Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku

Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji programem z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego.
Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych.
Może być również wykorzystana w czasie studiów podyplomowych.


Liczba stron226
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3860-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego     1
  
  1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu     3
  1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia     5
  1.3. Zdrowie w systemie wartości osobistych i społecznych     6
  1.4. Zdrowie jednostki a zdrowie społeczności     7
  
  Rozdział 2. Zdrowie publiczne – definicje, cele i zadania     8
  
  2.1. Ewolucja pojęcia i zakresu zdrowia publicznego     10
  2.2. Podstawowe zadania zdrowia publicznego     13
  2.3. Podstawy naukowe zdrowia publicznego     15
  2.4. Zdrowie publiczne a medycyna lecznicza     17
  2.5. Niejednoznaczność pojęcia „zdrowie publiczne”     19
  2.6. Zdrowie publiczne a ochrona zdrowia     19
  
  Rozdział 3. U źródeł zdrowia publicznego     21
  
  3.1. Początki wiedzy o przyczynach chorób     21
  3.2. Era epidemii chorób zakaźnych     22
  3.3. Odkrycia naukowe jako podstawa rozwoju ochrony zdrowia     24
  3.4. Powstanie i rozwój bakteriologii     25
  3.5. Początki zorganizowanej ochrony zdrowia     25
  3.6. Powstanie i rozwój higieny publicznej     27
  3.7. Od higieny publicznej do zdrowia publicznego     27
  3.8. Zdrowie publiczne we Francji     28
  3.9. Higiena publiczna w Niemczech     30
  3.10. Zdrowie publiczne w Wielkiej Brytanii     30
  3.11. Zdrowie publiczne w Ameryce Północnej     31
  3.12. Zdrowie publiczne w innych krajach Europy     33
  3.13. Rozwój higieny społecznej     33
  3.13.1. Higiena społeczna a medycyna społeczna     34
  3.13.2. Medycyna społeczna jako dyscyplina uniwersytecka     36
  3.14. Medycyna zapobiegawcza i medycyna środowiskowa     37
  3.14.1. Medycyna zapobiegawcza lub prewencyjna     37
  3.15. Medycyna społeczna i zdrowie publiczne w Polsce     37
  3.15.1. Od medycyny społecznej do zdrowia publicznego     39
  
  Rozdział 4. Globalne wyzwania zdrowotne     41
  
  4.1. Zmiany populacji globu i ich uwarunkowania     41
  4.2. Transformacja epidemiologiczna     43
  4.3. Transformacja demograficzna     47
  4.4. Sytuacja zdrowotna w krajach rozwijających się     51
  4.5. Sytuacja zdrowotna w Polsce     53
  4.6. Nowe zagrożenia zdrowotne     55
  
  Rozdział 5. Polityka zdrowotna i polityka społeczna państwa     59
  
  5.1. Cele i zakres polityki zdrowotnej     59
  5.2. Odpowiedzialność państwa w sprawach zdrowia     60
  5.3. Zakres polityki społecznej     61
  5.3.1. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych     64
  5.4. Patologie społeczne i ich konsekwencje     64
  5.5. Międzynarodowe regulacje polityki społecznej     64
  5.6. Polityka społeczna starzejących się społeczeństw     65
  5.7. Konstytucyjne gwarancje w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej     67
  5.8. Zdrowie a samorządy terytorialne     69
  5.8.1. Uregulowania prawne samorządów w zakresie zdrowia     70
  5.8.2. Zadania samorządów gminnych     71
  5.8.3. Zadania samorządów powiatowych     72
  5.8.4. Zadania samorządów wojewódzkich     73
  5.8.5. Samorządy a zakłady opieki zdrowotnej     74
  
  Rozdział 6. Determinanty zdrowia     75
  
  6.1. Czynniki ryzyka zdrowotnego     77
  6.2. Styl życia – definicja i implikacje zdrowotne     80
  6.3. Aktywność fizyczna a zdrowie     82
  6.4. Sposób odżywiania a zdrowie     84
  6.5. Stres a zdrowie     85
  6.6. Uzależnienia i mechanizmy ich powstawania     86
  6.6.1. Narkomania jako problem zdrowia publicznego     87
  6.6.2. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie     89
  6.6.3. Uzależnienie od alkoholu     92
  6.7. Zagrożenia zdrowia ze strony środowiska naturalnego     96
  6.8. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie     98
  6.9. Wykształcenie a zachorowania     99
  6.10. Czynniki kulturowe a zdrowie     100
  6.11. Czynniki genetyczne a zachowania     100
  
  Rozdział 7. Polityka prozdrowotna oraz promocja zdrowia     102
  
  7.1. Cele i założenia polityki prozdrowotnej     102
  7.2. Wielosektorowość działań zdrowia publicznego     103
  7.3. Polityka prozdrowotna a promocja zdrowia     104
  7.4. Promocja zdrowia     104
  7.4.1. Rola promocji zdrowia     106
  7.4.2. Model społeczno-ekologiczny promocji zdrowia     107
  7.5. Kształcenie i edukacja zdrowotna     108
  7.6. Od edukacji do promocji zdrowia     111
  7.7. Promocja zdrowia a zapobieganie chorobom     112
  7.8. Rodzaj i zakres działań zapobiegawczych     113
  7.8.1. Badania profilaktyczne w chorobach układu krążenia     115
  7.8.2. Badania profilaktyczne w chorobach nowotworowych     118
  7.8.3. Zapobieganie chorobom układu oddechowego     119
  7.8.4. Zapobieganie cukrzycy insulinoniezależnej     120
  7.8.5. Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych     120
  7.8.6. Badania przesiewowe (skriningowe)     121
  7.8.7. Genetyczne badania przesiewowe     122
  7.9. Narodowy Program Zdrowia     122
  7.10. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015     124
  7.10.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia     124
  7.10.2. Cele operacyjne dotyczące zwalczania czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia     130
  7.10.3. Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji     131
  7.10.4. Działania służby zdrowia i samorządu terytorialnego     133
  7.10.5. Koordynacja działań międzyresortowych     134
  
  Rozdział 8. Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia     135
  
  8.1. Początki współpracy międzynarodowej     135
  8.2. Panamerykańska Organizacja Zdrowia     135
  8.3. Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej     136
  8.4. Organizacja Zdrowia Ligi Narodów     136
  8.5. Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża     137
  8.6. Biuro Zdrowia Administracji NZ ds. Pomocy i Rehabilitacji     138
  8.7. Ewolucja filozofii współpracy międzynarodowej     138
  8.8. Organizacje międzynarodowe i międzyrządowe systemu ONZ współpracujące w zakresie zdrowia     139
  8.8.1. Cele i zadania agend i organizacji systemu ONZ     139
  8.9. Wyspecjalizowane agendy systemu ONZ     140
  8.9.1. Światowa Organizacja Zdrowia     140
  8.9.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy     158
  8.9.3. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa     158
  8.9.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury     159
  8.9.5. Bank Światowy     160
  8.9.6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy     161
  8.10. Programy i fundusze systemu ONZ     161
  8.10.1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju     161
  8.10.2. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych     162
  8.10.3. Centrum ds. Osiedli Ludzkich ONZ – HABITAT     164
  8.10.4. Fundusz Działań Populacyjnych Narodów Zjednoczonych     164
  8.10.5. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej     165
  8.11. Programy, fundusze i jednostki organizacyjne ONZ     165
  8.11.1. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom ONZ     165
  8.11.2. Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców     166
  8.11.3. Organizacja NZ ds. Pomocy w Klęskach Żywiołowych     167
  8.11.4. Międzynarodowy Program Kontroli Używania Leków     167
  8.11.5. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych     168
  8.12. Organizacje pozostające poza systemem ONZ     168
  8.12.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju     168
  8.12.2. Światowa Organizacja Handlu     169
  
  Rozdział 9. Zdrowie w programach organizacji europejskich     170
  
  9.1. Unia Europejska     170
  9.1.1. Sprawy zdrowia w działaniach Unii Europejskiej     171
  9.1.2. Zdrowie publiczne w Traktacie Amsterdamskim     172
  9.1.3. Priorytety programu badań w zakresie zdrowia na lata 2008–2013     174
  9.1.4 Europejska strategia zdrowia     174
  9.2. Rada Europy     176
  9.2.1. Zadania Rady Europy     177
  9.2.2. Programy Rady Europy w zakresie zdrowia     178
  
  Rozdział 10. Globalizacja a zdrowie publiczne     179
  
  10.1. Cechy globalnego rynku     179
  10.2. Siły napędowe globalizacji     182
  10.3. Skutki globalizacji     183
  10.4. Zdrowie publiczne w dobie globalizacji     184
  10.5. Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne     186
  10.6. Nowe Międzynarodowe regulacje zdrowotne     187
  
  Rozdział 11. Główne systemy opieki zdrowotnej     192
  
  11.1. Podstawowe wartości systemów opieki zdrowotnej     192
  11.2. Podstawowe systemy opieki zdrowotnej     193
  11.2.1. Model ubezpieczeniowy opieki zdrowotnej Bismarcka     194
  11.2.2. Model budżetowy opieki zdrowotnej Beveridge’a     195
  11.2.3. Model ochrony zdrowia Siemaszki     196
  11.2.4. Model skandynawski opieki zdrowotnej, tzw. hybrydowy     197
  11.2.5. Model wolnorynkowy opieki zdrowotnej     198
  
  Rozdział 12. Kształcenie i doskonalenie kadr zdrowia publicznego     201
  
  12.1. Rozwój szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych     201
  12.2. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Europie     203
  12.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce     204
  
  Dodatek. Definicje i określenia pojęć z zakresu zdrowia publicznego     207
  Piśmiennictwo     213
  Skorowidz nazwisk     218
  Skorowidz     220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia