Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Od stereotypu do wykluczenia

 
Redakcja: Anna Fidelus

Formaty plików: pdfibuk

Powiększa się grupa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, co częściowo związane jest z postępującym w Polsce rozwarstwieniem ekonomicznym i kulturowym. Ukazanie zależności między stereotypami a wykluczeniem społecznym jest... więcej
W staropolskim zwierciadle przeglądają się dwie odmienne refleksje. Z jednej strony namysł nad współczesnymi możliwościami badania dawnych widowisk. Z drugiej – nad obecnością starych tradycji teatralnych w kulturze naszych czasów.... więcej
Przedmiotem badań są dzieje porozbiorowe III Statutu litewskiego. Zakres chronologiczny pracy obejmuje lata 1772-1840. To okres pod wieloma względami wyjątkowy: o doniosłości epoki stanowią przede wszystkim podziały Rzeczypospolitej oraz... więcej
Książka traktuje o rozwoju literatury i obyczajowości brytyjskiej w XX wieku. Całość w języku angielskim. więcej

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator

 
Redakcja: Marian Kowalczyk, Czesław Parzyszek

Formaty plików: pdfibuk

Książka jest wyrazem troski o zadania ewangelizacyjne stojące przed czytelnikami, aby - jak jakby to powiedział wielki Prymas - w Ojczyźnie naszej zaprzestano walki z Chrystusem, z Jego Krzyżem i Ewangelią, z Kościołem i jego pasterzami. więcej
Książka jest pewnym podsumowaniem zajęć, badań i wykładów z dziedziny kulturoznawstwa, prowadzonych na UKSW. W tym zbiorze artykułów znajdziemy rozważania na temat społeczeństw wielokulturowych, dialogu międzykulturowego, a także... więcej
Przedmiotem pracy jest empiryczna weryfikacja koncepcji transgresyjnej człowieka autorstwa Józefa Kozieleckiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice w przejawianiu transgresji u kobiet (etyczną i rodzinną) i mężczyzn... więcej
Książka ta jest zbiorem poglądów i badań empirycznych dotyczących charakterystyki przyczyn i sposobów badań zachowań agresywnych. Podejmuje wybrane zagadnienia teoretyczne, metodologiczne i badawcze. Przeznaczona jest dla szerokiego... więcej
W pracy autorka przedstawia przede wszystkim wpływ Matki Elżbiety Czackiej na rozwój tyflologii, i to jest podstawowy cel badawczy. Problemy szczegółowe to: sposób ujmowania przez Matkę zagadnień wychowawczych i dydaktycznych, koncepcja... więcej
Książka jest cennym wkładem w wyjaśnianie i promocję tej doniosłej perspektywy chrześcijańskiej teologii, która służy umocnieniu wiary oraz odsłania oblicze Żywego Boga. więcej

Środowisko Lasek 1911-2011

 
Redakcja: Józef Placha

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja wydana przy okazji obchodów stulecia działalności na rzecz osób niewidomych. więcej

Wychowanie a wyzwania ponowoczesności

 
Redakcja: Elżbieta Osewska

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja odsłania mechanizmy i zagrożenia ponowoczesności oraz szuka i podaje propozycje przezwyciężania kryzysu ponowoczesności w teologii, pedagogice i edukacji. więcej
Monograficzne ujęcie postawy twórców wobec języka. Jest to monografia literackiej świadomości faktu, że język w pewnych sytuacjach jest po prostu bezradny. więcej
Podręcznik ten powinien spełniać funkcje orientacyjne i motywacyjne w celu podejmowania zadań w zakresie poznawania i doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Proponowany zakres treści stanowi pogłębienie wiedzy... więcej

Liryka romantyczna i inne szkice

 
Redakcja: Bernadetta Kuczera-Chachulska

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja ukazała się jako VI tom serii "Problemy romantyzmu" i poświęcona jest twórczości Zofii Stefanowskiej i Danuty Zamącińskiej. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: