Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

-20%

Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji w sposób kompleksowy zostały zaprezentowane instytucje spadku, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności rzeczy i praw majątkowych.


W pierwszej części zostały omówione m.in. dziedziczenie, zapis zwykły i zapis windykacyjny, europejskie poświadczenie spadkowe, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, notarialny rejestr testamentów (Rejestr Spadkowy) – w tym relacje między tymi dokumentami.


Druga część dotyczy aspektu prawnopodatkowego wszystkich tytułów opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.


W części trzeciej znalazły się wzory pism z zakresu prawa spadkowego, wzory testamentów, w tym notarialnego z zapisem windykacyjnym oraz akt poświadczenia dziedziczenia ze stwierdzeniem nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, a także wzór europejskiego poświadczenia spadkowego. Zostały one opatrzone krótkimi objaśnieniami.


Autor analizuje najnowsze rozwiązania prawne w ujęciu cywilnoprawnym i podatkowym związane z ustawą z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Odnosi się również do wszystkich najnowszych zmian prawnych objętych problematyką zarówno cywilnoprawną, jak i podatkową.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników-praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także dla osób, które mogą być m.in. spadkodawcami, spadkobiercami, obdarowanymi.


Liczba stron848
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-338-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Od Autora | str.    19
  
  Część I
  Spadki, darowizny i inne tytuły nabycia
  
  Rozdział 1. Spadek i jego skład | str.    25
  1.1. Pojęcie „prawo spadkowe” | str.    25
  1.2. Cechy spadku | str.    26
  1.3. Sukcesja uniwersalna a singularna | str.    29
  1.4. Pojęcie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych | str.    36
  1.5. Wyłączenia podmiotowe ze spadku | str.    54
  1.6. Wyłączenia przedmiotowe ze spadku | str.    56
  1.7. Posiadanie, ekspektatywa a skład spadku | str.    57
  1.8. Dług a odpowiedzialność za spadek | str.    59
  1.9. Zobowiązania podatkowe a spadek | str.    62
  
  Rozdział 2. Dziedziczenie – uwagi ogólne | str.    66
  2.1. Pojęcie dziedziczenia | str.    66
  2.2. Zdolność do dziedziczenia. Powołanie do dziedziczenia. Domniemanie równoczesnej śmierci | str.    67
  2.3. Niegodność dziedziczenia | str.    71
  2.4. Umowy o spadek | str.    76
  2.5. Otwarcie spadku. Miejsce zwykłego pobytu | str.    81
  
  Rozdział 3. Dziedziczenie ustawowe | str.    86
  3.1. Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego | str.    86
  3.2. Dziedziczenie spadkobierców grupy pierwszej. Pokrewieństwo i powinowactwo | str.    90
  3.3. Dziedziczenie spadkobierców grupy drugiej | str.    95
  3.4. Dziedziczenie małżonka i krewnych spadkodawcy (grupa trzecia) | str.    98
  3.5. Dziedziczenie dziadków spadkodawcy i zstępnych dziadków spadkodawcy (grupa czwarta) | str.    98
  3.6. Dziedziczenie pasierbów (grupa piąta) | str.    100
  3.7. Dziedziczenie w braku krewnych i powinowatych (grupa szósta) | str.    101
  3.8. Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego i wkładu gruntowego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej | str.    102
  3.9. Dziedziczenie ustawowe a uprawnienie dziadków spadkodawcy | str.    109
  3.10. Uprawnienie małżonka i osób bliskich spadkodawcy | str.    111
  
  Rozdział 4. Dziedziczenie testamentowe | str.    113
  4.1. Uwagi wstępne | str.    113
  4.2. Istota testamentu | str.    115
  4.3. Testament | str.    117
  4.3.1. Treść, formy i wymogi formalne testamentów | str.    117
  4.3.2. Testamenty zwykłe | str.    123
  4.3.3. Testamenty szczególne | str.    131
  4.4. Przesłanki ważności testamentu, jego nieważność | str.    137
  4.5. Odwołanie i wykładnia testamentu | str.    142
  4.6. Otwarcie i ogłoszenie testamentu | str.    148
  4.7. Powołanie spadkobiercy | str.    150
  4.8. Podstawienie i przyrost | str.    154
  4.9. Zachowek i wydziedziczenie | str.    158
  
  Rozdział 5. Inne rozrządzenia testamentowe | str.    169
  5.1. Zapis zwykły a zapis windykacyjny, dalszy zapis i zapis naddziałowy | str.    169
  5.2. Zapis windykacyjny | str.    176
  5.3. Polecenie testamentowe | str.    182
  5.4. Wykonawca testamentu, wykonawca testamentu a zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku | str.    184
  5.5. Testament działowy | str.    188
  
  Rozdział 6. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str.    191
  6.1. Pojęcie. Termin. Rodzaje i zdolność do złożenia oświadczenia | str.    191
  6.2. Przyjęcie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza | str.    198
  6.3. Oświadczenie o odrzuceniu spadku | str.    200
  6.4. Zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, wykaz inwentarza, sprawy zarządu sukcesyjnego | str.    203
  6.5. Czynności notariusza związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej | str.    207
  6.6. Czynności referendarza w postępowaniu spadkowym | str.    210
  
  Rozdział 7. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe | str.    212
  7.1. Zasady ogólne odpowiedzialności za długi spadkowe | str.    212
  7.2. Odpowiedzialność spadkobiercy przed przyjęciem spadku | str.    213
  7.3. Odpowiedzialność spadkobiercy po przyjęciu spadku | str.    215
  7.4. Odpowiedzialność spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjnego przed działem spadku i po dziale spadku | str.    220
  7.5. Następstwo prawne i zasady odpowiedzialności podatkowej spadkobierców | str.    223
  7.6. Odpowiedzialność spadkobierców podatnika i płatnika | str.    227
  7.7. Odpowiedzialność spadkobierców inkasenta i zapisobierców | str.    229
  7.8. Zmiana zasad odpowiedzialności podatkowej spadkobierców podatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.01.2016 r. | str.    230
  7.9. Spadkobiercy podatnika, płatnika, inkasenta, nadpłata i zwrot podatku | str.    231
  
  Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str.    232
  8.1. Rola postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku | str.    232
  8.2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek | str.    234
  8.3. Zakres kognicji sądu oraz treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Rola aktów stanu cywilnego | str.    237
  8.4. Tryby uchylenia lub zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku | str.    241
  8.5. Skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku | str.    245
  8.6. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str.    253
  
  Rozdział 9. Akt poświadczenia dziedziczenia | str.    260
  9.1. Uwagi ogólne | str.    260
  9.2. Procedura uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    262
  9.3. Przesłanki sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    264
  9.3.1. Przesłanki sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    264
  9.3.2. Treść protokołu dziedziczenia | str.    268
  9.3.3. Treść notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    275
  9.3.4. Zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Rejestr spadkowy | str.    278
  9.4. Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    281
  9.5. Tryb wzruszania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    282
  9.6. Skutki prawne wprowadzenia trybu sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    283
  9.7. Ograniczenia wydawania aktu poświadczenia dziedziczenia. Dziedziczenie gospodarstw rolnych | str.    284
  9.8. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku a sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    285
  9.9. Zapis windykacyjny w procedurze wydawania aktu poświadczenia dziedziczenia | str.    287
  9.10. Akt powołania zarządcy sukcesyjnego | str.    290
  
  Rozdział 10. Europejskie poświadczenie spadkowe | str.    296
  10.1. Cel wprowadzenia europejskiego poświadczenia spadkowego. Preambuła do rozporządzenia w sprawie jurysdykcji. Zakres regulacji rozporządzenia w sprawie jurysdykcji | str.    296
  10.2. Procedura w sprawie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Legitymacja, treść wniosku. Odmowa wydania poświadczenia | str.    298
  10.3. Jurysdykcja w sprawach wydania europejskiego poświadczenia spadkowego | str.    303
  10.4. Treść europejskiego poświadczenia spadkowego | str.    306
  10.5. Skutki wydania europejskiego poświadczenia spadkowego | str.    307
  10.6. Wydanie i moc prawna odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego | str.    309
  10.7. Sprostowanie, zmiana, uchylenie oraz zawieszenie skutków europejskiego poświadczenia spadkowego | str.    310
  
  Rozdział 11. Dział spadku | str.    315
  11.1. Ogólna charakterystyka stosunków prawnych między spadkobiercami przed działem spadku | str.    315
  11.2. Sposoby zbycia spadku przed działem spadku | str.    318
  11.3. Istota działu spadku | str.    321
  11.4. Umowny dział spadku | str.    323
  11.5. Sądowy dział spadku | str.    327
  11.6. Zaliczanie w dziale spadku darowizn na schedę spadkową | str.    342
  11.7. Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne (wkład gruntowy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej) | str.    345
  11.8. Skutki prawne działu spadku | str.    347
  
  Rozdział 12. Darowizna | str.    350
  12.1. Ogólna charakterystyka umowy darowizny | str.    350
  12.2. Skutki prawne zawarcia umowy darowizny. Zasady ogólne odwołania darowizny | str.    360
  12.3. Odwołanie darowizny niewykonanej | str.    362
  12.4. Odwołanie darowizny wykonanej | str.    365
  12.5. Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako przesłanka odwołania darowizny | str.    366
  12.6. Rozwiązanie umowy darowizny | str.    370
  12.7. Polecenie darczyńcy | str.    371
  12.8. Darowizna na wypadek śmierci | str.    374
  
  Rozdział 13. Zasiedzenie | str.    377
  13.1. Uwagi ogólne | str.    377
  13.2. Przedmiot i przesłanki zasiedzenia | str.    380
  13.3. Zasiedzenie służebności | str.    395
  13.4. Skutki zasiedzenia | str.    400
  13.5. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia | str.    400
  
  Rozdział 14. Zniesienie współwłasności | str.    404
  14.1. Uwagi ogólne | str.    404
  14.2. Charakterystyka współwłasności w częściach ułamkowych | str.    408
  14.3. Tryby zniesienia współwłasności w częściach ułamkowych | str.    409
  14.4. Sposoby zniesienia współwłasności | str.    420
  14.5. Podział nieruchomości | str.    425
  
  Rozdział 15. Użytkowanie i służebności | str.    428
  15.1. Uwagi wstępne | str.    428
  15.2. Pojęcie i treść użytkowania | str.    433
  15.3. Rodzaje użytkowania | str.    436
  15.4. Pojęcie służebności | str.    439
  15.5. Służebności gruntowe | str.    441
  15.6. Służebności osobiste | str.    450
  15.7. Służebności gruntowe a służebności osobiste | str.    454
  
  Rozdział 16. Renta | str.    456
  16.1. Pojęcie renty | str.    456
  16.2. Rodzaje renty | str.    457
  16.3. Treść i forma umowy renty | str.    458
  
  Rozdział 17. Wkłady oszczędnościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym | str.    462
  17.1. Uwagi wstępne | str.    462
  17.2. Dyspozycja wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci | str.    462
  17.3. Dyspozycja jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym na wypadek śmierci | str.    466
  17.4. Dyspozycja środkami pieniężnymi przez członków funduszy emerytalnych (otwartego, pracowniczego, dobrowolnego) | str.    471
  
  Część II
  Podatek od spadków i darowizn
  
  Rozdział 1. Tytuły opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn | str.    477
  1.1. Dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny i polecenie testamentowe jako tytuły opodatkowania. Przedmiot opodatkowania | str.    477
  1.2. Wzajemny stosunek ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyłączenia z opodatkowania | str.    482
  1.3. Opodatkowanie darowizny i polecenia darczyńcy | str.    490
  1.3.1. Przedmiot opodatkowania | str.    490
  1.3.2. Rozszerzenie obowiązku podatkowego (darowizna i spadek) | str.    495
  1.4. Opodatkowanie w przypadku zasiedzenia | str.    497
  1.5. Opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności | str.    499
  1.6. Opodatkowanie zachowku | str.    503
  1.7. Opodatkowanie nabycia tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania i służebności | str.    505
  1.8. Opodatkowanie nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego na skutek dyspozycji wkładem na wypadek śmierci | str.    507
  1.9. Opodatkowanie dokonanej przez uczestnika funduszu inwestycyjnego dyspozycji na wypadek śmierci | str.    508
  
  Rozdział 2. Zakres podmiotowy opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego | str.    510
  2.1. Uwagi ogólne o podatniku. Przedsiębiorstwo w spadku, zarządca przedsiębiorstwem w spadku | str.    510
  2.2. Nabywcy prawa własności rzeczy i praw majątkowych jako podatnicy podatku od spadków i darowizn | str.    515
  2.3. Umowy międzynarodowe | str.    517
  2.4. Podmiot obciążony obowiązkiem podatkowym | str.    520
  2.5. Moment powstania obowiązku podatkowego i jego skutki | str.    522
  2.5.1. Wprowadzenie. Spełnienie świadczenia w całości lub w części | str.    522
  2.5.2. Dziedziczenie | str.    524
  2.5.3. Zapis zwykły, dalszy zapis, polecenie testamentowe i polecenie darczyńcy. Warunek zawieszający i rozwiązujący | str.    526
  2.5.4. Zapis windykacyjny | str.    529
  2.5.5. Zachowek | str.    529
  2.5.6. Prawo do wkładu oszczędnościowego i jednostek uczestnictwa | str.    531
  2.5.7. Darowizna | str.    531
  2.5.8. Zasiedzenie | str.    532
  2.5.9. Nieodpłatne zniesienie współwłasności | str.    533
  2.5.10. Nieodpłatne nabycie służebności, renty i użytkowania | str.    534
  2.5.11. Ponowienie momentu powstania obowiązku podatkowego | str.    535
  
  Rozdział 3. Zwolnienia podatkowe | str.    543
  3.1. Pojęcie zwolnienia podatkowego | str.    543
  3.2. Zwolnienia przedmiotowe (art. 4 u.p.s.d.) | str.    546
  3.2.1. Wprowadzenie | str.    546
  3.2.2. Zwolnienia dotyczące gospodarstw rolnych. Wpływ ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | str.    546
  3.2.3. Zwolnienia dotyczące nieruchomości | str.    554
  3.2.4. Zwolnienia w zakresie wyposażenia mieszkań i ruchomości | str.    559
  3.2.5. Zwolnienia mające za przedmiot pieniądze | str.    560
  3.2.6. Zwolnienie rekompensat i praw majątkowych otrzymanych przez repatrianta | str.    564
  3.3. Zwolnienie podmiotowe (art. 4a u.p.s.d.) | str.    567
  3.3.1. Zakres podmiotowy zwolnienia a podatnicy grupy pierwszej. Zwolnienie nabywców rzeczy i praw majątkowych oraz przedsiębiorstwa w spadku (art. 4a i 4b u.p.s.d.). Konstytucyjność pozbawienia prawa do zwolnienia nabywców w drodze zasiedzenia | str.    567
  3.3.2. Przesłanki nabycia zwolnienia | str.    574
  3.3.3. Zgłoszenie, jego treść, termin złożenia i charakter prawny | str.    586
  3.3.4. Brak przepisów przejściowych w ustawie wydłużającej termin do złożenia zgłoszenia. Pytanie do Trybunału Konstytucyjnego | str.    591
  3.3.5. Konsekwencje niedopełnienia warunków zwolnienia | str.    595
  3.3.6. Termin wejścia w życie art. 4a u.p.s.d. | str.    596
  3.4. Przykłady zastosowania zwolnień podmiotowych i przedmiotowych i inne zagadnienia związane z darowizną | str.    597
  3.5. Obliczanie terminu prawomocności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku | str.    624
  3.6. Zwolnienie podatkowe przedmiotu zapisu windykacyjnego | str.    626
  
  Rozdział 4. Podstawa opodatkowania | str.    629
  4.1. Wartość czysta a wartość oszacowana | str.    629
  4.2. Wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych | str.    629
  4.3. Długi i ciężary | str.    633
  4.4. Czysta wartość i minimum podatkowe | str.    639
  4.5. Sposób obliczenia wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych. Kumulacja przedmiotowo-podmiotowa | str.    641
  
  Rozdział 5. Wysokość podatku | str.    653
  5.1. Pojęcie wysokości podatku | str.    653
  5.2. Grupy podatkowe | str.    653
  5.3. Grupy podatkowe a spadkobiercy ustawowi | str.    656
  5.4. Kwoty wolne od podatku i skala podatkowa | str.    658
  5.4.1. Kwoty wolne od podatku | str.    658
  5.4.2. Skala podatkowa | str.    660
  5.5. Opodatkowanie nabycia niezgłoszonego do opodatkowania a opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych (art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f.). Powołanie się na fakt nabycia | str.    663
  
  Rozdział 6. Ulga mieszkaniowa | str.    669
  6.1. Istota i cel ulgi mieszkaniowej | str.    669
  6.2. Zakres podmiotowy ulgi mieszkaniowej | str.    671
  6.3. Zakres przedmiotowy ulgi mieszkaniowej | str.    673
  6.4. Warunki nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej | str.    676
  6.5. Wysokość ulgi mieszkaniowej | str.    680
  6.6. Zbycie budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) lub udziału a zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej | str.    683
  
  Rozdział 7. Zeznanie i zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str.    688
  7.1. Pojęcia „zeznanie podatkowe” i „zobowiązanie podatkowe” | str.    688
  7.2. Zeznanie podatkowe | str.    690
  7.3. Pojęcie płatnika podatku | str.    692
  7.4. Notariusz jako płatnik podatku od spadków i darowizn | str.    694
  7.5. Odpowiedzialność notariusza jako płatnika | str.    702
  7.6. Odpowiedzialność innych płatników podatku od spadków i darowizn | str.    706
  7.7. Ustalenie zobowiązania podatkowego i sposób zapłaty podatku | str.    709
  7.8. Przedawnienie | str.    710
  7.8.1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji o ustaleniu zobowiązania podatkowego i przedawnienie zobowiązania podatkowego | str.    710
  7.8.2. Przedawnienie w przypadku ponowienia obowiązku podatkowego | str.    712
  7.9. Właściwość organów podatkowych | str.    715
  
  Część III
  Wzory
  
  Wzór nr 1. Wniosek o nałożenie obowiązku złożenia testamentu | str.    721
  Wzór nr 2. Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str.    724
  Wzór nr 3. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu | str.    726
  Wzór nr 4. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego | str.    728
  Wzór nr 5. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza | str.    731
  Wzór nr 6. Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych | str.    735
  Wzór nr 7. Wniosek o zabezpieczenie spadku | str.    738
  Wzór nr 8. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza | str.    741
  Wzór nr 9. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku | str.    745
  Wzór nr 10. Wniosek o uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku | str.    749
  Wzór nr 11. Wniosek o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku | str.    752
  Wzór nr 12. Wniosek o zmianę stwierdzenia nabycia spadku | str.    755
  Wzór nr 13. Wniosek o zatwierdzenie przez sąd oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku | str.    758
  Wzór nr 14. Wniosek o zgodny dział spadku | str.    762
  Wzór nr 15. Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia | str.    766
  Wzór nr 16. Pozew o zachowek | str.    769
  Wzór nr 17. Pozew o wykonanie zapisu | str.    773
  Wzór nr 18. Pozew o zmniejszenie zapisu | str.    776
  Wzór nr 19. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości | str.    779
  Wzór nr 20. Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie | str.    782
  Wzór nr 21. Przykładowe wzory testamentów własnoręcznych | str.    785
  Wzór nr 22. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych | str.    790
  Wzór nr 23. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych | str.    795
  Wzór nr 24. Załącznik do zeznania SD-3 | str.    800
  Wzór nr 25. Załącznik do zeznania SD-3 | str.    803
  Wzór nr 26. Decyzja ustalająca wysokość podatku od spadków i darowizn | str.    806
  Wzór nr 27. Akt notarialny – protokół dziedziczenia | str.    809
  Wzór nr 28. Akt poświadczenia dziedziczenia | str.    813
  Wzór nr 29. Akt notarialny – testament notarialny z zapisem zwykłym, windykacyjnym i poleceniem | str.    817
  Wzór nr 30. Akt poświadczenia dziedziczenia ze stwierdzeniem nabycia zapisu windykacyjnego | str.    820
  
  Aneks. Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) | str.    825
  
  Bibliografia | str.    843
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia