Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie

-20%

Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

Więcej na temat zmian w cenach transferowych >>


Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku.


Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:


analiza cen transferowych,
podmioty powiązane,
recharakteryzacja transakcji,
metody weryfikacji cen transferowych,
korekty cen transferowych,
sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
MDR a ceny transferowe,
porozumienia cenowe i uproszczone porozumienia.


W opracowaniu zaprezentowano również przykładową dokumentację oraz przykłady wycen dla konkretnych operacji.


Liczba stron484
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-092-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    15
   WSTĘP    17
   ROZDZIAŁ I. PROCES ANALIZY    21
   1. Analiza cen transferowych    21
   1.1. Elementy analizy cen transferowych    22
   1.2. Analiza branży    22
   1.3. Analiza przedsiębiorstwa    23
   1.4. Analiza funkcjonalna    24
   1.5. Ryzyko w analizie cen transferowych    26
   1.5.1. Wzrost znaczenia analizy ryzyka w ramach dokumentacji cen transferowych    26
   1.5.2. Wnioski wynikające ze zmian w Wytycznych OECD    26
   1.5.3. Zdefiniowanie pojęć niezbędnych do oceny ryzyka    28
   1.5.4. Wykonanie analizy ryzyka    31
   1.5.5. Przykłady    34
   1.5.6. Interpretacja danych zebranych w krokach 1–3    37
   1.6. RACI – efekt analizy cen transferowych    40
   2. Koncepcja centrów odpowiedzialności a metody ustalania cen transferowych    43
   2.1. Mikroekonomiczne podstawy spojrzenia zarządczego na ceny transferowe    44
   2.1.1. Modele pierwotne    45
   2.2. Współczesne podejście mikroekonomiczne do kwestii cen transferowych    49
   2.2.1. Mechanizm cen transferowych przy braku rynku zewnętrznego na produkty pośrednie    49
   2.2.2. Mechanizm cen transferowych z doskonale konkurencyjnym rynkiem na produkty pośrednie    51
   2.2.3. Mechanizm cen transferowych z niedoskonale konkurencyjnym rynkiem na produkty pośrednie    52
   2.3. Spojrzenie zarządcze    54
   ROZDZIAŁ II. PODMIOTY POWIĄZANE    57
   1. Uwagi ogólne    57
   2. Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych    59
   3. Powiązania wynikające z wywierania znaczącego wpływu    60
   3.1. Powiązania o charakterze kapitałowym i zarządczo-kontrolnym    63
   3.2. Sposób obliczania udziału pośredniego    64
   3.3. Faktyczny wpływ wywierany przez osobę fizyczną    65
   3.4. Powiązania o charakterze rodzinnym    67
   3.5. Sztuczne struktury właścicielskie    67
   ROZDZIAŁ III. RECHARAKTERYZACJA TRANSAKCJI    69
   1. Wprowadzenie    69
   2. Regulacja ustawowa    69
   2.1. Przesłanki stosowania regulacji    71
   2.1.1. Przesłanki ogólne    71
   2.1.2. Przesłanki szczególne    72
   3. Skutki stosowania przepisów    74
   4. Ograniczenie stosowania przepisów o recharakteryzacji transakcji i pominięciu    75
   ROZDZIAŁ IV. METODY TRADYCYJNE    77
   1. Sposoby weryfikacji cen transferowych    77
   2. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej    79
   2.1. Uwagi ogólne    79
   2.2. Omówienie metody    80
   2.3. Przeprowadzenie analizy porównywalności transakcji    82
   3. Metoda rozsądnej marży (koszt plus)    92
   3.1. Uwagi ogólne    92
   3.2. Omówienie metody    94
   4. Metoda ceny odsprzedaży    98
   4.1. Uwagi ogólne    98
   4.2. Omówienie metody    101
   5. Inna metoda    105
   ROZDZIAŁ V. METODY ZYSKU TRANSAKCYJNEGO    107
   1. Metoda marży transakcyjnej netto (TNMM)    107
   1.1. Polskie przepisy    107
   1.2. Metoda TNMM w Wytycznych OECD    108
   1.3. Wady i zalety metody TNMM    110
   1.4. Standard porównywalności    114
   1.5. Wybór współczynnika    114
   1.6. Wytypowanie podmiotów porównywalnych    117
   1.7. Przykład zastosowania metody TNMM    117
   1.8. Korekty w metodzie TNMM    121
   2. Metoda podziału zysków    126
   2.1. Polskie przepisy    126
   2.2. Metoda podziału zysku w Wytycznych OECD    127
   2.3. Omówienie metody    130
   2.3.1. Analiza udziału (wkładu)    131
   2.3.2. Analiza rezydualna    133
   ROZDZIAŁ VI. KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH (TP ADJUSTMENT)    145
   ROZDZIAŁ VII. RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    151
   1. Wstęp    151
   1.1. Przyczyny ekonomiczne i społeczne    151
   1.2. Przyczyny prawne i podatkowe    152
   2. Polskie przepisy dotyczące restrukturyzacji    152
   3. Profile funkcjonalne producentów    160
   3.1. Przetwórca (toll manufacturer)    162
   3.2. Producent kontraktowy (contract manufacturer)    162
   3.3. Producent w pełni samodzielny (full-fledged manufacturer)    162
   4. Profile funkcjonalne dystrybutorów    163
   4.1. Pośrednik    164
   4.2. Dystrybutor o funkcjach podstawowych    164
   4.3. Dystrybutor o funkcjach rozwiniętych    165
   5. Przykład restrukturyzacji biznesu    165
   6. Dlaczego restrukturyzacja działalności budzi zainteresowanie władz podatkowych    166
   7. Analiza transakcji restrukturyzacyjnej    167
   8. Symulacja ryzyka    169
   9. Gospodarcze przyczyny restrukturyzacji    172
   ROZDZIAŁ VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG I UMOWY O PODZIALE KOSZTÓW    175
   1. Świadczenie usług międzygrupowych    175
   1.1. Czy usługa została w rzeczywistości wykonana?    176
   1.2. Czy usługa ma wartość zgodną z zasadą arm’s length?    177
   2. Umowy o podziale kosztów    177
   2.1. Zasada arm’s length w umowach CCA    179
   2.2. Zawartość umowy CCA    182
   2.3. Zmiany w składzie uczestników umowy CCA    182
   2.4. Przykład umowy CCA    183
   2.4.1. Przedmiot umowy    183
   2.4.2. Baza kosztowa    184
   2.4.3. Alokacja kosztów    185
   3. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej    185
   3.1. Safe harbours w regulacjach OECD    185
   3.2. Safe harbours w regulacjach UE    186
   3.3. Stan prawny do 2018 r.    187
   3.4. Przepisy po 2018 r.    188
   ROZDZIAŁ IX. TRANSAKCJE FINANSOWE    191
   1. Uwagi ogólne    191
   2. Środowisko finansowe grupy kapitałowej    192
   2.1. Pożyczki    193
   2.2. Cash pooling    199
   2.3. Gwarancje wewnątrzgrupowe    201
   2.3.1. Metoda PCN    203
   2.3.2. Analiza kosztów i korzyści    203
   2.3.3. Analiza kosztu kapitału    204
   2.4. Przykład – ustalanie oprocentowania z wykorzystaniem danych Catalyst    205
   ROZDZIAŁ X. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH    209
   1. Uwagi wstępne    209
   2. Definicja dla potrzeb cen transferowych    210
   3. Kategorie wartości niematerialnych    211
   3.1. Patenty    211
   3.2. Know-how, tajemnice handlowe    211
   3.3. Znaki towarowe, nazwy handlowe, marki    212
   3.4. Koncesje i prawa wynikające z umów    212
   4. Goodwill    213
   5. Synergie grupowe    213
   6. Koncepcja DEMPE    214
   6.1. Analiza ryzyka dla funkcji DEMPE    217
   6.2. Przykład analizy DEMPE    219
   7. Dodatkowe cechy porównywalności dla wartości niematerialnych lub praw związanych z nimi    220
   7.1. Wybór metody    221
   7.2. Metoda PCN    221
   7.3. Metoda podziału zysku    222
   7.4. Wykorzystanie technik wyceny    222
   8. Polskie przepisy dotyczące wartości niematerialnych    227
   ROZDZIAŁ XI. ANALIZA PORÓWNAWCZA    229
   1. Wstęp    229
   2. Opis transakcji    229
   3. Podstawa prawna oraz założenia analizy, źródła danych i zastrzeżenia    231
   3.1. Podstawa prawna    231
   3.2. Założenia analizy    232
   3.2.1. Wykorzystanie zagregowanych danych dotyczących zyskowności podmiotów    232
   3.2.2. Wykorzystanie danych kilkuletnich    232
   3.2.3. Wykorzystanie miar pozycyjnych    233
   3.3. Źródła informacji    234
   4. Wyszukiwanie i analiza zyskowności podmiotów    235
   4.1. Wyszukiwanie podmiotów porównywalnych i jego rezultaty    235
   4.2. Wyszukiwanie podmiotów porównywalnych    235
   4.3. Warunki porównywalności    236
   4.4. Automatyczne wyszukiwanie podmiotów w bazie InfoCredit    236
   4.5. Analiza danych i działalności operacyjnej podmiotów    239
   4.5.1. Analiza danych    239
   4.5.2. Analiza działalności operacyjnej podmiotów    239
   4.6. Rezultaty wyszukiwania podmiotów porównywalnych    240
   4.7. Analiza zyskowności zaakceptowanych podmiotów    241
   4.7.1. Zaakceptowane podmioty    241
   4.7.2. Wybór metody analizy zyskowności    241
   4.7.3. Wybór wskaźnika zyskowności    241
   4.7.4. Korekty porównywalności    242
   4.7.5. Wyniki analizy    243
   Załącznik 1. Dane finansowe zaakceptowanych podmiotów    244
   Załącznik 2. Wyniki analizy zyskowności    244
   Załącznik 3. Opisy zaakceptowanych podmiotów    245
   ROZDZIAŁ XII. PRZYKŁAD DOKUMENTACJI PODATKOWEJ (LOCAL FILE) ALFA POLSKA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SP. Z O.O. W ROZUMIENIU ART. 11Q U.P.D.O.P. ZA ROK 2019    247
   1. Wstęp    247
   1.1. Cel i zakres dokumentacji    247
   1.2. Lista typów transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w 2019 r.    249
   2. Moduł I – opis podatnika    249
   2.1. Opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego    249
   2.2. Opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego    250
   2.2.1. Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności    250
   2.2.2. Wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot prowadzi działalność    250
   2.2.3. Opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów    251
   2.2.4. Opis strategii gospodarczej    252
   2.2.5. Informacja o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło    253
   3. Moduł II – transakcyjny    253
   3.1. Świadczenie usług przepakowywania    253
   3.1.1. Przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej    253
   3.1.2. Informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej    254
   3.1.3. Analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego    255
   3.1.4. Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami    258
   3.1.5. Wartość transakcji kontrolowanej z podziałem na kontrahentów    259
   3.1.6. Otrzymane płatności związane z transakcją kontrolowaną    259
   3.1.7. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej    260
   3.1.8. Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż RP    260
   3.1.9. Analiza cen transferowych    260
   3.1.10. Informacje finansowe    263
   3.1.10.1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe    263
   3.1.10.2. Opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych    263
   3.2. Zakup usług wsparcia    264
   3.2.1. Przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej    264
   3.2.2. Informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej    268
   3.2.3. Analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego    269
   3.2.4. Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami    273
   3.2.5. Wartość transakcji kontrolowanej z podziałem na kontrahentów    274
   3.2.6. Przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną    275
   3.2.7. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej    275
   3.2.8. Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż RP    275
   3.2.9. Analiza cen transferowych    275
   3.2.10. Informacje finansowe    278
   3.2.10.1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe    278
   3.2.10.2. Opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych    278
   ROZDZIAŁ XIII. SANKCJE W PRZYPADKU NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI    279
   1. Uwagi wstępne    279
   2. Sankcje wynikające z przepisów podatkowych    280
   2.1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – stawka 10%, 20% i 30%    280
   2.1.1. Warunki zastosowania sankcji    280
   2.1.2. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego    281
   2.1.3. Przedawnienie a dodatkowe zobowiązanie podatkowe    284
   2.1.4. Egzekucja dodatkowego zobowiązania podatkowego    284
   2.2. Opodatkowanie 50% stawką kwoty doszacowania z tytułu niezgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej    284
   2.2.1. Warunki zastosowania sankcji    284
   2.2.2. Przedawnienie a stawka 50%    286
   2.2.3. Egzekucja dodatkowego zobowiązania podatkowego    286
   3. Sankcje wynikające z przepisów karnoskarbowych    287
   3.1. Naruszenie obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych    288
   3.2. Naruszenie obowiązku składania dyrektorowi KAS informacji o cenach transferowych    289
   4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego    290
   4.1. Definicja podmiotu zbiorowego    291
   4.2. Potwierdzenie popełnienia przestępstwa    291
   4.3. Element korzyści jako warunek odpowiedzialności    291
   4.4. Relacja pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a podmiotem zbiorowym    292
   4.5. Kwestia winy jako warunek odpowiedzialności podmiotu zbiorowego    292
   4.6. Przestępstwa osoby fizycznej uzasadniające zastosowanie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych    293
   4.7. Sankcje karne dla podmiotu zbiorowego i dyrektywy wymiaru kary    296
   4.8. Przedawnienie    297
   4.9. Rozwiązania przewidziane w projekcie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych    298
   ROZDZIAŁ XIV. MDR A CENY TRANSFEROWE    303
   1. Wprowadzenie    303
   2. Przepisy przejściowe    305
   3. Co podlega raportowaniu MDR    307
   3.1. Definicja schematu podatkowego    307
   3.2. Schemat transgraniczny    308
   3.3. Schemat podatkowy „krajowy”    310
   3.4. Schemat standaryzowany    312
   4. Kategorie podmiotów rozpoznawanych w przepisach o MDR    312
   4.1. Promotor    313
   4.2. Korzystający    315
   4.3. Wspomagający    316
   5. Podmioty powiązane a MDR    318
   6. Przesłanki raportowania    319
   6.1. Kryterium głównej korzyści podatkowej    321
   6.2. Ogólna cecha rozpoznawcza    322
   6.3. Szczególna cecha rozpoznawcza    325
   6.4. Inna szczególna cecha rozpoznawcza    329
   7. Procedura raportowania    334
   7.1. Obowiązki promotora    335
   7.2. Korzystający    340
   7.3. Raportowanie stosowania schematu podatkowego przez korzystającego    342
   7.4. Wspomagający    344
   8. Obowiązek posiadania procedury wewnętrznej    347
   9. Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązków w zakresie regulacji MDR    348
   ROZDZIAŁ XV. PROCEDURY WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA (MAP)    351
   1. Wprowadzenie    351
   2. Dotychczasowe sposoby eliminacji podwójnego opodatkowania    352
   2.1. Konwencja arbitrażowa    352
   2.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania    354
   2.3. Rozporządzenia wykonawcze    357
   2.4. Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej    359
   3. Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (przygotowane na podstawie projektu ustawy)    359
   3.1. Złożenie wniosku    360
   3.2. Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej    361
   3.2.1. Treść wniosku    363
   3.2.2. Obowiązki organu krajowego na etapie przyjęcia wniosku    364
   3.2.3. Rozstrzyganie sporów przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich    365
   3.2.3.1. Rozstrzygnięcie jednostronne    366
   3.2.3.2. Rozstrzygnięcie w drodze porozumienia pomiędzy organami zainteresowanych państw członkowskich    367
   3.2.4. Rozstrzyganie sporów przez komisję doradczą albo komisję do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów    370
   3.2.4.1. Złożenie wniosku    372
   3.2.4.2. Interakcja z postępowaniami krajowymi    372
   3.2.4.3. Komisja doradcza oraz komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów    373
   3.2.4.4. Ustanowienie komisji doradczej    375
   3.2.4.5. Procedowanie wniosku przez komisję doradczą    377
   3.2.4.6. Udział wnioskodawcy i właściwych organów państw członkowskich w pracach komisji doradczej albo komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów    378
   3.2.4.7. Implementacja rozstrzygnięcia    379
   4. Regulacje projektu ustawy odnoszące się do procedury eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych    380
   4.1. Korekta odpowiadająca po notyfikacji    381
   4.2. Procedura wzajemnego porozumiewania się w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie konwencji arbitrażowej    382
   4.3. Procedura wzajemnego porozumiewania się prowadzona na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania    384
   4.4. Zasady dokonania korekty krajowej    385
   ROZDZIAŁ XVI. POROZUMIENIA CENOWE I UPROSZCZONE POROZUMIENIA CENOWE    391
   1. Wstęp    392
   2. Korzyści wynikające z zawarcia APA i uAPA – wyłączenie stosowania art. 15 u.p.d.o.p.    394
   3. Uprzednie porozumienia cenowe    396
   3.1. Rodzaje APA    396
   3.2. Wysokość opłaty za wydanie APA    397
   3.3. Okres obowiązywania APA    399
   3.4. Treść APA    401
   3.5. Wniosek o wydanie APA    403
   3.5.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku    403
   3.5.2. Treść wniosku    404
   3.5.2.1. Informacje dotyczące wnioskodawcy i podmiotów biorących udział w transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem    407
   3.5.2.2. Informacje dotyczące transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem    407
   3.5.2.3. Propozycje wnioskodawcy dotyczące treści APA    408
   3.6. Przebieg procedury w zakresie wydania APA    409
   4. Uproszczone porozumienia cenowe    413
   4.1. Definicja uAPA    413
   4.2. Wysokość opłaty za wniosek    414
   4.3. Termin wydania uAPA    415
   4.4. Treść uAPA    416
   4.5. Treść wniosku    416
   4.5.1. Informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku    418
   4.5.2. Oświadczenia    419
   4.5.3. Opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku    421
   4.6. Przebieg procedury w zakresie wydania uAPA    422
   5. Zmiana trybu postępowania    425
   5.1. Zmiana postępowania o wydanie uAPA w postępowanie o wydanie APA    425
   5.2. Zmiana postępowania o wydanie APA w postępowanie o wydanie uAPA    427
   6. Weryfikacja stosowania APA i uAPA    429
   6.1. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa    429
   6.2. Stwierdzenie wygaśnięcia APA i uAPA z urzędu    431
   6.3. Zmiana lub uchylenia APA i uAPA    432
   ROZDZIAŁ XVII. LOKALNA I GRUPOWA DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH    435
   1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych    435
   2. Szczególne kategorie podatników zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych    436
   3. Wysokość progów dokumentacyjnych    436
   4. Określenie wartości transakcji kontrolowanych    438
   5. Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie    438
   6. Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem dokumentacyjnym    439
   7. Termin sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązki informacyjne    440
   8. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych    441
   8.1. Opis podmiotu powiązanego    442
   8.2. Opis transakcji    445
   8.2.1. Przedmiot i rodzaj transakcji    445
   8.2.2. Informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej    447
   8.2.3. Analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych    447
   8.2.4. Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami    451
   8.2.5. Wartość transakcji kontrolowanej z podziałem na kontrahentów    452
   8.2.6. Otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną    453
   8.2.7. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej    453
   8.2.8. Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej    454
   8.3. Analiza cen transferowych    454
   8.3.1. Wskazanie metody weryfikacji cen transferowych    456
   8.3.2. Wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu    458
   8.3.3. Opis analizy porównawczej    459
   8.3.3.1. Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych    459
   8.3.3.2. Uzasadnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku    462
   8.3.3.3. Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy    463
   8.3.3.4. Opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem    464
   8.3.3.5. Wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych    465
   8.3.4. Opis analizy zgodności    466
   8.3.5. Odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły    469
   8.4. Informacje finansowe    470
   9. Grupowa dokumentacja cen transferowych    470
   10. Podmioty zobowiązane do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych    471
   11. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy    471
   12. Termin sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązki informacyjne    472
   13. Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych    473
   BIBLIOGRAFIA    477
   AUTORZY    481
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia