X

  Wstęp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk) 11
  ROZDZIAŁ 1. Organizacja przedsiębiorstwa usługowego (Wojciech Downar) 15
    1.1. Specyfika procesu zarządzania przedsiębiorstwem usługowym 15
    1.2. Ogólne zasady organizacji i struktura przedsiębiorstwa usługowego 20
      1.2.1. Organizacja procesów w przedsiębiorstwie usługowym 24
    1.3. Outsourcing oraz wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa usługowego 26
    1.4. Zmiana i doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa usługowego 32
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 34
  ROZDZIAŁ 2. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym (Wojciech Downar) 36
    2.1. Istota i znaczenie procesu 36
    2.2. Specyfika podejścia procesowego w przedsiębiorstwie usługowym 38
    2.3. Pojęcie i charakterystyczne cechy zarządzania procesowego 43
    2.4. Kulturowe aspekty zarządzania procesowego 47
      2.4.1 Elementy analizy i diagnozy procesów w przedsiębiorstwie usługowym 51
    2.5. Efekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie usługowym 54
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 56
  ROZDZIAŁ 3. Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie usługowym (Rafał Gizdra) 58
    3.1. Potrzeba i istota zarządzania zespołami ludzkimi 58
    3.2. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie usługowym 61
    3.3. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie usługowym 67
    3.4. Systemy komunikowania wewnątrzzakładowego i informatyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie kadrami 71
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 74
  ROZDZIAŁ 4. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem usługowym (Maciej Cieślicki) 75
    4.l. Uzasadnienie wyboru strategii dla firmy usługowej 75
    4.2. Budowanie strategii dla małej firmy usługowej 76
    4.3. Budowanie strategii dla dużej firmy usługowej 80
      4.3.1. Strategia globalna 83
      4.3.2. Strategia dywersyfikacji 84
      4.3.3. Strategia policentryczna 84
      4.3.4. Strategia kooperacji 85
      4.3.5. Strategia etnocentryczna 85
      4.3.6. Strategia koncentracji 85
      4.3.7. Strategia ekspansji rynkowej 85
      4.3.8. Strategia selektywnego rozwoju 86
      4.3.9. Strategia dyferencjacji 86
      4.3.10. Strategia eksploatacji i wycofywania się z rynku 87
      4.3.11. Strategia specjalizacji 87
    4.4. Rekomendacje dla przedsiębiorstwa usługowego w zakresie kształtowania strategii działania 88
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 89
  ROZDZIAŁ 5. Rachunkowość zarządcza a controlling w przedsiębiorstwach usługowych (Piotr Szczypa) 91
    5.1. Rachunkowość zarządcza czy controlling? 91
    5.2. Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwach usługowych 98
    5.3. Wybrane odmiany rachunku kosztów 102
    5.4. Budżety jako narzędzie rachunkowości zarządczej 108
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 111
  ROZDZIAŁ 6. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie usługowym (Piotr Szczypa) 112
    6.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 112
    6.2. Pojęcie zarządzania kosztami 115
    6.3. Planowanie kosztów 115
    6.4. Analiza kosztów i ich wykorzystanie w rachunkach decyzyjnych 118
    6.5. Kalkulacja kosztów 120
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 122
  ROZDZIAŁ 7. Zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie usługowym (Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz) 124
    7.1. Wprowadzenie do problematyki kształtowania cen usług 124
    7.2. Rodzaje cen w usługach 129
    7.3. Cena usługi w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa 134
    7.4. Strategie zarządzania ceną usług 136
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 141
  ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie usługowym (Beata Filipiak) 142
    8.1. Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie usługowym 142
    8.2. Decyzje finansowe w działalności przedsiębiorstwa usługowego 143
    8.3. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa usługowego 146
    8.4. Zarządzanie kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie usługowym 149
    8.5. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa usługowego 159
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 160
  ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie usługowym (Marek Dylewski) 161
    9.1. Koszt kapitału finansującego działalność przedsiębiorstwa 161
    9.2. Dźwignia operacyjna i finansowa 167
    9.3. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa 172
    9.4. Polityka dywidend 176
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 180
  ROZDZIAŁ 10. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie usługowym (Anna Bera) 181
    10.1. Ryzyko w przedsiębiorstwie usługowym 181
    10.2. Proces zarządzania ryzykiem 183
    10.3. Zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenie 185
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 190
  ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw usługowych (Krzysztof Michaluk) 191
    11.1. Wpływ specyfiki działalności usługowej na wartość przedsiębiorstw 191
    11.2. Oddziaływanie działalności usługowej na kształtowanie wartości dla interesariuszy 193
    11.3. Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw - metody, założenia, wyniki 195
    11.4. Wykorzystanie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstw 196
    11.5. Podejoecie dochodowe do wyceny wartości przedsiębiorstw usługowych 198
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 201
  ROZDZIAŁ 12. Corporate governance przedsiębiorstwa (Beata Filipiak) 202
    12.1. Pojęcie i cele corporate governance 202
    12.2. Typy i komponenty corporate governance w spółkach usługowych 205
    12.3. Teorie corporate governance a wpływ rad nadzorczych na efektywność spółek świadczących usługi 208
    12.4. Znaczenie kodeksu nadzoru korporacyjnego 112
    12.5. Rating a corporate governance 220
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 222
  ROZDZIAŁ 13. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych (Piotr Niedzielski) 224
    13.1. Innowacyjność sektora usług – aspekt gospodarczy 224
    13.2. Charakterystyka i rodzaje innowacji usługowej 229
    13.3. Proces innowacyjny 240
    13.4. Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwie usługowym 243
    13.5. Innowacje w usługach – wyzwania i bariery 248
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 249
  ROZDZIAŁ 14. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie usługowym (Jacek Buko, Grażyna Wolska) 250
    14.1. Informacja jako czynnik rozwoju gospodarczego 250
    14.2. Znaczenie informacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem usługowym 252
    14.3. Strategiczne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach usługowych 255
    14.4. Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych 257
    14.5. Bezpieczeństwo informacji w procesach usługowych 259
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 262
  ROZDZIAŁ 15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych (Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Piotr Ładny) 264
    15.1. Znaczenie jakości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa usługowego 264
    15.2. Procesowe podejście do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym 268
    15.3. Wybrane techniki i metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym 270
    15.4. Standardy systemu zarządzania jakością usług na przykładzie ISO 9000 i TQM 274
      15.4.1. Zarządzanie jakością oparte na normach ISO 9000 275
      15.4.2. Zarządzanie przez jakość (TQM) 278
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 280
  ROZDZIAŁ 16. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach usługowych (Izabela Dembińska-Cyran) 281
    16.1. Czynności i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym 281
    16.2. Struktura systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego 284
    16.3. Identyfikacja kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie usługowym 287
    16.4. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie usługowym 293
    16.5. Kształtowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa usługowego 295
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 297
  ROZDZIAŁ 17. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach usługowych (Grażyna Rosa) 298
    17.1. Zarządzanie i planowanie marketingowe 298
    17.2. Plan marketingowy w zarządzaniu marketingowym 300
    17.3. Zarządzanie 7P w przedsiębiorstwie usługowym 303
      17.3.1. Zarządzanie produktem 306
      17.3.2. Zarządzanie cenami 308
      17.3.3. Zarządzanie promocją 309
      17.3.4. Zarządzanie dystrybucją 310
    17.4. Strategia marketingowa jako element zarządzania marketingiem 311
      17.4.1. Proces formułowania strategii marketingowej 313
    17.5. Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie marketingiem 316
    17.6. Nowe trendy w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie 319
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 323
  ROZDZIAŁ 18. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach usługowych (Mariusz Jedliński) 325
    18.1. Produkcyjne podejście w sferze usług 325
    18.2. System produkcji w przedsiębiorstwach usługowych 329
    18.3. Typy procesów produkcyjnych usług 331
    18.4. Doskonalenie zarządzania operacjami produkcyjnymi w sferze usług 333
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 338
  ROZDZIAŁ 19. Zarządzanie relacjami z klientem (Joanna Hołub-Iwan) 339
    19.1. Kluczowa rola relacji w marketingu przedsiębiorstw usługowych 339
      19.1.1. Budowanie związku z klientem 340
      19.1.2. Etapy kształtowania relacji z kluczowymi klientami . 341
      19.1.3. Rola i korzyści relacji w strategii przedsiębiorstw usługowych 344
    19.2. Identyfikacja i selekcja klientów 347
      19.2.1. Kształtowanie pożądanego portfela klientów 347
      19.2.2. Analiza opłacalności klientów 348
    19.3. Strategiczne podejście do zarządzania relacjami z klientem 353
      19.3.1. Kierunki działań strategicznych wobec kluczowych klientów 353
      19.3.2. Strategie budowania relacji z kluczowymi klientami 355
      19.3.3. Taktyki zacieśniania związku z klientem 357
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 358
  ROZDZIAŁ 20. Zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów konsumenta (Tine Buyl, Paul Matthyssens) 359
    20.1. Całościowe rozwiązywanie problemów konsumenta 359
    20.2. Analiza przypadków całościowych rozwiązań problemów konsumenta 362
      20.2.1. Projektowanie badania 362
      20.2.2. Opis przypadków 364
      20.2.3. Porównanie przypadków 368
    20.3. Główne czynniki sukcesu 369
    20.4. Rekomendacje 371
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 372
  ROZDZIAŁ 21. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych (Anna Drab-Kurowska, Tomasz Sondej) 373
    21.1. Przedsiębiorstwo usługowe w warunkach gospodarki opartej na wiedzy 373
    21.2. Koncepcje i narzędzia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych 377
      21.2.1. Podejście japońskie 377
      21.2.2. Podejście procesowe 378
      21.2.3. Podejście zasobowe 379
      21.2.4. Narzędzia wspomagające zarządzanie 379
    21.3. Wpływ rewolucji informacyjnej na działalność przedsiębiorstwa usługowego 382
    21.4. Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 385
    Pytania i zagadnienia do dyskusji 390
  Bibliografia 392
  Indeks (Beata Filipiak) 404
Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

407

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-15535-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Aleksander Panasiuk, Beata Filipiak
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik stanowi drugą część wykładu na temat przedsiębiorstwa usługowego, poświęconą procesowi zarządzania. Kierowany jest do studentów, wykładowców i doktorantów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych oraz do praktyków gospodarczych działających w sektorze usług lub wpływających na jego kształtowanie (pracowników administracji i samorządów szczebla centralnego oraz lokalnego).

W książce omówione są następujące zagadnienia:

- specyfika organizacji przedsiębiorstw usługowych;
- zarządzanie procesowe;
- zarządzanie kadrami;
- strategie zarządzania;
- rachunkowość zarządcza, controlling i zarządzanie finansami;
- zarządzanie kapitałem, wartością i ryzykiem;
- zarządzanie produkcją i jakością;
- zarządzanie innowacjami, informacją i wiedzą;
- zarządzanie logistyczne i marketingowe;
- zarządzanie relacjami z klientami i zintegrowany system rozwiązywania problemów konsumentów.

Autorzy prezentują obecny stan wiedzy na temat zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych, zwracając szczególną uwagę na specyfikę tego sektora gospodarki. Nowatorski, uniwersalny sposób ujęcia tematu umożliwia wykorzystanie zawartych w książce treści do analizy i oceny zjawisk zachodzących w każdym przedsiębiorstwie usługowym, bez względu na branżę. Książka zawiera bogatą bibliografię i indeks rzeczowy.

Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, od kilkunastu lat specjalizującego się w badaniach naukowych i w kształceniu w tej dziedzinie.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!