Psychologia sądowa. Podstawy - badania - aplikacje

3 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,95  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,95109,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompleksowy podręcznik akademicki dotyczący zagadnień psychologii sądowej. Zawiera nie tylko refleksję nad statusem psychologii sądowej jako nauki, jej przedmiotem, celem, warstwą metodologiczną i etyczną, ale także przejrzyste omówienie psychologicznych i socjologicznych koncepcji przestępczości. Szczególną zaletą książki jest szczegółowa analiza psychologicznych struktur i mechanizmów zachowań (procesy poznawcze, rozwój moralny, regulacja emocji, procesy motywacji, osobowość, postawy, stres psychologiczny) wpływających na możliwość zaistnienia zachowań dewiacyjnych. Rozbudowana część podręcznika dotyczy asocjalności i zachowań przestępczych wśród młodzieży wraz z opisem autorskiej koncepcji ułomnej regulacji osobowości osób socjalnych.


Liczba stron740
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19529-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XVII
  Wstęp XXV
  
  Część. Psychologiczne struktury i mechanizmy zachowań     1
  
  Rozdział 1. Założenia ogólne     3
  
  1.1. „Człowiek w sytuacji” – paradygmat psychologii poznawczej Tadeusza Tomaszewskiego     3
  1.1.1. Struktura sytuacji     4
  1.1.2. Funkcje sytuacji     4
  1.2. Niespecyficzne i specyficzne cechy sytuacji     6
  
  Rozdział 2. Rozwój procesów poznawczych i dorastanie społeczno-moralne a regulacja zachowania     10
  
  2.1. Pojęcie rozwoju psychicznego     10
  2.2. Rozwojowy charakter standardów i mechanizmów poznawczych. Epistemologiczno-psychologiczna teoria rozwoju Jeana Piageta (1896–1980)     15
  2.2.1. Stadia rozwoju umysłowego     15
  2.2.2. Rozwój moralno-społeczny     19
  2.3. Teoria rozwoju społeczno-moralnego Lawrence’a Kohlberga (1927–1986)     24
  2.3.1. Perspektywa aplikacji teorii Kohlberga na grunt psychologii sądowej w sprawach nieletnich     32
  2.4. Rozwój i funkcjonowanie struktur poznawczych według Piageta i Kohlberga w kontekście współczesnego modelu Kennetha Dodge’a     35
  2.5. Teoria rozwoju tożsamości ego Erika H. Eriksona (1902–1994)     37
  2.6. Teoria zadań rozwojowych Roberta J. Havighursta (1900–1991)     48
  2.6.1. Założenia ogólne     48
  2.6.1.1. Zadania rozwojowe a kryzysy rozwojowe     56
  2.6.2. Negatywne skutki niepowodzenia w realizacji NZR – refleksje własne     57
  2.7. Internalizacja wartości moralnych i norm postępowania a regulacja zachowania     61
  2.7.1. Pojęcia wartości i standardów wartości     61
  2.7.2. Normy postępowania a normy moralne     64
  2.7.3. Sens podmiotowy normy moralnej a język     66
  2.7.4. Co to znaczy „działanie normy”?     67
  2.7.5. Geneza osobowościowej regulacji moralnej     69
  2.7.5.1. Koncepcja normocentrycznego rozwoju regulacji społeczno-moralnej Janusza Reykowskiego     70
  2.7.5.2. Symboliczne opanowanie norm     71
  2.7.5.3. Koncepcja regulacji społeczno-moralnej związanej z Ja (poczuciem własnej wartości) Shaloma Schwartza i Jerzego Karyłowskiego     72
  2.8. Ułomne skutki desocjalizacyjne w internalizacji norm moralnych     75
  2.8.1. Ułomne skutki desocjalizacyjne w świetle koncepcji Shaloma H. Schwartza     75
  2.8.2. Ułomne skutki desocjalizacyjne na tle koncepcji Lawrence’a Kohlberga w świetle badań empirycznych     76
  
  Rozdział 3. Funkcjonowanie emocji jako regulatora zachowania     79
  
  3.1. Wprowadzenie     79
  3.2. Pojęcie emocji     80
  3.3. Cechy (komponenty) emocji     82
  3.3.1. Pobudzenie emocjonalne     82
  3.3.2. Znak emocji     86
  3.3.3. Treść emocji     88
  3.4. Poznawcze reprezentacje emocji     89
  3.5. Kognitywistyczno-językoznawczy model uczuć     92
  3.6. Anatomiczno-fizjologiczne generatory i transmitery emocji     97
  3.7. Społeczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania emocji     99
  3.8. Lęk i mechanizmy jego funkcjonowania     100
  3.9. Gniew i agresja a problematyka asocjalności     105
  3.10. Nastroje     108
  
  Rozdział 4. Procesy i mechanizmy motywacji     110
  
  4.1. Wprowadzenie     110
  4.2. Ewolucjonistyczne podejście do problematyki motywacji     111
  4.3. Psychoanalityczne teorie motywacji     112
  4.4. Behawiorystyczne teorie motywacji     115
  4.5. Problematyka motywacji w koncepcjach opartych na pojęciach potrzeb i wartości     117
  4.6. Poznawcze koncepcje motywacji     124
  
  Rozdział 5. Postawy: struktura i funkcje regulacyjne     128
  
  5.1. Pojęcie postaw     128
  5.2. Mechanizm regulacyjny postaw     129
  5.2.1. Postawy a spostrzeganie społeczne. Percepcja i ocena w mechanizmie regulacyjnym postaw     129
  5.2.2. Poziom ogólności postaw a zachowanie     130
  5.3. Wrogość jako postawa     131
  5.3.1. Struktura postawy wrogości     136
  
  Rozdział 6. Osobowość jako centralny system integracji i regulacji zachowania     146
  
  6.1. Wprowadzenie     146
  6.2. Pojęcie i geneza osobowości w ujęciu psychologii poznawczej     147
  6.2.1. Założenia ogólne     147
  6.2.2. Obraz własnej osoby (OWO) oraz jego funkcje integracyjne i regulacyjne     153
  6.2.3. Psychologiczne automatyzmy w regulacji zachowań     155
  6.3. Kształtowanie się osobowości w świetle teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury     163
  
  Rozdział 7. Psychologiczne mechanizmy zachowania w warunkach stresu psychologicznego     170
  7.1. Wprowadzenie     170
  7.2. Psychologiczne koncepcje stresu     173
  7.3. Radzenie sobie ze stresem     177
  7.4. Konsekwencje stresu psychologicznego     183
  7.5. Możliwości psychologicznego diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem     184
  
  Część 2. Socjologiczne i psychologiczne koncepcje przestępczości     187
  
  Wprowadzenie     189
  
  Rozdział 8. Wybrane socjologiczno-kryminologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości     192
  
  8.1. Orientacje strukturalistyczno-funkcjonalne     192
  8.1.1. Teoria anomii Roberta Kinga Mertona (1910–2003)     192
  8.2. Orientacje kulturowe. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda (1883–1950)     198
  8.2.1. Wprowadzenie     198
  8.2.2. Twierdzenia teorii E. H. Sutherlanda     199
  8.2.3. Druga wersja teorii zróżnicowanych powiązań     200
  8.2.4. Stosunek Sutherlanda do kompetencji i statusu teoretycznego „przyszłej” psychologii przestępczości     210
  8.3. Orientacje podkulturowe     212
  8.3.1. Pojęcie podkultury i dewiacji społecznej     212
  8.3.2. Teoria podkultur dewiacyjnych Alberta K. Cohena     218
  8.3.3. Koncepcja podkultur warstw niższych Waltera B. Millera     222
  8.3.4. Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina     228
  8.3.5. Teoria neutralizacji Greshama M. Sykesa i Davida Matzy. W stronę eksplanacji psychologicznej     234
  8.4. Orientacje kontroli społecznej     239
  8.4.1. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego     239
  8.5. Orientacje reakcji społecznej     246
  8.5.1. Teoria symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (1863–1931)     246
  8.5.2. Społeczne interakcje a dewiacje i etykietowanie     250
  8.5.3. Założenia modelowe reakcji społecznej i psychospołeczne mechanizmy naznaczenia według Cooleya, Lemerta, Beckera i Garfinkla     251
  
  Rozdział 9. Psychologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości     261
  
  9.1. Wprowadzenie     261
  9.2. Uwarunkowania przestępczości w świetle teorii Hansa Jürgena Eysencka (1916–1997)     262
  9.3. Uczenie się przez unikanie a problematyka przestępczości i psychopatii.Badania Davida T. Lykkena, Stanleya Schachtera i Bibba Latané     270
  9.3.1. Chloropromazyna, lęk a kłamanie     277
  9.3.2. Psychopatia a problemy przestępczości     280
  9.3.2.1. Wprowadzenie     280
  9.3.2.2. Problemy definicyjne psychopatii w różnych systemach klasyfikacyjnych     282
  9.3.2.3. Współczesne definicje psychopatii     287
  9.3.3. Genotyp i fenotyp psychopatii     291
  9.3.3.1. Trudności metodologiczne w trafności pomiaru psychopatii     291
  9.3.3.2. Psychopathy Checklist (PCL) Roberta D. Hare’a     293
  9.3.3.3. Złożoność syndromu (trwałego defektu osobowościowego) psychopatii     296
  9.4. Teoria zachowań internalizacyjnych i eksternizacyjnych Thomasa M. Achenbacha     298
  9.5. Teoria ogólnego napięcia Roberta Agnewa     302
  9.6. Parcjalne, psychologiczne koncepcje przestępczości     308
  9.6.1. Charakterystyka syndromu HIA/ADHD     308
  9.6.2. Badania Davida P. Farringtona (HIA i CP)     311
  9.6.3. Teoria kontroli powstrzymującej Waltera C. Recklessa     316
  9.7. Koncepcja przestępczości Michaela R. Gottfredsona i Travisa Hirschiego oraz jej weryfikacja empiryczna Estelli Romero     322
  9.7.1. Wprowadzenie     322
  9.7.2. Badania weryfikacyjne Estelli Romero i zespołu     324
  9.7.3. Międzyczynnikowa analiza wyników trzech testów samokontroli     327
  9.7.4. Psychologiczno-poznawczy sposób pojmowania samokontroli. Ku syntezie     334
  9.8. Teoria przestępczego stylu myślenia i stylu życia Glena D. Waltersa     338
  9.8.1. Wprowadzenie     338
  9.8.2. Model przetwarzania informacji społecznych Kennetha A. Dodge’a     340
  9.8.3. Teoria przestępczego stylu życia i myślenia Glena Dawida Waltersa     345
  9.8.3.1. Wprowadzenie     345
  9.8.3.2. Postulaty i kluczowe terminy w teorii Waltersa     345
  9.8.3.3. Styl myślenia i działania przestępczego     347
  9.8.3.4. Model stylu życia i myślenia przestępczego     353
  9.8.4. Uwagi polemiczne i krytyczne wobec teorii Waltersa     356
  9.9. Teoria Hermana A. Witkina a perspektywa wyjaśnienia zróżnicowanej asocjalności nieletnich     359
  
  Część 3. Psychologia sądowa w zarysie     369
  
  Rozdział 10. Związki psychologii z prawem     371
  
  10.1. Wprowadzenie     371
  10.2. Kryteria podziału sfery prawnej     373
  10.2.1. Sfera tworzenia prawa. Płaszczyzna doktrynalno-legislacyjna     375
  10.2.2. Płaszczyzna społeczno-psychologicznego funkcjonowania norm prawnych     377
  10.2.3. Sfera praktyki ścigania i judykatury     380
  10.2.3.1. Płaszczyzna profesjonalno-prawna     380
  10.2.3.2. Płaszczyzna wiadomości specjalnych     382
  10.2.4. Płaszczyzna wykonawcza     382
  10.2.5. Płaszczyzna prewencyjna     384
  
  Rozdział 11. Psychologiczne a prawne podejście do analizy zachowania     387
  
  Rozdział 12. Analiza tego, co w psychologii obiektywne, ogólne i konkretne. Rozważania metodologiczne     395
  
  Rozdział 13. Płaszczyzna wiadomości i umiejętności specjalnych     401
  
  Rozdział 14. Przedmiot i zadania psychologii sądowej     409
  
  14.1. Przedmiot i status metodologiczny psychologii sądowej     409
  14.3. Zadania praktyczne psychologii sądowej     414
  14.4. Profesjonalne role psychologa sądowego     417
  
  Rozdział 15. Niektóre problemy metodologiczne i warsztatowe biegłego psychologa     424
  
  Rozdział 16. Etyczno-zawodowe problemy psychologa jako biegłego sądowego     428
  
  16.1. Wprowadzenie     428
  16.2. Specyfika roli zawodowej psychologa jako biegłego a wymagania etyczne     430
  16.3. Szczegółowe zasady etyczno-zawodowe pracy biegłego sądowego psychologa     435
  
  Część 4. Asocjalność jako przedmiot badań psychologii sądowej. Zastosowanie modelu UROA w sprawach nieletnich     447
  
  Rozdział 17. Psychologiczno-rozwojowa charakterystyka okresu adolescencji     449
  
  Rozdział 18. Pojęcie demoralizacji (D) i niedostosowania społecznego (NS)     456
  
  18.1. Pojęcie demoralizacji (D)     456
  18.2. Pojęcie niedostosowania społecznego (NS)     457
  18.3. Dewiacyjno-pasożytniczy tryb i styl życia nieletnich     467
  18.3.1. Pojęcie trybu życia     467
  18.3.2. Asocjalny styl życia nieletnich jako nadrzędny konstrukt teoretyczny NS     475
  
  Rozdział 19. Społeczna etiologia NS, A, D, P jako przedmiot badań i diagnozy psychologii sądowej w sprawach nieletnich     487
  
  19.1. Rola rodziny w genezie niedostosowania społecznego nieletnich     487
  19.1.1. Wprowadzenie     487
  19.1.2. Modele funkcjonowania rodziny     488
  19.1.3. Odporność rodziny na czynniki zagrażające i zakłócające     492
  19.1.4. Warunki opiekuńczo-wychowawcze i zdolności pedagogiczne rodziców     494
  19.1.5. Postawy rodziców i ich wpływ na ważniejsze efekty socjalizacyjne swoich dzieci     500
  19.1.6. Wpływ postaw rodziców na strukturę Ja i samoocenę adolescentów     507
  19.2. Niepowodzenia szkolne jako synergiczny zbiór czynników ryzyka przestępczości nieletnich     509
  19.2.1. Wprowadzenie     509
  19.2.2. Strukturalno-szkolne uwarunkowania niepowodzeń edukacyjno-wychowawczych uczniów     510
  19.2.3. Rodzinne i szkolne korelaty niepowodzeń EWN a asocjalność i przestępczość nieletnich     512
  19.2.4. Zjawisko przemocy szkolnej a asocjalność adolescentów     519
  19.2.5. Syndromologia osobowościowa adolescentów z grupy niestosującej przemocy  P     523
  19.3. Grupy podkulturowe a proces desocjalizacji i specyfika trybu życia przestępczego     527
  19.3.1. Wprowadzenie     527
  19.3.2. Małe grupy i psychospołeczne mechanizmy ich funkcjonowania     528
  19.3.3. Poszukiwanie grupy podkulturowej jako pierwsza faza asocjalności osobowości –1o NS     537
  19.3.4. Ideologia grupy dewiacyjnej (IGAD)     540
  19.3.5. Funkcjonowanie w asocjalnych grupach podkulturowych jako parcjalny przedmiot badań naukowych i diagnozowania A, NS i D     543
  
  Rozdział 20. Wpływ mass mediów na ryzyko asocjalności i przestępczości nieletnich     549
  
  Rozdział 21. Psychologiczna charakterystyka ułomnej regulacji zachowania osób asocjalnych (UROA)     556
  21.1. Wprowadzenie     556
  21.2. Braki w przyjmowaniu perspektywy czasowej a ułomna regulacja osobowości socjalnej (UROA)     557
  21.3. Procesy i mechanizmy motywacyjne osobowości asocjalnej     561
  21.3.1. Wprowadzenie     561
  21.3.2. Analiza procesów motywacyjnych dla potrzeb psychologii sądowej     563
  21.3.3. Funkcjonowanie samokontroli u nieletnich w ramach UROA     568
  21.3.3.1. Wprowadzenie     568
  21.3.3.2. Przedmiot i przebieg samokontroli w NRO i w UROA     572
  21.4. Ukierunkowanie aktywności przestępczej nieletnich     581
  21.4.1. Analiza skupień przestępstw pospolitych     581
  21.4.2. Procesy motywacyjne sterujące dokonywaniem trzech typów przestępstw pospolitych     584
  21.5. Temperament a UROA     589
  21.6. Charakterystyka osobowościowa adolescentów stosujących przemoc (P) i niestosujących przemocy ( P)     595
  21.7. Późny egocentryzm a konsekwencje UROA     610
  
  Rozdział 22. Założenia strukturalizacyjne modelu UROA     623
  
  22.1. Strukturalno-funkcjonalna konceptualizacja modelu UROA a model NRO     627
  22.2. Poziomy regulacji psychicznej a syndromy osobowościowe w modelu UROA     631
  22.2.1. Wprowadzenie     631
  22.3. Asocjalne moduły poznawcze a poziomy regulacji osobowości     635
  22.4. Moduły poznawcze UROA     641
  22.4.1. Niektóre ustalenia pojęciowe     641
  22.4.2. Charakterystyka modułów poznawczych UROA     643
  
  Rozdział 23. Typy regulacji UROA     652
  
  23.1. Rozkłady empiryczne pomiaru modułów Waltersa (PICTS) i analiza skupień (k-średnich) z innymi testami     652
  23.2. Analiza skupień k-średnich UROA     654
  23.3. Syndromologia asocjalnego stylu życia w ramach FAGP wraz z regulacją UROA i uwarunkowaniami etiologicznymi     661
  23.4. Stopnie niedostosowania społecznego i demoralizacji (Py) w związku z UROA i FAGP wraz z uwarunkowaniami etiologicznymi (Px)     663
  
  Bibliografia     671
  Wykaz zastosowanych w książce skrótów i symboli     703
  Indeks nazwisk     704
  Indeks rzeczowy     711
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia