Analiza danych w naukach ścisłych i technice

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,40  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,4059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Analiza danych w naukach ścisłych i technice jest nowoczesnym podręcznikiem mającym na celu przedstawienie czytelnikowi aktualnych tendencji i zaleceń, a także nowych metod analizy danych. Zastosowane przez autora stopniowanie trudności czyni go przydatnym na różnych poziomach zawodowego zaawansowania. Książka odnosi się do aktualnego rozwoju programów komputerowych, które umożliwiły wykorzystanie wielu metod, nierealizowanych dawniej z powodu trudności obliczeniowych. Wśród innych walorów podnoszących atrakcyjność podręcznika są m.in.: - pełne uwzględnienie zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru, - rzetelny opis obecnego stanu i nowości w dziedzinie jednostek miar (m.in. „kwantowy” układ jednostek miar SI), - prezentacja metod dopasowania, obejmująca algorytmy dopasowania różnych funkcji oraz badanie jakości dopasowania, - opis nowych metod statystycznych, takich jak: statystyka odpornościowa, analiza danych samoskorelowanych i zastosowania modelowania Monte Carlo. Niniejszy podręcznik stanowi pomocne narzędzie nie tylko dla kadry akademickiej i studentów, biorących udział w kursie statystki i opracowania danych, lecz także dla zawodowych metrologów oraz pracowników laboratoriów analitycznych.


Liczba stron278
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17303-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  
  Rozdział. Pomiar: jednostki miar     1
  
  1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne     1
  1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego jednostki podstawowe     3
  1.3. Jednostki pochodne układu SI     5
  1.4. Jednostki wielokrotne     8
  1.5. Jednostki pozaukładowe     10
  1.6. Przepisy prawne dotyczące jednostek miar     12
  1.7. Obliczenia z udziałem jednostek     14
  
  Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe     16
  
  2.1. Nieciągła natura liczb uzyskiwanych w pomiarach. Rozdzielczość     16
  2.2. Cyfry znaczące i nieznaczące     19
  2.3. Obliczenia na liczbach pochodzących z pomiaru     19
  2.4. Zastosowanie kalkulatorów     20
  2.5. Komputer     21
  
  Rozdział 3. Błąd i niepewność pomiaru  26
  
  3.1. Błąd pomiaru     26
  3.2. Klasyczna klasyfikacja rodzajów błędu pomiaru     27
  3.3. Wartości odstające     30
  3.4. Sposoby teoretycznego opisu błędu pomiaru     30
  3.5. Opis niedokładności pomiaru przyjęty w konwencji GUM     33
  3.6. Definicja, oznaczenia i zapis niepewności standardowej     34
  
  Rozdział 4. Statystyczna ocena niepewności pomiaru (ocena typu A)     36
  
  4.1. Opracowanie pomiaru powtarzanego     36
  4.2. Dokładność statystycznej oceny niepewności  39
  4.3. Inne przypadki oceny typu A     40
  
  Rozdział 5. Alternatywne metody statystycznej oceny niepewności     42
  
  5.1. Założenia standardowej oceny niepewności typu A i ich zaprzeczenia     42
  5.2. Jednoczesne występowanie błędu przypadkowego i systematycznego     44
  5.3. Pomiary nierównoważne. Średnia ważona     45
  5.4. Obserwacje samoskorelowane     48
  5.5. Dane z wartościami odstającymi     51
  5.6. Pomiar powtarzany w teorii interwałowej     58
  
  Rozdział 6. Ocena niepewności metodami typu B  59
  
  6.1. Mierniki cyfrowe i analogowe     59
  6.2. Zamiana niepewności granicznej na niepewność standardową     62
  6.3. Wykorzystanie informacji z pomiarów poprzednich     63
  6.4. Niepewność średniej liczby zdarzeń przypadkowych     64
  6.5. Subiektywna ocena dokładności pomiaru     67
  
  Rozdział 7. Pomiar pośredni. Prawo propagacji niepewności     68
  
  7.1. Matematyczny model pomiaru     68
  7.2. Propagacja niepewności dla funkcji jednej zmiennej     71
  7.3. Prawo propagacji niepewności     72
  7.4. Propagacja niepewności względnych     74
  7.5. Skorelowane wielkości wejściowe     77
  7.6. Uwagi końcowe     78
  
  Rozdział 8. Niepewność rozszerzona  79
  
  8.1. Obliczanie i zapis niepewności rozszerzonej. Współczynnik rozszerzenia     79
  8.2. Porównanie wyniku pomiaru z wartością dokładną lub wartością graniczną     81
  8.3. Zgodność wyników dwóch pomiarów     83
  8.4. Statystyczny przedział objęcia: pojedynczy pomiar powtarzany     84
  8.5. Statystyczny przedział objęcia dla niepewności złożonej     86
  8.6. Badanie zgodności jako test statystyczny     89
  
  Rozdział 9. Wykresy zależności funkcyjnych  91
  
  9.1. Układ współrzędnych     91
  9.2. Punkty doświadczalne     94
  9.3. Krzywa interpretująca wyniki eksperymentu     95
  9.4. Histogram     98
  9.5. Uwagi końcowe     99
  
  Rozdział 10. Dopasowanie prostej do zbioru punktów doświadczalnych     100
  
  10.1. Metoda graficzna     100
  10.2. Metoda najmniejszych kwadratów     101
  10.3. Niepewności parametrów prostej     104
  10.4. Prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych     105
  10.5. Sprowadzanie nieliniowych zależności funkcyjnych do równania prostej     106
  10.6. Wpływ błędów grubych i systematycznych na dopasowanie prostej     108
  
  Rozdział 11. Zasada największej wiarygodności i metoda najmniejszych kwadratów     110
  
  11.1. Zasada największej wiarygodności     110
  11.2. Wyprowadzenie metody najmniejszych kwadratów     112
  11.3. Przegląd odmian metody najmniejszych kwadratów     113
  11.4. Parametry dopasowania jako estymatory. Twierdzenie Gaussa-Markowa     114
  11.5. Statystyczne właściwości minimum sumy kwadratów reszt     115
  11.6. Opracowanie pomiaru powtarzanego jako dopasowanie funkcji stałej     116
  
  Rozdział 12. Zaawansowane zagadnienia dopasowania prostej metodą najmniejszych kwadratów     118
  
  12.1. Macierzowy zapis algorytmu obliczania parametrów prostej     118
  12.2. Niepewności parametrów prostej     121
  12.3. Korelacja między wartościami parametrów     123
  12.4. Ustalenie jednego z parametrów dopasowania     125
  12.5. Wykorzystanie środka ciężkości punktów eksperymentalnych     126
  12.6. Dopasowana prosta jako prosta cechowania     130
  12.7. Niezerowa niepewność pomiaru dla obydwu zmiennych     133
  12.8. Współczynnik korelacji między zmiennymi, a dopasowanie prostej     133
  
  Rozdział 13. Liniowa metoda najmniejszych kwadratów. Dopasowanie wielomianu     135
  
  13.1. Macierzowy formalizm metody     135
  13.2. Problem jednoznaczności i numerycznej stabilności rozwiązania     136
  13.3. Dopasowanie wielomianu     137
  13.4. Wielomiany ortogonalne     141
  13.5. Interpolacja i ekstrapolacja z wykorzystaniem wielomianu     142
  13.6. Styczna do krzywej eksperymentalnej     144
  13.7. Inne warianty liniowej metody najmniejszych kwadratów     146
  
  Rozdział 14. Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów     148
  
  14.1. Funkcja kryterialna: okolica minimum i obraz globalny     149
  14.2. Wybrane metody poszukiwania minimum     150
  14.3. Niepewności parametrów dopasowania     154
  14.4. Metoda częściowej linearyzacja funkcji     158
  
  Rozdział 15. Badanie jakości dopasowania     159
  
  15.1. Wykresy reszt dopasowania     159
  15.2. Statystyczne testy zgodności     164
  15.3. Testowanie istotności modelu     168
  15.4. Samoskorelowany ciąg reszt     171
  15.5. Rozkład prawdopodobieństwa reszt dopasowania     172
  
  Rozdział 16. Alternatywne metody dopasowania prostej i innych funkcji     178
  
  16.1. Samoskorelowane dane wejściowe     178
  16.2. Jeszcze o metodzie graficznej     181
  16.3. Dopasowanie prostej w teorii interwałowej     182
  16.4. Metody dopasowania funkcji wykorzystujące estymatory typu M     184
  16.5. Metoda najmniejszej mediany kwadratów     185
  
  Rozdział 17. Zastosowanie metody Monte Carlo     188
  
  17.1. Liczby losowe i ich zastosowanie do modelowania błędu pomiaru     188
  17.2. Pomiar pośredni: propagacja rozkładów     191
  17.3. Zastosowania modelowania MC w zagadnieniach dopasowywania funkcji     194
  17.4. Metody bootstrapowe     195
  17.5. Inne zastosowania modelowania MC w analizie danych     195
  
  Dodatek A. Zmienna losowa     196
  
  A1. Dyskretna i ciągła zmienna losowa     196
  A2. Parametry zmiennej losowej     198
  A3. Suma oraz kombinacja liniowa zmiennych losowych     202
  A4. Centralne twierdzenie graniczne     203
  
  Dodatek B. Estymatory  205
  
  B1. Elementarny przykład i terminologia     205
  B2. Estymator jako zmienna losowa     206
  B3. Właściwości estymatorów     206
  B4. Statystyczne właściwości średniej arytmetycznej     207
  B5. Estymatory wariancji     208
  B6. Estymatory odchylenia standardowego     212
  B7. Estymowanie przedziału objęcia     214
  B8. Teoria estymacji jako dział statystyki matematycznej     216
  
  Dodatek C. Rozkład Poissona     218
  
  Dodatek D. Testowanie hipotez statystycznych  220
  
  D1. Podstawowe pojęcia związane z testem statystycznym     220
  D2. Przykład kostki do gry     222
  D3. Praktyczna realizacja testów. Prawdopodobieństwo testowe     223
  D4. Uwagi końcowe     223
  
  Dodatek E. Zmienne losowe skorelowane i samoskorelowane     225
  
  E1. Definicja i opis zmiennych statystycznie zależnych     225
  E2. Kowariancja i współczynnik korelacji. Zmienne losowe skorelowane     226
  E3. Suma i kombinacja liniowa zmiennych skorelowanych     228
  E4. Skorelowane zmienne o rozkładzie normalnym     229
  E5. Samoskorelowana próba losowa i metody jej opisu     230
  E6. Funkcja autokorelacji     233
  E7. Estymatory położenia i skali, funkcja autokorelacji znana a priori     235
  E8. Przypadek funkcji autokorelacji estymowanej z danych     239
  
  Dodatek F. Statystyka odpornościowa     242
  
  F1. Geneza statystyki odpornościowej     242
  F2. Modelowe funkcje rozkładu o wolno zanikających ogonach     244
  F3. Przykłady nieodpornych i odpornych estymatorów położenia     246
  F4. Estymatory skali     248
  F5. Właściwości estymatorów odpornych     250
  F6. Estymatory typu M     252
  F7. Metoda iteratywnie ważonych najmniejszych kwadratów     255
  F8. Uwagi końcowe     256
  
  Dodatek G. Powstanie i rozwój konwencji GUM     257
  
  G1. Powstanie Przewodnika     257
  G2. Rozwój konwencji GUM po 1995 roku     259
  G3. Znaczenie konwencji     259
  
  Dodatek H. Struktura logiczna i excepta układu SI     261
  
  H1. Wybór wielkości podstawowych     261
  H2. Stała magnetyczna i elektryczna     262
  H3. Temperatura w układzie SI     263
  H4. Zasady tworzenia jednostek wielokrotnych     264
  H5. Wielkości pozafizyczne w układzie SI     264
  
  Dodatek I. Kwantowy układ SI  266
  
  I1. Sformułowanie nowych podstaw układu SI     266
  I2. Kwantowe wzorce wielkości elektrycznych     267
  I3. Problem odtwarzalnego wzorca masy     268
  I4. Perspektywy przyjęcia zmian w układzie SI     269
  
  Literatura     271
  Wykaz przykładów     279
  Skorowidz polsko-angielsko-matematyczny     281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia