Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 1. PN 271

-20%

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 1. PN 271

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy pokazał, że finansiści nie wypracowali wspólnej wersji rozwoju wydarzeń w przyszłości. Nie byli w stanie przewidzieć momentu nadejścia kryzysu oraz jego skali. W odróżnieniu od przedstawicieli innych
nauk od finansistów nie oczekuje się zaprezentowania wizji czy modelowego podejścia, ale podania precyzyjnych rezultatów. Karkołomne zadanie finansistów trafnie ujął Ludwig von Mises: „Gdyby dało się określić stan przyszłego rynku, przyszłość nie byłaby niepewna. […] Od ekonomistów oczekuje się czegoś, co przerasta możliwości zwykłych śmiertelników”. Paradoksalnie, finansiści, pomimo że są świadomi swoich ograniczeń, starają się sprostać tym wygórowanym oczekiwaniom. Podobnie jak matematycy i fizycy próbują wykorzystać narzędzia analityczne, które pozwalają na „zobiektywizowanie” proponowanych przez siebie rozwiązań.


Rozwój aparatu matematycznego w finansach pozwolił na przełożenie problemów z języka mówionego na matematyczny, dlatego opis problemów stał się bardziej spójny i precyzyjny. Jednakże wraz z rozwojem aparatu matematycznego zauważalnie zmienił się kierunek zainteresowań tej dziedziny nauki. Nauka pozytywna (opisowa) wyparła naukę normatywną, odrywając ekonomię, a zwłaszcza finanse, od ważnych kwestii wartościowania czy wytyczania przyszłych kierunków rozwoju.


Zmiana paradygmatu w finansach wymaga zmiany starych konstrukcji, a nawet ich odrzucenia. Przełom w każdej dziedzinie nauki nastąpi wyłącznie wtedy, jeżeli wcześniej funkcjonujące zasady zostaną świadomie odrzucone. Niestety, w nauce
nie ma metod szukania nowych metod, dlatego ważnym motorem zmian jest inspiracja.


Ze wstępu


Liczba stron502
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-223-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Abdul Nafea Al Zararee, Abdulrahman Al-Azzawi: The impact of free cash flow on market value of firm    13
  Tomasz Berent, Sebastian Jasinowski: Financial leverage puzzle – preliminary conclusions from literature review    22
  Michał Buszko: Zarządzanie ryzykiem konwersji kapitału nieruchomości (equity release)     40
  Magdalena Bywalec: Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2007-2011    49
  Jolanta Ciak: Model of public debt management institutions in Poland and the models functioning within the European Union     59
  Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak: Syntetyczny miernik poziomu asymetrii informacji (SMAI)     68
  Anna Doś: Low-carbon technologies investment decisions under uncertainty created by the carbon market    79
  Justyna Dyduch: Ocena efektywności kosztowej inwestycji proekologicznych    88
  Ewa Dziawgo: Analiza własności opcji floored    100
  Ryta Dziemianowicz: Kryzys gospodarczy a polityka podatkowa w krajach UE    113
  Józefa Famielec: Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi    123
  Anna Feruś: The use of data envelopment analysis method for the estimation of companies’ credit risk    133
  Joanna Fila: Europejski instrument mikrofinansowy Progress wsparciem w obszarze mikrofinansów    144
  Sławomir Franek: Ocena wiarygodności prognoz makroekonomicznych – doświadczenia paktu stabilności i wzrostu a wieloletnie planowanie budżetowe    152
  Paweł Galiński: Produkty i usługi bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce    162
  Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska: Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych    172
  Jerzy Grabowiecki: Financial structure and organization of keiretsu − Japanese business groups    181
  Sylwia Grenda: Ryzyko cen transferowych w działalności przedsiębiorstw powiązanych     191
  Maria Magdalena Grzelak: Ocena związków pomiędzy nakładami na działalność innowacyjną a konkurencyjnością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce    202
  Agnieszka Jachowicz: Finanse publiczne w Polsce w świetle paktu stabilności    214
  Agnieszka Janeta: Rynkowe wskaźniki oceny stanu finansów publicznych na przykładzie wybranych krajów strefy euro    226
  Agnieszka Janeta: Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego    236
  Bogna Janik: Efficiency of investment strategy of Socially Responsible Funds Calvert    247
  Anna Jarzęmbska: Obszary zarządzania płynnością finansową w publicznej szkole wyższej    256
  Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński: Struktura kapitału i dywersyfikacja działalności spółek rodzinnych notowanych na GPW    265
  Marta Kacprzyk, Rafał Wolski, Monika Bolek: Analiza wpływu wskaźników płynności i rentowności na kształtowanie się ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie    279
  Arkadiusz Kijek: Modelowanie ryzyka sektorowego przy zastosowaniu metody harmonicznej    289
  Anna Kobiałka: Analiza dochodów gmin województwa lubelskiego w latach 2004-2009    302
  Anna Korombel: Zarządzanie ryzykiem w praktyce polskich przedsiębiorstw    313
  Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek: Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wdrażaniu innowacji MŚP    322
  Magdalena Kowalczyk: Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych    334
  Mirosław Kowalewski, Dominika Siemianowska: Zarządzanie kosztami za pomocą zarządzania przez cele na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego X    343
  Paweł Kowalik, Błażej Prus: Analiza wyznaczania kwoty na wyrównanie dochodów w krajowych niemieckich systemach wyrównania finansowego na przykładzie 2011 roku     353
  Sylwester Kozak, Olga Teplova: Covered bonds and RMBS as secured funding instruments for the real estate market in the EU    367
  Małgorzata Kożuch: Preferencje podatkowe jako narzędzia subsydiowania przedsięwzięć ochrony środowiska    378
  Marzena Krawczyk: Gotowość inwestycyjna determinantą pozyskiwania kapitału od aniołów biznesu    388
  Marzena Krawczyk: Teoria hierarchii źródeł finansowania w praktyce innowacyjnych MŚP w Polsce    397
  Jarosław Kubiak: Planowanie należności na podstawie cyklu ich rotacji określanego według zasady lifo oraz według wartości średniej    407
  Iwa Kuchciak: Crowdsourcing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa    418
  Marcin Kuzel: Chińskie inwestycje bezpośrednie na świecie – skala, kierunki i motywy ekspansji zagranicznej    427
  Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk: Progresja podatkowa a redystrybucja dochodów    439
  Katarzyna Lisińska: Struktura kapitałowa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Portugalii    449
  Joanna Lizińska: Problem doboru portfela porównawczego w długookresowej ewaluacji efektów kolejnych emisji akcji     459
  Bogdan Ludwiczak: Wykorzystanie metody VaR w procesie pomiaru ryzyka    468
  Justyna Łukomska-Szarek: Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2010    480
  Agnieszka Majewska: Wykorzystanie opcji quanto w zarządzaniu ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego    490
  Monika Marcinkowska: Rachunkowość społeczna – czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy     502
  
  Summaries    21
  
  Abdul Nafea Al Zararee: Wpływ wolnych przepływów pieniężnych na wartość rynkową firmy    21
  Tomasz Berent, Sebastian Jasinowski: Dźwignia finansowa – wstępne wnioski z przeglądu literatury    39
  Michał Buszko: Risk management of real estate equity release    48
  Magdalena Bywalec: The quality of the portfolio of housing loans in Poland in 2007-2011    58
  Jolanta Ciak: Model instytucji zarządzania długiem publicznym w Polsce na tle modeli funkcjonujących w Unii Europejskiej     67
  Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak: Synthetic measure of the degree of information asymmetry    78
  Anna Doś: Decyzje o inwestycjach w technologie obniżające emisję CO2 w warunkach niepewności stwarzanej przez europejski system handlu emisjami    87
  Justyna Dyduch: Assessment of cost effectiveness of proecological investment    99
  Ewa Dziawgo: The analysis of the properties of floored options    112
  Ryta Dziemianowicz: Economic crisis and tax policy in the EU countries    123
  Józefa Famielec: Financing of reformed economy of municipal waste    132
  Anna Feruś: Wykorzystanie metody granicznej analizy danych do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw    143
  Joanna Fila: The European Progress Microfinance Facility as an example of the support in microfinance    151
  Sławomir Franek: Credibility of macroeconomic forecasts – experiences of stability and growth pact and multi-year budgeting planning     161
  Paweł Galiński: Banking products and services for local governments in Poland    171
  Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska: Depositary receipts as a source of businesses entities financing in the conditions of globalization of financial markets    180
  Jerzy Grabowiecki: Struktura finansowa i organizacja japońskich grup kapitałowych keiretsu     190
  Sylwia Grenda: Transfer pricing risk in the activity of related companies    201
  Maria Magdalena Grzelak: Assessment of relationship between outlays on innovation and competitiveness of food industry enterprises in Poland    213
  Agnieszka Jachowicz: Public finance in Poland in the perspective of the Stability and Growth Pact     225
  Agnieszka Janeta: Market indicators assessing the state of public finances: the case of selected euro zone countries    235
  Agnieszka Janeta: Municipal bonds as a financing instrument for local and regional development    246
  Bogna Janik: Efektywność strategii inwestycyjnych funduszy społecznie odpowiedzialnych Calvert    255
  Anna Jarzęmbska: Areas of liquidity management in public university    264
  Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński: Capital structure and diversification of family firms listed on the Warsaw Stock Exchange    278
  Marta Kacprzyk, Rafał Wolski, Monika Bolek: Liquidity and profitability ratios influence on economic value added basing on companies listed on the Warsaw Stock Exchange    288
  Arkadiusz Kijek: Sector risk modelling by harmonic method     301
  Anna Kobiałka: Analysis of revenue of Lublin Voivodeship communes in 2004-2009    312
  Anna Korombel: Risk management in practice of Polish companies    321
  Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek: The role of business environment institutions in implementing SMEs’ innovations    333
  Magdalena Kowalczyk: Using tools of managerial accounting in public finance sector     342
  Mirosław Kowalewski, Dominika Siemianowska: Cost management conducted with the utilization of Management by Objectives on an example of meat processing plant    352
  Paweł Kowalik, Błażej Prus: The analysis of determining the amount of the financial equalization in German’s national financial equalization systems on the example of 2011    366
  Sylwester Kozak, Olga Teplova: Listy zastawne i RMBS jako bezpieczne instrumenty finansujące rynek nieruchomości w UE    377
  Małgorzata Kożuch: Tax preferences as the instrument of subsidizing of ecological investments    387
  Marzena Krawczyk: Investment readiness as a determinant for raising capital from business angels    396
  Marzena Krawczyk: Theory of financing hierarchy in the practice of innovative SMEs in Poland    406
  Jarosław Kubiak: The receivables level planning on the basis of cycle of rotation determined by the LIFO principles and by average value    417
  Iwa Kuchciak: Crowdsourcing in the creation of bank company value    426
  Marcin Kuzel: Chinese foreign direct investment in the world – scale, directions and determinants of international expansion    438
  Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk: Tax progression vs. income redistribution    448
  Katarzyna Lisińska: Capital structure of manufacturing companies in Poland, Germany and Portugal    458
  Joanna Lizińska: The long-run abnormal stock returns after seasoned equity offerings and the choice of the reference portfolio    467
  Bogdan Ludwiczak: The VAR approach in the risk measurement    479
  Justyna Łukomska-Szarek: Assessment of debt of local self-government units in Poland in the years 2004-2010    489
  Agnieszka Majewska: Weather risk management by using quanto options in enterprises of the energy sector    501
  Monika Marcinkowska: “Social accounting” – or how to measure companies’ performance in the context of stakeholders’ expectations    525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia