Sankcje w kościele

-24%

Sankcje w kościele

część ogólna, komentarz

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,48  23,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 23,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 17,48 zł  


17,48

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przepisy prawne zawarte w Kodeksie z 1983 r. będą bardziej zrozumiałe i przystępne, jeżeli uwzględni się ogólne założenia przyświecające pracom nad reformą prawa karnego. dlatego też ukazane zostały pryncypialne zasady, jakimi kierowała się Papieska Komisja Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego przy reformie kościelnego prawa karnego.


Rok wydania2008
Liczba stron336
KategoriaPrawo kanoniczne
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-508-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  Wiadomości wstępne    15
    1. Przebieg prac nad reformą kanonicznego prawa karnego    15
    2. Ogólne założenia odnowy kościelnej dyscypliny karnej    19
    3. Podział kościelnego prawa karnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku    30
  Tytuł I. Karanie przestępstw w ogólności (kan. 1311-1312)    33
    1. Prawo Kościoła do wymierzania sankcji karnych: kan. 1311    33
      1.1. Uwagi ogólne    33
      1.2. Podstawy władzy karania w Piśmie Św.    34
      1.3. Władza karania według Magisterium Kościoła    39
      1.4. Władza wrodzona i własna wymierzania kar w Kościele    41
      1.5. Podmiot kanonicznego prawa karnego    45
        1.5.1. Wierni Kościoła katolickiego    45
        1.5.2. Odpowiedzialność karna osób fizycznych    47
    2. Sankcje karne, środki karne i pokuty: kan. 1312 § 1-3    48
      2.1. Uwagi ogólne    49
      2.2. Sankcje karne    52
        2.2.1. Kary poprawcze (lecznicze) czyli cenzury    52
        2.2.2. Kary ekspiacyjne    54
      2.3. Środki karne    57
      2.4. Pokuty kanoniczne    59
  Tytuł II. Ustawa karna i nakaz karny (kan. 1313-1320)    61
    1. Zmiana lub zniesienie ustawy karnej: kan. 1313 § 1-2    61
      1.1. Zmiana ustawy karnej    61
      1.2. Zniesienie ustawy karnej    66
    2. Kary ferendae et latae sententiae: kan. 1314    69
      2.1. Uwagi wstępne    69
      2.2. Kary ferendae sententiae    70
      2.3. Kary latae sententiae    71
    3. Partykularne ustawy karne: kan. 1315 § 1-3    75
      3.1. Autor partykularnej ustawy karnej    76
      3.2. Sankcje karne określone i nieokreślone    78
      3.3. Obostrzenie ustaw karnych prawa powszechnego w prawie partykularnym    79
    4. Jednolitość partykularnych ustaw karnych w skali kraju lub prowincji: kan. 1316    80
    5. Kryterium ogólne ustanawiania kar kanonicznych w prawie partykularnym: kan. 1317    81
    6. Zasady stanowienia kar latae sententiae oraz kar poprawczych w ustawodawstwie partykularnym: kan. 1318    83
      6.1. Warunki ustanawiania kar latae sententiae    84
      6.2. Kryteria ustanawiania kar poprawczych    86
    7. Nakaz karny: kan. 1319 § 1-2    87
      7.1. Władza wydawania nakazów karnych    88
      7.2. Warunki nakładania nakazów karnych    92
    8. Zakres władzy karnej ordynariusza miejsca w stosunku do zakonników: kan. 1320    94
  Tytuł III. Podmiot sankcji karnych (kan. 1321-1330)    97
    1. Ogólne pojęcie przestępstwa: kan. 1321 § 1-3    97
      1.1. Definicja przestępstwa    97
        1.1.1. Terminologia    97
        1.1.2. Określenie    98
      1.2. Element obiektywny przestępstwa    100
        1.2.1. Zewnętrzność czynu przestępnego    100
        1.2.2. Społeczna szkodliwość czynu    103
        1.2.3. Bezprawie kryminalne – element legalny przestępstwa    104
      1.3. Element subiektywny przestępstwa    106
        1.3.1. Pojęcie poczytania    106
        1.3.2. Poczytalność moralna    108
        1.3.3. Poczytalność prawno-karna    110
          1.3.3.1. Uwagi ogólne    110
          1.3.3.2. Wina umyślna    111
          1.3.3.3. Wina nieumyślna    116
      1.4. Karalność przestępstw umyślnych i nieumyślnych    120
      1.5. Domniemanie poczytalności    122
    2. Habitualny brak używania rozumu: kan. 1322    125
    3. Okoliczności wyłączające poczytalność i odpowiedzialność karną: kan. 1323    128
      3.1. Małoletni przed ukończeniem szesnastego roku życia    129
      3.2. Niezawiniona ignorancja, nieuwaga i błąd    131
        3.2.1. Pojęcie ignorancji, nieuwagi i błędu    131
        3.2.2. Usprawiedliwienie z powodu ignorancji    132
      3.3. Przymus fizyczny i przypadek    134
        3.3.1. Przymus fizyczny    134
        3.3.2. Przypadek    136
      3.4. Ciężka bojaźń, stan wyższej konieczności, wielka niedogodność    136
        3.4.1. Ciężka bojaźń    136
        3.4.2. Stan wyższej konieczności    139
        3.4.3. Wielka niedogodność    141
        3.4.4. Znamiona negatywne ograniczające zakres ciężkiej bojaźni, stanu wyższej konieczności i wielkiej niedogodności    142
      3.5. Obrona konieczna    144
      3.6. Aktualny brak używania rozumu    149
      3.7. Niezawiniony błąd co do okoliczności wyłączającej poczytalność karną    150
    4. Okoliczności zmniejszające poczytalność i łagodzące odpowiedzialność karną: kan. 1324 § 1-3    151
      4.1. Katalog okoliczności ograniczających poczytalność karną    152
        4.1.1. Niezupełne używanie rozumu    152
        4.1.2. Zawiniony brak używania rozumu    153
        4.1.3. Silne wzburzenie uczuciowe    154
        4.1.4. Wiek między ukończonym 16 i nieukończonym 18 rokiem życia    155
        4.1.5. Przekroczenie granic ciężkiej bojaźni, stanu wyższej konieczności i wielkiej niedogodności określonych w kan. 1323, n. 4    156
        4.1.6. Naruszenie zasady należytego umiaru w obronie koniecznej    156
        4.1.7. Ciężka i niesprawiedliwa prowokacja    157
        4.1.8. Zawiniony błąd co do okoliczności wymienionych w kan. 1323 n. 4 i 5    157
        4.1.9. Niezawiniona ignorancja sankcji karnej    158
        4.1.10. Inne okoliczności zmniejszające poczytalność    159
      4.2. Złagodzenie kary ze względu na zmniejszony ciężar przestępstwa    160
      4.3. Przyczyny uwalniające od zaciągnięcia kar latae sententiae    161
    5. Okoliczności, które nie modyfikują poczytalności i odpowiedzialności karnej: kan. 1325    162
    6. Okoliczności stanowiące podstawę fakultatywnego zaostrzenia odpowiedzialności karnej: kan. 1326 § 1-2    166
      6.1. Powrót do przestępstwa    166
      6.2. Godność osoby popełniającej przestępstwo    171
      6.3. Nadużycie władzy lub urzędu w celu popełnienia przestępstwa    173
      6.4. Wina nieumyślna zbliżona do umyślności – culpa proxima dolo    176
      6.5. Formy zaostrzenia ustawowego wymiaru kary    177
    7. Ustawodawstwo partykularne i nakaz karny w przedmiocie okoliczności dotyczących poczytalności przestępstwa: kan. 1327    180
    8. Usiłowanie przestępstwa: kan. 1328 § 1-2    182
      8.1. Uwagi ogólne    182
      8.2. Strona podmiotowa usiłowania    184
      8.3. Zachowanie zmierzające do popełnienia czynu zabronionego    184
      8.4. Niedokonanie zamierzonego przestępstwa    188
        8.4.1. Przeszkody niezależne od woli sprawcy    188
        8.4.2. Dobrowolne odstąpienie od usiłowania    189
      8.5. Warunki odpowiedzialności karnej za usiłowanie    190
    9. Współudział w przestępstwie: kan. 1329 § 1-2    192
      9.1. Uwagi ogólne    192
      9.2. Współsprawstwo – współudział fizyczny w przestępstwie    195
      9.3. Współudział moralny w przestępstwie    199
      9.4. Pomocnictwo    202
      9.5. Współudział konieczny i niekonieczny    203
      9.6. Odpowiedzialność karna za współudział w przestępstwie    205
        9.6.1. Przestępstwa zagrożone karą ferendae sententiae    206
        9.6.2. Przestępstwa zagrożone karą latae sententiae    208
    10. Szczególna postać przestępstw niedokonanych: kan. 1330    209
  Tytuł IV. Kary oraz inne środki karne (kan. 1331-1340)    213
    Rozdział I Cenzury (kan. 1331-1335)    213
      1. Ekskomunika: kan. 1331 § 1-2    213
        1.1. Uwagi ogólne    214
        1.2. Skutki ekskomuniki    217
          1.2.1. Skutki ekskomuniki latae sententiae przed wyrokiem wyjaśniającym    217
          1.2.2. Skutki ekskomuniki po wyroku skazującym lub deklarującym karę    222
      2. Interdykt: kan. 1332    224
      3. Suspensa: kan. 1333 § 1-4    226
        3.1. Pojęcie suspensy    226
        3.2. Podział suspensy    227
        3.3. Bezpośrednie skutki suspensy    228
        3.4. Ograniczenia zakresu suspensy    230
        3.5. Suspensa zabraniająca pobierania dochodów, stypendium i pensji    231
      4. Zakres suspensy: kan. 1334 § 1-2    232
      5. Zawieszenie skutków cenzury dla dobra duchowego wiernych: kan. 1335    233
        5.1. Niebezpieczeństwo śmierci    234
        5.2. Prośba wiernych o sakrament, sakramentalia lub o akt rządzenia    234
    Rozdział II Kary ekspiacyjne (kan. 1336-1338)    236
      1. Katalog kar ekspiacyjnych: kan. 1336 § 1-2    236
        1.1. Uwagi ogólne    236
        1.2. Zakaz lub nakaz zamieszkania w określonym miejscu lub terytorium (kan. 1336 § 1, 10)    237
        1.3. Pozbawienie władzy, urzędu zadania, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia także czysto honorowego (kan. 1336 § 1, 20)    238
        1.4. Zakazy (kan. 1336 § 1, 30)    239
        1.5. Karne przeniesienie na inny urząd (kan. 1336 §, 40)    239
        1.6. Wydalenie ze stanu duchownego (kan. 1336 §, 50)    240
      2. Zakaz przebywania w określonym miejscu lub nakaz pobytu w określonym miejscu: kan. 1337 § 1-2    242
      3. Postanowienia wyjaśniające: kan. 1338 § 1-3    243
    Rozdział III Środki karne i pokuty (kan. 1339-1340)    245
      1. Środki karne: kan. 1339 § 1-3    245
        1.1. Uwagi ogólne    246
        1.2. Upomnienie    247
        1.3. Nagana    250
        1.4. Udokumentowanie upomnienia i nagany    252
      2. Pokuty kanoniczne: kan. 1340 § 1-3    254
  Tytuł V. Wymierzanie kar (kan. 1341-1353)    257
    1. Wszczęcie postępowania karnego: kan. 1341    257
    2. Sądowe i administracyjne postępowanie karne: kan. 1342 § 1-3    261
    3. Uprawnienia sędziego przy fakultatywnym wymiarze kar: kan. 1343    264
    4. Uprawnienia sędziego przy obligatoryjnym wymiarze kar: kan. 1344, 10-30    265
      4.1. Odłożenie wymierzenia kary    266
      4.2. Odstąpienie od wymierzenia kary    267
      4.3. Nadzwyczajne złagodzenie kary    269
      4.4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary    270
    5. Zaniechanie ukarania w przypadku zmniejszonej poczytalności sprawcy: kan. 1345    272
    6. Wymiar kar przy zbiegu przestępstw: kan. 1346    273
    7. Wymiar cenzur: kan. 1347 § 1-2    276
    8. Odstąpienie od oskarżenia lub wymiaru kary: kan. 1348    278
    9. Zasady wymiaru kar, gdy sankcja karna jest nieokreślona: kan. 1349    280
    10. Kara wymierzona na duchownych: kan. 1350 § 1-2    282
    11. Obowiązek przestrzegania kary: kan. 1351    284
    12. Zawieszenie obowiązku przestrzegania kary: kan. 1352 § 1-2    286
      12.1. Niebezpieczeństwo śmierci    286
      12.2. Niebezpieczeństwo zgorszenia lub zniesławienia    287
    13. Środki odwoławcze od sądowego i administracyjnego wymiaru kary: kan. 1353    289
  Tytuł VI. Ustanie kar (kan. 1354-1363)    291
    1. Uwagi wstępne    291
    2. Ogólne zasady zwalniania z kar: kan. 1354 § 1-3    293
    3. Zwalnianie z kar ustanowionych w ustawie karnej: kan. 1355 § 1-2    296
      3.1. Zwalnianie z kar wymierzonych lub deklarowanych    297
      3.2. Zwalnianie z kar latae sententiae przed ich deklaracją w postępowaniu sądowym lub pozasądowym    298
    4. Zwalnianie z kar wymierzonych lub deklarowanych na podstawie nakazu karnego: kan. 1356 § 1-2    300
    5. Zwalnianie z cenzur w wypadkach nadzwyczajnych: kan. 1357 § 1-3    302
      5.1. Przypadek naglący    303
      5.2. Niebezpieczeństwo śmierci    307
    6. Warunki absolucji z cenzur: kan. 1358 § 1-2    309
    7. Zakres zwolnienia z kar: kan. 1359    311
    8. Zwolnienie z kary pod wpływem ciężkiej bojaźni: kan. 1360    313
    9. Sposoby i forma zwolnienia z kary: kan. 1361 § 1-3    314
      9.1. Zwolnienie udzielone osobie obecnej i nieobecnej    315
      9.2. Sposoby zwalniania z kar    315
        9.2.1. Zwolnienie bezwarunkowe    315
        9.2.2. Zwolnienie warunkowe    315
      9.3. Forma zwolnienia z kary    316
    10. Przedawnienie skargi kryminalnej: kan. 1362 § 1-2    319
      10.1. Uwagi ogólne    319
      10.2. Czasokresy przedawnienia skargi kryminalnej    321
      10.3. Obliczanie czasu przedawnienia    323
    11. Przedawnienie skargi o wykonanie kary: kan. 1363 § 1-2    326
  Bibliografia    328
    1. Źródła    328
    2. Literatura    329
RozwińZwiń