Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 2. PN 271

-20%

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 2. PN 271

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy pokazał, że finansiści nie wypracowali wspólnej wersji rozwoju wydarzeń w przyszłości. Nie byli w stanie przewidzieć momentu nadejścia kryzysu oraz jego skali. W odróżnieniu od przedstawicieli innych
nauk od finansistów nie oczekuje się zaprezentowania wizji czy modelowego podejścia, ale podania precyzyjnych rezultatów. Karkołomne zadanie finansistów trafnie ujął Ludwig von Mises: „Gdyby dało się określić stan przyszłego rynku, przyszłość nie byłaby niepewna. […] Od ekonomistów oczekuje się czegoś, co przerasta możliwości zwykłych śmiertelników”. Paradoksalnie, finansiści, pomimo że są świadomi swoich ograniczeń, starają się sprostać tym wygórowanym oczekiwaniom. Podobnie jak matematycy i fizycy próbują wykorzystać narzędzia analityczne, które pozwalają na „zobiektywizowanie” proponowanych przez siebie rozwiązań.


Rozwój aparatu matematycznego w finansach pozwolił na przełożenie problemów z języka mówionego na matematyczny, dlatego opis problemów stał się bardziej spójny i precyzyjny. Jednakże wraz z rozwojem aparatu matematycznego zauważalnie zmienił się kierunek zainteresowań tej dziedziny nauki. Nauka pozytywna (opisowa) wyparła naukę normatywną, odrywając ekonomię, a zwłaszcza finanse, od ważnych kwestii wartościowania czy wytyczania przyszłych kierunków rozwoju.


Zmiana paradygmatu w finansach wymaga zmiany starych konstrukcji, a nawet ich odrzucenia. Przełom w każdej dziedzinie nauki nastąpi wyłącznie wtedy, jeżeli wcześniej funkcjonujące zasady zostaną świadomie odrzucone. Niestety, w nauce
nie ma metod szukania nowych metod, dlatego ważnym motorem zmian jest inspiracja.


Ze wstępu


Liczba stron519
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-227-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Aneta Michalak: Wybrane aspekty finansowania inwestycji rozwojowych w branżach kapitałochłonnych    11
  Grzegorz Mikołajewicz: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), etyka biznesu i wartości korporacyjne    23
  Sebastian Moskal: Zastosowanie instrumentu credit default swap do szacowania stopy wolnej od ryzyka na potrzeby wyceny wartości przedsiębiorstwa    34
  Krzysztof Możejko: Efektywność analizy portfelowej w zmiennych warunkach inwestycyjnych    47
  Rafał Nagaj: Analysis of public finances in Poland and the EU during the financial/economic crisis in 2008-2010    60
  Witold Niedzielski: Najem długoterminowy samochodów jako alternatywa dla leasingu. Studium przypadku    71
  Jarosław Nowicki: Szacowanie stopy podatku dochodowego w wycenie przedsiębiorstw niebędących spółkami kapitałowymi    83
  Józef Osoba, Marcin Czarnacki: Wykorzystanie mezzanine capital w zrównoważonym modelu struktury kapitału przedsiębiorstwa    92
  Dorota Ostrowska: Sprawność zarządzania środkami finansowymi uczestników rynku emerytalnego w Polsce    107
  Przemysław Panfil: Przyjmowanie przez ministra finansów środków w depozyt lub w zarządzanie. Wnioski de lege lata    118
  Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz: Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora    127
  Agnieszka Piechocka-Kałużna: Znaczenie współczynnika wypłacalności jako miernika bezpieczeństwa funkcjonowania banków komercyjnych    141
  Katarzyna Prędkiewicz: Is it possible to measure a funding gap?    152
  Katarzyna Prędkiewicz: Limity inwestycyjne funduszy venture capitals i aniołów biznesu    160
  Katarzyna Prędkiewicz, Hanna Sikacz: Analiza płynności statycznej grup kapitałowych na przykładzie przemysłu metalowego    170
  Anna Pyka: Zewnętrzne formy finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego    183
  Anna Pyka: Motywy emisji „obligacji węglowych” jako specyficznych obligacji korporacyjnych opartych na świadczeniach niepieniężnych    193
  Anna Rosa, Wojciech Rosa: The impact of seasonality on the level of working capital needs    203
  Jerzy Różański, Jakub Marszałek: Struktura finansowania firm rodzinnych na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego    215
  Jerzy Różański, Dorota Starzyńska: Finansowe i pozafinansowe czynniki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w regionie łódzkim    226
  Józef Rudnicki: Can stock splits generate abnormal stock performance in post-crisis era? Evidence from the New York Stock Exchange    237
  Włodzimierz Rudny: Model biznesu w procesie tworzenia wartości    248
  Iwona Sajewska, Artur Stefański: Źródła finansowania wybranych przedsięwzięć w zakresie produkcji energii z zasobów odnawialnych w Polsce.    259
  Alicja Sekuła: Property revenues (PRS) and expenditures of local government units (LGUS) in Poland    270
  Paweł Sekuła: Empiryczny test strategii fundamentalnej    280
  Przemysław Siudak: Wpływ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na sektor finansów publicznych    290
  Tomasz Skica: Efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego    306
  Michał Soliwoda: Rzeczowe aktywa trwałe a cykl inkasa należności, obrotu zapasami i regulowania zobowiązań    317
  Dorota Starzyńska, Jakub Marszałek: Bariery finansowania firm rodzinnych na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego    327
  Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz: Czy zamówienia publiczne sprzyjają innowacyjności przedsiębiorstw?    336
  Artur Stefański: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółek giełdowych a cena rynkowa akcji    346
  Igor Styn: Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych    355
  Alina Szewc-Rogalska: Wykup akcji własnych przez spółki giełdowe jako forma dystrybucji wartości dla akcjonariuszy    365
  Piotr Szkudlarek: Inwestycje operatorów telekomunikacyjnych jako czynnik ograniczania wykluczenia cyfrowego w Polsce    374
  Aneta Szóstek: Nabywanie nieruchomości w Polsce przez inwestorów zagranicznych    383
  Piotr Szymański: Propozycja nowego standardu wartości uwzględniającego koszty zewnętrzne    394
  Tomasz Śpiewak: Kierunki modyfikacji metody Baumola zarządzania środkami pieniężnymi – model linii kredytowej    406
  Beata Trzaskuś-Żak: Budowa modelu prognostycznego należności spłacanych terminowo metodą harmoniczną i metoda Kleina    418
  Dariusz Urban: Państwowe fundusze majątkowe jako inwestor finansowy    434
  Ewa Widz: Efektywność wyceny rynkowej kontraktów futures na kurs euro na GPW w Warszawie    443
  Paweł Wnuczak: Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) jako jedna z podstawowych determinant kreacji wartości przedsiębiorstwa    454
  Robert Wolański: Zakres wykorzystania preferencji podatkowych w podatkudochodowym przez małe i średnie przedsiębiorstwa    467
  Justyna Zabawa: Zastosowanie metody AHP w procesie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii    475
  Dariusz Zawadka: Aktywność funduszy venture capital w ramach alternatywnych systemów obrotu    488
  Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta: Samofinansowanie produkcji rolniczej a poziom aktywności inwestycyjnej towarowych gospodarstw rolnych – analiza porównawcza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej    498
  Grzegorz Zimon: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw    509
  Aleksandra Zygmunt: Analiza płynności finansowej spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego w Polsce    519
  
  Summaries    22
  
  Aneta Michalak: Chosen aspects of financing development investments in capital-consuming industries    22
  Grzegorz Mikołajewicz: Corporate Social Responsibility (CSR), business ethics and corporate values    33
  Sebastian Moskal: Application of credit default swap in order to estimate risk free rate in the process of company’s valuation    46
  Krzysztof Możejko: Effectiveness of portfolio analysis in variable conditions on capital markets    59
  Rafał Nagaj: Analiza finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego w latach 2008-2010    70
  Witold Niedzielski: Long-term rent with fleet management as an alternative for lease of cars. Case study    82
  Jarosław Nowicki: Estimating the income tax rate in valuation of other enterprises than limited liability or joint-stock companies    91
  Józef Osoba, Marcin Czarnacki: The use of mezzanine capital in an equilibrium model of capital structure of an enterprise    106
  Dorota Ostrowska: Quality management of the pension market participants’ financial means in Poland    117
  Przemysław Panfil: The rules of free funds transfer to the Minister of Finance in the deposit or management – attempt to assess    126
  Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz: Mystery of discount in valuations of closed-end funds from the investor’s perspective    140
  Agnieszka Piechocka-Kałużna: The role of insolvency ratio in assessing safety and ability for continuance of commercial banks    151
  Katarzyna Prędkiewicz: Czy można zbadać lukę finansową?    159
  Katarzyna Prędkiewicz: Venture capital and business angels investment limits    169
  Katarzyna Prędkiewicz, Hanna Sikacz: Analysis of static financial liquidity in capital groups on the example of metal industry    182
  Anna Pyka: External forms of working-capital and capital-expenditure financing for small and medium-sized businesses in times of an economic crisis     192
  Anna Pyka: The motives for issuing “coal bonds” as a specific corporate bonds based on non-financial benefits    202
  Anna Rosa, Wojciech Rosa: Wpływ sezonowości na poziom kapitału obrotowego    214
  Jerzy Różański, Jakub Marszałek: Family business financial structure analysis of the Łódź region companies    225
  Jerzy Różański, Dorota Starzyńska: Financial and non-financial factors of family enterprise development in the Łódź region    236
  Józef Rudnicki: Czy podział akcji może być źródłem ponadprzeciętnych stóp zwrotu w czasach po kryzysie 2007-2009? Przykład Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych    247
  Włodzimierz Rudny: Business model in value creation process    258
  Iwona Sajewska, Artur Stefański: Main sources of funding for production ventures energy from renewable resources in Poland    269
  Alicja Sekuła: Dochody i wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego    279
  Paweł Sekuła: Empirical test of fundamental strategy    289
  Przemysław Siudak: The influence of “Invest-Park” – Wałbrzych Special Economic Zone on public finance sector     305
  Tomasz Skica: Effectiveness of activities of local government units    316
  Michał Soliwoda: Tangible fixed assets vs. receivables, turnover and payables conversion cycles    326
  Dorota Starzyńska, Jakub Marszałek: Family business financing barriers analysis of the Łódź region companies    335
  Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz: Can public procurement stimulate innovativeness of enterprises?     345
  Artur Stefański: Operating cash flow of firms listed on stock exchange and the price of stocks    354
  Igor Styn: The scope of aid funds use in financing investments in renewable energy in Poland in comparison to investment needs    364
  Alina Szewc-Rogalska: Share repurchase by publicly listed companies as a form of value distribution for shareholders    373
  Piotr Szkudlarek: Telecommunication operators’ investments as a factor limiting the digital exclusion in Poland    382
  Aneta Szóstek: Acquiring properties in Poland by foreign investors    393
  Piotr Szymański: The idea of a new standard of value which takes into account the external costs    405
  Tomasz Śpiewak: Directions of modifications of the Baumol cash management model − line of credit model    417
  Beata Trzaskuś-Żak: Construction of the prognostic model of paid-in-term receivables using the harmonic method and the Klein method    433
  Dariusz Urban: Sovereign Wealth Funds as a financial investor    442
  Ewa Widz: Efficiency of market valuation of euro futures on the Warsaw Stock Exchange    453
  Paweł Wnuczak: Return on equity (ROE) as one of fundamental determinants of company’s value creation    466
  Robert Wolański: The scope of the use of tax expenditures in income tax for small and medium enterprises    474
  Justyna Zabawa: The application of the AHP method in the process of financing renewable energy sources projects    487
  Dariusz Zawadka: Venture Capital activity in alternative investment markets     497
  Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta: Self-financing of agricultural production vs. the level of commercial farms’ investment activity − comparative analysis of the situation in Poland on the basis of the European Union    508
  Grzegorz Zimon: Inventory management in enterprises creating an integrated supply system    518
  Aleksandra Zygmunt: Financial liquidity analysis of quoted eneterprises beloging to food industry in Poland    531
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia