Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze

-14%

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

139,32  162,00 (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 121,50 zł 

Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych.


Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy wzór został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas jego stosowania.


W opracowaniu można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie na podstawie:


ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej, pracowników urzędów państwowych, Policji, Służby Więziennej oraz jednostek wojskowych, dla których przygotowane wzory będą stanowić dużą pomoc w dochowaniu wymaganych przepisami procedur. Opracowanie zainteresuje również radców prawnych i adwokatów obsługujących organy administracji publicznej.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji edytowalnej do pobrania ze strony


www.dokumenty-na-podstawie-pragmatyk-wzory.lex.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu
aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Rok wydania2015
Liczba stron952
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9408-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    19
  
  WSTĘP | str.    23
  
  I DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA | str.    25
  
  II DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH | str.    47
  
  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze | str.    49
  
  2. Wniosek o rozpoczęcie naboru | str.    57
  
  3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko | str.    60
  
  4. Zestawienie wyników naboru | str.    65
  
  5. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze | str.    67
  
  6. Informacja o wynikach naboru | str.    70
  
  7. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    72
  
  8. Umowa o pracę na czas określony z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym | str.    75
  
  9. Umowa o pracę na zastępstwo | str.    78
  
  10. Umowa o pracę na czas określony z doradcą | str.    82
  
  11. Akt powołania | str.    85
  
  12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta | str.    87
  
  13. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej | str.    89
  
  14. Decyzja w sprawie skierowania do służby przygotowawczej | str.    96
  
  15. Program służby przygotowawczej (w przypadku gdy nie jest treścią skierowania) | str.    99
  
  16. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej | str.    101
  
  17. Decyzja zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej | str.    103
  
  18. Opinia z przebiegu służby przygotowawczej | str.    105
  
  19. Protokół z przeprowadzonego egzaminu w ramach służby przygotowawczej | str.    107
  
  20. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej | str.    110
  
  21. Ślubowanie | str.    112
  
  22. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych | str.    114
  
  23. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego | str.    122
  
  24. Odwołanie od oceny okresowej | str.    128
  
  25. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej | str.    130
  
  26. Regulamin wynagradzania | str.    132
  
  27. Decyzja o przyznaniu dodatku za wieloletnią pracę | str.    156
  
  28. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej | str.    158
  
  29. Decyzja o przyznaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę | str.    160
  
  30. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej | str.    162
  
  31. Wezwanie pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego | str.    164
  
  32. Przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko (awans) | str.    166
  
  33. Powierzenie wykonania innej pracy niż umówiona | str.    168
  
  34. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego | str.    170
  
  35. Przeniesienie pracownika samorządowego w związku z reorganizacją jednostki | str.    173
  
  36. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania | str.    175
  
  37. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego | str.    177
  
  38. Wygaśnięcie mandatu wójta | str.    179
  
  39. Pismo w sprawie odprawy dla wójta | str.    181
  
  40. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy | str.    183
  
  41. Wypowiedzenie umowy o pracę | str.    185
  
  42. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    188
  
  43. Świadectwo pracy | str.    190
  
  III DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ | str.    195
  
  44. Wniosek o wszczęcie procedury naboru | str.    197
  
  45. Powołanie komisji rekrutacyjnej | str.    200
  
  46. Powołanie zespołu | str.    203
  
  47. Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby cywilnej | str.    206
  
  48. Ogłoszenie o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej | str.    212
  
  49. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności | str.    217
  
  50. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii | str.    220
  
  51. Oświadczenie członka komisji | str.    223
  
  52. Decyzja o naborze | str.    226
  
  53. Informacja o wynikach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej | str.    229
  
  54. Protokół z naboru | str.    232
  
  55. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy | str.    236
  
  56. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    238
  
  57. Umowa o pracę na czas określony | str.    242
  
  58. Umowa na zastępstwo | str.    246
  
  59. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str.    250
  
  60. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str.    252
  
  61. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str.    255
  
  62. Wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie art. 38 ust. 3 pkt 1 u.s.c. | str.    259
  
  63. Mianowanie w służbie cywilnej | str.    262
  
  64. Ślubowanie | str.    266
  
  65. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 54 ust. 2 u.s.c. | str.    268
  
  66. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 59 ust. 2 u.s.c. | str.    272
  
  67. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, w trybie art. 61 ust. 1 u.s.c. | str.     275
  
  68. Akt przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, w trybie art. 62 ust. 1 u.s.c. | str.    280
  
  69. Wniosek o przeniesienie członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. | str.    286
  
  70. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. I) | str.     291
  
  71. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. II) | str.    292
  
  72. Akt przeniesienia członka korpusu służby w trybie art. 64 u.s.c. | str.    295
  
  73. Protokół przekazania akt osobowych członka korpusu służby cywilnej | str.    298
  
  74. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej | str.    302
  
  75. Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej w związku z tymczasowym aresztowaniem | str.    305
  
  76. Zawiadomienie o wygaśnięciu stosunku pracy z mianowania | str.    308
  
  77. Świadectwo pracy | str.    309
  
  78. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem na skutek otrzymania dwukrotnej następującej po sobie negatywnej oceny okresowej, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c. | str.    314
  
  79. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c. | str.     316
  
  80. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem z uwagi na utratę nieposzlakowanej opinii, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c. | str.    318
  
  81. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek likwidacji urzędu, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c. | str.    320
  
  82. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron, w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. | str.    324
  
  83. Rezygnacja urzędnika ze służby w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. | str.    327
  
  84. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c. | str.    329
  
  85. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c. | str.    331
  
  86. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika wskutek zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c. | str.    333
  
  87. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej | str.    337
  
  88. Dodatek służbowy | str.    347
  
  89. Dodatek zadaniowy | str.    350
  
  90. Akt przyznania urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego | str.    353
  
  91. Dodatek za wieloletnią pracę | str.    356
  
  92. Nagroda jubileuszowa | str.    359
  
  93. Nagroda za szczególne osiągnięcia | str.    362
  
  94. Odprawa jednorazowa | str.    365
  
  95. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego | str.    368
  
  IV DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY | str.    371
  
  96. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w sądzie rejonowym    373
  
  97. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury | str.    376
  
  98. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy | str.    379
  
  99. Umowa o pracę na czas określony | str.    383
  
  100. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych | str.    387
  
  101. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    389
  
  102. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika na stanowisku pracy | str.    393
  
  103. Potwierdzenie wydania polecenia służbowego | str.    396
  
  104. Sprzeciw pracownika od oceny okresowej | str.    398
  
  105. Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej | str.    400
  
  106. Oświadczenie o braku więzi osobistych z osobami znajdującymi się w bezpośredniej podległości służbowej | str.    402
  
  107. Wniosek w sprawie udzielenia przez przełożonego zgody na dodatkowe zatrudnienie | str.    404
  
  108. Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie | str.    406
  
  109. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie | str.    408
  
  110. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie | str.    411
  
  111. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze apelacji | str.    413
  
  112. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania | str.    415
  
  113. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania | str.    417
  
  114. Powierzenie pełnienia funkcji | str.    419
  
  115. Oświadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury | str.    421
  
  116. Oświadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze apelacji | str.    424
  
  117. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania | str.    426
  
  118. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania | str.    428
  
  119. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia | str.    430
  
  120. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia | str.    433
  
  121. Oświadczenie w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków | str.    435
  
  V DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POLICJI | str.    439
  
  122. Informacja o naborze do służby w Policji | str.    441
  
  123. Podanie o przyjęcie do Policji | str.    445
  
  124. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby | str.    447
  
  125. Karta opisu stanowiska pracy | str.    454
  
  126. Rozkaz o przyjęciu do służby w Policji i mianowanie policjantem w służbie przygotowawczej | str.    458
  
  127. Akt mianowania na policjanta na stopień posterunkowego na okres służby przygotowawczej | str.    460
  
  128. Opinia służbowa | str.    463
  
  129. Akt mianowania na młodszego aspiranta Policji i sierżanta Policji | str.    467
  
  130. Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji | str.    469
  
  131. Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego | str.    471
  
  132. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego | str.    474
  
  133. Akt powołania | str.    479
  
  134. Rozkaz o przyznaniu nagrody pieniężnej policjantom | str.    482
  
  135. Rozkaz przeniesienia policjanta na własną prośbę do pełnienia służby w innej miejscowości | str.    484
  
  136. Rozkaz o podwyższeniu policjantowi dodatku służbowego | str.    486
  
  137. Rozkaz o zawieszeniu w czynnościach służbowych | str.    489
  
  138. Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynów i wymierzeniu za to kary dyscyplinarnej ostrzeżenia | str.    491
  
  139. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby na jego wniosek | str.    495
  
  140. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji w związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej i pogarszającym się stanem zdrowia | str.    497
  
  141. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby | str.    499
  
  142. Świadectwo służby | str.    501
  
  143. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu przekroczenia przez policjanta uprawnień albo niedopełnienia obowiązków | str.    505
  
  144. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia | str.    508
  
  145. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie | str.    511
  
  146. Rozkaz o zwolnieniu policjanta, gdy wymaga tego ważny interes służby | str.    515
  
  147. Zaświadczenie lekarskie | str.    517
  
  148. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji | str.    520
  
  149. Zarządzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjęcia działań | str.    522
  
  150. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji | str.    524
  
  151. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji | str.    526
  
  152. Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowych etatów w celu wzmocnienia realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej | str.    528
  
  VI DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ | str.    533
  
  153. Ogłoszenie o przyjęciach do służby | str.    535
  
  154. Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu | str.    540
  
  155. Akt mianowania w okresie służby przygotowawczej | str.    543
  
  156. Pismo informujące o przedłużeniu służby przygotowawczej z powodu przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych | str.    547
  
  157. Pismo informujące o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego | str.    549
  
  158. Akt mianowania na stałe | str.    552
  
  159. Wniosek o wyrażenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, jeżeli spełnia wymagania w zakresie wykształcenia | str.    556
  
  160. Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego | str.    560
  
  161. Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego obowiązki w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności | str.    562
  
  162. Pismo informujące o prawie do otrzymania dodatku za wysługę lat | str.    565
  
  163. Pismo informujące o prawie do dodatku za stopień | str.    568
  
  164. Pismo informujące o ustaleniu wysokości dodatku służbowego | str.    571
  
  165. Pismo informujące o obniżeniu dodatku służbowego | str.    574
  
  166. Pismo informujące o potrąceniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim | str.    577
  
  167. Pismo informujące o zawieszeniu wypłaty uposażenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby, zawinionej niemożności pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych | str.    581
  
  168. Pismo o ustaleniu wysokości uposażenia przy powierzeniu pełnienia obowiązków | str.    583
  
  169. Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko dyrektora | str.    587
  
  170. Rozkaz personalny o odwołaniu ze stanowiska dyrektora | str.    590
  
  171. Rozkaz personalny o odwołaniu Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego | str.    593
  
  172. Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwołanego z zajmowanego stanowiska za jego zgodą do dyspozycji właściwego przełożonego | str.    596
  
  173. Decyzja o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby | str.    598
  
  174. Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, w tym do instytucji gospodarki budżetowej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby | str.    603
  
  175. Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przełożonego na okres oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa | str.    606
  
  176. Wniosek o zmianę opinii | str.    609
  
  177. Pismo informujące o utrzymaniu w mocy opinii | str.    615
  
  178. Pismo informujące o uchyleniu opinii | str.    617
  
  179. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych z powodu tymczasowego aresztowania | str.    620
  
  180. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych w związku z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego | str.    624
  
  181. Pismo funkcjonariusza o wyborze świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym | str.    629
  
  182. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewyrażenia zgody na powołanie albo przeniesienie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego | str.    631
  
  183. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej | str.    634
  
  184. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby | str.    638
  
  185. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach | str.    642
  
  186. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w związku z powołaniem do innej służby państwowej | str.    647
  
  187. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej lub na niższe stanowisko nie jest możliwe | str.    651
  
  188. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieobecności w służbie spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy | str.    654
  
  189. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku upływu 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych | str.    659
  
  190. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych | str.    662
  
  191. Pismo informujące o planowanym zwolnieniu ze służby w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej | str.    667
  
  192. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, której wykonanie nie zostało warunkowo zawieszone | str.    670
  
  193. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego | str.    674
  
  194. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu orzeczenia wobec funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej | str.    678
  
  195. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego | str.    682
  
  196. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu porzucenia służby | str.    685
  
  197. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny w związku z pełnieniem służby | str.    689
  
  198. Pismo o prawie do odprawy w związku z wygaśnięciem stosunku służbowego | str.    692
  
  199. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu za urlop | str.    694
  
  200. Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie szkolenia | str.    696
  
  201. Wniosek o sprostowanie świadectwa służby | str.    700
  
  202. Decyzja o przyznaniu odszkodowania w związku z niewydaniem świadectwa służby | str.    703
  
  203. Wniosek funkcjonariusza o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego | str.    707
  
  204. Pismo informujące o odwołaniu funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego | str.    710
  
  205. Pismo informujące o udzieleniu urlopu zdrowotnego | str.    713
  
  206. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania | str.    716
  
  207. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych | str.    719
  
  208. Pismo informujące o udzieleniu urlopu bezpłatnego | str.    722
  
  209. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem | str.    725
  
  210. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego | str.    730
  
  211. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego | str.    733
  
  212. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego | str.    736
  
  213. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | str.    739
  
  214. Zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą | str.    743
  
  215. Wniosek o przyznanie wyróżnienia | str.    746
  
  216. Wyróżnienie dla funkcjonariusza | str.    750
  
  217. Pismo informujące o zwolnieniu od zajęć służbowych | str.    752
  
  218. Pismo funkcjonariusza o odmowie wykonania polecenia służbowego | str.    754
  
  219. Pismo funkcjonariusza o podejrzeniu stosowania mobbingu | str.    757
  
  220. Pismo informujące o prawie do zasiłku na zagospodarowanie | str.    761
  
  221. Pismo informujące o prawie do nagrody rocznej | str.    763
  
  222. Pismo informujące o przyznaniu nagrody uznaniowej | str.    767
  
  223. Pismo informujące o prawie do nagrody jubileuszowej | str.    770
  
  VII DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH | str.    773
  
  224. Zgoda żołnierza pełniącego służbę kontraktową na objęcie innego stanowiska służbowego niż określone w kontrakcie | str.    775
  
  225. Wniosek o zawarcie kolejnego kontraktu | str.    777
  
  226. Wniosek o powołanie do służby stałej | str.    779
  
  227. Wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej | str.    781
  
  228. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej | str.    783
  
  229. Zgoda żołnierza na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub powołanie do służby stałej | str.    787
  
  230. Wniosek żołnierza przeniesionego do dyspozycji o zwolnienie z wykonywania zadań służbowych | str.    789
  
  231. Odwołanie od opinii służbowej | str.    791
  
  232. Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej | str.    793
  
  233. Opinia służbowa | str.    795
  
  234. Zgoda / odmowa zgody żołnierza na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe | str.    799
  
  235. Wniosek o nadanie klasy kwalifikacyjnej | str.    801
  
  236. Wniosek o pozostawienie legitymacji służbowej żołnierza zawodowego | str.    803
  
  237. Informacja o fakcie pobierania nauki | str.    805
  
  238. Wniosek o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki | str.    807
  
  239. Umowa o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki | str.    811
  
  240. Umowa z żołnierzem zawodowym skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę | str.    816
  
  241. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej | str.    819
  
  242. Informacja o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową | str.    822
  
  243. Oświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem | str.    824
  
  244. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego | str.    826
  
  245. Wniosek o zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny | str.    829
  
  246. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny | str.    831
  
  247. Wniosek o zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu | str.    833
  
  248. Wniosek o udzielanie łącznie przerw na karmienie | str.    835
  
  249. Wniosek o dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem | str.    837
  
  250. Wniosek o zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem | str.    841
  
  251. Wniosek o inne świadczenie socjalno-bytowe | str.    844
  
  252. Wniosek o wypłacenie odsetek ustawowych w razie zwłoki w wypłacie uposażenia i innych należności pieniężnych | str.    849
  
  253. Wniosek o zwiększenie dodatku za długoletnią służbę wojskową | str.    852
  
  254. Porozumienie w sprawie wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych w formie bezgotówkowej | str.    855
  
  255. Wniosek o przyznanie nagrody uznaniowej żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim | str.    857
  
  256. Wniosek o przyznanie zapomogi | str.    860
  
  257. Wniosek o nagrodę jubileuszową | str.    862
  
  258. Wniosek o wypłatę należności pieniężnych za przeniesienie służbowe i przesiedlenie | str.    865
  
  259. Wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej | str.    870
  
  260. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby, jednorazowo z góry za cały należny okres | str.    873
  
  261. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego | str.    876
  
  262. Informacja o przynależności do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej | str.    878
  
  263. Wniosek o zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej | str.    880
  
  264. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii wyborczej | str.    883
  
  265. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej | str.    885
  
  266. Wniosek o wypłatę odszkodowania w razie uchylenia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ | str.    888
  
  267. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju w administracji publicznej | str.    890
  
  268. Zaświadczenie o odbyciu służby | str.    891
  
  269. Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy uprawnionego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju | str.    895
  
  270. Świadectwo służby | str.    899
  
  271. Żądanie sprostowania świadectwa służby | str.     903
  
  272. Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej przez żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby | str.    905
  
  273. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej | str.    908
  
  274. Umowa z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę | str.    915
  
  275. Umowa z żołnierzem pełniącym służbę kandydacką skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę | str.     919
  
  276. Wniosek o zwolnienie ze służby kandydackiej | str.     924
  
  277. Opinia służbowa kandydata na żołnierza zawodowego | str.    926
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    931
  
  INDEKS | str.    937
  
  O AUTORACH | str.    951
RozwińZwiń