Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski

-15%

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor ukazuje rzeczywisty wymiar wpływu tego prawa na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak:


mobilność pacjentów oraz możliwość podejmowania leczenia w innym państwie członkowskim,
instytucja telemedycyny,
przeciwdziałanie nierówności oraz dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej i pod względem jakości tej opieki,
kształt krajowych procedur w zakresie dopuszczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych do obrotu,
rozwiązania prawne ograniczające możliwość reklamy alkoholu czy wyrobów tytoniowych.
W opracowaniu zostały rownież omówione - na tle orzecznictwa sądów unijnych - właściwe krajowe (polskie) regulacje administracyjnoprawne oraz zagadnienia związane z nowym unijnym systemem zarówno badań klinicznych leków i procedur ich wytwarzania, jak i nadzoru nad bezpieczeństwem ich stosowania.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, prawników zainteresowanych problematyką prawa ochrony zdrowia, pracowników Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych podmiotów administracji ochrony zdrowia oraz menedżerów zarządzających służbą zdrowia oraz firmami farmaceutycznymi. Powinni też po nią sięgnąć studenci kierunków prawniczych, ekonomicznych, zarządzania, kierunków farmaceutycznych oraz medycyny, a także pacjenci zainteresowani uzyskaniem opieki medycznej za granicą.


"Monografia (...) stanowi pierwsze w polskiej literaturze przedmiotu ujęcie problematyki wpływu prawa unijnego na krajowe systemy ochrony zdrowia. Co więcej zarówno zakres ujęcia tej problematyki, jak i pogłębiona analiza problemów (...) pozwalają stwierdzić, że stanowi ona jednocześnie istotne


novum


w europejskiej literaturze prawa ochrony zdrowia".


prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk


Liczba stron456
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-813-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wprowadzenie | str.    17
  
  Rozdział I
  Ogólne ramy ustrojowe systemu ochrony zdrowia publicznego w Unii Europejskiej | str.    23
  1. Zagadnienia wstępne | str.    23
  2. Postanowienia traktatowe a zdrowie publiczne w Unii Europejskiej | str.    26
  2.1. Ewolucja rozwiązań zawartych w regulacjach traktatowych | str.    27
  2.2. Postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str.    36
  2.3. Charakter kompetencji unijnych w dziedzinie zdrowia publicznego | str.    41
  2.4. Zdrowie publiczne a swobody wspólnotowe | str.    45
  2.5. Rola orzecznictwa unijnego | str.    48
  2.6. "Napięcia" na linii rynek wewnętrzny - socjalny model systemów opieki zdrowotnej | str.    51
  2.7. Działania Unii Europejskiej a wsparcie krajowych grup interesu | str.    53
  3. Czy w Unii Europejskiej istnieje odrębna (unijna) polityka zdrowotna? | str.    54
  3.1. Zakres problemu | str.    54
  3.2. Próba rzeczywistej delimitacji | str.    60
  4. Nowe formy (unijnego) zarządzania oraz rola soft law w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia | str.    66
  4.1. Znaczenie new governance i soft law | str.    66
  4.2. Otwarta metoda koordynacji | str.    68
  4.3. Strategie Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia publicznego | str.    75
  5. Instytucje unijne w obszarze kompetencyjnym zdrowia publicznego | str.    86
  5.1. Komisja Europejska | str.    86
  5.2. Agencje unijne | str.    90
  5.3. Sieci administracyjne a ochrona zdrowia publicznego na obszarze unijnym | str.    103
  
  Rozdział II
  Aktywność Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania nierówności oraz dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej i jej jakości | str.    111
  1. Zagadnienia wstępne | str.    111
  2. Początki zainteresowania Wspólnoty problemami nierówności i dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej | str.    114
  3. Aktywność unijna od 2008 r. | str.    116
  4. Projekt DETERMINE | str.    125
  5. Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej | str.    128
  6. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w prawie krajowym (polskim) - zarys problemu | str.    130
  7. Zakończenie | str.    133
  
  Rozdział III
  Rola Unii Europejskiej w rozwoju innowacyjności sektora usług zdrowotnych oraz rynku farmaceutycznego | str.    134
  1. Pojęcie innowacyjności | str.    134
  2. Podstawowe dokumenty unijne w zakresie rozwoju innowacyjności w obszarze ochrony zdrowia | str.    138
  2.1. Początki zainteresowania | str.    138
  2.2. Program ramowy | str.    140
  2.3. Program "Horyzont 2020" | str.    142
  2.4. Udział technologii informacyjno-komunikacyjnych | str.    152
  2.5. Inne dokumenty unijne | str.    158
  3. Innowacje w sektorze farmaceutycznym - zarys problemu | str.    161
  3.1. Znaczenie innowacyjności dla sektora farmaceutycznego | str.    161
  3.2. Podstawowe cechy innowacyjności w sektorze farmaceutycznym | str.    161
  3.3. Przesłanki kształtujące rozwój modelu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Unii Europejskiej | str.    164
  3.4. Rozwój innowacyjności sektora farmaceutycznego a dostęp do produktu leczniczego | str.    165
  
  Rozdział IV
  Działania wspierające Unii Europejskiej | str.    167
  1. Zagadnienia wstępne | str.    167
  2. Aktywność zmierzająca do ograniczenia użycia tytoniu | str.    168
  2.1. Początki aktywności Wspólnoty w dążeniu do ograniczenia użycia tytoniu | str.    168
  2.2. Dyrektywa 2014/40 | str.    169
  2.3. Zakaz ponadgranicznej działalności reklamowej i sponsorskiej przemysłu tytoniowego | str.    176
  2.4. Zalecenie Rady (2003/54/WE) | str.    181
  2.5. Uregulowania krajowe | str.    182
  3. Aktywność zmierzająca do ograniczenia spożycia alkoholu | str.    185
  3.1. Zagadnienia wstępne | str.    185
  3.2. Pierwsze dokumenty unijne | str.    186
  3.3. Koordynacja na poziomie unijnym | str.    191
  3.4. Reklama produktów alkoholowych w świetle regulacji unijnych | str.    192
  3.5. Regulacje krajowe | str.    197
  4. Inne obszary działań wspierających | str.    202
  4.1. Działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania narkomanii | str.    202
  4.2. Działania w dziedzinie zdrowia psychicznego | str.    203
  4.3. Działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą płciową | str.    205
  4.4. Działania podejmowane w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej | str.    205
  
  Rozdział V
  Swobody wspólnotowe a autonomia państw członkowskich w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia | str.    207
  1. Zagadnienia wstępne | str.    207
  2. Aktywność Unii Europejskiej i jej wpływ na organizację krajowych systemów opieki zdrowotnej | str.    207
  2.1. Świadczenie zdrowotne jako usługa | str.    207
  2.2. Zakaz tworzenia ograniczeń w zakładaniu podmiotów opieki zdrowotnej | str.    215
  
  Rozdział VI
  Unia Europejska a produkty lecznicze i wyroby medyczne | str.    234
  1. Zagadnienia wstępne | str.    234
  2. Wpływ prawa unijnego na kształt krajowych procedur w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych | str.    235
  2.1. Zagadnienia wstępne | str.    235
  2.2. Początki zainteresowania Wspólnoty kwestiami związanymi z produktami leczniczymi. Podstawowe akty unijne | str.    236
  2.3. Istota systemu | str.    239
  2.4. Model harmonizacji procedur dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu w Unii Europejskiej | str.    240
  3. Regulacje krajowe (polskie) a treść dyrektywy 2001/83 | str.    249
  3.1. Polska regulacja | str.    249
  4. Procedura scentralizowana (stosowana na podstawie rozporządzenia 726/2004) | str.    254
  4.1. Istota i zakres przedmiotowy procedury | str.    254
  4.2. Przebieg postępowania - założenia ogólne | str.    257
  5. Badania kliniczne | str.    262
  5.1. Zagadnienia wstępne. Stosunek nowego rozporządzenia unijnego do prawa krajowego | str.    262
  5.2. Istota regulacji dotyczących badań klinicznych w Unii Europejskiej w "nowym" rozporządzeniu 536/2014 | str.    268
  5.3. Prowadzenie badania klinicznego. Nadzór ze strony sponsora | str.    288
  5.4. Odszkodowanie za szkody poniesione przez uczestników badań klinicznych | str.    292
  5.5. Nadzór prowadzony przez państwa członkowskie, unijne inspekcje i kontrole | str.    292
  5.6. Infrastruktura informatyczna do prowadzenia badań klinicznych | str.    294
  5.7. Zakończenie | str.    295
  6. Ograniczony wpływ prawa unijnego na system refundacji produktów leczniczych w państwach członkowskich | str.    297
  6.1. Zagadnienia wprowadzające | str.    297
  6.2. Autonomia państw członkowskich w zakresie kształtowania systemu refundacji produktów leczniczych | str.    298
  6.3. Wpływ dyrektywy przejrzystości na krajowe systemy refundacyjne | str.    301
  6.4. Rozwiązania krajowe (polskie) w zakresie refundacji produktów leczniczych (założenia ogólne) | str.    306
  6.5. Systemy payback w niektórych państwach Unii Europejskiej (przykłady) | str.    308
  6.6. Implementacja systemu rozstrzygania o refundacji (przykład Polski) | str.    310
  6.7. Podsumowanie | str.    312
  7. Pharmacovigilance - system nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych | str.    312
  7.1. Uwagi wprowadzające | str.    312
  7.2. Rozwiązania normatywne na szczeblu wspólnotowym | str.    313
  7.3. Regulacje krajowe (polskie) | str.    314
  7.4. Regulacje dyrektywy i prawa krajowego (założenia ogólne) | str.    314
  8. Prawo unijne a wyroby medyczne (zarys problematyki) | str.    326
  9. Podsumowanie | str.    329
  
  Rozdział VII
  Unijne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i mobilność pacjentów a świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim (perspektywa unijna i krajowa) | str.    332
  1. Zagadnienia wstępne | str.    332
  2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i mobilność pacjentów a świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim | str.    334
  2.1. Podstawy normatywne | str.    334
  3. Podstawowe zasady pokrywania kosztów usług zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim (reguły wypracowane w orzecznictwie) | str.    340
  3.1. Wprowadzenie | str.    340
  3.2. Możliwość tworzenia ograniczeń w dostępie do transgranicznych usług zdrowotnych - orzeczenia w sprawach Kohll (C-158/96), Smits i Peerboms (C-157/99) oraz Müller-Fauré (C-385/99) | str.    341
  3.3. Zasady kreujące rozwój transgranicznej opieki zdrowotnej | str.    343
  4. Podstawowe założenia unijnej regulacji transgranicznej opieki zdrowotnej wynikające z dyrektywy 2011/24 | str.    354
  4.1. Zagadnienia wstępne | str.    354
  4.2. Cel uchwalenia dyrektywy 2011/24 | str.    358
  4.3. Podstawowe wymogi konstrukcji transgranicznej opieki zdrowotnej dla systemów krajowych | str.    361
  4.4. Obowiązki państw w odniesieniu do transgranicznej opieki zdrowotnej | str.    367
  4.5. Zwrot kosztów transgranicznej opieki medycznej | str.    370
  4.6. Opieka zdrowotna, która może wymagać uprzedniej zgody | str.    373
  4.7. Procedury administracyjne odnoszące się do transgranicznej opieki zdrowotnej | str.    375
  4.8. Ogólne zasady zwrotu kosztów | str.    377
  5. Rozwiązania krajowe | str.    379
  5.1. Zagadnienia wstępne | str.    379
  5.2. Wyłączenia podmiotowe | str.    380
  5.3. Świadczenia opieki zdrowotnej, w stosunku do których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody | str.    380
  5.4. Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej | str.    382
  5.5. Zasady dotyczące wysokości zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej | str.    385
  5.6. Procedura dotycząca rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów | str.    388
  5.7. Zawieszenie wypłat kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów | str.    391
  5.8. Zgoda na udzielenie świadczenia albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej | str.    392
  5.9. Skierowanie w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia | str.    393
  6. Podsumowanie | str.    394
  
  Rozdział VIII
  Prawo konkurencji a ochrona zdrowia w Unii Europejskiej | str.    398
  1. Zakres przedmiotowy ujętej problematyki | str.    398
  2. Stosowanie reguł wdrażania prawa konkurencji w sektorze opieki zdrowotnej | str.    401
  2.1. Zagadnienia wstępne | str.    401
  2.2. Prawo konkurencji a aktywność państwa związana z funkcjonowaniem krajowych systemów ochrony zdrowia | str.    402
  3. Pomoc publiczna a funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia (zarys problematyki) | str.    413
  4. Zamówienia publiczne a sektor opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej | str.    414
  5. Podsumowanie | str.    416
  
  Zakończenie | str.    419
  
  Literatura | str.    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia