Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych

-20%

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zasad odpowiedzialności za ich wykonanie. Ponadto zawiera gotowe rozwiązania problemów, które faktycznie wystąpiły w bieżącej działalności jednostek sektora finansów publicznych.


Opracowanie łączy wszystkie elementy składające się na zagadnienia charakteru i zakresu odpowiedzialności osób zajmujących się finansami w sektorze publicznym oraz osób za nie odpowiedzialnych. Dodatkowym atutem książki są przykłady nieprawidłowości w działalności podmiotów sektora finansów publicznych będących często przedmiotem postępowania kontrolnego i nadzorczego właściwych organów.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób kierujących jednostkami sektora finansów publicznych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), a także dla skarbników, głównych księgowych i księgowych sektora finansów publicznych oraz pracowników komórek finansowych. Będzie również pomocna dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu prezentowanej tematyki.


Liczba stron352
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-221-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    19
  
  Rozdział I
  Sektor finansów publicznych - analiza prawna | str.    21
  1. Sektor finansów publicznych | str.    21
  2. Jednostki sektora finansów publicznych | str.    22
  3. Procesy zachodzące w sektorze finansów publicznych | str.    23
  4. Gromadzenie dochodów i przychodów publicznych | str.    24
  5. Środki publiczne | str.    24
  5.1. Przychody | str.    24
  5.2. Dochody publiczne | str.    25
  5.3. Pozostałe dochody | str.    29
  5.4. Środki unijne i zagraniczne | str.    29
  6. Wydatkowanie środków publicznych | str.    31
  6.1. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych | str.    31
  6.2. Zadania Ministra Finansów w zakresie zarządzania długiem publicznym | str.    31
  6.3. Depozyty Ministra Finansów | str.    32
  6.4. Skarbowe papiery wartościowe | str.    34
  6.5. Kredyty i pożyczki | str.    34
  Co to jest kredyt bankowy? | str.    35
  Kredyt w praktyce działania jednostki samorządu terytorialnego | str.    36
  Pożyczka | str.    37
  6.6. Lokaty i inne operacje finansowe | str.    40
  7. Odstępstwa od zasad ogólnych w zakresie pozyskiwania środków publicznych | str.    43
  8. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne | str.    45
  8.1. Co to są procedury ostrożnościowe i sanacyjne? | str.    45
  8.2. Procedury sanacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego - program naprawczy | str.    46
  9. Depozyty w jednostkach samorządu terytorialnego | str.    53
  10. Pozostałe zasady zaciągania zobowiązań | str.    56
  11. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne | str.    58
  11.1. Rola regionalnych izb obrachunkowych w kształtowaniu limitów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego | str.    58
  11.2. Działalność nadzorcza | str.    60
  12. Zapewnienie finansowania przez Ministra Finansów | str.    62
  13. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | str.    63
  13.1. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu | str.    64
  13.2. Postępowanie w przypadku nadużyć przy wykorzystywaniu środków zagranicznych | str.    66
  13.3. Okres wykluczenia | str.    67
  13.4. Wspólna Polityka Rolna | str.    69
  13.5. Rejestr podmiotów wykluczonych | str.    70
  14. Deficyt sektora finansów publicznych | str.    70
  15. Deficyt a dług sektora finansów publicznych | str.    71
  16. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych | str.    72
  17. Odrębności organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych | str.    72
  17.1. Jednostki budżetowe | str.    72
  17.2. Zakład budżetowy | str.    78
  18. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych | str.    90
  19. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych | str.    91
  20. Informacje o środkach europejskich | str.    100
  21. Informacje przekazywane kierownikom jednostek | str.    101
  22. Weryfikacja projektów planów finansowych | str.    102
  23. Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych | str.    103
  24. Projekty planów dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | str.    104
  25. Sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian | str.    105
  25.1. Zakres zmian dokonywanych przez kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych | str.    105
  25.2. Zakres zmian dokonywanych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych | str.    106
  26. Odprowadzenie środków finansowych do budżetu i zasady pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych | str.    107
  27. Ewidencja wydatków | str.    108
  28. Zasady dokonywania wydatków | str.    108
  29. Nadpłaty i kwoty nienależnie pobrane | str.    109
  30. Zwroty wydatków | str.    112
  31. Tworzenie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego | str.    114
  32. Dotacje dla zakładów budżetowych, ewidencja kosztów i plan finansowy zakładu | str.    115
  33. Zmiany planu finansowego | str.    126
  34. Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych | str.    137
  35. Agencja wykonawcza | str.    139
  35.1. Nadwyżka finansowa agencji wykonawczej | str.    141
  36. Instytucja gospodarki budżetowej | str.    142
  36.1. Plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej | str.    143
  36.2. Likwidacja instytucji gospodarki budżetowej | str.    144
  36.3. Statut, regulamin organizacyjny, dyrektor instytucji gospodarki budżetowej | str.    144
  36.4. Gospodarowanie mieniem | str.    145
  37. Państwowy fundusz celowy | str.    146
  37.1. Roczny plan finansowy państwowego funduszu celowego | str.    146
  38. Państwowe i samorządowe osoby prawne | str.    147
  
  Rozdział II
  Zasady polityki finansowej jednostek sektora finansów publicznych | str.    149
  1. Zasady gospodarki środkami publicznymi | str.    149
  1.1. Jawność i przejrzystość finansów publicznych | str.    149
  1.2. Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych | str.    151
  1.3. Klasyfikacja budżetowa środków publicznych | str.    152
  2. Zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych | str.    154
  2.1. Plany kont dla jednostek sektora finansów publicznych | str.    155
  2.2. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek sektora finansów publicznych | str.    155
  2.3. Zasada kasowa | str.    156
  2.4. Ustalenie nadwyżki lub deficytu | str.    157
  2.5. Wycena środków trwałych | str.    157
  2.6. Jednorazowa amortyzacja | str.    158
  2.7. Pozostałe zasady rachunkowe | str.    158
  2.8. Aktualizacja należności | str.    159
  2.9. Szczególne zasady rachunkowości dla placówek | str.    160
  3. Plany kont | str.    160
  4. Sprawozdawczość finansowa i technika sporządzania sprawozdań finansowych | str.    162
  4.1. Rok obrotowy | str.    163
  4.2. Łączne sprawozdania finansowe | str.    163
  4.3. Bilans skonsolidowany | str.    164
  4.4. Terminy i wymogi formalne dla sprawozdania finansowego i bilansu | str.    165
  4.5. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych | str.    166
  5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi | str.    168
  5.1. Związanie wydatków publicznych z celami określonymi w planach finansowych | str.    169
  5.2. Pozostałe zasady działania jednostek sektora finansów publicznych | str.    169
  6. Lokowanie wolnych środków | str.    170
  7. Legislacja a skutki finansowe aktów prawnych | str.    172
  8. Ustawy skutkujące zmianą maksymalnych limitów wydatków jednostek sektora finansów publicznych | str.    173
  9. Wytyczne Ministra Finansów | str.    174
  10. Charakter prawny planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa | str.    174
  
  Rozdział III
  Czynności prawne i odpowiedzialność w sektorze finansów publicznych | str.    176
  1. Główny księgowy | str.    177
  2. Czynności głównego księgowego | str.    178
  3. Prawa głównego księgowego | str.    179
  4. Odpowiednie stosowanie przepisów o głównym księgowym | str.    179
  
  Rozdział IV
  Należności cywilnoprawne i niepodatkowe należności budżetowe | str.    180
  1. Postępowanie w zakresie umarzania należności cywilnoprawnych | str.    180
  2. Niepodatkowe należności budżetowe | str.    182
  3. Właściwość podmiotów umarzających należności | str.    183
  4. Ulgi udzielane na wniosek zobowiązanego | str.    186
  5. Odpowiedzialność i egzekucja należności | str.    187
  
  Rozdział V
  Ogólne zasady odpowiedzialności za finanse jednostek sektora finansów publicznych i podmioty odpowiedzialne za finanse tych jednostek | str.    188
  1. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    188
  2. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych | str.    190
  3. Międzynarodowe standardy wykorzystywane przy opracowywaniu standardów kontroli zarządczej | str.    191
  4. Standardy kontroli zarządczej | str.    192
  4.1. Środowisko wewnętrzne | str.    192
  4.2. Cele i zarządzanie ryzykiem | str.    193
  4.3. Zarządzanie przez cele. Określenie misji działalności jednostki | str.    193
  4.4. Identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko | str.    194
  4.5. Mechanizmy kontroli | str.    194
  4.6. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, pozostałe elementy i cechy systemu | str.    195
  4.7. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | str.    195
  4.8. Informacja i komunikacja | str.    196
  
  Rozdział VI
  Odpowiedzialność za finanse w jednostce sektora finansów publicznych | str.    197
  1. Generalna zasada odpowiedzialności za finanse jednostek sektora finansów publicznych | str.    197
  2. Odpowiedzialność głównego księgowego | str.    198
  3. Wymogi formalne dla pełnienia funkcji głównego księgowego | str.    198
  4. Czynności dokonywane przez głównego księgowego | str.    199
  5. Polecenie realizacji zakwestionowanej operacji | str.    200
  6. Prawa głównego księgowego | str.    200
  7. Podstawy przekazania czynności i kompetencji w zakresie spraw finansowych | str.    201
  7.1. Kierownik jednostki | str.    201
  7.2. Decyzja kierownika jednostki o przeniesieniu odpowiedzialności | str.    201
  7.3. Upoważnienie/pełnomocnictwo | str.    202
  7.4. Regulamin | str.    205
  8. Osoba, której powierzono wykonywanie określonych obowiązków | str.    205
  
  Rozdział VII
  Typy odpowiedzialności za politykę finansową jednostek sektora finansów publicznych | str.    207
  1. Odpowiedzialność karna osób zajmujących się finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    207
  1.1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy - Kodeks karny | str.    208
  1.2. Okoliczności, które powodują, że sprawca może uniknąć odpowiedzialności karnej | str.    211
  Znikoma społeczna szkodliwość czynu | str.    211
  Brak winy sprawcy | str.    212
  Zmiana ustawy na korzyść sprawcy | str.    212
  1.3. Czas i miejsce działania sprawcy | str.    213
  1.4. Rodzaje przestępstw | str.    215
  1.5. Karalność jako element polityki osobowej | str.    216
  1.6. Prawomocność wyroku | str.    217
  1.7. Skazanie wójta | str.    218
  1.8. Skazanie pracownika samorządowego | str.    218
  1.9. Nieposzlakowana opinia | str.    219
  1.10. Odpowiedzialność karna skarbnika | str.    220
  1.11. Umyślność i nieumyślność działania sprawcy | str.    221
  1.12. Zamiar sprawcy | str.    221
  2. Czyny, za które odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego może ponosić osoba odpowiedzialna za finanse jednostek sektora publicznego | str.    222
  2.1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str.    222
  Naruszenie tajemnicy zawodowej, służbowej (art. 266 k.k.) | str.    222
  Uzyskanie dostępu do informacji bez uprawnienia (art. 268 k.k.) | str.    222
  Naruszenie integralności zapisu informacji, jej kompletności i poprawności (art. 268a k.k.) | str.    223
  2.2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str.    223
  Przerobienie lub podrobienie dokumentu (art. 270 k.k.) | str.    223
  Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu (art. 271 k.k.) | str.    224
  Użycie podrobionego lub przerobionego dokumentu (art. 273 k.k.) | str.    225
  2.3. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str.    226
  Nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków (art. 296 k.k.) | str.    226
  Posługiwanie się podrobionym, przerobionym, poświadczającym nieprawdę albo nierzetelnym dokumentem lub nierzetelnym pisemnym oświadczeniem (art. 297 k.k.) | str.    227
  Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego (art. 305 k.k.) | str.    228
  
  Rozdział VIII
  Zasady postępowania karnego mające zastosowanie do osób odpowiedzialnych za finanse w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    230
  1. Podstawowe zasady postępowania karnego | str.    230
  1.1. Domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasady wyrokowania, prawa stron | str.    230
  1.2. Obowiązek sygnalizacji uchybień | str.    231
  2. Organy, strony i uczestnicy postępowania | str.    232
  2.1. Sąd | str.    232
  Właściwość rzeczowa sądu | str.    232
  Skład sądu | str.    233
  Właściwość miejscowa sądu | str.    233
  2.2. Oskarżyciel publiczny | str.    233
  2.3. Pokrzywdzony | str.    234
  2.4. Oskarżyciel posiłkowy | str.    234
  2.5. Oskarżyciel prywatny | str.    235
  2.6. Oskarżony/podejrzany v235
  3. Prawa oskarżonego | str.    236
  4. Obowiązki oskarżonego | str.    236
  5. Obowiązek ustanowienia obrońcy | str.    237
  
  Rozdział IX
  Czynności procesowe | str.    240
  1. Orzeczenie - wyrok, postanowienie | str.    240
  1.1. Ogłaszanie orzeczeń | str.    241
  1.2. Tryb wydawania orzeczeń | str.    242
  2. Postępowanie odwoławcze | str.    243
  3. Apelacja | str.    243
  4. Interes prawny w zaskarżeniu | str.    243
  5. Regulacje szczególne | str.    243
  6. Elementy i forma środka zaskarżenia | str.    244
  7. Zakres zaskarżenia | str.    244
  8. Zakres rozpoznania środka odwoławczego przez sąd drugiej instancji | str.    245
  9. Zakaz orzekania na niekorzyść | str.    246
  
  Rozdział X
  Postępowanie i prawo karne skarbowe w zakresie odpowiedzialności osób zajmujących się finansami jednostek sektora finansów publicznych | str.    247
  1. Czyny, za które odpowiedzialność może ponieść osoba zajmująca się finansami w jednostce sektora finansów publicznych | str.    248
  2. Podział na wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe | str.    248
  2.1. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 61 § 1-3 k.k.s.) | str.    249
  2.2. Narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 § 1-3 k.k.s.) | str.    249
  2.3. Niewpłacenie w terminie należnego podatku (art. 77 § 1-5 k.k.s.) | str.    250
  Odpowiedzialność podatnika i inkasenta | str.    250
  Odpowiedzialność płatnika (art. 78 § 1-3 k.k.s.) | str.    253
  Inne przypadki odpowiedzialności płatnika | str.    254
  2.4. Niewyznaczenie przez płatnika lub inkasenta osoby odpowiedzialnej (art. 79 § 1-2 k.k.s.) | str.    255
  2.5. Nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego (art. 80b k.k.s.) | str.    256
  2.6. Nienależna wypłata, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (art. 82 § 1-2 k.k.s.) | str.    257
  2.7. Utrudnianie kontroli (art. 83 § 1-2 k.k.s.) | str.    259
  3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str.    260
  3.1. Właściwość organów | str.    260
  3.2. Organy prowadzące postępowanie | str.    261
  3.3. Podmioty postępowania karnego skarbowego | str.    261
  3.4. Prawo do obrony | str.    262
  3.5. Etapy postępowania | str.    262
  3.6. Postępowanie przygotowawcze | str.    262
  3.7. Postępowanie mandatowe | str.    263
  3.8. Uchylenie mandatu karnego | str.    265
  4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (DPO) | str.    266
  4.1. Przebieg negocjacji | str.    266
  4.2. Zezwolenie przez sąd na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str.    270
  5. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str.    270
  6. Pozostałe regulacje | str.    271
  
  Rozdział XI
  Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    272
  1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    272
  2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    273
  2.1. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    274
  2.2. Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    278
  3. Instytucje finansów publicznych w orzecznictwie dotyczącym naruszenia dyscypliny finansów publicznych | str.    279
  3.1. Dotacja | str.    280
  3.2. Zobowiązanie w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    280
  3.3. Wydatek w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    280
  4. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    281
  5. Oskarżyciel | str.    282
  6. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    282
  7. Strony postępowania i ich prawa | str.    282
  8. Obwiniony | str.    283
  9. Postępowanie w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych | str.    285
  10. Wniosek o ukaranie | str.    286
  11. Postępowanie przed komisją orzekającą | str.    287
  12. Zażalenia i odwołania | str.    288
  13. Rozstrzyganie zażaleń na postanowienia wydane przez rzeczników dyscypliny | str.    289
  14. Kary przewidziane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    290
  14.1. Kara pieniężna | str.    290
  14.2. Kara zakazu pełnienia funkcji | str.    291
  14.3. Zasady wymiaru kary | str.    292
  14.4. Wskazania co do orzekania poszczególnych kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    292
  14.5. Przypadki zasługujące na szczególne uwzględnienie i okoliczności łagodzące | str.    293
  14.6. Wyjątki od złagodzenia kary | str.    294
  
  Rozdział XII
  Dyscyplina finansów publicznych - zagadnienia praktyczne | str.    295
  
  Rozdział XIII
  Praktyczne przykłady naruszenia przepisów w zakresie finansów jednostek sektora finansów publicznych | str.    314
  1. Uchwały budżetowe | str.    314
  1.1. Naruszenie przepisu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w uchwale budżetowej | str.    314
  1.2. Naruszenie przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych | str.    315
  1.3. Naruszenie przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    316
  1.4. Naruszenie przepisu art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    317
  1.5. Naruszenie przepisu art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | str.    318
  1.6. Naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | str.    319
  1.7. Naruszenie przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    320
  1.8. Naruszenie przepisu art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | str.    322
  1.9. Naruszenie przepisu art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    324
  2. Uchwały dotyczące trybu prac nad projektem uchwały budżetowej | str.    325
  2.1. Naruszenie przepisów art. 234 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    325
  2.2. Naruszenie przepisu art. 236 ust. 3 pkt 1 i art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    326
  3. Uchwały dotyczące informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za pierwsze półrocze roku budżetowego | str.    326
  3.1. Naruszenie przepisu art. 266 ust. 2 w zw. z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    326
  3.2. Naruszenie przepisu art. 266 ust. 2 w zw. z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    327
  4. Uchwały absolutoryjne | str.    328
  4.1. Naruszenie przepisu art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | str.    328
  4.2. Naruszenie art. 271 ust. 1 w zw. z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    329
  4.3. Naruszenie przepisów art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    330
  4.4. Naruszenie przepisów art. 28a ust. 1 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | str.    331
  4.5. Naruszenie art. 28a ust. 1 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 w zw. z art. 270 ust. 4 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str.    332
  5. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) | str.    334
  5.1. Naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieujęcie wszystkich kwot zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | str.    334
  6. Uchwały dotyczące udzielenia kredytów i pożyczek | str.    335
  6.1. Naruszenie art. 91 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez przekroczenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określonych w uchwale budżetowej | str.    335
  7. Uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej | str.    337
  7.1. Naruszenie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieujęcie kwoty pomocy finansowej w uchwale budżetowej | str.    337
  8. Pozostałe nieprawidłowości | str.    338
  8.1. Naruszenie przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez zawyżenie kwoty wydatków bieżących w budżecie gminy | str.    338
  8.2. Naruszenie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez wkroczenie w kompetencje organu stanowiącego przez organ wykonawczy w procedurze zmian uchwały budżetowej w trakcie roku | str.    340
  8.3. Naruszenie przepisów art. 211 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - finansowanie deficytu budżetowego dochodami z części oświatowej subwencji ogólnej | str.    341
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    345
  
  Bibliografia | str.    349
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia