Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej

-6%

RODZAJ DOSTĘPU

158,86  169,00

Format: pdf

Cena początkowa: 169,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 135,20 zł  


158,86

w tym VAT

Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji administracyjnej i sądowoadministracyjnej, tj. takiego ich wykonywania, które zapewni w możliwie najwyższym stopniu realizację celów działania administracji publicznej, mają podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa.


Polska doktryna prawa i postępowania administracyjnego od lat identyfikuje kierunki zmian i formułuje wnioski odnośnie do ich efektywności, poprawności i legalności. Autorzy wskazują konieczne modyfikacje w zakresie uproszczenia i zwiększenia efektywności procedury administracyjnej.


Książka przeznaczona jest dla praktyków – sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także funkcjonariuszy administracji publicznej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.


Rok wydania2022
Liczba stron912
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-962-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
   Wstęp    21
   Część I
   ZASADY OGÓLNE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH A KREOWANIE ROZSTRZYGNIĘCIA
   Joanna Smarż
   Związanie organów administracji utrwaloną praktyką przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych    27
   Agnieszka Żywicka
   Stosowanie zasady in dubio pro libertate w postępowaniu koncesyjnym (na przykładzie sektora energetycznego)    43
   Piotr Ruczkowski
   Zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej (przepisów prawa) na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka oraz praw podstawowych Unii Europejskiej    55
   Przemysław Zdyb
   O rozstrzyganiu wątpliwości w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym    67
   Piotr Janiak
   Zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy
   na korzyść strony w reżimie odpowiedzialności za delikt zagrożony sankcją administracyjną    79
   Leszek Bielecki
   Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasada przyjaznej interpretacji przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Możliwa kreacja rozstrzygnięcia w prawie podatkowym    91
   Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki
   Znaczenie efektywności w prawie administracyjnym – uwagi wybrane    101
   Krzysztof Teszner
   Konwersja kontroli w postępowanie jurysdykcyjne jako instrument usprawniający załatwianie sprawy administracyjnej    117
   Marta Kisielowska
   Zasady modelowe w ujęciu ReNEUAL a zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego    129
   Wojciech Wojtyła
   Personalistyczne podstawy funkcjonowania administracji publicznej    141
   Część II
   ADMINISTRACJA WSPÓŁTWORZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA
   Marek Wierzbowski
   Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym    155
   Hanna Knysiak-Sudyka
   Zakres zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym    161
   Radosław Giętkowski
   Mediacja w sprawach dyscyplinarnych    175
   Paweł Romaniuk
   Ogólne założenia mediacji jako istotny aspekt rozstrzygania w sprawach administracyjnych    187
   Monika Żuchowska-Grzywacz
   Mediacja jako dynamiczny trend w postępowaniu administracyjnym – studium komparatystyczne    199
   Justyna Mielczarek-Mikołajów
   Dopuszczalność ugody w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami    211
   Ewa Wójcicka
   Posiedzenie w trybie współdziałania jako instrument usprawniający postępowanie administracyjne    223
   Łukasz Dubiński
   Proceduralizacja tzw. czynności wstępnych w sprawach wszczynanych na wniosek    235
   Część III
   CYFRYZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH
   Martyna Wilbrandt-Gotowicz
   Zasada efektywnej ochrony sądowej na tle zjawisk europeizacji, automatyzacji i pragmatyzacji jurysdykcji administracyjnej    249
   Aleksandra Monarcha-Matlak
   Komunikacja elektroniczna, prawo komunikacji elektronicznej, Europejski kodeks łączności elektronicznej i ich wpływ na rozwój jurysdykcji administracyjnej    267
   Filip Geburczyk
   Aspekty prawne w pełni zautomatyzowanego wydawania decyzji administracyjnych. Doświadczenia Francji i Niemiec    277
   Maciej Błażewski
   Automatyzacja pozyskiwania i analizowania danych jako przejaw informatyzacji czynności materialno-
   -technicznych organów administracji publicznej podejmowanych w toku postępowania administracyjnego    289
   Dominik J. Kościuk
   Zdalny dostęp do akt sprawy administracyjnej    297
   Dominika Skoczylas
   Dynamizm legislacji administracyjnej a cyberbezpieczeństwo i użytkowanie przestrzeni kosmicznej w ramach e-administracji    307
   Adam Kozień
   Wolność jednostki w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym w dobie cyfryzacji i digitalizacji    319
   Część IV
   FORMY DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNEJ ADMINISTRACJI
   Piotr Lisowski
   Decyzje administracyjne w sprawach ustrojowych (decyzje nadzorcze)    335
   Tomasz Kuczyński
   Uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego jako akty prawa miejscowego i akty prawa wewnętrznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – problematyka adresata aktu    345
   Ewa Szewczyk
   Moc obowiązująca w czasie ostatecznej decyzji administracyjnej w sytuacji zmiany stanu faktycznego po jej wydaniu    353
   Dominika Cendrowicz
   Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy w sprawie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności    363
   Emilia Gulińska
   Milczenie organu jako fikcja pozytywnego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej    375
   Kamil Klonowski
   Kontrola milczącego załatwienia sprawy administracyjnej    383
   Kamil Panasiuk
   Środki zaskarżenia milczącego załatwienia sprawy    395
   Karolina Rokicka-Murszewska
   Decyzje wydawane w stanie klęski żywiołowej jako przykłady generalnych aktów administracyjnych    409
   Joanna Róg-Dyrda
   Decyzja w przedmiocie interwencji produktowej jako generalny akt administracyjny wydawany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Charakter prawny i aspekty proceduralne    421
   Monika Chlipała
   Wymogi proceduralne wydania przyrzeczenia administracyjnego w unormowaniach materialnoprawnych    431
   Adrian Misiejko
   Ogólne zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przyczynek do dyskusji o samodzielności w doborze prawnych form działania przez organy gmin    441
   Część V
   MODYFIKACJA TRYBÓW I EUROPEIZACJA PROCEDUR
   Jarosław Dobkowski
   Zagadnienie jurydyfikacji administracyjnej    457
   Patrycja Joanna Suwaj
   Wyzwania dla stosujących prawo administracyjne stoją poza tym prawem? W stronę człowieka w rozstrzyganiu administracyjnym    467
   Paweł Daniel
   Ograniczenie udziału uczestników w postępowaniu sądowoadministracyjnym – przyczynek do dyskusji    489
   Barbara Kowalczyk
   O pojęciu jurysdykcji międzynarodowej organu administracji publicznej    499
   Lucyna Staniszewska
   Postępowanie masowe w polskim i niemieckim prawie administracyjnym    509
   Łukasz Prus
   Procedury kompozytowe w zintegrowanej administracji Unii Europejskiej. Pojęcie, modele i sądowa kontrola    523
   Część VI
   TOK KONTROLI DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
   Marcin Kamiński
   Typologia merytorycznych kompetencji orzeczniczych sądów administracyjnych. Rozważania na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych    537
   Marta Romańska
   Zadania sądów powszechnych z zakresu kontroli administracji publicznej powierzone im wprost oraz będące konsekwencją przyjętego modelu jej kontroli przez sądy administracyjne – charakter i sposób ich wykonywania    555
   Piotr Pietrasz
   Wykonanie merytorycznego wyroku sądu administracyjnego w sprawach podatkowych w postępowaniu przymusowym    583
   Paweł Mierzejewski
   Uznanie uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa jako przejaw kompetencji judykacyjnej sądu administracyjnego w sprawach skarg na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.    595
   Weronika Szafrańska
   Kondemnacyjne uprawnienia orzecznicze sądów administracyjnych    605
   Angelika Kurzawa
   Problemy sądowej kontroli decyzji w sprawach z zakresu regulacji energetyki w praktyce stosowania prawa    619
   Wojciech Drobny
   Problem rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa służby publicznej
   na przykładzie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej    631
   Grzegorz Zieliński
   Studium orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie poddania się obowiązkowym szczepieniom    641
   Dagmara Gut
   Merytoryczne orzekanie sądów administracyjnych w systemie unijnym (uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie Torubarov)    653
   Artur K. Modrzejewski
   Weryfikacja trafności rozstrzygnięcia a decyzja kasacyjna w sprawach o ustalenie warunków zabudowy – zagadnienia wybrane    665
   Patrycja Sołtysiak
   Komplet normatywny z udziałem Rzecznika Praw Dziecka    675
   Paweł Śwital
   Kontrola działania organów administracji samorządowej przez obywateli    685
   Część VII
   POSTĘPOWANIA HYBRYDOWE I SZCZEGÓLNE
   Magdalena Sieniuć
   Specyfika postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego    701
   Stanisław Nitecki
   Specyfika postępowania w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w zakresie polityki spójności    719
   Robert Talaga
   Beneficjent jako strona umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach polityki spójności    735
   Michał Igor Ulasiewicz
   Postępowanie o udostępnienie informacji publicznej – wybrane problemy    755
   Mateusz Błachucki
   Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu antymonopolowym    767
   Katarzyna Małysa-Sulińska, Aleksander Jakubowski
   Krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę    779
   Dorota Sylwestrzak, Anna Brzezińska-Rawa
   Skierowanie decyzji do osoby nieżyjącej jako rażące naruszenie prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych na przykładzie decyzji o pozwoleniu na budowę    799
   Bogusława Dobkowska
   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – specyfika i charakter prawny    811
   Rafał Stankiewicz
   Szczególna rola radców prawnych w zapewnieniu rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego    821
   Aleksandra Główczewska
   Wartościowanie jako podstawa decyzji konserwatora zabytków – wybrane zagadnienia w kontekście przywołanych kazusów    831
   Agata Pyrzyńska
   Wybrane problemy związane z procedurą podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin    843
   Jarosław Czerw
   Zmiany w zakresie funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w związku z epidemią COVID-19 w Polsce – wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda    857
   Jakub G. Firlus, Agata Cebera
   „Renesans” sankcji typu administracyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii    865
   Mariusz Kotulski
   Przesłanki nałożenia i wymiaru pieniężnej kary administracyjnej    885
   Piotr Kobylski
   Wszczęcie postępowania karnego skarbowego w granicach sądowej kontroli legalności decyzji podatkowej    901
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia