X

  1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 3
  
    1.1 Czym się zajmuje ekonomia? 3
    1.2 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji 5
    1.3 Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze 7
    1.4 Własność 8
      1.4.1. Pojęcie własności 8
      1.4.2. Klasyfikacja własności 9
      1.4.3. Własność w sensie prawnym i ekonomicznym 11
    1.5 Gospodarka i systemy gospodarcze 12
    1.6 Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny 14
      1.6.1. Granica możliwości produkcyjnych 14
      1.6.2. Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny 16
    1.7 Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne 18
    1.8 Modele ekonomiczne 20
    1.9 Ekonomia a inne nauki 22
    1.10 Aneks. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. Proces transformacji polskiej gospodarki 24
      1.10.1. Wprowadzenie 24
      1.10.2. Geneza gospodarki centralnie planowanej 24
      1.10.3. Główne cechy i reguły funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej 27
      1.10.4. Wady gospodarki centralnie planowanej 30
      1.10.5. Proces przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej w Polsce 33
  
  2. Rynek, popyt, podaż 40
  
    2.1 Pojęcie i klasyfikacja rynków 40
    2.2 Funkcjonowanie rynku 43
    2.3 Popyt i czynniki go określające 46
      2.3.1. Popyt a cena 47
      2.3.2. Nietypowe krzywe popytu 48
      2.3.3. Pozacenowe determinanty popytu 49
    2.4 Podaż i czynniki ją określające 50
      2.4.1. Podaż a cena 50
      2.4.2. Pozacenowe determinanty podaży 51
      2.4.3. Podaż i cena a czynnik czasu 52
    2.5 Cena równowagi rynkowej 53
      2.5.1. Przesunięcia krzywej popytu a cena równowagi 55
      2.5.2. Przesunięcia krzywej podaży a cena równowagi 55
      2.5.3. Równoczesne przesunięcia krzywych popytu i podaży a cena równowagi 56
    2.6 Elastyczność popytu i podaży 58
      2.6.1. Cenowa elastyczność popytu 58
      2.6.2. Mieszana cenowa elastyczność popytu 59
      2.6.3. Dochodowa elastyczność popytu 59
      2.6.4. Cenowa elastyczność podaży 62
    2.7 Graficzna interpretacja elastyczności 64
      2.7.1. Nachylenie 65
        2.7.1.1. Nachylenie wzdłuż łuku 65
        2.7.1.2. Nachylenie w punkcie 66
      2.7.2. Mierzenie elastyczności 67
        2.7.2.1. Mierzenie elastyczności łukowej 67
        2.7.2.2. Mierzenie elastyczności punktowej 68
      2.7.3. Mierzenie elastyczności popytu i podaży 69
        2.7.3.1. Mierzenie cenowej elastyczności popytu 70
        2.7.3.2. Mierzenie cenowej elastyczności podaży 72
    2.8 Aneks. Mierzenie elastyczności za pomocą metod graficznych 75
      2.8.1. Mierzenie punktowej elastyczności popytu 75
      2.8.2. Mierzenie cenowej elastyczności podaży 76
  
  3. Podstawy teorii wyboru konsumenta 81
  
    3.1 Uwagi wprowadzające 81
    3.2 Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej 82
    3.3 Podstawy wyboru ilości czasu pracy i czasu wolnego 94
      3.3.1. Dochód a skłonność do konsumpcji 94
      3.3.2. Czynniki pozadochodowe a konsumpcja 95
      3.3.3. Wybór między dochodem z pracy (konsumpcją) a czasem wolnym 96
    3.4 Optymalizacja konsumpcji w czasie 101
    3.5 Pozycja gospodarstwa domowego jako nabywcy dóbr konsumpcyjnych oraz dostawcy siły roboczej w gospodarkach rynkowej i centralnie planowanej 104
  
  4. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie 107
  
    4.1 Przedsiębiorstwo: pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw 107
    4.2 Cele działalności przedsiębiorstwa 112
    4.3 Krótkookresowa teoria produkcji 118
    4.4 Długookresowa teoria produkcji: efekty skali i wybór technik wytwarzania 123
    4.5 Analiza kosztów produkcji 130
      4.5.1. Koszty w okresie krótkim 130
      4.5.2. Koszty w okresie długim 137
  
  5. Równowaga przedsiębiorstwa 143
  
    5.1 Modele struktur rynku 143
    5.2 Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej 144
    5.3 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego 152
    5.4 Konkurencja monopolistyczna 159
    5.5 Oligopol 164
    5.6 Formy monopolizacji. Ustawodawstwo antymonopolowe 167
  
  6. Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji 172
  
    6.1 Wprowadzenie 172
    6.2 Zróżnicowanie dochodów i majątku 173
    6.3 Czynniki determinujące podział dochodów 179
    6.4 Doskonały rynek pracy i doskonały rynek produktów 181
      6.4.1. Popyt na pracę 181
      6.4.2. Podaż pracy 183
        6.4.2.1. Podaż pracy pojedynczego pracownika 183
        6.4.2.2. Podaż pracy w odniesieniu do pojedynczego pracodawcy 185
        6.4.2.3. Rynkowa podaż pracy 186
      6.4.3. Poziom zatrudnienia maksymalizujący zysk przedsiębiorstwa 186
      6.4.4. Doskonały rynek pracy i niedoskonały rynek produktów 188
      6.4.5. Niedoskonały ryne pracy i doskonały rynek produktów 189
    6.5 Popyt, podaż i cena ziemi 190
    6.6 Rynek kapitału 192
      6.6.1. Popyt, podaż i cena kapitału rzeczowego 192
      6.6.2. Popyt, podaż i cena kapitału finansowego 195
  
  7. Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce 197
  
    7.1 Zalety rynku 197
    7.2 Niedoskonałości rynku 199
      8.1 Pojęcie i podstawowe problemy makroekonomii 229
    7.3 Straty społeczne spowodowane istnieniem monopoli 201
    7.4 Dobra publiczne 202
    7.5 Efekty zewnętrzne 204
    7.6 Efektywność a sprawiedliwość 207
    7.7 Pojęcie i funkcje państwa 211
    7.8 Teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce 214
    7.9 Rola państwa w procesie transformacji gospodarki polskiej 218
    7.10 Aneks. Efektywność społeczna (optimum w sensie Pareto) w warunkach doskonałej konkurencji 221
      7.10.1. Efektywność prywatna 222
      7.10.2. Efektywność społeczna 222
      7.10.3. Efektywność społeczna w sferze konsumpcji 223
      7.10.4. Efektywność społeczna w sferze produkcji 223
      7.10.5. Efektywność społeczna w sferze wymiany 224
  
  8. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy 229
  
    8.1 Pojęcie i podstawowe problemy makroekonomii 229
    8.2 Problem agregacji 230
    8.3 Metody obliczania produktu krajowego brutto 233
      8.3.1. Model ruchu okrężnego w gospodarce 233
      8.3.2. Metoda sumowania produktów 236
      8.3.3. Metoda sumowania dochodów 239
      8.3.4. Metoda sumowania wydatków 339
    8.4 Produkt narodowy brutto i dochód narodowy 240
    8.5 Produkt i dochód narodowy jako miary poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu 243
  
  9. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa 246
  
    9.1 Zarys głównych stanowisk teoretycznych 246
    9.2 Pojęcie i mechanizm równowagi 251
    9.3 Funkcja konsumpcji 254
    9.4 Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki. Równość inwestycji i oszczędności 261
    9.5 Mnożnik 266
    9.6 Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki 272
  
  10. Wzrost gospodarczy 280
  
    10.1 Pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego 280
    10.2 Zdolności wytwórcze gospodarki a dochód narodowy 283
    10.3 Czynniki wzrostu gospodarczego 286
      10.3.1. Zagregowana funkcja produkcji 286
      10.3.2. Stan stacjonarny 288
      10.3.3. Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego 290
      10.3.4. Kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gospodarczego 294
      10.3.5. Dekompozycja Solowa 299
    10.4 Postęp techniczny i jego determinanty 302
      10.4.1. Krzywa jednakowego produktu 302
      10.4.2. Linia jednakowego kosztu 304
      10.4.3. Istota postępu technicznego 305
    10.5 Granice wzrostu gospodarczego 307
  
  11. Budżet państwa. Polityka fiskalna 310
  
    11.1 Pojęcie i funkcje budżetu państwa 310
    11.2 Dochody budżetu państwa. Podatki 313
    11.3 Wydatki budżetu państwa 322
    11.4 Podatki i wydatki państwa jako instrumenty stabilizacji koniunktury. Mnożnikowy efekt wydatków, podatków i zrównoważenia budżetu 325
    11.5 Aktywna i pasywna polityka fiskalna. Automatyczne stabilizatory koniunktury 329
    11.6 Deficyt budżetowy i dług publiczny 333
  
  12. Pieniądz. Polityka monetarna 339
  
    12.1 Istota i funkcje pieniądza 339
    12.2 Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego 341
    12.3 Zasoby pieniądza 343
    12.4 Koszt posiadania pieniądza 345
    12.5 Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 346
    12.6 Czynniki determinujące popyt na pieniądz 347
    12.7 Powstanie i funkcje banków 354
      12.7.1. Pojawienie się banków i rozwój systemu bankowego 354
      12.7.2. Funkcje banków 355
      12.7.3. Kredyt 355
      12.7.4. Kreacja pieniądza 357
    12.8 Bank centralny. Instrumenty kontroli podaży pieniądza 361
      12.8.1. Funkcje banku centralnego 316
      12.8.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza 362
    12.9 Czynniki determinujące podaż pieniądza 367
    12.10 Równowaga na rynku pieniężnym 369
  
  13. Cykl koniunkturalny 372
  
    13.1 Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu 372
    13.2 Rodzaje wahań cyklicznych 374
    13.3 Cykl a wzrost gospodarczy 375
    13.4 Teorie wahań cyklicznych 376
      13.4.1. Teorie neoklasyczne 376
      13.4.2. Teorie keynesistowskie 378
    13.5 Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkuralnego 382
    13.6 Wahania stopy wzrostu i kryzysy w gospodarce centralnie planowanej 384
      13.6.1. Systemowe uwarunkowania ekspansji inwestycyjnej 386
      13.6.2. Przyczyny arytmii ekspansji inwestycyjnej 387
  
  14. Bezrobocie 390
  
    14.1 Wprowadzenie 390
    14.2 Pojęcie i pomiar bezrobocia 391
    14.3 Typy bezrobocia 395
    14.4 Przyczyny bezrobocia 397
      13.4.1. Bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy 397
      13.4.2. Ujęcie neoklasyczne 399
      13.4.3. Ujęcie keynesistowskie 401
    14.5 Bezrobocie a działalność państwa 402
    14.6 Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji 404
  
  15. Inflacja 409
  
    15.1 Pojęcie, sposoby pomiaru oraz nasilenie inflacji 409
    15.2 Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji 414
    15.3 Główne teorie inflacji 418
      15.3.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji 418
      15.3.2. Popytowa teoria inflacji 421
      15.3.3. Kosztowa teoria iflacji 423
    15.4 Inflacja a bezrobocie. Koncepcja krzywej Phillipsa 425
    15.5 Inflacja w Polsce w okresie transformacji 430
  
  16. Handel międzynarodowy. Elementy polityki handlowej 433
  
    16.1 Międzynarodowy podział pracy 433
    16.2 Obroty i struktura handlu międzynarodowego 434
    16.3 Koszty komparatywne i inne wyjaśnienia przyczyn handlu 435
    16.4 Specjalizacja międzygałęziowa oraz wewnątrzgałęziowa 439
    16.5 Kwestia korzyści z handlu 441
    16.6 Cło - elementarny instrument polityki handlowej 442
    16.7 Wybrane inne narzędzia polityki handlowej 442
    16.8 Integracja ekonomiczna - najważniejsze pojęcia 446
    16.9 Integracja Polski z Unią Europejską 448
  
  17. Międzynarodowe finanse 450
  
    17.1 Kurs walutowy 450
    17.2 Wahania kursu walutowego 453
    17.3 Bilans płatniczy 453
    17.4 Równowaga bilansu płatniczego 458
    17.5 Bilans płatniczy a kurs walutowy 460
    17.6 Międzynarodowe przepływy kapitału 462
    17.7 Międzynarodowe instytucje finansowe 463
  
  18. Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej 466
  
    18.1 Model IS-LM 466
      18.1.1. Geneza i ogólna charakterystyka modelu IS-LM 466
      18.1.2. Równowaga na rynku towarowym. Krzywa IS 468
      18.1.3. Równowaga na rynku pieniężnym. Krzywa LM 478
    18.2 Równowaga w gospodarce zamkniętej 484
    18.3 Polityka fiskalna i monetarna w gospodarce zamkniętej 486
    18.4 Gospodarka otwarta. Krzywa bilansu płatniczego 490
    18.5 Równowaga w gospodarce otwartej 498
    18.6 Polityka fiskalna i monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego 505
    18.7 Polityka fiskalna i monetarna w warunkach płynnego kursu walutowego 506
    18.8 Podsumowanie 509
  
  19. Globalizacja procesów gospodarczych 511
  
    19.1 Pojęcie i uwarunkowania globalizacji 511
    19.2 Skutki globalizacji 515
      19.2.1. Globalizacja rynków 515
      19.2.2. Globalizacja działalności gospodarczej 516
    19.3 Globalizacja a rozwój gospodarczy 519
    19.4 Możliwości i zagrożenia globalizacji 523
    19.5 Wyzwania instytucjonalne globalizacji 526
    19.6 Globalizacja a polska gospodarka 530
  
  Definicje podstawowych pojęć 531
  Indeks rzeczowy 548
Podstawy ekonomii
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

554

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-01-15293-2

Numer wydania

3

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski
3.9 / 5 (8 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy Czytelnikom nowe, zmienione wydanie znanego od lat podręcznika. Zawiera on nowoczesną i zarazem przystępną prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok ujęć teoretycznych, odwołujących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, odnosi się do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza gospodarki polskiej okresu transformacji.

Nowe wydanie prezentuje:
- zmiany w treści poszczególnych rozdziałów i ich układzie,
- aktualizację danych,
- szczegółowy indeks,
- nowe rozdziały:

- Globalizacja procesów gospodarczych,
- Niedoskonałość rynku i rola państwa w gospodarce,
- Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie,
- Równowaga przedsiębiorstwa.


Najważniejsze zalety podręcznika:
- przystępny język wykładu, który pozwala studentom, jak również szerszemu kręgowi czytelników, na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii;
- ujęcia algebraiczne wykorzystywane są w minimalnym, niezbędnym stopniu;
- liczne ilustracje ułatwiają zrozumienie trudniejszych problemów;
- odwoływanie się w toku analiz do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia podręcznik na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów.

Podręcznik może być wykorzystany na studiach ekonomicznych i zarządzania (Uniwersytety, Akademie Ekonomiczne, Szkoły Wyższe) w zakresie przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, na poziomie podstawowym i średnim.

Zespół autorski tworzą pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Należą do niego: Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki.

Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14424-6.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 8 )
5
0
1
1
1
Oceń:  
Opinie użytkowników
słabo
Daria
szkoda, że nie mogła kopiować dłuższych fragmentów... 
Książka nie jest przejrzysta
Beata
Najbardziej uporządkowanym wydaniem książki było wydanie z 2004 roku. Od tego czasu treść zaczęła się pogarszać - miesza się zagadnienia mikroekonomiczne z makroekonomicznymi (brak właściwego oddzielenia mikroekonomii od makroekonomii). Dla początkujących ekonomistów - a książka ta ma takim służyć - to dramat. Widać na przykładzie tej książki, że nowe nie oznacza lepsze. Proponuję autorom powrót do starej koncepcji kompozycji treści. W obecnej formie książka niewiele naucza.   Pokaż więcej