Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności

-14%

RODZAJ DOSTĘPU

94,60  110,00

Format: pdf

Cena początkowa: 110,00 zł (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 82,50 zł  


94,60

w tym VAT

W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się na gruncie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:


dostępu do informacji publicznej,
przesłanek winy i adekwatności kary, a także roli obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
naruszeń związanych z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań,
odpowiedzialności za nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
wydatkowania subwencji przez publiczne uczelnie akademickie.


W publikacji omówiono nowelizację z ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r., która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r., wprowadzającą istotne zmiany w przepisach ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odniesiono się także do ostatniej nowelizacji z 2019 r. (Dz.U. poz. 1495), która wprowadza modyfikacje zwolnień z odpowiedzialności w związku z ugodą zawartą przez jednostki sektora finansów publicznych.
Uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Autorzy książki są naukowcami i praktykami związanymi zarówno z podmiotami finansów publicznych, jak i organami właściwymi w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym w opracowaniu przedstawiono najistotniejsze kwestie z punktu widzenia konstrukcji reżimu odpowiedzialności oraz praktyki jej dochodzenia.
Adresaci: Publikacja przeznaczona dla adwokatów i radców prawnych biorących udział w postępowaniach sądowych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zainteresuje też naukowców na kierunkach prawo, administracja, ekonomia, zajmujących się problematyką finansów publicznych.


Rok wydania2020
Liczba stron336
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-089-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Przedmowa | str.    19
  
  Rozdział    1
  Definicje legalne w regulacjach finansów publicznych – zagadnienia wprowadzające (Paweł Borszowski) | str.    21
  1.1. Uwagi ogólne | str.    21
  1.2. Wybór obszaru podlegającego definiowaniu w regulacji finansów publicznych | str.    23
  1.3. Determinanty wprowadzania definicji legalnych dla ograniczenia obszaru nieostrości w regulacji finansów publicznych | str.    28
  1.4. Podsumowanie | str.    30
  
  Rozdział    2
  Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza wybranych zagadnień (Wojciech Bożek) | str.    32
  2.1. Uwagi ogólne | str.    32
  2.2. Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście aktu prawnego | str.    34
  2.3. Zwroty niedookreślone w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na przykładzie „szkodliwości czynu dla finansów publicznych” | str.    36
  2.4. Aspekty praktyczne badanej problematyki | str.    47
  2.4.1. Wykładnia przepisów o charakterze sankcyjnym | str.    47
  2.4.2. Odtworzenie toku rozumowania komisji orzekającej | str.    47
  2.4.3. Szkoda dla finansów publicznych. Stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych (znikomy, nieznaczny, znaczny, rażący) | str.    48
  
  Rozdział    3
  Dostęp do informacji publicznej w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Anna Kościńska-Paszkowska) | str.    50
  3.1. Uwagi ogólne | str.    50
  3.2. Jawność na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    52
  3.3. Dostęp do niektórych informacji | str.    55
  3.4. Podsumowanie | str.    59
  
  Rozdział    4
  Wina jako przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Jerzy Lachowski) | str.    61
  4.1. Uwagi ogólne | str.    61
  4.2. Pojęcie winy jako przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    62
  4.3. Przesłanki przypisania winy | str.    67
  4.4. Funkcje winy | str.    72
  4.4.1. Funkcja legitymizująca winy | str.    72
  4.4.2. Funkcja winy w procesie wymiaru kary | str.    74
  4.5. Dodatek praktyczny – wybór tez z orzecznictwa | str.    75
  
  Rozdział    5
  Adekwatność kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia (Wojciech Gonet) | str.    78
  5.1. Uwagi ogólne | str.    78
  5.2. Czyny powodujące stratę finansową dla sektora finansów publicznych | str.    79
  5.3. Czyny niepowodujące straty finansowej dla sektora finansów publicznych | str.    81
  5.4. Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    83
  5.5. Koszty postępowania | str.    85
  5.6. Podsumowanie | str.    87
  
  Rozdział    6
  Rola obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Ewa Kosior) | str.    88
  6.1. Uwagi ogólne | str.    88
  6.2. Umocowanie obrońcy | str.    90
  6.3. Tajemnica | str.    94
  6.4. Relacja pomiędzy obwinionym a obrońcą. Kolizja interesów | str.    96
  6.5. Podsumowanie | str.    103
  
  Rozdział    7
  Prawidłowość ugody w przedmiocie należności cywilnoprawnej jako warunek wyłączający bezprawność gospodarowania środkami publicznymi (Joanna M. Salachna) | str.    105
  7.1. Uwagi ogólne | str.    105
  7.2. Obowiązujące unormowania. Podstawowe warunki zawarcia ugody i ich systemowa analiza | str.    106
  7.3. Ocena skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej – zasady | str.    111
  7.4. Schemat oceny skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej | str.    112
  7.5. Zawieranie ugód a wymogi kontroli zarządczej. Zmodyfikowany schemat oceny skutków ugody | str.    114
  7.6. Formuła zawarcia ugody | str.    120
  7.7. Względna dobrowolność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych (okoliczności wskazujące na obligatoryjność ugodzenia się) | str.    121
  7.8. Podsumowanie | str.    124
  
  Rozdział    8
  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a udzielanie ulg w spłacie należności jednostek sektora finansów publicznych (Paweł Majka) | str.    125
  8.1. Uwagi ogólne | str.    125
  8.2. Zakres regulacji prawnych | str.    126
  8.3. Pojęcie należności jednostek sektora finansów publicznych | str.    129
  8.4. Pojęcie niezgodnego z przepisami udzielania ulg | str.    133
  8.5. Podsumowanie | str.    136
  
  Rozdział    9
  Upoważnienie jako podstawa do nabycia zdolności dyscyplinarnej za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych (Anna Rotter) | str.    138
  9.1. Uwagi ogólne | str.    138
  9.2. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jako podmiot potencjalnie odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    141
  9.3. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej | str.    144
  9.4. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków głównemu księgowemu | str.    150
  9.5. Upoważnienie a pełnomocnictwo | str.    153
  9.6. Prawidłowy rozdział zadań pomiędzy pracowników a nienależyte wykonywanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej | str.    154
  9.7. Podsumowanie | str.    156
  
  Rozdział    10
  Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań – próba systematyzacji i oceny (Anna Ostrowska) | str.    157
  10.1. Uwagi ogólne | str.    157
  10.2. Dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia | str.    160
  10.3. Dokonanie wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków | str.    165
  10.4. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań | str.    169
  10.5. Podsumowanie | str.    174
  
  Rozdział    11
  Konstrukcja prawna odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z dokonywaniem wydatków publicznych w formie dotacji na realizację zadań publicznych (Klaudia Stelmaszczyk) | str.    176
  11.1. Uwagi ogólne | str.    176
  11.2. Wadliwe udzielenie lub przekazanie dotacji – art. 8 pkt 1 u.o.n.d.f.p. | str.    179
  11.3. Niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji – art. 8 pkt 2 u.o.n.d.f.p. | str.    189
  11.4. Nieustalenie kwoty do zwrotu – art. 8 pkt 3 u.o.n.d.f.p. | str.    193
  11.5. Podsumowanie | str.    198
  
  Rozdział    12
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nierozliczeniem w terminie otrzymanej dotacji (Krzysztof Czarnecki) | str.    199
  12.1. Uwagi ogólne | str.    199
  12.2. Obowiązek rozliczenia jako signum specificum dotacji | str.    200
  12.3. Konstrukcja prawna wybranych rodzajów dotacji a odpowiedzialność na podstawie art. 9 pkt 2 u.o.n.d.f.p. | str.    203
  12.4. Podsumowanie | str.    213
  
  Rozdział    13
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania subwencji przez publiczne uczelnie akademickie (Michał Stawiński) | str.    216
  13.1. Uwagi ogólne | str.    216
  13.2. Geneza i charakterystyka przepisu art. 9a u.o.n.d.f.p. | str.    216
  13.3. Charakter prawny subwencji dla publicznej uczelni akademickiej | str.    219
  13.4. Dysponowanie subwencją przez publiczne uczelnie akademickie a znamiona czynu z art. 9a pkt 2 u.o.n.d.f.p. | str.    223
  13.5. Pierwsza interpretacja (szeroka) | str.    223
  13.6. Druga interpretacja (wąska) | str.    224
  13.7. Problemy praktyczne | str.    228
  
  Rozdział    14
  O konieczności nowelizacji art. 14 u.o.n.d.f.p. (Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz) | str.    230
  14.1. Uwagi ogólne | str.    230
  14.2. Delikt finansowy z art. 14 pkt 1 u.o.n.d.f.p. | str.    230
  14.3. Artykuł 14 pkt 1 a art. 16 ust. 1 u.o.n.d.f.p. | str.    233
  14.4. Ład finansów ubezpieczeń społecznych a ZUS | str.    236
  14.5. Aspekty praktyczne – wybrane orzecznictwo | str.    239
  
  Rozdział    15
  Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania dla orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Sylwester Kuchnio) | str.    243
  15.1. Uwagi ogólne | str.    243
  15.2. Znaczenie nowych unormowań zamówień publicznych | str.    243
  15.3. Zmiany przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących naruszeń w obszarze zamówień publicznych | str.    247
  15.4. Podsumowanie | str.    252
  
  Rozdział    16
  Dylematy zamówień podprogowych z perspektywy odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Małgorzata Filipek) | str.    253
  16.1. Uwagi ogólne | str.    253
  16.2. Zamówienia podprogowe – definicja i ich rodzaje | str.    254
  16.3. Zasady udzielania zamówień do progu 30 000 euro | str.    262
  16.4. Konsekwencje naruszenia zasad wydatkowania środków publicznych | str.    266
  16.5. Podsumowanie | str.    269
  
  Rozdział    17
  Delikt określenia kryteriów oceny ofert w sposób niezgodny z przepisami o zamówieniach publicznych (Ewaryst Kowalczyk) | str.    271
  17.1. Uwagi ogólne | str.    271
  17.2. Pojęcie kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych | str.    272
  17.3. Pojęcie określenia kryteriów oceny ofert | str.    274
  17.4. Pojęcie niezgodności z przepisami o zamówieniach publicznych jako kwalifikacji określenia kryteriów oceny ofert | str.    277
  17.5. Naruszenia przepisów dotyczące doboru poszczególnych rodzajów kryteriów oceny ofert | str.    279
  17.5.1. Naruszenie zasady określającej konieczność określania kryteriów oceny ofert związanych z przedmiotem zamówienia | str.    279
  17.5.2. Naruszenie zasady ograniczonego zastosowania jedynego lub dominującego kryterium cenowego | str.    280
  17.6. Naruszenia dotyczące sposobu (metody) formułowania dobranych kryteriów oceny ofert | str.    281
  17.7. Podsumowanie | str.    282
  
  Rozdział    18
  Naruszanie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Aspekty prawne i ekonomiczne (Janusz Sarnowski) | str.    284
  18.1. Uwagi ogólne | str.    284
  18.2. Znaczenie i funkcje sprawozdawczości w systemie finansów publicznych | str.    285
  18.3. Zasady zapewniające jakość prezentowanych danych | str.    287
  18.4. Zakres i podstawy prawne sprawozdawczości w sektorze publicznym | str.    288
  18.5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości | str.    289
  18.6. Wykazanie danych niezgodnych z danymi z ewidencji księgowej | str.    293
  18.7. Sporządzenie sprawozdania na podstawie błędnej ewidencji | str.    294
  18.8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej a uszczerbek dla finansów publicznych. Sankcje za nieprawidłowości w sprawozdawczości | str.    296
  18.9. Podsumowanie | str.    298
  
  Rozdział    19
  Zmiana umowy o zamówienie publiczne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w czasie epidemii (Ewa Piechota-Oloś) | str.    300
  19.1. Uwagi ogólne | str.    300
  19.2. Zmiana umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych a dopuszczalna zmiana umowy na podstawie przepisów specustawy o COVID-19 | str.    302
  19.3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako następstwo zmiany umowy o zamówienie publiczne w trybie przepisów specustawy o COVID-19 | str.    313
  19.4. Podsumowanie | str.    317
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    319
  
  Bibliografia | str.    323
  
  Autorzy | str.    329
RozwińZwiń