Trynitarne i antropologiczne aspekty mariologii włoskiej po Soborze Watykańskim II

Trynitarne i antropologiczne aspekty mariologii włoskiej po Soborze Watykańskim II

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 27,50 zł  


27,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem tej książki jest ukazanie dwóch wymiarów posoborowej mariologii włoskiej: trynitarnego i antropologicznego. Można by więc zapytać, dlaczego jeszcze jedna książka na ten temat? Idąc jednak za św. Ludwikiem Grignionem de Montfortem, można powiedzieć: De Maria numquam satis, a prezentowany temat, mimo że był już poruszany w innych książkach i artykułach, jest tak ob­szerny, że nie należy obawiać się, iż został wyczerpany. Wydaje się bowiem, że spośród różnych nurtów obecnych dziś w mariologii (chrystologiczny, trynitarny, eklezjologiczny, ekumeniczny, historyczno-zbawczy, antropologiczny, femini­styczny) właśnie te dwa – trynitarny i ntropologiczny/feministyczny – są bar­dzo wyraźnie obecnie reprezentowane w mariologii włoskiej. W pewnym sensie in nuce zawierają w sobie również pozostałe.
Ze wstępu


Rok wydania2019
Liczba stron374
KategoriaTeologia
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-257-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Rozdział I Sobór Watykański II – punkt dojścia i wyjścia mariologii włoskiej    25
    1. Mariologia włoska do Soboru Watykańskiego II    26
      1.1. Rzymska szkoła teologiczna    26
      1.2. Mariologia włoska na początku XX wieku    27
      1.3. Ruch asumpcjonistyczny    28
      1.4. Mariologia włoska w okresie przełomu: Gabriele-Maria Roschini i Domenico Bertetto    32
      1.5. Relacja pomiędzy naukami biblijnymi i mariologią    35
      1.6. Relacja pomiędzy ruchem maryjnym a ruchem liturgicznym    37
    2. Mariologia Soboru Watykańskiego II (1962–1965)    39
      2.1. Droga do powstania VIII rozdziału Lumen gentium    39
      2.2. Struktura VIII rozdziału Lumen gentium    44
      2.3. Metodologia Lumen gentium VIII    48
    3. Teologiczne punkty ciężkości Lumen gentium VIII    52
      3.1. Maryja i Chrystus    52
        3.1.1. Dziewicza Matka Zbawiciela    52
        3.1.2. Towarzyszka Zbawiciela    53
        3.1.3. Służebnica Pańska    53
      3.2. Relacja Maryi do Osób Trójcy Świętej     54
      3.3. Relacja Maryja – Kościół    55
  Podsumowanie    57
  Rozdział II Rozwój mariologii po Soborze Watykańskim II    58
    1. Kryzys mariologii    58
      1.1. Teologiczne przyczyny kryzysu    59
      1.2. Kwestionowanie pobożności maryjnej    61
    2. Rola Pawła VI w pokonaniu kryzysu mariologicznego    63
      2.1. Adhortacja apostolska Signum magnum    66
      2.2. Wyznanie wiary (Credo)    67
      2.3. Adhortacja apostolska Marialis cultus    68
    3. Wkład Jana Pawła II w odnowę mariologii po Soborze Watykańskim II    70
      3.1. Nauczanie Jana Pawła II o Maryi    70
        3.1.1. Encyklika Redemptoris Mater    71
        3.1.2. List apostolski Mulieris dignitatem    74
        3.1.3. Siedemdziesiąt katechez maryjnych papieża Jana Pawła II    79
      3.2. Duchowość maryjna w nauczaniu św. Jana Pawła    81
        3.2.1. Różaniec drogą kontemplacji i upodobnienia się do Jezusa Chrystusa    82
        3.2.2. W szkole Maryi, Niewiasty Eucharystycznej    85
        3.2.3. Hymn Ave verum corpus    90
    4. Mariologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI    94
      4.1. Ciągłość w nowości    94
      4.2. Sześć filarów mariologii    96
      4.3. Mariologia o charakterze personalistycznym i teologicznym    98
      4.4. Maryja Niewiastą wiary, nadziei i miłości    99
    5. Mariologia papieża Franciszka    103
      5.1. Źródła mariologii papieża z Ameryki Łacińskiej    103
      5.2. Przejawy osobistej pobożności maryjnej papieża Franciszka    106
      5.3. Maryja jako Matka ludu, Kościoła i pierwsza Ewangelizatorka    107
    6. Mariologia włoska po Soborze Watykańskim II    110
      6.1. Biblijny fundament mariologii    111
      6.2. Wymóg inkulturacji mariologii    115
      6.3. Maryja w dokumentach Konferencji Episkopatu Włoch    117
      6.4. Kształtowanie się włoskiej szkoły mariologicznej    119
  Podsumowanie     125
  Rozdział III Filia Patris    127
    1. Relacja Maryi do Boga Trójjedynego    128
      1.1. Trynitarny fundament wiary chrześcijańskiej    128
      1.2. Zwiastowanie pierwszym objawieniem się Trójcy Świętej w historii zbawienia    132
      1.2. Maryja w relacji do Osób Trójcy Świętej    138
      1.3. Maryja – Współpracowniczka Trójcy Świętej w dziele zbawienia    141
    2. Maryja w relacji do Boga Ojca    143
      2.1. Bóg Ojciec o macierzyńskim sercu    144
      2.2. Relacja pomiędzy Bogiem i Maryją    146
        2.2.1. Gal 4,4 – „pełnia czasu” Bożego planu zbawienia    147
        2.2.2. Od „Boga ojców” do „Boga Ojca”    148
        2.2.3. Zwiastowanie jako zawarcie Nowego Przymierza    149
        2.2.4. Macierzyństwo Maryi obrazem ojcostwa Boga    153
        2.2.5. Hymn Magnificat – dziękczynienie Bogu Ojcu    154
        2.2.6. „Synowskie” doświadczenie Maryi a nasze usynowienie    156
        2.2.7. Cierpienie Matki i cierpienie Ojca    158
  Podsumowanie    160
  Rozdział IV Virgo Dei Genetrix    161
    1. Zwiastowanie Maryi    163
      1.1. Zwiastowanie jako symbioza Maryi z Synem Bożym    163
      1.2. Zwiastowanie jako misterium łaski i zbawienia    164
      1.3. Zwiastowanie jako dialog    166
      1.4. Zwiastowanie jako synergia Maryi z Bogiem    167
      1.5. Konsekwencje wcielenia Syna Bożego    169
    2. Pochodzenie Jezusa     171
      2.1. Genealogia Jezusa w Mt 1–2 .171
      2.2. „Oto Panna pocznie i porodzi Syna…” (Iz 7,14)    174
    3. Narodziny Jezusa    175
      3.1. Znaczenie słów: „Owinęła Go w pieluszki” (Łk 2,7)    175
      3.2. Relacja pomiędzy dziewiczym łonem Maryi i grobem Chrystusa    176
      3.3. Współczesne próby podważania dziewiczego poczęcia Zbawiciela    179
      3.4. Dwunastoletni Jezus w świątyni (Łk 2,41,50)    180
    4. Rodzina Jezusa    182
      4.1. Ewangelia według św. Marka    182
      4.2. Ewangelia według św. Mateusza    184
      4.3. Ewangelia według św. Łukasza    185
    5. Maryja w Ewangelii według św. Jana    186
      5.1. Maryja w J 1,13    186
      5.2. Kana Galilejska (J 2,1–12)    187
      5.3. Maryja pod krzyżem Syna (J 19,25–27)    189
    6. Więzi łączące Maryję i Jezusa    194
      6.1. Wzajemny wpływ Matki i Syna    194
      6.2. Wiara Maryi i „trud serca”    195
      6.3. Maryja, Pośredniczka i Towarzyszka Zbawiciela    197
  Podsumowanie    199
  Rozdział V Sponsa Spiritus Sancti    200
    1. „Ekumeniczny zarzut” zastępowania Ducha Świętego osobą Maryi    201
    2. Obecność Ducha Świętego w życiu Maryi    209
      2.1. Duch Święty czyni Maryję Niepokalaną    209
      2.2. Duch Święty w wydarzeniu zwiastowania    214
      2.3. Nawiedzenie św. Elżbiety i ofiarowanie Jezusa w świątyni    218
      2.4. Dary Ukrzyżowanego: Duch i Maryja    220
      2.5. Dzień Pięćdziesiątnicy    220
      2.6. Wniebowzięcie dziełem Ducha Świętego    224
    3. Maryja Oblubienicą Ducha Świętego    225
      3.1. Przybytek czy Oblubienica Ducha Świętego?    226
      3.2. Maryja – Oblubienica w myśli Brunona Fortego    228
      3.3. Synergia Maryi i Ducha Świętego    231
    4. Maryja jako „pierwsza charyzmatyczka”    234
  Podsumowanie    236
  Rozdział VI Maryja wzorem nowego człowieka     238
    1. Od antropologii imago Dei do „egologii”     239
    2. Gaudium et spes: antropologia imago Dei    244
    3. Antropologiczny wymiar mariologii VIII rozdziału Lumen gentium    247
      3.1. Maryja „niewiasta”: perspektywa historyczno-zbawcza    248
      3.2. Maryja: osoba w relacji     250
      3.3. Maryja – doskonała realizacja imago Dei    251
    4. Mariologia i antropologia w posoborowym Magisterium Kościoła    253
    5. Mariologia i antropologia w posoborowej teologii włoskiej    255
    6. Maryja odpowiedzią na kryzys wartości    259
      6.1. Maryja uczennicą swego boskiego Syna    260
      6.2. Maryja nauczycielką wartości    264
    7. Mistagogiczna funkcja Maryi    270
      7.1. Doświadczenie misterium trynitarnego w chrzcie świętym    271
      7.2. Obecność Maryi przy źródle chrzcielnym    274
    8. Obecność Maryi w pozostałych sakramentach    278
      8.1. Maryja w sakramencie bierzmowania    279
      8.2. Maryja prowadzi do Eucharystii    280
      8.3. Maryja w sakramencie pokuty i pojednania    282
      8.4. Maryja w sakramencie namaszczenia chorych    283
      8.5. Maryja a sakrament małżeństwa    284
      8.6. Maryja w sakramencie święceń    286
    9. Życie chrześcijańskie na wzór perychorezy trynitarnej    287
      9.1. Teologiczne znaczenie perychorezy    287
      9.2. „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4)    288
      9.3. Perychoreza w życiu Dziewicy Maryi    289
      9.4. Chrześcijanin – człowiek „perychoretyczny”    290
  Podsumowanie     292
  Rozdział VII Osoba Maryi w ruchu feministycznym    293
    1. Antropologia „androcentryczna”    293
    2. Ruch feministyczny i Maryja     297
      2.1. Pierwsza faza feminizmu (1789–1968): wzajemne ignorowanie się    298
        2.1.1. Sytuacja kobiety w Kościele i społeczeństwie    298
        2.1.2. Katolicki ruch kobiecy we Włoszech    301
        2.1.3. Wizja kobiety w pierwszej połowie XX wieku    302
      2.2. Neofeminizm (1960–1980): kontestacja osoby Maryi    305
        2.2.1. Pacem in terris i Orędzie do kobiet    306
        2.2.2. Powstanie radykalnego feminizmu i teologii feministycznej    308
        2.2.3. Osoba Maryi w teologii feministycznej    310
      2.3. Inny feminizm: odkrycie osoby Maryi    312
    3. Maryja jako Siostra i Przyjaciółka    316
      3.1. Biblijny i teologiczny fundament tytułu „Siostra”    316
      3.2. Maryja – Siostra – wzorem cnót    320
      3.3. „Siostrzaność” Maryi w ujęciu feministycznym     321
      3.4. Maryja jako Przyjaciółka    323
    4. Maryja – wzór kobiety stojącej na straży życia    324
  Podsumowanie    327
  Zakończenie    329
  Bibliografia    335
  Spis skrótów    357
  Indeks osobowy    359
  Streszczenie    367
  Summary    371
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia