X

  OD REDAKTORA 13
  
  WSTĘP. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 15
  Społeczna struktura polskiego świata pracy 20
  Fordyzm – postfordyzm a orientacje wobec rynku 27
  Wizje gospodarki dobrze urządzonej 29
  Cechy przedsiębiorstw a zróżnicowanie grup pracowniczych 31
  Praca jako wartość 35
  Położenie materialne Polaków pracujących w 2007 roku 36
  Polityka i reprezentacja interesów 37
  Rynek pracy 39
  Prawo pracy 41
  Związki zawodowe 42
  Skład społeczny związków zawodowych 49
  
  CZĘŚĆ I
  STRUKTURA
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 1. ŚWIAT PRACY A FORDYZM I POSTFORDYZM 52
  1.1. Fordyzm i włączenie klasy pracowniczej do systemu
  po II wojnie światowej 52
  1.2. Kryzys fordyzmu. Postfordyzm i odchodzenie
  od praktyki włączania klasy pracowniczej do systemu 55
  1.3. Fordyzm, postfordyzm a polska transformacja 61
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 2. TEORIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ A ŚWIAT PRACY 65
  2.1. Teorie struktury społecznej rozwijane w okresie fordowskim 65
  2.2. Kryzys fordyzmu i odchodzenie od silnych teorii klasowych 75
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 3. STRUKTURA ŚWIATA PRACY W OKRESIE TRANSFORMACJI 86
  3.1. Hipotezy i pytania 92
  3.2. Charakterystyka grup ekonomiczno-zawodowych
  (autor: Jerzy Bartkowski) 95
  3.3. Postrzeganie struktury społecznej. Lokalizacje strukturalne 107
  3.4. Postrzeganie konfliktów społecznych 123
  3.5. Brak legitymizacji nierówności dochodów 129
  3.6. Identyfikacje grupowe 134
  3.7. Klasowy charakter świata pracy? 138
  
  CZĘŚĆ II
  POZIOM ŻYCIA
  
  WSTĘP. DOCHODY JAKO PRZEDMIOT SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ 142
  
  CZESŁAWA KLISZKO
  ROZDZIAŁ 4. ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW 144
  4.1. Polski fordyzm i postfordyzm a dochody pracowników 144
  4.2. Zróżnicowanie dochodów z pracy i ich główne determinanty 150
  4.3. Dochody deklarowane a przestrzeganie zasad fair play
  w zakładzie pracy 156
  4.4. Dochody deklarowane a sytuacja na lokalnym rynku pracy 159
  CZESŁAWA KLISZKO
  ROZDZIAŁ 5. DOCHODY NA OSOBĘ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 163
  5.1. Typologia ze względu na materialne położenie
  Polaków pracujących 168
  
  CZESŁAWA KLISZKO
  ROZDZIAŁ 6. BRAKI ODCZUWANE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
  PRACUJĄCYCH POLAKÓW ORAZ OBAWY RESPONDENTÓW
  DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI 175
  PODSUMOWANIE 180
  
  CZĘŚĆ III
  POLACY PRACUJĄCY WOBEC WYZWAŃ EKONOMICZNYCH
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 7. ORIENTACJE WOBEC RYNKU 184
  7.1. Typologie i klasyfikacje w czasach
  postsocjalistycznego fordyzmu 184
  7.2. Fordyzm a postfordyzm. Subiektywny wskaźnik orientacji
  wobec rynku 188
  7.3. Cztery orientacje wobec rynku 202
  7.4. Orientacje rynkowe a grupy ekonomiczno-zawodowe
  i schemat klasowy 211
  7.5. Orientacje wobec rynku a cechy pracujących
  i typy przedsiębiorstw 216
  7.6. Samozatrudnienie a orientacje wobec rynku 222
  7.7. Etos pracy a orientacje wobec rynku 224
  7.8. Orientacje wobec rynku a klasa robotnicza i pracownicza 228
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 8. ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNA POLAKÓW PRACUJĄCYCH 230
  8.1. Badania świadomości ekonomicznej
  w Szkole Głównej Handlowej 232
  8.2. Ewolucja wyborów dokonywanych przez pracowników
  przemysłu w latach 1991–2007 234
  8.3. Typologia wizji gospodarki dobrze urządzonej 1991–2007 244
  8.4. Wizje preferowanego porządku ekonomicznego
  a orientacje wobec rynku 249
  8.5. Orientacje wobec rynku a klasy w wizjach gospodarki
  dobrze urządzonej 250
  
  CZĘŚĆ IV
  PRAWO PRACY I STOSUNKI PRACY
  JACEK MĘCINA
  ROZDZIAŁ 9. PRAWO PRACY W PRZEBUDOWIE
  – KIERUNKI I CECHY EWOLUCJI ZMIAN W PRAWIE PRACY 258
  9.1. Europeizacja polskiego prawa pracy 262
  9.2. Dialog społeczny i zbiorowe stosunki pracy a zmiany
  w prawie pracy 265
  9.3. Zmiany prawa pracy a rynek pracy i koszty pracy 272
  9.4. Oceny zmian w prawie pracy z perspektywy zmian
  społeczno-gospodarczych 276
  9.5. Przestrzeganie prawa pracy w ocenie pracowników 278
  9.6. Dyskryminacja w zatrudnieniu, wynagradzaniu
  i awansowaniu 285
  9.7. Elastyczność zatrudnienia a stosunki pracy 288
  9.8. Ocena satysfakcji z wykonywanej pracy 293
  9.9. Opinie o pracy, skłonność do zmiany 298
  9.10. Podsumowanie i wnioski 299
  9.11. Aneks – analiza indywidualnego i zbiorowego
  Kodeksu pracy (projektów Komisji Kodyfikacyjnej
  prawa pracy) 300
  
  JACEK MĘCINA
  ROZDZIAŁ 10. NAJWAŻNIEJSZE CECHY I WYZWANIA
  POLSKIEGO RYNKU PRACY 307
  10.1. Opinie respondentów o bezrobociu i rynku pracy 318
  10.2. Ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy 320
  10.3. Akceptacja trudnych warunków pracy a adaptacyjność 327
  10.4. Elastyczność, regulacja i deregulacja rynku pracy 331
  10.5. Flexicurity – jak wykorzystać szansę na równowagę
  na rynku pracy? 334
  10.6. Słabości i atuty polskiego modelu a szanse na wdrożenie
  idei flexicurity 337
  JAN CZARZASTY
  ROZDZIAŁ 11. WARUNKI PRACY I KULTURA ORGANIZACYJNA 343
  11.1. Kultura organizacyjna – kontekst teoretyczny 343
  11.2. Kulturowy kontekst działania organizacji w Polsce 359
  11.3. Kultura organizacyjna i warunki pracy w perspektywie
  badań „Polacy pracujący” 367
  11.4. Warunki pracy i cechy kultury przedsiębiorstw 391
  11.4. Zakończenie: kultury organizacyjne polskich przedsiębiorstw 408
  
  CZĘŚĆ V
  ZWIĄZKI ZAWODOWE: TEORIA I PRAKTYKA
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 12. ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAJACH STAREJ DEMOKRACJI 420
  12.1. Teza dywergencyjna kontra teza konwergencyjna 420
  12.2. Ewolucja ruchu związkowego w Europie i typy związków 421
  12.3. Podziały związków według osi „reformizm – radykalizm” 422
  12.4. Trójdzielne typologie związków zawodowych: klasa
  – społeczeństwo – rynek 424
  12.5. Problem przywództwa związkowego: demokracja a oligarchia,
  transakcja a transformacja 429
  12.6. Narodowe warianty europejskiego ruchu związkowego 430
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 13. ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAJACH POSTSOCJALISTYCZNYCH 432
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 14. ZWIĄZKI ZAWODOWE MIĘDZY FORDYZMEM A POSTFORDYZMEM.
  KRYZYS FORDOWSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 437
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 15. ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLITYCE 444
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 16. ZWIĄZKI ZAWODOWE W TEORII EKONOMII I W GOSPODARCE 448
  16.1. Związki zawodowe w teorii ekonomii 448
  16.2. Związki zawodowe w gospodarce 451
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 17. EWOLUCJA POLSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 459
  17.1. Perspektywa instytucjonalna 459
  17.2. Pierwsze etapy instytucjonalizacji: związki zawodowe
  w czasach totalitaryzmu i autorytarnego socjalizmu 463
  17.3. Związki zawodowe w okresie przełomu ustrojowego 477
  17.4. Początki polskiego kapitalizmu i instytucjonalizacja
  konfliktowego pluralizmu 480
  17.5. Pogłębianie się związkowego pluralizmu 487
  17.6. Ustawa o Trójstronnej Komisji a trzeci partner związkowy
  – Forum Związków Zawodowych 491
  17.7. Polityczne relacje „Solidarności” i OPZZ 494
  17.8. Struktury związków zawodowych i próby ich reform 498
  17.9. Europeizacja ruchu związkowego: ku nowym wzorom kultury
  i nowym instytucjom 513
  17.10. Związkowa wizja społeczno-gospodarcza i problem
  deficytu ekspertyz 527
  
  MICHAŁ WENZEL
  ROZDZIAŁ 18. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BADANIACH CBOS 1980–2008 533
  18.1. Metodologia 533
  18.2. Dynamika przynależności do związków w latach 1980–2008 534
  18.3. Społeczno-zawodowa struktura związków zawodowych
  w latach 1980–1981 540
  18.4. Związki zawodowe w latach osiemdziesiątych 544
  18.5. Struktura przynależności do związków w latach 1989–1991 546
  18.6. Struktura związków w 2006 roku 548
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 19. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BADANIACH Z 2007 ROKU 551
  19.1. Potrzeba istnienia związków zawodowych w opinii Polaków
  pracujących 559
  19.2. Orientacje członków związków zawodowych wobec rynku 561
  19.3. Związki zawodowe, układy zbiorowe i rady pracowników 563
  
  ANDRZEJ MOKRZYSZEWSKI
  ROZDZIAŁ 20. PRZYCZYNY NISKIEGO UZWIĄZKOWIENIA
  POLAKÓW PRACUJĄCYCH 572
  20.1. Deklarowane przyczyny nieprzynależności 572
  20.2. Deklarowane przyczyny rezygnacji z przynależności 575
  20.3. Przyczyny braku związków w zakładach pracy 579
  
  ADAM MROZOWICKI
  ROZDZIAŁ 21. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BIOGRAFIACH ROBOTNIKÓW:
  MIĘDZY WYCOFANIEM A PRAGMATYZACJĄ 581
  21.1. Perspektywa interpretatywna a problem partycypacji
  związkowej robotników 582
  21.2. Nota metodologiczna: badania biograficzne nad robotnikami
  na Śląsku 584
  21.3. Ewolucja partycypacji związkowej w robotniczych biografiach:
  uwagi wprowadzające 585
  21.4. Partycypacja związkowa a sposoby radzenia sobie
  ze zmianą po 1989 roku 587
  21.5. Strategie życiowe a dynamika partycypacji związkowej.
  Uwagi podsumowujące 598
  
  ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI V 602
  
  CZĘŚĆ VI
  PRACA A POLITYKA
  
  WSTĘP 606
  
  JERZY BARTKOWSKI
  ROZDZIAŁ 22. ZACHOWANIA POLITYCZNE W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ . . . 609
  22.1. Paradygmat socjalno-strukturalny w zachowaniach
  politycznych 609
  22.2. Rola identyfikacji społecznych w zachowaniach
  politycznych 614
  22.3. Praca, wartości społeczne, orientacje życiowe a zachowania
  polityczne 615
  22.4. Zasoby a postawy i zachowania polityczne 616
  22.5. Czynniki społeczne i instrumentalne w wyborach
  politycznych 618
  
  JERZY BARTKOWSKI
  ROZDZIAŁ 23. POLACY PRACUJĄCY A POLITYKA 621
  23.1. Zakres analizowanych postaw i uwarunkowań 621
  23.2. Wizja demokracji 622
  23.3. Stosunek do demokracji jako systemu.
  Ocena działania demokracji w Polsce 625
  23.4. Postawy anty- i prodemokratyczne 632
  23.5. Zainteresowanie polityką na poziomie kraju
  i polityką lokalną 634
  23.6. Przynależność do stowarzyszeń i udział w wyborach 641
  23.7. Stosunek do integracji europejskiej i ocena przystąpienia
  do UE 646
  23.8. Podsumowanie 653
  
  JERZY BARTKOWSKI
  ROZDZIAŁ 24. OPINIE O REPREZENTACJI INTERESÓW PRACOWNIKÓW
  I PRACODAWCÓW W POLSCE 658
  Wnioski 672
  
  CZĘŚĆ VII
  WYBÓR PRÓBY I SZACOWANIE WYNIKÓW
  W BADANIU „POLACY PRACUJĄCY 2007”
  WSTĘP 678
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 25. OKREŚLENIE POPULACJI BADANIA 680
  25.1. Podstawowe przesłanki definiowania pracujących 680
  25.2. Definicja pracujących w badaniach
  „Polacy pracujący 2007” 682
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 26. METODA WYBORU PRÓBY RESPONDENTÓW 685
  26.1. Dostępne operaty. Analiza metod i schematów wyboru 685
  26.2. Pracujący według danych statystycznych 688
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 27. WYBÓR PRÓBY 693
  27.1. Podział na warstwy 693
  27.2. Schemat wyboru próby 694
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 28. WAŻENIE DANYCH 699
  28.1. Algorytm ważenia danych 699
  28.2. Transformacja rozkładów zmiennych po zastosowaniu ważenia
  oraz porównania z danymi surowymi i danymi GUS 703
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 29. REALIZACJA PRÓBY ORAZ WPŁYW PRZYJĘTEJ METODY WYBORU
  RESPONDENTÓW NA ROZKŁADY WYBRANYCH ZMIENNYCH 710
  29.1. Prezentacja przyczyn niezrealizowania wywiadów
  z respondentami wylosowanymi w PESEL 710
  29.2. Wpływ przyjętej metody wyboru respondentów na rozkłady
  wybranych zmiennych 717
  Podsumowanie 729
  
  ZAKOŃCZENIE: KOMENTARZ DO PROBLEMU KLAS SPOŁECZNYCH 731
  
  BIBLIOGRAFIA 734
  
  INDEKS NAZWISK 756
  
  NOTY O AUTORACH 764
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu
- 25%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

766

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-7383-346-3

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,50 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

42,00

31,50

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Książka jest bardzo wartościowym, wielowymiarowym, teoretycznym i empirycznym studium położenia i postaw Polaków pracujących. (...) Ma trudne do przecenienia znaczenie dla wszystkich, którzy zajmują się światem pracy, zarówno klasą pracowniczą, jak i innymi klasami oraz warstwami, rynkiem pracy, prawem pracy, a szczególnie związkami zawodowymi. Autorzy opisują wyzwania, przed którymi stają polscy pracownicy w czasach postępującej erozji industrializmu i rodzących się nowych wyzwań elastycznego rynku pracy.
z recenzji prof. dr hab. Marii Jarosz
Prezentowane w książce badania „Polacy pracujący 2005” i „Polacy pracujący 2007” były prowadzone w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem profesora Juliusza Gardawskiego. Katedra specjalizuje się w badaniach struktury społecznej, społecznych aspektów restrukturyzacji wybranych działów przemysłu, stosunków pracy, związków zawodowych, sytuacji panującej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, dialogu społecznego.
Badania były finansowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz przeprowadzone w terenie przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego („Polacy pracujący 2005”) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej („Polacy pracujący 2007”).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!