /    817
  Kilka uwag o bezpośrednim skutku horyzontalnym przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
  Krystyna Kowalik-Bańczyk /    835
  Ochrona praw podstawowych w prawie autorskim
  Maciej Szpunar /    853
  Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Szczególne wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego
  Jan Barcz /    862
  Unijny etos sądzenia. O fundamentach, metapolityce i POLEXIT
  Tomasz Tadeusz Koncewicz /    872
RozwińZwiń