Psychologia sądowa. Podstawy - badania - aplikacje

3 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,95  83,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

53,9583,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompleksowy podręcznik akademicki dotyczący zagadnień psychologii sądowej. Zawiera nie tylko refleksję nad statusem psychologii sądowej jako nauki, jej przedmiotem, celem, warstwą metodologiczną i etyczną, ale także przejrzyste omówienie psychologicznych i socjologicznych koncepcji przestępczości. Szczególną zaletą książki jest szczegółowa analiza psychologicznych struktur i mechanizmów zachowań (procesy poznawcze, rozwój moralny, regulacja emocji, procesy motywacji, osobowość, postawy, stres psychologiczny) wpływających na możliwość zaistnienia zachowań dewiacyjnych. Rozbudowana część podręcznika dotyczy asocjalności i zachowań przestępczych wśród młodzieży wraz z opisem autorskiej koncepcji ułomnej regulacji osobowości osób socjalnych.


Liczba stron740
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19529-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część . Psychologiczne struktury i mechanizmy zachowań    1
  Rozdział 1. Założenia ogólne    3
  1.1. „Człowiek w sytuacji” – paradygmat psychologii poznawczej Tadeusza Tomaszewskiego    3
  1.1.1. Struktura sytuacji    4
  1.1.2. Funkcje sytuacji    4
  1.2. Niespecyficzne i specyficzne cechy sytuacji    6
  Rozdział 2. Rozwój procesów poznawczych i dorastanie społeczno-moralne a regulacja zachowania    10
  2.1. Pojęcie rozwoju psychicznego    10
  2.2. Rozwojowy charakter standardów i mechanizmów poznawczych. Epistemologiczno-psychologiczna teoria rozwoju Jeana Piageta (1896–1980)    15
  2.2.1. Stadia rozwoju umysłowego    15
  2.2.2. Rozwój moralno-społeczny    19
  2.3. Teoria rozwoju społeczno-moralnego Lawrence’a Kohlberga (1927–1986)    24
  2.3.1. Perspektywa aplikacji teorii Kohlberga na grunt psychologii sądowej w sprawach nieletnich    32
  2.4. Rozwój i funkcjonowanie struktur poznawczych według Piageta i Kohlberga w kontekście współczesnego modelu Kennetha Dodge’a    35
  2.5. Teoria rozwoju tożsamości ego Erika H. Eriksona (1902–1994)    37
  2.6. Teoria zadań rozwojowych Roberta J. Havighursta (1900–1991)    48
  2.6.1. Założenia ogólne    48
  2.6.1.1. Zadania rozwojowe a kryzysy rozwojowe    56
  2.6.2. Negatywne skutki niepowodzenia w realizacji NZR – refleksje własne    57
  2.7. Internalizacja wartości moralnych i norm postępowania a regulacja zachowania    61
  2.7.1. Pojęcia wartości i standardów wartości    61
  2.7.2. Normy postępowania a normy moralne    64
  2.7.3. Sens podmiotowy normy moralnej a język    66
  2.7.4. Co to znaczy „działanie normy”?    67
  2.7.5. Geneza osobowościowej regulacji moralnej    69
  2.7.5.1. Koncepcja normocentrycznego rozwoju regulacji społeczno-moralnej Janusza Reykowskiego    70
  2.7.5.2. Symboliczne opanowanie norm    71
  2.7.5.3. Koncepcja regulacji społeczno-moralnej związanej z Ja (poczuciem własnej wartości) Shaloma Schwartza i Jerzego Karyłowskiego    72
  2.8. Ułomne skutki desocjalizacyjne w internalizacji norm moralnych    75
  2.8.1. Ułomne skutki desocjalizacyjne w świetle koncepcji Shaloma H. Schwartza    75
  2.8.2. Ułomne skutki desocjalizacyjne na tle koncepcji Lawrence’a Kohlberga w świetle badań empirycznych    76
  Rozdział 3. Funkcjonowanie emocji jako regulatora zachowania    79
  3.1. Wprowadzenie    79
  3.2. Pojęcie emocji    80
  3.3. Cechy (komponenty) emocji    82
  3.3.1. Pobudzenie emocjonalne    82
  3.3.2. Znak emocji    86
  3.3.3. Treść emocji    88
  3.4. Poznawcze reprezentacje emocji    89
  3.5. Kognitywistyczno-językoznawczy model uczuć    92
  3.6. Anatomiczno-fizjologiczne generatory i transmitery emocji    97
  3.7. Społeczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania emocji    99
  3.8. Lęk i mechanizmy jego funkcjonowania    100
  3.9. Gniew i agresja a problematyka asocjalności    105
  3.10. Nastroje    108
  Rozdział 4. Procesy i mechanizmy motywacji    110
  4.1. Wprowadzenie    110
  4.2. Ewolucjonistyczne podejście do problematyki motywacji    111
  4.3. Psychoanalityczne teorie motywacji    112
  4.4. Behawiorystyczne teorie motywacji    115
  4.5. Problematyka motywacji w koncepcjach opartych na pojęciach potrzeb i wartości    117
  4.6. Poznawcze koncepcje motywacji    124
  Rozdział 5. Postawy: struktura i funkcje regulacyjne    128
  5.1. Pojęcie postaw    128
  5.2. Mechanizm regulacyjny postaw    129
  5.2.1. Postawy a spostrzeganie społeczne. Percepcja i ocena w mechanizmie regulacyjnym postaw    129
  5.2.2. Poziom ogólności postaw a zachowanie    130
  5.3. Wrogość jako postawa    131
  5.3.1. Struktura postawy wrogości    136
  Rozdział 6. Osobowość jako centralny system integracji i regulacji zachowania    146
  6.1. Wprowadzenie    146
  6.2. Pojęcie i geneza osobowości w ujęciu psychologii poznawczej    147
  6.2.1. Założenia ogólne    147
  6.2.2. Obraz własnej osoby (OWO) oraz jego funkcje integracyjne i regulacyjne    153
  6.2.3. Psychologiczne automatyzmy w regulacji zachowań    155
  6.3. Kształtowanie się osobowości w świetle teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury    163
  Rozdział 7. Psychologiczne mechanizmy zachowania w warunkach stresu psychologicznego    170
  7.1. Wprowadzenie    170
  7.2. Psychologiczne koncepcje stresu    173
  7.3. Radzenie sobie ze stresem    177
  7.4. Konsekwencje stresu psychologicznego    183
  7.5. Możliwości psychologicznego diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem    184
  Część 2. Socjologiczne i psychologiczne koncepcje przestępczości    187
  Wprowadzenie    189
  Rozdział 8. Wybrane socjologiczno-kryminologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości    192
  8.1. Orientacje strukturalistyczno-funkcjonalne    192
  8.1.1. Teoria anomii Roberta Kinga Mertona (1910–2003)    192
  8.2. Orientacje kulturowe. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda (1883–1950)    198
  8.2.1. Wprowadzenie    198
  8.2.2. Twierdzenia teorii E. H. Sutherlanda    199
  8.2.3. Druga wersja teorii zróżnicowanych powiązań    200
  8.2.4. Stosunek Sutherlanda do kompetencji i statusu teoretycznego „przyszłej” psychologii przestępczości    210
  8.3. Orientacje podkulturowe    212
  8.3.1. Pojęcie podkultury i dewiacji społecznej    212
  8.3.2. Teoria podkultur dewiacyjnych Alberta K. Cohena    218
  8.3.3. Koncepcja podkultur warstw niższych Waltera B. Millera    222
  8.3.4. Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina    228
  8.3.5. Teoria neutralizacji Greshama M. Sykesa i Davida Matzy. W stronę eksplanacji psychologicznej    234
  8.4. Orientacje kontroli społecznej    239
  8.4.1. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego    239
  8.5. Orientacje reakcji społecznej    246
  8.5.1. Teoria symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (1863–1931)    246
  8.5.2. Społeczne interakcje a dewiacje i etykietowanie    250
  8.5.3. Założenia modelowe reakcji społecznej i psychospołeczne mechanizmy naznaczenia według Cooleya, Lemerta, Beckera i Garfinkla    251
  Rozdział 9. Psychologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości    261
  9.1. Wprowadzenie    261
  9.2. Uwarunkowania przestępczości w świetle teorii Hansa Jürgena Eysencka (1916–1997)    262
  9.3. Uczenie się przez unikanie a problematyka przestępczości i psychopatii.Badania Davida T. Lykkena, Stanleya Schachtera i Bibba Latané    270
  9.3.1. Chloropromazyna, lęk a kłamanie    277
  9.3.2. Psychopatia a problemy przestępczości    280
  9.3.2.1. Wprowadzenie    280
  9.3.2.2. Problemy definicyjne psychopatii w różnych systemach klasyfikacyjnych    282
  9.3.2.3. Współczesne definicje psychopatii    287
  9.3.3. Genotyp i fenotyp psychopatii    291
  9.3.3.1. Trudności metodologiczne w trafności pomiaru psychopatii    291
  9.3.3.2. Psychopathy Checklist (PCL) Roberta D. Hare’a    293
  9.3.3.3. Złożoność syndromu (trwałego defektu osobowościowego) psychopatii    296
  9.4. Teoria zachowań internalizacyjnych i eksternizacyjnych Thomasa M. Achenbacha    298
  9.5. Teoria ogólnego napięcia Roberta Agnewa    302
  9.6. Parcjalne, psychologiczne koncepcje przestępczości    308
  9.6.1. Charakterystyka syndromu HIA/ADHD    308
  9.6.2. Badania Davida P. Farringtona (HIA i CP)    311
  9.6.3. Teoria kontroli powstrzymującej Waltera C. Recklessa    316
  9.7. Koncepcja przestępczości Michaela R. Gottfredsona i Travisa Hirschiego oraz jej weryfikacja empiryczna Estelli Romero    322
  9.7.1. Wprowadzenie    322
  9.7.2. Badania weryfikacyjne Estelli Romero i zespołu    324
  9.7.3. Międzyczynnikowa analiza wyników trzech testów samokontroli    327
  9.7.4. Psychologiczno-poznawczy sposób pojmowania samokontroli. Ku syntezie    334
  9.8. Teoria przestępczego stylu myślenia i stylu życia Glena D. Waltersa    338
  9.8.1. Wprowadzenie    338
  9.8.2. Model przetwarzania informacji społecznych Kennetha A. Dodge’a    340
  9.8.3. Teoria przestępczego stylu życia i myślenia Glena Dawida Waltersa    345
  9.8.3.1. Wprowadzenie    345
  9.8.3.2. Postulaty i kluczowe terminy w teorii Waltersa    345
  9.8.3.3. Styl myślenia i działania przestępczego    347
  9.8.3.4. Model stylu życia i myślenia przestępczego    353
  9.8.4. Uwagi polemiczne i krytyczne wobec teorii Waltersa    356
  9.9. Teoria Hermana A. Witkina a perspektywa wyjaśnienia zróżnicowanej asocjalności nieletnich    359
  Część 3. Psychologia sądowa w zarysie    369
  Rozdział 10. Związki psychologii z prawem    371
  10.1. Wprowadzenie    371
  10.2. Kryteria podziału sfery prawnej    373
  10.2.1. Sfera tworzenia prawa. Płaszczyzna doktrynalno-legislacyjna    375
  10.2.2. Płaszczyzna społeczno-psychologicznego funkcjonowania norm prawnych    377
  10.2.3. Sfera praktyki ścigania i judykatury    380
  10.2.3.1. Płaszczyzna profesjonalno-prawna    380
  10.2.3.2. Płaszczyzna wiadomości specjalnych    382
  10.2.4. Płaszczyzna wykonawcza    382
  10.2.5. Płaszczyzna prewencyjna    384
  Rozdział 11. Psychologiczne a prawne podejście do analizy zachowania    387
  Rozdział 12. Analiza tego, co w psychologii obiektywne, ogólne i konkretne. Rozważania metodologiczne    395
  Rozdział 13. Płaszczyzna wiadomości i umiejętności specjalnych    401
  Rozdział 14. Przedmiot i zadania psychologii sądowej    409
  14.1. Przedmiot i status metodologiczny psychologii sądowej    409
  14.3. Zadania praktyczne psychologii sądowej    414
  14.4. Profesjonalne role psychologa sądowego    417
  Rozdział 15. Niektóre problemy metodologiczne i warsztatowe biegłego psychologa    424
  Rozdział 16. Etyczno-zawodowe problemy psychologa jako biegłego sądowego    428
  16.1. Wprowadzenie    428
  16.2. Specyfika roli zawodowej psychologa jako biegłego a wymagania etyczne    430
  16.3. Szczegółowe zasady etyczno-zawodowe pracy biegłego sądowego psychologa    435
  Część 4. Asocjalność jako przedmiot badań psychologii sądowej. Zastosowanie modelu UROA w sprawach nieletnich    447
  Rozdział 17. Psychologiczno-rozwojowa charakterystyka okresu adolescencji    449
  Rozdział 18. Pojęcie demoralizacji (D) i niedostosowania społecznego (NS)    456
  18.1. Pojęcie demoralizacji (D)    456
  18.2. Pojęcie niedostosowania społecznego (NS)    457
  18.3. Dewiacyjno-pasożytniczy tryb i styl życia nieletnich    467
  18.3.1. Pojęcie trybu życia    467
  18.3.2. Asocjalny styl życia nieletnich jako nadrzędny konstrukt teoretyczny NS    475
  Rozdział 19. Społeczna etiologia NS, A, D, P jako przedmiot badań i diagnozy psychologii sądowej w sprawach nieletnich    487
  19.1. Rola rodziny w genezie niedostosowania społecznego nieletnich    487
  19.1.1. Wprowadzenie    487
  19.1.2. Modele funkcjonowania rodziny    488
  19.1.3. Odporność rodziny na czynniki zagrażające i zakłócające    492
  19.1.4. Warunki opiekuńczo-wychowawcze i zdolności pedagogiczne rodziców    494
  19.1.5. Postawy rodziców i ich wpływ na ważniejsze efekty socjalizacyjne swoich dzieci    500
  19.1.6. Wpływ postaw rodziców na strukturę Ja i samoocenę adolescentów    507
  19.2. Niepowodzenia szkolne jako synergiczny zbiór czynników ryzyka przestępczości nieletnich    509
  19.2.1. Wprowadzenie    509
  19.2.2. Strukturalno-szkolne uwarunkowania niepowodzeń edukacyjno-wychowawczych uczniów    510
  19.2.3. Rodzinne i szkolne korelaty niepowodzeń EWN a asocjalność i przestępczość nieletnich    512
  19.2.4. Zjawisko przemocy szkolnej a asocjalność adolescentów    519
  19.2.5. Syndromologia osobowościowa adolescentów z grupy niestosującej przemocy  P    523
  19.3. Grupy podkulturowe a proces desocjalizacji i specyfika trybu życia przestępczego    527
  19.3.1. Wprowadzenie    527
  19.3.2. Małe grupy i psychospołeczne mechanizmy ich funkcjonowania    528
  19.3.3. Poszukiwanie grupy podkulturowej jako pierwsza faza asocjalności osobowości –1o NS    537
  19.3.4. Ideologia grupy dewiacyjnej (IGAD)    540
  19.3.5. Funkcjonowanie w asocjalnych grupach podkulturowych jako parcjalny przedmiot badań naukowych i diagnozowania A, NS i D    543
  Rozdział 20. Wpływ mass mediów na ryzyko asocjalności i przestępczości nieletnich    549
  Rozdział 21. Psychologiczna charakterystyka ułomnej regulacji zachowania osób asocjalnych (UROA)    556
  21.1. Wprowadzenie    556
  21.2. Braki w przyjmowaniu perspektywy czasowej a ułomna regulacja osobowości socjalnej (UROA)    557
  21.3. Procesy i mechanizmy motywacyjne osobowości asocjalnej    561
  21.3.1. Wprowadzenie    561
  21.3.2. Analiza procesów motywacyjnych dla potrzeb psychologii sądowej    563
  21.3.3. Funkcjonowanie samokontroli u nieletnich w ramach UROA    568
  21.3.3.1. Wprowadzenie    568
  21.3.3.2. Przedmiot i przebieg samokontroli w NRO i w UROA    572
  21.4. Ukierunkowanie aktywności przestępczej nieletnich    581
  21.4.1. Analiza skupień przestępstw pospolitych    581
  21.4.2. Procesy motywacyjne sterujące dokonywaniem trzech typów przestępstw pospolitych    584
  21.5. Temperament a UROA    589
  21.6. Charakterystyka osobowościowa adolescentów stosujących przemoc (P) i niestosujących przemocy ( P)    595
  21.7. Późny egocentryzm a konsekwencje UROA    610
  Rozdział 22. Założenia strukturalizacyjne modelu UROA    623
  22.1. Strukturalno-funkcjonalna konceptualizacja modelu UROA a model NRO    627
  22.2. Poziomy regulacji psychicznej a syndromy osobowościowe w modelu UROA    631
  22.2.1. Wprowadzenie    631
  22.3. Asocjalne moduły poznawcze a poziomy regulacji osobowości    635
  22.4. Moduły poznawcze UROA    641
  22.4.1. Niektóre ustalenia pojęciowe    641
  22.4.2. Charakterystyka modułów poznawczych UROA    643
  Rozdział 23. Typy regulacji UROA    652
  23.1. Rozkłady empiryczne pomiaru modułów Waltersa (PICTS) i analiza skupień (k-średnich) z innymi testami    652
  23.2. Analiza skupień k-średnich UROA    654
  23.3. Syndromologia asocjalnego stylu życia w ramach FAGP wraz z regulacją UROA i uwarunkowaniami etiologicznymi    661
  23.4. Stopnie niedostosowania społecznego i demoralizacji (Py) w związku z UROA i FAGP wraz z uwarunkowaniami etiologicznymi (Px)    663
  Bibliografia    671
  Wykaz zastosowanych w książce skrótów i symboli    703
  Indeks nazwisk    704
  Indeks rzeczowy    711
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia