Nauki o Zarządzaniu 4. Zarządzanie w teorii

Nauki o Zarządzaniu 4. Zarządzanie w teorii

1 opinia

Format:

ibuk

ISSN 1899-3192


Kolejny zeszyt ukazujący się w ramach Prac Naukowych w serii Nauki o Zarządzaniu zatytułowany „Zarządzanie w teorii” zawiera artykuły prezentujące wyniki badań literaturowych oraz empirycznych. Autorzy podjęli w nich ważne i aktualne problemy frapujące zarówno środowiska naukowe, jak i praktyków. Zakres zamieszczonych w zeszycie artykułów obejmuje problematykę związaną z: koncepcjami zarządzania, aspektami strategicznymi organizacji oraz zarządzaniem kadrami. Poznawczy i praktyczny charakter artykułów może być inspiracją do dalszych, pogłębionych badań i ciekawej dyskusji naukowej.


Liczba stron297
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  I. Zarządzanie z perspektywy różnych podejść badawczych    11
    Stanisław Nowosielski: Koncepcje zarządzania organizacją. Problemy terminologiczne    13
    Marek Krasiński: Zarządzanie przez delegowanie uprawnień jako trzon koncepcji organizacji wirtualnej    24
    Sylwia Stańczyk: Zarządzanie skandynawskie – w kierunku zadań i samo-spełnienia    31
    Karolina Bartos: Teoretyczne podstawy koncepcji Lean Manufacturing i jej wybrane narzędzia    43
    Katarzyna Międła: Podejście procesowe a zarządzanie wiedzą    55
    Grzegorz Krzos: Metoda wyboru i preinkubacji innowacyjnych projektów    64
    Ewa Stańczyk-Hugiet: Zarządzanie w różnych warunkach otoczenia    77
  II. Strategiczny kontekst zarządzania    85
    Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek: Strategiczna odnowa jako wypadkowa ewolucji i rewolucji w systemie zarządzania    87
    Aleksandra Sus, Robert Banasiak: Elastyczność w procesie podejmowania decyzji strategicznych    98
    Jakub Drzewiecki: Strategiczne wymiary outsourcingu – cele, procesy, relacje    105
    Michał Góralski: Wpływ kultury organizacyjnej na wybory strategiczne – case study    115
    Paweł Dawid: Kontekst strategiczny w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem    123
    Michał Organa: Wpływ współczesnych megatrendów cywilizacyjnych na kształtowanie strategii mikroprzedsiębiorstwa – case study    132
    Krzysztof Ćwik: Nadzór właścicielski w podmiotach zależnych grupy kapitałowej – aspekty teoretyczno-metodologiczne    144
    Agnieszka Sokołowska: Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – rozważania o integracji koncepcji    158
    Dorota Teneta-Skwiercz: Odpowiedzialność i partnerstwo w łańcuchach dostaw przemysłu odzieżowego    169
    Krzysztof Łobos: Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami publicznymi i społecznymi jako źródło szans dla wszystkich sektorów    179
    Alicja Karasek: Komercyjny wymiar procesu innowacji    188
  III. Personalne aspekty zarządzania    199
    Witold Szumowski: Nowy model funkcji HR    201
    Grzegorz Bełz: Triumwirat ról w procesach odnowy i rozwoju przedsiębiorstw    213
    Olga Tomkowiak: Przedsiębiorczość rozumiana jako zestaw cech jednostki. Różne sposoby postrzegania przedsiębiorczości oraz prezentacja wyników badań    224
    Katarzyna Grzesik: Uwarunkowania rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie    235
    Sylwia Przytuła: Zarządzanie kadrą menedżerów-ekspatriantów – przegląd badań empirycznych w literaturze przedmiotu    243
    Agnieszka Szczygielska: Rola wybranych metod zarządzania kapitałem ludzkim w kreowaniu rdzennych kompetencji przedsiębiorstwa    255
    Joanna Kacała, Andrzej Michaluk: Rozwój kadr a kultura organizacyjna w dobie profesjonalizacji sił zbrojnych RP    265
    Alicja Smolbik-Jęczmień: Postawy i zachowania pracowników w procesie kształtowania własnej kariery zawodowej    274
    Piotr Chłopek: Motywowanie przez emocje – trendy XXI wieku    286
  Summaries    23
    Stanisław Nowosielski: Conceptions of organization management. Etymological problems    23
    Marek Krasiński: Management by delegation of power as the core concept of virtual organization    30
    Sylwia Stańczyk: Scandinavian management – theory in the face of research    42
    Karolina Bartos: Theoretical foundations of Lean Manufacturing and its selected instruments    54
    Katarzyna Międła: Process orientation and Knowledge Management    63
    Grzegorz Krzos: Method of selection and preincubation of innovative projects    76
    Ewa Stańczyk-Hugiet: Management in a variety of external conditions    84
    Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek: Strategic renewal as the outcome of evolutionary and revolutionary forces inside the management system    97
    Aleksandra Sus, Robert Banasiak: Strategic flexibility in decision making    104
    Jakub Drzewiecki: Strategiczne wymiary outsourcingu – cele, procesy, relacje     105
   Michał Góralski: Wpływ kultury organizacyjnej na wybory strategiczne – case study     115
   Paweł Dawid: Kontekst strategiczny w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem     123
   Michał Organa: Wpływ współczesnych megatrendów cywilizacyjnych na kształtowanie strategii mikroprzedsiębiorstwa – case study     132
   Krzysztof Ćwik: Nadzór właścicielski w podmiotach zależnych grupy kapitałowej – aspekty teoretyczno-metodologiczne     144
   Agnieszka Sokołowska: Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – rozważania o integracji koncepcji     158
   Dorota Teneta-Skwiercz: Odpowiedzialność i partnerstwo w łańcuchach dostaw przemysłu odzieżowego     169
   Krzysztof Łobos: Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami publicznymi i społecznymi jako źródło szans dla wszystkich sektorów     179
   Alicja Karasek: Komercyjny wymiar procesu innowacji     188
  III. Personalne aspekty zarządzania     199
   Witold Szumowski: Nowy model funkcji HR     201
   Grzegorz Bełz: Triumwirat ról w procesach odnowy i rozwoju przedsiębiorstw     213
   Olga Tomkowiak: Przedsiębiorczość rozumiana jako zestaw cech jednostki. Różne sposoby postrzegania przedsiębiorczości oraz prezentacja wyników badań     224
   Katarzyna Grzesik: Uwarunkowania rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie     235
   Sylwia Przytuła: Zarządzanie kadrą menedżerów-ekspatriantów – przegląd badań empirycznych w literaturze przedmiotu     243
   Agnieszka Szczygielska: Rola wybranych metod zarządzania kapitałem ludzkim w kreowaniu rdzennych kompetencji przedsiębiorstwa     255
   Joanna Kacała, Andrzej Michaluk: Rozwój kadr a kultura organizacyjna w dobie profesjonalizacji sił zbrojnych RP     265
   Alicja Smolbik-Jęczmień: Postawy i zachowania pracowników w procesie kształtowania własnej kariery zawodowej     274
   Piotr Chłopek: Motywowanie przez emocje – trendy XXI wieku     286
  Summaries     23
   Stanisław Nowosielski: Conceptions of organization management. Etymological problems     23
   Marek Krasiński: Management by delegation of power as the core concept of virtual organization     30
   Sylwia Stańczyk: Scandinavian management – theory in the face of research     42
   Karolina Bartos: Theoretical foundations of Lean Manufacturing and its selected instruments     54
   Katarzyna Międła: Process orientation and Knowledge Management     63
   Grzegorz Krzos: Method of selection and preincubation of innovative projects     76
   Ewa Stańczyk-Hugiet: Management in a variety of external conditions     84
   Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek: Strategic renewal as the outcome of evolutionary and revolutionary forces inside the management system     97
   Aleksandra Sus, Robert Banasiak: Strategic flexibility in decision making     104
   Jakub Drzewiecki: Strategic dimensions of outsourcing – goals, processes, relations     114
   Michał Góralski: Influence of organizational culture on strategic choices – case study     122
   Paweł Dawid: Strategic context in integrated information technology systems facilitating company management     131
   Michał Organa: The impact of modern civilization megatrends on creating the microcompany’s strategy – case study     143
   Krzysztof Ćwik: Corporate governance in entities of business groups – theoretical and methodological aspects     157
   Agnieszka Sokołowska: Corporate governance versus social responsibility of the enterprise – considerations about the integration of conceptions     168
   Dorota Teneta-Skwiercz: Responsibility and partnership within the supply chain of the clothing industry     178
   Krzysztof Łobos: Cooperation of enterprises with public and non-governmental organizations as a source of chances for all sectors     187
   Alicja Karasek: Commerce dimension of innovation process     197
   Witold Szumowski: New HR function model     212
   Grzegorz Bełz: Trumvirate of management roles in enterprise renewal and development     223
   Olga Tomkowiak: Entrepreneurship understood as a set of characteristics of an individual. Selected examples from the literature and partial results of author’s research     234
   Katarzyna Grzesik: Dimensions of leaders development in an enterprise     242
   Sylwia Przytuła: Managing expatriates – review of empirical and theoretical research findings     254
   Agnieszka Szczygielska: The role of chosen management methods of human capital in creating core competence of the enterprise     264
   Joanna Kacała, Andrzej Michaluk: Organizational culture of Polish armed forces and the expectations of future officer’s corpse     273
   Alicja Smolbik-Jęczmień: Attitudes and behaviour of employees’ in shaping their own professional careers     285
   Piotr Chłopek: Motivating by emotions – 21st century trends     297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia