Nauka o barwie

Nauka o barwie

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 14,90 zł  


14,90

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest monografią barwy, szeroko omawiającą to zagadnienie z punktu widzenia wielu dziedzin nauki. W opinii czytelników najlepsza z pozycji na ten temat jaka wyszła w języku polskim i mimo upływu lat nadal aktualna. Każda osoba zajmująca się barwą powinna ją mieć!


Rok wydania2012
Liczba stron620
KategoriaOptyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17003-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część pierwsza. PROBLEMY BARWY W NAUKACH MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH     15
  
  Rozdział I. Fizyczne pojęcie barwy    17
  
  A. Światło i barwa. Właściwości    17
  I. Krótki zarys rozwoju poglądów na naturę światła    20
  II. Właściwości światła    27
  1. Źródła światła    27
  2. Rozchodzenie się światła    27
  3. Odbicie i załamanie światła    28
  4. Pryzmat i soczewka    30
  5. Rozszczepienie światła    31
  6. Pochłanianie światła    39
  7. Rozpraszanie światła    46
  8. Interferencja światła    48
  9. Dyfrakcja światła    55
  10. Polaryzacja światła    60
  B. Promieniowanie świetlne    70
  I. Ogólne prawa promieniowania świetlnego    70
  II. Prawa promieniowania temperaturowego    74
  1. Reguła Prevosta. Układy zrównoważone    74
  2. Prawo Kirchhoffa    75
  3. Prawa Stefana-Boltzmanna, Wiena, Plancka    78
  4. Promieniowanie temperaturowe ciał nieczarnych    80
  5. Pomiar temperatury ciała czarnego i ciał nieczarnych    81
  III. Widma świetlne    83
  1. Budowa materii i jej związek z widmami świetlnymi    83
  2. Widmo absorpcyjne ciągłe    91
  
  Rozdział II. Chemia a barwa    95
  
  A. Reakcje fotochemiczne    96
  B. Budowa chemiczna ciała a jego właściwości barwne    98
  I. Ogólne pojęcia barwności związków chemicznych    98
  II. Rozwój pojęć i teoryj barwności    103
  1. Klasyczne teorie barwności    104
  2. Późniejsze teorie barwności    108
  3. Współczesne teorie barwności    114
  
  Rozdział III. Matematyczny wyraz barwy    137
  
  A. Jakościowe i ilościowe pojęcia barwy     137
  I. Zależność pomiędzy składem widmowym promieniowania a jego barwą     139
  II. Prawa mieszania barw    146
  B. Analityczny i wektorowy wyraz barwy    148
  I. Trójkąt barw    152
  1. Barwy ujemne    154
  2. Dominująca długość fali    155
  3. Nasycenie barwy    156
  4. Barwy białe w trójkącie barw    158
  5. Barwy dopełniające w trójkącie barw    159
  II. Przestrzeń barw - podstawowe pojęcia i właściwości    160
  1. Pojęcie barw podstawowych w przestrzeni barw    160
  2. Związek pomiędzy przestrzenią barwną a trójkątem barw    161
  3. Afiniczne właściwości przestrzeni barw    163
  4. Zmiana barw podstawowych przestrzeni barw    164
  III. Przestrzeń barw w układzie X, Y, Z i R, G, B    167
  IV. Metrologiczne zależności pomiędzy różnymi systemami kolorymetrycznymi    172
  1. Przedmiot kolorymetrii    172
  2. Zależności liczbowe pomiędzy systemami klasyfikacji barw    175
  V. Analityczne i graficzne metody rachunku barwy     182
  1. Analityczne określenie mieszaniny n barw    182
  2. Graficzne metody określenia mieszaniny barw    185
  VI. Subtrakcja barwy, warunki jej realizacji i jej sens fizyczny    188
  VII. Pojęcie „ciała barwnego”     193
  
  Część druga. PROBLEMY BARWY W ŚWIETLE NAUK BIOLOGICZNYCH     195
  
  Rozdział IV. Oko, jego budowa anatomiczna i fizjologia    197
  
  A. Budowa gałki ocznej 20l
  B. Ośrodki nerwowe wzroku    209
  C. Wpływ fizycznych właściwości budowy oka na percepcję barwy    212
  I. Powstawanie obrazu na siatkówce    212
  II. Wady systemu optycznego oka i ich wpływ na widzenie barwne    212
  III. Pochłanianie światła w układzie optycznym oka    214
  D. Fizjologia siatkówki    217
  I. Zjawiska motoryczne elementów siatkówki    218
  II. Zjawiska fotochemiczne w siatkówce    219
  1. Rozpad czerwieni wzrokowej     219
  2. Skład chemiczny czerwieni wzrokowej    220
  3. Regeneracja czerwieni wzrokowej    221
  4. Pochłanianie światła przez czerwień wzrokową    222
  5. Przemiany fotochemiczne w czopkach    224
  6. Teoria fotochemiczna Rechta - Łazarewa    225
  7. Inne przemiany i reakcje w narządach zmysłu wzroku    228
  
  Rozdział V. Procesy widzenia barwnego     231
  
  I. Subiektywne dane charakteryzujące barwę    231
  II. Barwoczułość oka     233
  III. Zjawisko Purkinjego    235
  IV. Dwoistość aparatu wzrokowego człowieka    238
  V. Rzeczywista percepcja barw    240
  1. Ocena barwy na podstawie tonu i nasycenia    240
  2. Wpływ miejsca powstawania obrazu na siatkówce na czułość oka    244
  3. Składowa jasności w ocenie barwy    245
  VI. Niektóre zjawiska normalnego widzenia barwnego    246
  1. Równoczesny kontrast barwny    246
  2. Nierównoczesny kontrast barwny    249
  3. Indukcja jednoznaczna    251
  4. Uczulenie widzenia barwnego    252
  5. Adaptacja barwna    252
  6. Zjawisko powidoku    255
  VII. Zależność widzenia barwnego od bodźców niewłaściwych    258
  1. Wpływ bodźców słuchowych na widzenie barwne    258
  2. Wpływ bodźców węchowych     260
  3. Wpływ bodźców smakowych i cieplnych    261
  4. Wpływ położenia głowy    261
  5. Wpływ substancji chemicznych    261
  6. Wpływ ogólnofizjologicznych stanów organizmu    262
  7. Wpływ bodźców elektrotonowych i jonowych    263
  VIII. Matematyczny wyraz reaktywności widzenia barwnego pod wpływem bodźców niewłaściwych    265
  
  Rozdział VI. Teorie percepcji barw    267
  
  A. Krótki rys historyczny rozwoju badań nad zmysłem wzroku    267
  I. Poglądy okresu starożytnego    267
  II. Okres średniowiecza    269
  III. Okres Odrodzenia i czasy nowożytne    269
  B. Trójskładnikowa teoria widzenia barwnego    272
  I. Narodziny teorii trójskładnikowej widzenia barwnego    272
  1. Prace Łomonosowa    272
  2. Teoria Younga - Helmholtza    273
  3. Hipoteza Polyaka    274
  II. Matematyczny i fizjologiczny wyraz teorii trójskładnikowej    275
  III. Modyfikacje teorii trójskładnikowej widzenia barwnego    277
  1. Teoria Pierona    277
  2. Teoria Heringa    277
  3. Teoria zon    280
  4. Teoria Weigerta    280
  IV. Współczesne teorie widzenia barwnego. Teoria Granita    281
  V. Trójskładnikowa teoria a ewolucja widzenia barwnego    283
  
  Rozdział VII. Nienormalna percepcja barw    285
  
  A. Aspekty ogólne i historyczne nienormalnej percepcji barw    285
  I. Rodzaje wad widzenia barwnego    290
  II. Przyczyny nienormalnego widzenia barwnego    292
  1. Monochromatyzm .    292
  2. Dichromatyzm    293
  3. Trichromatyzm anormalny    296
  III. Matematyczne odwzorowanie anomalii widzenia barwnego    297
  IV. Dziedziczność wad widzenia barwnego    299
  V. Wady nabyte percepcji barw    302
  VI. Metody wykrywania upośledzeń percepcji barwy    303
  1. Barwne tablice próbne    303
  2. Barwne latarnie świetlne    305
  3. Barwne próbki materiałowe    306
  4. Testy instrumentalne    306
  5. Testy specjalne    309
  
  Część trzecia. SYSTEMATYKA BARW I KOLORYMETRIA     313
  
  Rozdział VIII. Niektóre praktyczne pojęcia barwy    315
  
  A. Zjawiska barw specjalnych    315
  I. Barwy graniczne    315
  II. Barwy „idealne” i barwy „optymalne”    322
  III. Barwy charakterystyczne    326
  
  Rozdział IX. Rozwój nauki o barwie. Systematyka barw    329
  
  A. Od sztuki malowania do nauki o barwie    329
  I. Pierwsze ślady stosowania barwy w zdobnictwie w czasach prehistorycznych i wczesne pamiątki sztuki malarskiej    329
  II. Stosowanie barwy w starożytności i średniowieczu    330
  III. Krytyczna ocena niektórych poglądów na istotę barwności u człowieka    331
  IV. Kształtowanie się poglądów na barwę    332
  B. Systematyka barw    339
  I. Systematyka Newtona    339
  II. Systematyka Maxwella    340
  III. Systematyka C.I.E.     341
  C. Systemy wzorców barw, atlasy, tablice    343
  I. System Ostwalda     344
  II. System Munsella    349
  III. System Hickethiera    356
  D. Nomenklatura i słownictwo barw    361
  
  Rozdział X. Kolorymetria podstawowa. Spektrofotometria    369
  
  A. Kolorymetria subiektywna    371
  I. Kolorymetry addytywne    372
  1. Kolorymetry trójchromatyczne    372
  2. Pomiar i specyfikacja barwy w systemie monochromatycznym    383
  3. Kolorymetria polichromatyczna    386
  II. Kolorymetry subtraktywne    388
  B. Kolorymetria obiektywna    396
  I. Ogniwo fotoelektryczne    396
  1. Rodzaje, zasady działania i właściwości fotoogniwa    397
  2. Zastosowanie fotoogniwa w kolorymetrii    398
  II. Spektrofotometria    402
  1. Monochromator z fotoogniwem    403
  2. Wizualny spektrofotometr systemu Hilger-Nutting    404
  3. Spektrofotometr systemu Beckmana    405
  4. Automatyczny spektrofotometr systemu Hardy'ego    407
  5. Spektrofoto-kolorymetr systemu SEM    410
  6. Przybliżone metody spektrofotometrycznego pomiaru barwy    412
  
  Rozdział XI. Kolorymetria różnicowa    415
  
  A. Podstawowe pojęcia kolorymetrii wyższej    416
  I. Kryteria dyskryminacji barw    418
  II. Pomiary czułości różnicowej wrażeń barwy    419
  B. Odwzorowanie różnic barw w jednorodnych skalach barwności    423
  I. Przekształcenie Judda    425
  II. Funkcje Judda i Mac Adama    427
  III. Przekształcenie Breckenridge'a i Schauba    429
  IV. Przekształcenie Huntera    431
  C. Dyskryminacja barw w systematyce Munsella    433
  D. Tolerancje różnicy barw 436 Część czwarta NIEKTÓRE PROBLEMY BARWY W ŻYCIU PRAKTYCZNYM
  A. Rozwój pojęć i słownictwa barw    441
  I. Oznaczenia słowne barw w różnych językach     442
  1. Barwy: biała i czarna    442
  2. Barwa czerwona    444
  3. Barwa żółta    445
  4. Barwa zielona    445
  5. Barwa niebieska    446
  II. Niektóre zagadnienia rozwoju słownictwa barw    447
  
  Rozdział XII. Psychologiczne aspekty barwy    451
  
  A. Pojęcie „charakteru barwy”    451
  I. Barwy „uprzywilejowane”    452
  II. Charakter „uczuciowy” barwy    453
  III. Synestezja wrażeń barwy    454
  IV. Symbolizm wrażeń barwy    457
  V. Rola asocjacji jako czynnika kształtującego charakter psychologiczny percepcji barwy    460
  B. Dane liczbowe i doświadczalne ilustrujące charakter psychologicznych aspektów barw    462
  I. Częstotliwość występowania oznaczeń słownych poszczególnych barw w mowie potocznej    462
  II. Doświadczenia określające charakter i stopień preferencji barw    463
  1. Układ preferencji barw u dzieci    464
  2. Preferencje barw u dorosłych    465
  C. Zastosowanie psychologii barwy w życiu praktycznym    470
  I. Problemy barwy i pracy    471
  II. Barwa w sygnalizacji    475
  III. Zagadnienia barwy w lecznictwie    477
  
  Rozdział XIII. Barwa w technice oświetleniowej    479
  
  I. Barwa a oświetlenie    480
  II. Praktycznie o źródłach światła    480
  1. Momenty historyczne rozwoju problemów oświetlenia i barwy    480
  2. Klasyfikacja źródeł światła    483
  III. Źródła światła promieniowania cieplnego    483
  1. Problemy ciała doskonale czarnego w praktyce    483
  2. Słońce jako źródło światła    488
  3. Sztuczne źródła światła promieniowania cieplnego    492
  IV. Źródła światła promieniowania atomowego (cząsteczkowego)    499
  1. Lampy rtęciowe    501
  2. Lampy sodowe    502
  3. Lampy jarzeniowe gazowe    504
  4. Lampy błyskowe i stroboskopowe    505
  5. Specjalne spektroskopowe lampy laboratoryjne    506
  V. Źródła światła promieniowania luminescencyjnego    507
  1. Wysokoprężna fluoryzująca lampa rtęciowa    507
  2. Niskoprężne fluoryzujące lampy rtęciowe    508
  3. „Zimnokatodowe” lampy fluoryzujące    511
  VI. Wzorce barwy światła C.I.E.    511
  VII. Źródła sztucznego światła dziennego    513
  VIII. Niektóre specjalne barwne źródła światła    515
  
  Rozdział XIV. Zastosowanie nauki o barwie i kolorymetrii w życiu praktycznym    519
  
  A. Barwa jako mieszanina świateł barwnych    520
  B. Barwa jako efekt oświetlenia    522
  C. Barwa jako wynik mieszaniny przezroczystych środków barwiących    530
  1. Praktyczne zastosowanie praw Bouguera i Beera    532
  2. Mieszaniny barwników w roztworze (kąpiel farbiarska)    539
  D. Pigmenty i farby    543
  1. Rola podkładu    545
  2. Farby sporządzane na zawiesinie cząstek przeźroczystych    547
  3. Farby w ośrodku ciekłym, barwnym    548
  4. Efekt powierzchni zewnętrznej warstwy farby    548
  5. Mieszanie farb i pigmentów    549
  6. Rola struktury warstwy powierzchniowej farby    553
  E. Inne metody mieszania barw    556
  I. Przestrzenna metoda mieszania barw    556
  II. Metoda mieszania barw w wyniku sumowania nierównoczesnych bodźców    557
  III. Metoda wytwarzania barwy na drodze wielokrotnego odbicia selektywnego    557
  IV. Wytwarzanie barwy przez nakładanie warstw barwnych o różnym stopniu przepuszczalności względnie o różnej sile krycia    558
  F. Formy percepcji barw    561
  
  Załączniki    565
  Literatura    589
  Skorowidz nazwisk    607
  Skorowidz rzeczowy    614
RozwińZwiń