Ebooki

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
W monografii autor stara się odpowiedzieć na pytania, jakie należy podjąć działania, aby umiejętnie zarządzać talentami w przedsiębiorstwie, oraz jak powinien być zbudowany system zarządzania utalentowanymi pracownikami, aby... więcej
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miała instytucja budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społecznej i gospodarczej UE oraz jakie wynikają wnioski na przyszłość dla rozszerzonej Unii, w tym... więcej
Rozwój międzynarodowych korporacji oraz proces globalizacji gospodarki światowej zwiększają zapotrzebowanie na obiektywne informacje ekonomiczne. Szczególnie ważnym zagadnieniem staje się porównywalność sprawozdań finansowych,... więcej
Monografia poświęcona jest szacowaniu wartości aktywów trwałych. Przybliżając to zagadnienie, autor odwołuje się do teorii rachunkowości, krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, współczesnych koncepcji rachunkowości... więcej
Tematyka zeszytu naukowego obejmuje szeroko pojęty aspekt zarządzania organizacjami. W szczególności teksty dotyczą problematyki analizy systemów i procesów zarządzania, zarządzania w obszarze badań i rozwoju w kontekście gospodarki... więcej
Artykuły opublikowane w zeszycie naukowym koncentrują się wokół następujących teoretycznych problemów badawczych: - ujęcie makroekonomiczne: przegląd teorii wzrostu gospodarczego, koncepcja państwa opiekuńczego, elastyczność... więcej
Problemem naukowo-badawczym, który podjęto w pracy, było poszukiwanie efektywnych narzędzi metodycznych procesu planowania negocjacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem typowych dziedzin jego działania. Przedmiot badań stanowiły... więcej
W monografii ukazano istotę społecznych aspektów w opakowalnictwie z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań rozwoju branży opakowań na tle światowych trendów rozwoju tej sfery gospodarki. Przyjęto założenie, że punktem wyjścia... więcej
W latach 2007–2009 nastąpiły przewartościowania w kwestiach zakresu wolnego rynku i funkcji gospodarczych państwa, co może również wpływać na zmiany w systemie finansowania ochrony środowiska. Od kilku lat zapowiadane są w Polsce... więcej
Na monografię składa się dwadzieścia artykułów. Poruszane w nich zagadnienia dotyczą obszarów wykorzystania ekonomii, kryteriów oceny rozwoju jednostek gospodarczych i całej gospodarki, polityki ekologicznej Unii Europejskiej i Polski... więcej
Monografia poświęcona jest ukraińskim sferom gospodarczym, jakie ukształtowały się w drugiej połowie XIX wieku w Galicji w wyniku przemian po wprowadzeniu jej autonomii w 1867 roku, a także zmian w zakresie prawodawstwa gospodarczego,... więcej
W monografii autor omawia nowe uwarunkowania funkcjonowania systemu rewizji finansowej w Polsce, powstałe w wyniku uchwalenia ustawy o biegłych rewidentach z 7 maja 2009 r., w której uwzględniono postanowienia dyrektywy 2006/43/WE. W części... więcej
Praca stanowi próbę systematycznego i krytycznego spojrzenia na dorobek indyjskiego filozofa-ekonomisty Amartyi Kumar Sena dotyczący koncepcji sprawiedliwości dystrybutywnej. Zawiera zarówno analizy negatywnej części jego koncepcji... więcej
Artykuły opublikowane w zeszycie naukowym koncentrują się wokół następujących problemów badawczych: - wewnętrzna wymiana handlowa krajów ASEAN, regionalne porozumienia handlowe w Europie, proces konsygnacji towarów w handlu... więcej
Prezentowany zeszyt naukowy zawiera 10 artykułów z obszaru szeroko pojętej problematyki finansów. Autorzy przedstawili wyniki swoich badań z zakresu: bankowości, ubezpieczeń katastroficznych, zarządzania ryzykiem, finansów publicznych,... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: