Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Quality assessment of medicinal substances and products is based on the polish‐language monograph Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, edited by M. Zając and A. Jelińska, published by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego... więcej

Wielka historia Polski Tom 4 Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Piotr Rabiej

Formaty plików: pdfibuk

Prawie półtora stulecia, które dzieli wstąpienie na tron Zygmunta, Starym później nazwanego, od śmierci Władysława IV i katastrofy buntów kozackich, to w dziejach dawnej Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa... więcej

Wielka historia Polski Tom 5 Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Piotr Rabiej, Andrzej Najder

Formaty plików: pdfibuk

Wiek straconych nadziei Przeszło stuletni okres, od wybuchu powstania Chmielnickiego do ustania unii personalnej polsko-saskiej, mógłby nosić w dziejach Polski nazwę wieku straconych nadziei. Rzeczpospolita polsko-litewska, która jeszcze... więcej

Wielka historia Polski Tom 6 Polska w czasach przełomu (1764-1815)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Przemysław Gryc

Formaty plików: pdfibuk

Schyłkowa epoka I Rzeczypospolitej oraz lata, które nastąpiły po jej upadku, budziły i nadal budzić będą wielkie zainteresowanie, zarówno w kręgach badawczych, jak w ogólnospołecznym odbiorze. Przypominają tę epokę i czynią ją... więcej

Wielka Historia Polski Tom 7 Polska w czasach walk o niepodległość (1815 - 1864)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Przemysław Gryc, Andrzej Najder

Formaty plików: pdfibuk

Podział historii na okresy nie pokrywa się w pełni z podziałem dziejów ludzkości na kalendarzowe stulecia, a historia krajów wchodzących w skład poszczególnych kontynentów niekiedy odbiega od podziałów chronologicznych przyjętych... więcej

Wielka historia Polski Tom 1 Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Przemysław Gryc, Piotr Turkot

Formaty plików: pdfibuk

Tom 1 Wielkiej Historii Polski. Kolejne tomy Wielkiej Historii Polski odpowiadają ważnym okresom w historii naszych ziem. Każdy z nich jest pisany przez jednego autora, wybitnego naukowca, specjalizującego się w historii danego okresu.... więcej

Wielka historia Polski Tom 3 Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Piotr Rabiej

Formaty plików: pdfibuk

Periodyzacja dziejów stanowi ważny element poznania historycznego. Z trudnościami, jakich nastręcza jej stosowanie, spotkać się musi każdy badacz dłuższego odcinka dziejowego. Podział przeszłości na okresy i podokresy wynika bowiem z... więcej

Wielka historia Polski Tom 2 Dzieje Polski piastowskiej (VIII w.-1370)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Przemysław Gryc

Formaty plików: pdfibuk

Ponad pięć stuleci dziejów Polski, które zawierają się w niniejszym tomie, to przynajmniej cztery wyraźnie się wyróżniające okresy - o różnym czasie trwania, różnych cechach wewnętrznych i zewnętrznych, różnym natężeniu sił... więcej

Wielka historia Polski Tom 8 Od niewoli do niepodległości (1864-1918)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Magdalena Olkuśnik

Formaty plików: pdfibuk

Dzieje Polski, zawarte w niniejszym tomie, otwiera w zasadzie rok 1864, który stanowi podstawowy punkt wyjścia w naszych rozważaniach. Przyjęcie takiej daty granicznej wynika zarówno z przesłanek natury społeczno-ekonomicznej, jak i... więcej

Wielka historia Polski Tom 10 Od drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej (1945 - 2001)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Piotr Rabiej

Formaty plików: pdfibuk

Określenie „Polska Ludowa” używane wobec państwa polskiego w latach 1945-1989 nie jest określeniem precyzyjnym. Niezależnie od tego, jaką oficjalną nazwę formalnie nosiła w tych latach Polska, istotne jest, że dominował w niej... więcej

Wielka historia Polski Tom 9 Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918 - 1945)

Fogra, 2014
Redakcja: Jan Pieszczachowicz, Piotr Turkot, Piotr Rabiej

Formaty plików: pdfibuk

Praca obejmuje lata 1918-1945. Daty te, stanowiące granice omawianej epoki, są jednak wyznaczane mniej arbitralnie niż dla wielu innych okresów. Co prawda, nie ulega wątpliwości, że jesień roku 1918 stanowi naturalną granicę pomiędzy... więcej
We devote this manual to students taking chemistry within either MD or DDS Program. New concepts in biochemistry oft en require understanding of some fundamental principles from general and organic chemistry. This manual contains a large variety... więcej

Kompendium pulmonologiczne

 
Redakcja: Halina Batura-Gabryel

Formaty plików: pdfibuk

Pulmonologia jest specjalnością bardzo szybko się rozwijającą. W tej dziedzinie prowadzone są liczne badania kliniczne, a ich wyniki wpływają na zmiany w zaleceniach diagnostycznych i leczniczych. Konsekwencją tych zjawisk jest potrzeba... więcej
Z przedmowy „Człowiek”, „Biblia”, „Sztuka” – te słowa łączą się i stają się jednością. Roman Brandstaetter, niekwestionowany znawca Biblii, nazwał ją swoją Ojczyzną, czemu dał wyraz w pięknym wierszu: Biblio,... więcej

Soma i Psyche część 2

 
Redakcja: Bogusław Pawlaczyk

Formaty plików: pdfibuk

Z przedmowy Duże zainteresowanie problematyką soma i psyche, która została zaprezentowana w wydanej pod tym tytułem publikacji w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2008 roku skłoniło... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: