Biofizyka

Biofizyka

Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

34,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych.


Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie i zastosowania:
- spektrofluorymetrii,
- spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych,
- cytometrii przepływowej,
- promieniowania laserowego,
- chromatografii,
- spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego,
- metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.


Rok wydania2012
Liczba stron553
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14461-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Statystyczna ocena wyników pomiarów    15
    1.1. Wprowadzenie. Pojęcie pomiaru (B. Rychlik)    15
      1.1.1. Jednostki miar układu SI    15
        1.1.1.1. Jednostki podstawowe    16
        1.1.1.2. Jednostki pochodne    16
      1.1.2. Dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar    18
      1.1.3. Jednostki miar spoza układu SI    18
    1.2. Analiza błędów pomiarowych    20
      1.2.1. Rodzaje i źródła błędów pomiarowych    20
      1.2.2. Określanie niepewności pomiarowej    20
        1.2.2.1. Określanie niepewności pomiarowej wielkości mierzonej bezpośrednio    21
        1.2.2.2. Określanie niepewności pomiarowej przy pomiarach pośrednich    21
    1.3. Współzależność cech; korelacja i regresja liniowa (B. Rychlik)    22
    1.4. Zmienna losowa, rozkłady zmiennej losowej (B. Rychlik)    24
    1.5. Kryteria oceny metod analitycznych (M. Puchała)    25
    1.6. Ćwiczenia. Rozkłady zmiennych losowych: Gaussa i Poissona (B. Rychlik)    28
    Literatura    29
  2. Ćwiczenia wprowadzające do biofizyki    30
    2.1. Gęstość ciał stałych i cieczy (M. Soszyński)    30
      2.1.1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej    32
      2.1.2. Wyznaczanie gęstości względnej cieczy za pomocą piknometru    34
      2.1.3. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą areometru    35
      2.1.4. Wyznaczanie gęstości płynów biologicznych metodą pomiaru prędkości opadania kropli    35
    2.2. Elementy akustyki i ruch falowy (M. Soszyński)    37
      2.2.1. Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się dźwięku w ciele stałym za pomocą rury Kundta    41
      2.2.2. Wyznaczanie częstości drgań widełek stroikowych metodą Quinckego    41
    2.3. Wilgotność względna i bezwzględna powietrza (M. Soszyński)    42
      2.3.1. Zasada działania psychrometru    43
    2.4. Kalorymetria (M. Soszyński)    45
      2.4.1. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu    46
      2.4.2. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy za pomocą piknometru    48
      2.4.3. Wyznaczanie ilości ciepła wydzielanego z organizmu człowieka przy oddychaniu    49
    2.5. Zjawisko termoelektryczne. Wyznaczanie temperatury za pomocą termopary (M. Soszyński)    50
    2.6. Pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej (M. Soszyński)    53
      2.6.1. Pomiar oporu elektrycznego przewodnika w układzie mostka Wheatstone'a    53
      2.6.2. Pomiar siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa metodą kompensacji    55
    2.7. Oscyloskop katodowy (M. Soszyński)    57
    2.8. Warstwa monomolekularna (M. Koter-Michalak)    60
    Literatura    62
  3. Termodynamika    63
    3.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki klasycznej (M. Bryszewska)    63
      3.1.1. Pojęcie układu, parametry układu, stan układu    63
      3.1.2. Pierwsza zasada termodynamiki; funkcje stanu    64
      3.1.3. Druga zasada termodynamiki; procesy odwracalne i nieodwracalne.Entropia, entalpia swobodna    65
      3.1.4. Entalpia swobodna reakcji chemicznych    67
      3.1.5. Zadania rachunkowe z termodynamiki (M. Przybylska)    70
    3.2. Ćwiczenia    79
      3.2.1. Entalpia swobodna reakcji dysocjacji p-nitrofenolu (M. Koter-Michalak)    79
      3.2.2. Entalpia swobodna oddziaływania ligandu z błoną komórkową. Wykres Scatcharda (A. Marczak)    80
      3.2.3. Wyznaczanie E0' układu oksyhemoglobina/methemoglobina (A. Marczak)    83
      3.2.4. Wyznaczanie współczynnika odbicia (A. Marczak)    86
      3.2.5. Wyznaczanie mechanicznego współczynnika filtracji (M. Koter-Michalak)    88
    Literatura    90
  4. Spektrofotometria    91
    4.1. Podstawy spektroskopii UV-Vis (K. Gwoździński, A. Koceva-Chyła)    91
      4.1.1. Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego i jego oddziaływania z materią    91
      4.1.2. Wiązania chemiczne w cząsteczkach    93
      4.1.3. Przejęcia elektronowe w cząsteczkach    96
      4.1.4. Wpływ polarności rozpuszczalnika na widma UV    103
      4.1.5. Prawa absorpcji promieniowania elektromagnetycznego i ich zastosowanie    105
      4.1.6. Odchylenia od prawa Bouguera-Lamberta-Beera    109
      4.1.7. Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis    112
    4.2. Budowa i ogólna zasada działania spektrofotometrów UV-Vis(K. Gwoździński, A. Koceva-Chyła)    114
      4.2.1. Podział spektrofotometrów    118
      4.2.2. Parametry charakteryzujące spektrofotometry    119
    4.3. Ćwiczenia    120
      4.3.1. Prawo Bouguera-Lamberta-Beera. Wyznaczanie współczynników absorpcji (M. Puchała, A. Krokosz)    120
      4.3.2. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia związku w mieszaninie dwuskładnikowej. Prawo addytywności absorpcji (M. Puchała, A. Krokosz)    121
      4.3.3. Widma absorpcyjne różnych form hemoglobiny. Spektrofotometr dwuwiązkowy w zakresie UV-Vis (M. Puchała, A. Krokosz)    123
      4.3.4. Kinetyka reakcji utleniania hemoglobiny. Aktywność katalazy (M. Puchała, A. Krokosz)    128
      4.3.5. Wpływ różnych czynników na widma w zakresie UV-Vis (K. Gwoździński)    130
    Literatura    131
  5. Zastosowanie znaczników fluorescencyjnych w badaniach błon biologicznych    132
    5.1. Ogólna charakterystyka znaczników fluorescencyjnych (M. Bryszewska)    132
      5.1.1. Przykłady najważniejszych znaczników fluorescencyjnych    133
      5.1.2. Procesy fizyczne zachodzące w cząsteczce znacznika po pochłonięciu przez nią fotonu    135
        5.1.2.1. Absorpcja i fluorescencja    135
        5.1.2.2. Polaryzacja fluorescencji    136
        5.1.2.3. Gaszenie fluorescencji    139
      5.1.3. Aparatura i pomiar fluorescencji znaczników    140
    5.2. Badanie fizycznej struktury błon biologicznych za pomocą znaczników fluorescencyjnych (M. Bryszewska)    141
      5.2.1. Oddziaływanie znaczników z błonami    141
      5.2.2. Lokalizacja znaczników w błonach    142
      5.2.3. Badanie ładunku powierzchniowego błon    143
      5.2.4. Badanie ruchów cząsteczek w błonach    144
        5.2.4.1. Badanie dyfuzji rotacyjnej w błonach    144
        5.2.4.2. Badanie dyfuzji lateralnej w błonach    146
      5.2.5. Badanie oddziaływań białkowo-lipidowych w błonach    148
      5.2.6. Wyniki wybranych badań zmian błon komórkowych w stanach patologicznych przy użyciu znaczników fluorescencyjnych    150
    5.3. Ćwiczenia    151
      5.3.1. Ogólna budowa i zasada działania spektrofluorymetru (M. Puchała)    151
      5.3.2. Charakterystyka spektralna związków fluoryzujących w zakresie UV-Vis (M. Puchała)    152
      5.3.3. Fluorymetryczne oznaczanie zawartości tryptofanu w białkach (M. Przybylska, M. Puchała)    155
      5.3.4. Analiza dyfuzji lateralnej pirenu w błonach komórkowych krwinek czerwonych(M. Przybylska)    157
      5.3.5. Badanie wpływu wybranych związków chemicznych na mikrolepkość błony komórkowej erytrocytów metodą pomiaru współczynnika anizotropii fluorescencji TMA-DPH (M. Przybylska)    158
      5.3.6. Oznaczanie potencjału błonowego krwinek czerwonych metodą fluorymetryczną (M. Przybylska)    161
      5.3.7. Badanie szybkości transportu doksorubicyny przez błony komórkowe erytrocytów (M. Przybylska)    164
      5.3.8. Wyznaczanie parametru wiązania znacznika fluorescencyjnego 1-anilinonaftaleno-8-sulfonianu z błoną komórkową krwinek czerwonych (M. Przybylska)    166
      5.3.9. Wyznaczanie szybkości akumulacji daunorubicyny w błonach komórkowych fibroblastów metodą transferu energii (M. Przybylska)    169
    Literatura    171
  6. Spektrometria elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)    173
    6.1. Podstawy spektroskopii EPR (K. Gwoździński, M. Koter-Michalak)    174
    6.2. Rodniki nitroksylowe w metodzie znakowania spinowego (K. Gwoździński)    178
    6.3. Metoda pułapkowania spinowego (K. Gwoździński)    186
    6.4. Widma znaczników spinowych przyłączonych do lipidów i białek (K. Gwoździński, M. Koter-Michalak)    188
    6.5. Budowa spektrometrów EPR (K. Gwoździński)    195
    6.6. Ćwiczenia    197
      6.6.1. Dobór niektórych parametrów związanych z rejestracją widm EPR (K. Gwoździński)    197
      6.6.2. Wyznaczanie podstawowych parametrów widma EPR (K. Gwoździński)    198
      6.6.3. Wpływ polarności oraz lepkości rozpuszczalników na widmo EPR (K. Gwoździński)    199
      6.6.4. Badanie szybkości redukcji związków znakowanych spinowo w erytrocytach (K. Gwoździński)    200
      6.6.5. Wyznaczanie energii aktywacji procesu redukcji nitroksydu we wnętrzu erytrocytów (K. Gwoździński)    201
      6.6.6. Badania zmian konformacyjnych białek błonowych przy użyciu znacznika maleimidowego (K. Gwoździński)    203
      6.6.7. Denaturacja termiczna znakowanej spinowo albuminy (K. Gwoździński, G. Bartosz)    204
      6.6.8. Wyznaczanie parametru widmowego Tempo dla sztucznych błon fosfolipidowych (M. Koter-Michalak)    205
      6.6.9. Badanie wpływu etanolu na stopień uporządkowania lipidów błony erytrocytarnej (M. Koter-Michalak)    206
      6.6.10. Wyznaczanie mikrolepkości wnętrza erytrocytu (M. Koter-Michalak)    207
      6.6.11. Badanie wolnych rodników w materiale biologicznym (M. Koter-Michalak)    208
    Literatura    209
  7. Inne metody spektroskopowe    210
    7.1. Turbidymetria i nefelometria (A. Koceva-Chyła)    210
      7.1.1. Podstawy teoretyczne    210
      7.1.2. Ćwiczenia    214
        7.1.2.1. Turbidymetryczne oznaczenie stężenia komórek (A. Koceva-Chyła)    214
        7.1.2.2. Wyznaczanie przebiegu hemolizy krwinek na podstawie pomiaru zmian turbidancji (A. Koceva-Chyła)    215
    7.2. Polarymetria (A. Koceva-Chyła, M. Puchała)    216
      7.2.1. Podstawy teoretyczne    216
        7.2.1.1. Światło niespolaryzowane    216
        7.2.1.2. Polaryzacja światła, światło spolaryzowane    217
        7.2.1.3. Sposoby polaryzacji światła    219
        7.2.1.4. Polaryzatory i analizatory światła    222
        7.2.1.5. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez substancje optycznie czynne    225
        7.2.1.6. Dichroizm kołowy (M. Puchała, A. Krokosz)    227
        7.2.1.7. Dyspersja skręcalności optycznej i dichroizm kołowy (M. Puchała, A. Krokosz)    228
        7.2.1.8. Skręcalność właściwa    229
        7.2.1.9. Oznaczanie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji    230
        7.2.1.10. Polarymetry - rodzaje i budowa    230
        7.2.1.11. Zasada pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w polarymetrze kołowym    231
      7.2.2. Budowa i zasada działania polarymetru automatycznego POLAMAT A (A. Krokosz)    233
      7.2.3. Ćwiczenia    235
        7.2.3.1. Polarymetryczne oznaczenie stężenia i skręcalności właściwej sacharozy (A. Koceva-Chyła)    235
        7.2.3.2. Aktywność optyczna aminokwasów i białek (M. Puchała, A. Krokosz)    236
    7.3. Refraktometria (A. Koceva-Chyła)    237
      7.3.1. Podstawy teoretyczne    237
        7.3.1.1. Zjawiska odbicia i załamania światła w ośrodkach izotropowych    237
        7.3.1.2. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, kąt graniczny    240
        7.3.1.3. Czynniki wpływające na wartość współczynnika załamania światła    241
        7.3.1.4. Refrakcja molowa, refrakcja właściwa i egzaltacja    243
        7.3.1.5. Zastosowanie pomiaru kąta granicznego w refraktometrii    245
        7.3.1.6. Refraktometry - budowa i zasada działania    245
      7.3.2. Ćwiczenia    247
        7.3.2.1. Wyznaczenie zależności pomiędzy stężeniem a współczynnikiem załamania światła roztworów alkoholu etylowego i alkoholu metylowego (A. Koceva-Chyła)    247
        7.3.2.2. Wyznaczenie stężenia białka w osoczu krwi metodą refraktometryczną(A. Koceva-Chyła)    249
    Literatura    250
  8. Potencjometria i konduktometria    251
    8.1. Potencjometria (A. Fortuniak)    251
      8.1.1. Elektrody    251
        8.1.1.1. Elektroda wodorowa    252
        8.1.1.2. Elektrody pierwszego rodzaju    252
        8.1.1.3. Elektrody drugiego rodzaju    253
        8.1.1.4. Elektrody trzeciego rodzaju    254
        8.1.1.5. Elektrody redoks    254
        8.1.1.6. Elektrody tlenkowe    255
        8.1.1.7. Elektrody jonoselektywne    255
          8.1.1.7.1. Elektrody membranowe krystaliczne    256
          8.1.1.7.2. Elektrody membranowe heterogenne    257
          8.1.1.7.3. Elektrody membranowe z ciekłym wymieniaczem    257
          8.1.1.7.4. Elektrody enzymatyczne    257
      8.1.2. Zastosowanie pomiarów potencjometrycznych    257
        8.1.2.1. Pomiar pH    257
        8.1.2.2. Miareczkowanie potencjometryczne    258
          8.1.2.2.1. Miareczkowanie metodą klasyczną    258
          8.1.2.2.2. Miareczkowanie do punktu zerowego    259
          8.1.2.2.3. Miareczkowanie metodą różnicową    259
          8.1.2.2.4. Miareczkowanie z dwumetalicznym układem elektrod    260
      8.1.3. Zastosowanie pomiarów potencjometrycznych do wyznaczania stałych fizykochemicznych    260
    8.2. Konduktometria (A. Fortuniak)    261
      8.2.1. Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych    262
        8.2.1.1. Miareczkowanie konduktometryczne    262
        8.2.1.2. Miareczkowanie alkacymetryczne    263
        8.2.1.3. Miareczkowanie strąceniowe    264
      8.2.2. Konduktometria bezpośrednia    264
      8.2.3. Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych    265
        8.2.3.1. Wyznaczanie stałej dysocjacji    265
        8.2.3.2. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności    265
    8.3. Ćwiczenia    266
      8.3.1. Jonowe właściwości aminokwasów pH-metryczne wyznaczanie pK glicyny (A. Marczak)    266
      8.3.2. Miareczkowanie kwasu ortofosforowego pH-metrycznie i wobec wskaźników pH (A. Marczak)    269
        8.3.2.1. Miareczkowanie wobec wskaźników    270
        8.3.2.2. Miareczkowanie pH-metryczne    271
      8.3.3. Wyznaczanie przewodności elektrycznej erytroplazmy (M. Koter-Michalak)    271
    Literatura    272
  9. Wiskozymetria    273
    9.1. Lepkość biopolimerów (K. Gwoździński)    273
      9.1.1. Lepkość, wiadomości ogólne    273
      9.1.2. Makrocząsteczka podczas przepływu    276
      9.1.3. Pomiary lepkości    280
    9.2. Ćwiczenia    283
      9.2.1. Wyznaczanie współczynnika lepkości metodą Stokesa (M. Soszyński)    283
      9.2.2. Pomiar lepkości względnej cieczy przy użyciu wiskozymetru kapilarnego (M. Soszyński)    284
      9.2.3. Zastosowanie pomiarów lepkości do wyznaczania masy cząsteczkowej polimeru (K. Gwoździński)    285
    Literatura    287
  10. Wirowanie    288
    10.1. Wirówki (M. Puchała)    288
    10.2. Ultrawirówki (K. Gwoździński)    292
    10.3. Określanie mas cząsteczkowych metodą szybkości sedymentacji (K. Gwoździński)    294
    10.4. Wyznaczanie mas cząsteczkowych metodą równowagi sedymentacyjnej (K. Gwoździński)    299
    10.5. Sedymentacja w gradiencie gęstości (K. Gwoździński)    302
    10.6. Równowaga sedymentacyjna w ustalonym gradiencie (K. Gwoździński)    306
    10.7. Ćwiczenia    308
      10.7.1. Wirowanie - ćwiczenie wstępne (A. Krokosz)    308
      10.7.2. Termiczna denaturacja białka (M. Puchała)    309
      10.7.3. Rozdział lipoprotein osocza metodą ultrawirowania (K. Gwoździński)    310
      10.7.4. Rozdział mieszaniny kwasów rybonukleinowych metodą wirowania w gradiencie gęstości sacharozy (K. Gwoździński)    312
      10.7.5. Oznaczanie pojedynczych pęknięć w DNA metodą ultrawirowania w gradiencie sacharozy alkalicznej (B. Rózga)    314
      10.7.6. Oznaczanie superhelikalnooci nukleoidu DNA metodą ultrawirowania w gradiencie sacharozy neutralnej (B. Rózga)    319
    Literatura    323
  11. Elektroforeza    324
    11.1. Ogólne zasady (G. Zaleśna)    324
      11.1.1. Próbka    325
      11.1.2. Bufory    325
      11.1.3. Elektroendoosmoza    326
      11.1.4. Zastosowanie metody    326
    11.2. Ćwiczenia    327
      11.2.1. Rozdział białek surowicy krwi człowieka na acetylocelulozie (W. Duda, G. Zaleśna)    327
      11.2.2. Rozdział białek surowicy ludzkiej metodą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym (G. Zaleśna)    328
      11.2.3. Oznaczanie masy cząsteczkowej białek metodą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym z SDS (wg Weber i Osborn, 1969) (G. Zaleśna)    330
      11.2.4. Oznaczanie punktu izoelektrycznego białek metodą ogniskowania izoelektrycznego (G. Zaleśna)    332
    Literatura    334
  12. Chromatografia    335
    12.1. Podstawy teoretyczne, zastosowanie metody (K. Gwoździński)    335
      12.1.1. Chromatografia adsorpcyjna (K. Gwoździński)    336
        12.1.1.1. Izotermy adsorpcji    338
        12.1.1.2. Czynniki wpływające na rozdział chromatograficzny    340
        12.1.1.3. Monitorowanie rozdziału w chromatografii kolumnowej    342
      12.1.2. Chromatografia podziałowa (K. Gwoździński)    344
      12.1.3. Chromatografia bibułowa (K. Gwoździński)    344
        12.1.3.1. Identyfikacja chromatogramów    345
        12.1.3.2. Zależność między współczynnikiem Rf a budową substancji    346
      12.1.4. Chromatografia cienkowarstwowa (K. Gwoździński)    347
      12.1.5. Filtracja żelowa (K. Gwoździński)    348
        12.1.5.1. Złoża stosowane w chromatografii żelowej    349
        12.1.5.2. Współczynniki podziału w chromatografii żelowej    350
        12.1.5.3. Charakterystyka pasm i parametry kolumny chromatograficznej    351
        12.1.5.4. Oznaczanie mas cząsteczkowych metodą chromatografii żelowej    354
      12.1.6. Chromatografia jonowymienna (K. Gwoździński)    355
        12.1.6.1. Rodzaje wymieniaczy jonowych    355
        12.1.6.2. Parametry charakteryzujące wymieniacze jonowe    356
        12.1.6.3. Bufory stosowane w chromatografii jonowymiennej    357
        12.1.6.4. Zastosowania chromatografii jonowymiennej    359
      12.1.7. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (K. Gwoździński)    359
      12.1.8. Chromatografia gazowa    363
    12.2. Ćwiczenia    367
      12.2.1. Zastosowanie metody filtracji żelowej do oznaczania masy cząsteczkowej białka (K. Gwoździński)    367
      12.2.2. Oznaczanie stężenia adduktu MDA-TBA metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC (K. Gwoździński)    370
      12.2.3. Rozdział barwników roślinnych za pomocą kolumnowej chromatografii adsorpcyjnej (K. Gwoździński)    371
      12.2.4. Rozdział substancji z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej (K. Gwoździński)    372
    Literatura    373
  13. Biofizyka białek    374
    13.1. Ogólne informacje o białkach (Z. Szweda-Lewandowska)    374
    13.2. Właściwości funkcjonalne i fizykochemiczne hemoglobiny    375
    13.3. Ćwiczenia    378
      13.3.1. Otrzymywanie i oznaczanie stężenia hemoglobiny (Z. Szweda-Lewandowska)    378
      13.3.2. Oznaczanie krzywej dysocjacji tlenowej hemoglobiny metodą spektrofotometryczną (Z. Szweda-Lewandowska)    379
      13.3.3. Efekt Bohra (Z. Szweda-Lewandowska)    381
      13.3.4. Oznaczenie granicznej liczby lepkościowej [ ? ] roztworów hemoglobiny natywnej i zdenaturowanej (Z. Szweda-Lewandowska)    382
      13.3.5. Badanie stabilności methemoglobiny (Z. Szweda-Lewandowska)    385
        13.3.5.1. Otrzymywanie methemoglobiny (Z. Szweda-Lewandowska)    385
        13.3.5.2. Oznaczanie stabilności MetHb w środowisku kwaśnym oraz w obecności mocznika i chlorowodorku guanidyny (Z. Szweda-Lewandowska)    386
        13.3.5.3. Oznaczenie szybkości denaturacji MetHb w moczniku i chlorowodorkuguanidyny (Z. Szweda-Lewandowska)    386
        13.3.5.4. Wyznaczanie energii aktywacji dla procesu denaturacji MetHb w środowisku kwaśnym (Z. Szweda-Lewandowska)    387
        13.3.5.5. Wyznaczanie pK methemoglobiny (D. Pałecz)    388
    13.4. Charakterystyka dysmutazy ponadtlenkowej (G. Zaleśna)    391
      13.4.1. Izolowanie dysmutazy ponadtlenkowej z wątroby wieprzowej    391
      13.4.2. Charakterystyka białka enzymatycznego    392
        13.4.2.1. Oznaczanie białka    393
        13.4.2.2. Metoda barwienia żeli na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej    393
        13.4.2.3. Metoda pirogallolowa oznaczania aktywności dysmutazy ponadtlenkowej    394
    Literatura    394
  14. Biofizyka błon    395
    14.1. Błony biologiczne (M. Bryszewska)    395
      14.1.1. Skład lipidowy błon    396
      14.1.2. Asymetria lipidów błonowych    398
      14.1.3. Oddziaływania międzycząsteczkowe    398
      14.1.4. Płynność błony    399
      14.1.5. Ruchy cząsteczkowe w dwuwarstwie lipidowej    400
      14.1.6. Białka błonowe    402
      14.1.7. Transport przez błony    404
    14.2. Ćwiczenia    405
      14.2.1. Wyznaczanie współczynnika przenikania (D. Pałecz)    405
      14.2.2. Oporność osmotyczna erytrocytów (D. Pałecz)    407
      14.2.3. Energia aktywacji procesu hemolizy (D. Pałecz)    411
        14.2.3.1. Turbidymetryczny pomiar energii aktywacji procesu hemolizy    412
        14.2.3.2. Absorpcjometryczny pomiar energii aktywacji procesu hemolizy    412
      14.2.4. Izolowanie błon erytrocytarnych i charakterystyka chemiczna otrzymanego preparatu (A. Marczak)    413
        14.2.4.1. Izolowanie błon erytrocytarnych    413
        14.2.4.2. Ekstrakcja lipidów z błon erytrocytarnych (Vaskovsky i wsp., 1975)    414
        14.2.4.3. Charakterystyka chemiczna otrzymanych błon erytrocytarnych    415
          14.2.4.3.1. Oznaczanie zawartości białka    416
          14.2.4.3.2. Oznaczenie zawartości hemoglobiny    416
          14.2.4.3.3. Identyfikacja i oznaczanie ilościowe fosfolipidów błon erytrocytarnych    416
          14.2.4.3.4. Oznaczanie zawartości cholesterolu    417
        14.2.4.4. Opracowanie wyników    417
      14.2.5. Otrzymywanie liposomów z lecytyny jaja kurzego i badanie ich przepuszczalności dla chromianu (D. Pałecz)    417
      14.2.6. Wyznaczanie szybkości transportu 2,4-dinitrofenyloglutationu z erytrocytów człowieka (M. Soszyński)    419
    Literatura    442
  15. Wolne rodniki, antyutleniacze oraz uszkodzenia lipidów, białek i kwasów nukleinowych    423
    15.1. Powstawanie wolnych rodników (M. Gwoździński)    423
    15.2. Reakcje wolnych rodników (M. Gwoździński)    426
    15.3. Wolne rodniki w biologii i medycynie (M. Gwoździński)    428
      15.3.1. Powstawanie wolnych rodników in vivo    428
      15.3.2. Udział czynników zewnętrznych w generowaniu aktywnych form tlenu    432
    15.4. Komórkowe i tkankowe systemy ochronne przeciw aktywnym formom tlenu (M. Gwoździński)    437
    15.5. Wolne rodniki w patologii (M. Gwoździński)    444
      15.5.1. Utlenianie i modyfikacja lipidów    444
      15.5.2. Utlenianie i modyfikacja białek    447
      15.5.3. Utlenianie kwasów nukleinowych    451
    15.6. Ćwiczenia    452
      15.6.1. Oznaczanie stężenia zredukowanego glutationu w erytrocytach poddanych działaniu H2O2 (A. Marczak, K. Rękawiecka)    452
      15.6.2. Oznaczanie rodników hydroksylowych HO* w układach biologicznych (Z. Szweda-Lewandowska)    454
        15.6.2.1. Analiza degradacji deoksyrybozy przez układy generujące rodniki HO*    454
        15.6.2.2. Oznaczanie stałych szybkości reakcji rodników HO?    456
      15.6.3. Oznaczanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej płynów biogennych (G. Batrosz)    457
        15.6.3.1. Oznaczanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej na zasadzie hamowania utleniania ABTS    458
        15.6.3.2. Oznaczanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej na zasadzie hamowania utleniania 2',7'-dichlorofluorescyny    460
        15.6.3.3. Oznaczanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej na zasadzie redukcji jonów żelazowych    460
        15.6.3.4. Oznaczanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej na zasadzie redukcji kationorodnika ABTS*+    461
      15.6.4. Pułapkowanie spinowe (K. Gwoździński)    463
        15.6.4.1. Pułapkowanie rodnika HO* przy użyciu DMPO    463
        15.6.4.2. Pułapkowanie rodnika O2-* przy użyciu DMPO    464
        15.6.4.3. Pułapkowanie rodników O2-* i HO* w pobudzonych neutrofilach    465
        15.6.4.4. Pułapkowanie rodnika HO* przy użyciu PBN    466
    Literatura    467
  16. Metody stosowane w badaniach apoptozy w komórkach (Z. Jóźwiak)    468
    16.1. Apoptoza - wprowadzenie    468
      16.1.1. Rola białka p53    469
      16.1.2. Rodzina białek Bcl-2    469
      16.1.3. Struktura i funkcja kaspaz    471
      16.1.4. Mechanizmy indukcji apoptozy    472
    16.2. Ćwiczenia    474
      16.2.1. Oznaczanie zmian apoptotycznych w komórkach za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego    474
      16.2.2. Oznaczanie potencjału błony mitochondrialnej    476
      16.2.3. Oznaczanie reaktywnych form tlenu w hodowlach komórkowych    479
      16.2.4. Oznaczanie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia w fibroblastach    483
      16.2.5. Oznaczanie aktywności kaspazy 3 w komórkach apoptotycznych    484
      16.2.6. Oznaczanie uszkodzeń DNA metodą kometową    487
      16.2.7. Oznaczanie fragmentacji DNA w żelu agarozowym    489
    Literatura    492
  17. Cytometria przepływowa (J. Skierski)    494
    17.1. Wprowadzenie    494
    17.2. Ćwiczenia    501
      17.2.1. Utrwalanie komórek w alkoholu etylowym    501
      17.2.2. Oznaczanie zawartości kwasów nukleinowych DNA i RNA przy użyciu barwienia oranżem akrydyny    502
      17.2.3. Oznaczanie indeksu mitotycznego przy użyciu metody kwaśnej denaturacji DNA i barwienia oranżem akrydyny    506
      17.2.4. Oznaczanie odsetka komórek żywych i martwych przy użyciu dioctanu fluoresceiny i jodku propidyny    509
      17.2.5. Oznaczanie odsetka komórek apoptotycznych przy użyciu barwienia aneksyną V i jodkiem propidyny    512
      17.2.6. Oznaczanie zawartości DNA i białek cytoplazmatycznych w komórkach po zabarwieniu DAPI i sulforodaminą    515
      17.2.7. Wyznaczanie odsetka subpopulacji limfocytów przy użyciu zestawu przeciwciał monoklonalnych simultest firmy Becton-Dickinson    520
    Literatura    525
  18. Zastosowanie laserów w biologii i medycynie    526
    18.1. Generowanie promieniowania laserowego (J. Kujawa)    526
    18.2. Oddziaływanie promieniowania laserowego z tkanką biologiczną (J. Kujawa)    530
    18.3. Ćwiczenia    533
      18.3.1. Określanie stopnia hemolizy krwinek czerwonych poddawanych naświetlaniu promieniowaniem laserowym po inkubacji z ftalocyjaninami (E. Krajewska, D. Pałecz)    533
      18.3.2. Pomiar aktywności acetylocholinoesterazy erytrocytarnej poddanej działaniu promieniowania laserowego (M. Sadowska)    535
    Literatura    537
  Tablice    539
  Indeks    551
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia