Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,00  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom I serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”
Monografia jest poświęcona polityce przestrzennej miasta, przedstawionej na tle doświadczeń autorów przy opracowaniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”. W pracy wyjaśniono umocowanie Studium w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz dylematy towarzyszące realizacji polityki przestrzennej. Autorzy zaprezentowali modelowy układ dokumentów Studium – zarówno w jego warstwie tekstowej, jak i graficznej - dzięki czemu opracowanie może być przydatne osobom zajmującym się polityką przestrzenną w praktyce.
Z uwagi na poruszaną problematykę praca ma charakter podręcznika, wyjaśniającego instrumenty polityki przestrzennej, przeznaczonego dla studentów wielu kierunków studiów (m.in. architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja).


Rok wydania2014
Liczba stron228
KategoriaArchitektura i urbanistyka
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN-13978-83-7814-292-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie |    9
  1. Problemy rozwojowe miast polskich |    9
  2. Prawne unormowania polityki przestrzennej w Polsce |    11
  3. Rola i zakres przedmiotowy studium w systemie planowania przestrzennego oraz cel upowszechnienia studium Krakowa |    14
  4. Aktualność obowiązującego studium Krakowa |    16
  5. Kalendarium prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa od stycznia 2008 do września 2011 roku |    17
  KONCEPCJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA —wersja autorska |    25
  Część I
  UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA |    27
  1. Zagospodarowanie przestrzenne w strategii rozwoju oraz celach polityki przestrzennej miasta |    27
  1.1. Cele strategiczne i przestrzenne rozwoju Krakowa |    27
  1.2. Rozwój Krakowa w konkurencji międzynarodowej |    28
  1.3. Rozwój Krakowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju |    29
  1.4. Uwarunkowania wynikające z rozwoju województwa małopolskiego i powiązań z województwem śląskim |    31
  1.5. Kraków w strategii rozwoju i planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego |    34
  1.6. Krakowski Obszar Metropolitalny |    34
  1.7. Strefa podmiejska Krakowa |    36
  2. Struktura przestrzenna Krakowa |    39
  2.1. Cechy organizacyjno-prawne Krakowa |    39
  2.2. Cechy funkcjonalne Krakowa |    41
  2.3. Cechy społeczne przestrzeni miejskich |    48
  2.4. Cechy fizjonomiczne przestrzeni miejskich |    51
  3. Systemy transportu i inżynieryjnego uzbrojenia Krakowa |    54
  3.1. Krakowski węzeł transportowy |    54
  3.2. Użytkownicy systemu transportowego i zachowania komunikacyjne |    56
  3.3. System drogowo uliczny i kolejowy |    57
  3.4. Systemy inżynieryjnego uzbrojenia Krakowa |    64
  4. Uwarunkowania wynikające ze stanu i wymogów ładu przestrzennego |    66
  4.1. Ocena polityki planistycznej miasta |    66
  4.2. Decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w świetle polityki planistycznej |    67
  5. Walory kulturowo-krajobrazowe Krakowa, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej |    68
  5.1. Cechy dziedzictwa kulturowego w procesie rozwojowym Krakowa |    68
  5.2. Zachowane zasoby i walory dziedzictwa kulturowego |    71
  5.3. Walory przyrodniczego krajobrazu kulturowego Krakowa |    72
  5.4. Stan dziedzictwa kulturowego Krakowa |    73
  5.5. Zasoby i wartości obiektów kultury współczesnej |    77
  6. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego |    77
  6.1. Uwarunkowania fizyczno-geograficzne |    77
  6.2. Wartości przyrodnicze i ich ochrona |    84
  6.3. Naturalne i antropogeniczne zagrożenia wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska |    89
  7. Warunki i jakość życia mieszkańców miasta |    93
  7.1. Struktura demograficzna |    94
  7.2. Warunki zdrowotne mieszkańców Krakowa i ochrona zdrowia |    96
  7.3. Tereny mieszkaniowe i stan zasobów mieszkaniowych Krakowa |    98
  7.4. Komunalna infrastruktura społeczna miasta i stan zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krakowa w zakresie usług podstawowych |    99
  7.5. Komercyjne usługi dla ludności |    102
  7.6. Nauka i szkolnictwo wyższe |    103
  7.7. Usługi z zakresu kultury i turystyki |    104
  7.8. Przestrzenna charakterystyka usług w Krakowie |    105
  8. Sytuacja gospodarcza miasta i jego mieszkańców |    106
  8.1. Struktura przestrzenna rynku pracy i problemy gospodarcze mieszkańców |    106
  8.2. Struktura rynku nieruchomości |    109
  8.3. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego |    111
  Część II
  KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
  - ustalenia koncepcyjne |    113
  1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z celów polityki przestrzennej
  województwa małopolskiego i strategii rozwoju miasta Krakowa |    113
  1.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego |    113
  1.2. Strategia rozwoju Krakowa |    113
  2. Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Krakowa oraz przeznaczaniu terenów |    118
  2.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta |    118
  2.2. Kształtowanie podstawowych jednostek komponujących strukturę przestrzenną w obszarach urbanizacji |    119
  2.3. Kształtowanie podstawowych komponentów struktury przestrzennej obszarów krajobrazu otwartego |    127
  2.4. Rejony o różnym rodowodzie morfologicznym i różnych konfiguracjach funkcjonalnych |    129
  2.5. Kierunki polityki przestrzennej w przeznaczaniu terenów na określone cele |    131
  3. Kierunki rozwoju systemów transportowych w Krakowie |    137
  3.1. Kierunki zmian i modernizacji systemu drogowo-ulicznego Krakowa |    137
  3.2. System transportu zbiorowego w Krakowie |    141
  3.3. Ruch pieszy i rowerowy |    144
  3.4. Modernizacja systemu transportowego |    144
  3.5. Inne środki transportowe i ich znaczenie dla Krakowa |    145
  4. Kierunki rozwoju infrastruktury społecznej |    146
  4.1. Społeczne usługi komunalne |    146
  4.2. Społeczne usługi o charakterze komercyjnym |    149
  5. Kierunki rozwoju infrastruktury inżynieryjnej |    152
  5.1. Kierunki rozwoju infrastruktury sanitarnej |153
  5.2. Kierunki rozwoju infrastruktury energetycznej |    154
  5.3. Kierunki rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej |    155
  5.4. Kierunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej |    156
  6. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące pozostałych ustaleń studium |    156
  6.1. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej |    156
  6.2. Obszary problemowe |    158
  6.3. Kierunki rozmieszczenia infrastruktury publicznej o znaczeniu metropolitalnym |    158
  7. Instrumenty polityki przestrzennej w realizacji celów strategicznych rozwoju miasta Krakowa |    160
  7.1. Instrumenty prawne |    160
  7.2. Współdziałanie władz Krakowa z podmiotami zewnętrznymi |    163
  Część III
  KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
  - ustalenia wiążące |    167
  8. Zakres ustaleń wiążących i wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |    167
  8.1. Formalny zakres ustaleń studium |    167
  8.2. Graficzne ustalenia studium |    168
  8.3. Granice obszarów wymagających wyodrębnienia w studium |    170
  9. Wytyczne określające kierunkowe zasady i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania wyodrębnionych rejonów |    171
  9.1. Rejony zabudowy typu śródmiejskiego |    171
  9.2. Rejony zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności |    173
  9.3. Rejony zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności |    174
  9.4. Rejony kampusów uniwersyteckich i obiektów usług wymagających działek dużych powierzchniowo |    175
  9.5. Rejony usług centrotwórczych i handlu wielkopowierzchniowego |    176
  9.6. Rejony zieleni o charakterze miejskim |    176
  9.7. Rejony mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy |    177
  9.8. Rejony obszarów wyłączonych z zabudowy |    178
  10. Wytyczne w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |    179
  10.1. Obszary, na których uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych |    179
  10.2. Obszary, na których zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania |    181
  10.3. Obszary, na których są i będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym oraz tereny zamknięte |    182
  11. Obszary oraz zasady ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów przed zagrożeniami |    183
  11.1. Polityka przestrzenna miasta w odniesieniu do ochrony środowiska przyrodniczego |    183
  11.2. Ustalenia dotyczące ochrony przyrody |    183
  11.3. Ustalenia w zakresie kształtowania i ochrony spójności przyrodniczej |    187
  11.4. Zagospodarowanie obszarów o wysokich walorach i cennych zasobach środowiska przyrodniczego |    189
  11.5. Ochrona przed zagrożeniami |    190
  12. Obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego |    194
  12.1. Ochrona historycznych wartości urbanistycznych i krajobrazowych Krakowa |    194
  12.2. Studia urbanistyczno-konserwatorskie |    195
  12.3. Prawne instrumenty ochrony wartości dziedzictwa kulturowego |    195
  12.4. Obszary i zasady ochrony dóbr kultury współczesnej |    198
  Podsumowanie i wnioski uogólniające |    199
  1. Ocena praktyki gospodarowania przestrzenią w Krakowie |    199
  1.1. Stosunek władz miasta Krakowa do studium |    199
  1.2. Świadomość mieszkańców miasta w odniesieniu do polityki przestrzennej |    201
  1.3. Dyskusja zawodowa nad formą, treścią i rozstrzygnięciami studium |    201
  1.4. Formalne umocowanie studium Krakowa w świetle obowiązującego w Polsce prawa |    203
  2. Wizja rozwoju przestrzennego Krakowa |    205
  3. O nową politykę przestrzenną miasta metropolitalnego |    207
  Wybrane graficzne załączniki studium |    213
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia