Arbitraż i mediacja

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Publikacja mieści się w żywym w ostatnim czasie nurcie zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz problemów społecznych związanych z funkcjonowaniem zawodowym w sferze prawniczej.... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.;... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak... więcej

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

 
Redakcja: Maksymilian Pazdan

Formaty plików: pdfibuk

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania... więcej

Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

 
Redakcja: Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Formaty plików: pdfibuk

Kolejny tom Z Dziejów Prawa zawiera przede wszystkim teksty części referatów, jakie zostały wygłoszone w trakcie zorganizowanego przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego,... więcej
Na publikację składają się wybrane referaty spośród wygłoszonych podczas konferencji naukowej pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu”, która zorganizowana została przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego... więcej

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców

 
Redakcja: Rafał Blicharz, Michał Kania

Formaty plików: pdfibuk

Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sektora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na niepublicznych formach oddziaływania Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na przedsiębiorców. Przykładem takich form są... więcej

Z Dziejów Prawa. T. 8 (16)

 
Redakcja: Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

Formaty plików: pdfibuk

W prezentowanym tomie „Z Dziejów Prawa” zebrano artykuły i rozprawy dotyczące następujących problemów: Konrad Graczyk pisze o wyroku niemieckiego Trybunału Ludowego z 1943 roku w sprawie kłamstwa katyńskiego, Elżbieta Romanowska... więcej
Stan prawny na 1.01.2008 r. Alternatywne formy rozwiązywania (AlternativeDispute Resolution) sporów sądowychzyskały ogromną popularność na świeciei w Europie, w tym także w Polsce. Funkcjonująone zarówno jako część wymiaru... więcej

Procesy i procedury: nowe wyzwania

 
Redakcja: Grzegorz Leszczyński

Formaty plików: pdfibuk

Przedstawiony materiał stanowi głos w dyskusji w kwestiach ważnych i kontrowersyjnych, zarówno w dziedzinie kanonicznego prawa procesowego, jak i kościelnej procedury administracyjnej. Jest to głos odważny, mający na względzie... więcej

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury

Nomos, 2016
 
Redakcja: Łukasz Wróblewski, Anna Łebkowska, Patrycja Badysiak

Formaty plików: pdfibuk

Uważam tom za bardzo cenny i interesujący ogląd problematyki haptyczności w kulturze – nie tylko europejskiej. Obserwacje obejmują szeroki i zróżnicowany zakres zjawisk artystycznych – literaturę różnych języków i obiegów,... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: