Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku

-20%

Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,2036,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji programem z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego.
Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych.
Może być również wykorzystana w czasie studiów podyplomowych.


Liczba stron226
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3860-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Rozdział . Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego    1
  1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu    3
  1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia    5
  1.3. Zdrowie w systemie wartości osobistych i społecznych    6
  1.4. Zdrowie jednostki a zdrowie społeczności    7
  Rozdział 2. Zdrowie publiczne – definicje, cele i zadania    8
  2.1. Ewolucja pojęcia i zakresu zdrowia publicznego    10
  2.2. Podstawowe zadania zdrowia publicznego    13
  2.3. Podstawy naukowe zdrowia publicznego    15
  2.4. Zdrowie publiczne a medycyna lecznicza    17
  2.5. Niejednoznaczność pojęcia „zdrowie publiczne”    19
  2.6. Zdrowie publiczne a ochrona zdrowia    19
  Rozdział 3. U źródeł zdrowia publicznego    21
  3.1. Początki wiedzy o przyczynach chorób    21
  3.2. Era epidemii chorób zakaźnych    22
  3.3. Odkrycia naukowe jako podstawa rozwoju ochrony zdrowia    24
  3.4. Powstanie i rozwój bakteriologii    25
  3.5. Początki zorganizowanej ochrony zdrowia    25
  3.6. Powstanie i rozwój higieny publicznej    27
  3.7. Od higieny publicznej do zdrowia publicznego    27
  3.8. Zdrowie publiczne we Francji    28
  3.9. Higiena publiczna w Niemczech    30
  3.10. Zdrowie publiczne w Wielkiej Brytanii    30
  3.11. Zdrowie publiczne w Ameryce Północnej    31
  3.12. Zdrowie publiczne w innych krajach Europy    33
  3.13. Rozwój higieny społecznej    33
  3.13.1. Higiena społeczna a medycyna społeczna    34
  3.13.2. Medycyna społeczna jako dyscyplina uniwersytecka    36
  3.14. Medycyna zapobiegawcza i medycyna środowiskowa    37
  3.14.1. Medycyna zapobiegawcza lub prewencyjna    37
  3.15. Medycyna społeczna i zdrowie publiczne w Polsce    37
  3.15.1. Od medycyny społecznej do zdrowia publicznego    39
  Rozdział 4. Globalne wyzwania zdrowotne    41
  4.1. Zmiany populacji globu i ich uwarunkowania    41
  4.2. Transformacja epidemiologiczna    43
  4.3. Transformacja demograficzna    47
  4.4. Sytuacja zdrowotna w krajach rozwijających się    51
  4.5. Sytuacja zdrowotna w Polsce    53
  4.6. Nowe zagrożenia zdrowotne    55
  Rozdział 5. Polityka zdrowotna i polityka społeczna państwa    59
  5.1. Cele i zakres polityki zdrowotnej    59
  5.2. Odpowiedzialność państwa w sprawach zdrowia    60
  5.3. Zakres polityki społecznej    61
  5.3.1. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych    64
  5.4. Patologie społeczne i ich konsekwencje    64
  5.5. Międzynarodowe regulacje polityki społecznej    64
  5.6. Polityka społeczna starzejących się społeczeństw    65
  5.7. Konstytucyjne gwarancje w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej    67
  5.8. Zdrowie a samorządy terytorialne    69
  5.8.1. Uregulowania prawne samorządów w zakresie zdrowia    70
  5.8.2. Zadania samorządów gminnych    71
  5.8.3. Zadania samorządów powiatowych    72
  5.8.4. Zadania samorządów wojewódzkich    73
  5.8.5. Samorządy a zakłady opieki zdrowotnej    74
  Rozdział 6. Determinanty zdrowia    75
  6.1. Czynniki ryzyka zdrowotnego    77
  6.2. Styl życia – definicja i implikacje zdrowotne    80
  6.3. Aktywność fizyczna a zdrowie    82
  6.4. Sposób odżywiania a zdrowie    84
  6.5. Stres a zdrowie    85
  6.6. Uzależnienia i mechanizmy ich powstawania    86
  6.6.1. Narkomania jako problem zdrowia publicznego    87
  6.6.2. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie    89
  6.6.3. Uzależnienie od alkoholu    92
  6.7. Zagrożenia zdrowia ze strony środowiska naturalnego    96
  6.8. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie    98
  6.9. Wykształcenie a zachorowania    99
  6.10. Czynniki kulturowe a zdrowie    100
  6.11. Czynniki genetyczne a zachowania    100
  Rozdział 7. Polityka prozdrowotna oraz promocja zdrowia    102
  7.1. Cele i założenia polityki prozdrowotnej    102
  7.2. Wielosektorowość działań zdrowia publicznego    103
  7.3. Polityka prozdrowotna a promocja zdrowia    104
  7.4. Promocja zdrowia    104
  7.4.1. Rola promocji zdrowia    106
  7.4.2. Model społeczno-ekologiczny promocji zdrowia    107
  7.5. Kształcenie i edukacja zdrowotna    108
  7.6. Od edukacji do promocji zdrowia    111
  7.7. Promocja zdrowia a zapobieganie chorobom    112
  7.8. Rodzaj i zakres działań zapobiegawczych    113
  7.8.1. Badania profilaktyczne w chorobach układu krążenia    115
  7.8.2. Badania profilaktyczne w chorobach nowotworowych    118
  7.8.3. Zapobieganie chorobom układu oddechowego    119
  7.8.4. Zapobieganie cukrzycy insulinoniezależnej    120
  7.8.5. Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych    120
  7.8.6. Badania przesiewowe (skriningowe)    121
  7.8.7. Genetyczne badania przesiewowe    122
  7.9. Narodowy Program Zdrowia    122
  7.10. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015    124
  7.10.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia    124
  7.10.2. Cele operacyjne dotyczące zwalczania czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia    130
  7.10.3. Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji    131
  7.10.4. Działania służby zdrowia i samorządu terytorialnego    133
  7.10.5. Koordynacja działań międzyresortowych    134
  Rozdział 8. Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia    135
  8.1. Początki współpracy międzynarodowej    135
  8.2. Panamerykańska Organizacja Zdrowia    135
  8.3. Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej    136
  8.4. Organizacja Zdrowia Ligi Narodów    136
  8.5. Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża    137
  8.6. Biuro Zdrowia Administracji NZ ds. Pomocy i Rehabilitacji    138
  8.7. Ewolucja filozofii współpracy międzynarodowej    138
  8.8. Organizacje międzynarodowe i międzyrządowe systemu ONZ współpracujące w zakresie zdrowia    139
  8.8.1. Cele i zadania agend i organizacji systemu ONZ    139
  8.9. Wyspecjalizowane agendy systemu ONZ    140
  8.9.1. Światowa Organizacja Zdrowia    140
  8.9.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy    158
  8.9.3. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa    158
  8.9.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury    159
  8.9.5. Bank Światowy    160
  8.9.6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy    161
  8.10. Programy i fundusze systemu ONZ    161
  8.10.1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju    161
  8.10.2. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych    162
  8.10.3. Centrum ds. Osiedli Ludzkich ONZ – HABITAT    164
  8.10.4. Fundusz Działań Populacyjnych Narodów Zjednoczonych    164
  8.10.5. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej    165
  8.11. Programy, fundusze i jednostki organizacyjne ONZ    165
  8.11.1. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom ONZ    165
  8.11.2. Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców    166
  8.11.3. Organizacja NZ ds. Pomocy w Klęskach Żywiołowych    167
  8.11.4. Międzynarodowy Program Kontroli Używania Leków    167
  8.11.5. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych    168
  8.12. Organizacje pozostające poza systemem ONZ    168
  8.12.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju    168
  8.12.2. Światowa Organizacja Handlu    169
  Rozdział 9. Zdrowie w programach organizacji europejskich    170
  9.1. Unia Europejska    170
  9.1.1. Sprawy zdrowia w działaniach Unii Europejskiej    171
  9.1.2. Zdrowie publiczne w Traktacie Amsterdamskim    172
  9.1.3. Priorytety programu badań w zakresie zdrowia na lata 2008–2013    174
  9.1.4 Europejska strategia zdrowia    174
  9.2. Rada Europy    176
  9.2.1. Zadania Rady Europy    177
  9.2.2. Programy Rady Europy w zakresie zdrowia    178
  Rozdział 10. Globalizacja a zdrowie publiczne    179
  10.1. Cechy globalnego rynku    179
  10.2. Siły napędowe globalizacji    182
  10.3. Skutki globalizacji    183
  10.4. Zdrowie publiczne w dobie globalizacji    184
  10.5. Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne    186
  10.6. Nowe Międzynarodowe regulacje zdrowotne    187
  Rozdział 11. Główne systemy opieki zdrowotnej    192
  11.1. Podstawowe wartości systemów opieki zdrowotnej    192
  11.2. Podstawowe systemy opieki zdrowotnej    193
  11.2.1. Model ubezpieczeniowy opieki zdrowotnej Bismarcka    194
  11.2.2. Model budżetowy opieki zdrowotnej Beveridge’a    195
  11.2.3. Model ochrony zdrowia Siemaszki    196
  11.2.4. Model skandynawski opieki zdrowotnej, tzw. hybrydowy    197
  11.2.5. Model wolnorynkowy opieki zdrowotnej    198
  Rozdział 12. Kształcenie i doskonalenie kadr zdrowia publicznego    201
  12.1. Rozwój szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych    201
  12.2. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Europie    203
  12.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce    204
  Dodatek. Definicje i określenia pojęć z zakresu zdrowia publicznego    207
  Piśmiennictwo    213
  Skorowidz nazwisk    218
  Skorowidz    220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia