Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny

 
Redakcja: Adam Kubów, Joanna Szczepaniak

Formaty plików: ibuk

W pierwszej części opracowania, oprócz problemu nauczania polityki społecznej, zostały przybliżone także zasady polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasady subsydiarności w polityce rodzinnej, miejsce i znaczenie kwestii... więcej
Problematyka niniejszego zeszytu dziedzinowego Nauki Społeczne na rok 2010 dotyczy całokształtu uwarunkowań, w jakich funkcjonują współczesne społeczeństwa, między innymi społeczeństwo polskie. 2010 rok nie był łatwy nie tylko dla... więcej
Na podstawie weberowskich typów idealnych autor przedstawia zróżnicowane postawy i wzory zachowań człowieka w społeczeństwie postindustrialnym, ukazuje wpływ globalizacji na życie jednostki, charakteryzuje jednostkę w społeczeństwie... więcej
Niniejszą księgę dedykujemy Profesorowi Janowi Kurowickiemu z okazji jubileuszu Jego 70. urodzin. Do udziału w tej szczególnej publikacji zaproszeni zostali przyjaciele, współpracownicy i uczniowie, z którymi Jubilat tworzył, dyskutował... więcej
Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie, które wpisuje się w nurt trwających prac naukowo-badawczych nad problematyką przemian współczesnej rodziny oraz uwarunkowań ich powstawania i funkcjonowania. Skupia ono analizy, opinie i... więcej

Zamówienia publiczne - stan obecny i perspektywy. PN 270

 
Redakcja: Tadeusz Kocowski, Janusz Kaspryszyn

Formaty plików: ibuk

System zamówień publicznych w Polsce obowiązuje od prawie dwudziestu lat. Przez cały czas podejmowane są próby jego poprawienia, czego dowodzą nadzwyczaj liczne nowelizacje aktów prawnych, łącznie ze zmianą w 2004 roku pierwotnej... więcej
Współcześnie informacja i wiedza, obok kapitału ludzkiego i społecznego, są uważane za czynniki w największym stopniu sprzyjające rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności zarówno na poziomie obywateli, jak i przedsiębiorstw,... więcej
Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono analizy, opinie i propozycje rozwiązań w różnych kontekstach naukowych oraz w aspekcie praktycznym.... więcej
W książce omówiono koncepcję rodziny w literaturze ekonomicznej, a w szczególności zaprezentowano niedostatki ujęcia rodziny w ekonomii głównego nurtu. Scharakteryzowano rodzinę w kontekście jej miejsca w społeczeństwie i znaczenia... więcej
Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych.... więcej
Monografia stanowi syntezę prowadzonych przez autorkę badań nad cyklicznością procesu urodzeń. Wykazanie, że cykliczność procesu urodzeń jest uniwersalna, tj. występuje w czasie i przestrzeni, wypełnia dotkliwą lukę w wiedzy o... więcej
Monografia przygotowana w celu uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Bożeny Klimczak. Obok curriculum vitae Jubilatki zawiera teksty jej współpracowników dotyczące tematyki, którą się zajmuje. Jest interesującym... więcej
Oddawana do rąk czytelników publikacja powstała jako komponent prac naukowo-badawczych nad problematyką przemian współczesnej rodziny oraz ich konsekwencji i uwarunkowań w różnych kontekstach naukowych i w aspekcie praktycznym. Skupia... więcej
Celem monografii jest poznanie procesów komunikacyjnych i decyzyjnych w gospodarstwach domowych - w tej perspektywie badawczej słabo rozpoznanych na gruncie polskiej literatury ekonomicznej. W pracy podjęto próbę adaptacji wiedzy z zakresu... więcej
[…] recenzowana książka jest oryginalną pracą naukową, należącą do dziedziny nauk politologicznych (politologii). Świadczy o tym zarówno tematyka pracy, jak i dobór metody naukowej (analiza programów i dokumentów Partii Pracy oraz... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: