Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka,narzędzia,ocena.

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka,narzędzia,ocena.

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowania zamieszczone w niniejszej publikacji, z powodu zróżnicowania wynikającego z wielu odmiennych punktów widzenia i różnorodności merytorycznej analizowanych problemów, nie stanowią ujęcia aspirującego do roli podręcznika akademickiego na temat społecznej odpowiedzialności organizacji (SOO). Przeciwnie, przez ową różnorodność akcentują złożoność omawianej problematyki i są jeszcze jednym świadectwem tego, że SOO wymaga dalszego poszukiwania rozwiązań zmierzających do wyodrębnienia tych obszarów problemowych, które zdecydują w przyszłości o dalszym kierunku rozwoju idei SOO. Dla przykładu, bardzo ważnym punktem wyjścia do dalszej dyskusji i przemyśleń są artykuły podejmujące trud metodycznego spojrzenia na problematykę społecznej odpowiedzialności czy omawiające warsztat narzędziowy SOO (np.: Respect Index, BI-NGO, ISO 26000). Nie mniej istotne znaczenie mają przemyślenia autorów obejmujące różnego rodzaju dylematy wiążące się z realizacją założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP). Poruszane problemy dotyczą między innymi wpływu kryzysu, celu maksymalizacji zysku przez przedsiębiorstwa, wpływu społeczności wirtualnych, roli cyfrowego aktywizmu, kultury organizacyjnej czy public relations na powstanie i rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Nie zabrakło też opracowań opisujących weryfikację założeń SOO w praktyce gospodarczej. I tak omówiona jest specyfika społecznej odpowiedzialności w firmach rodzinnych, fundacjach korporacyjnych, w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia czy sportowych spółkach akcyjnych.


Liczba stron309
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-120-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  I. Metodyka badań, indeksy, problemy teoretyczne    11
    Jacek Dymowski: Respect Index – oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego w indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie    13
    Maciej Kozakiewicz, Bartłomiej Kurzyk: Wykorzystanie firmowych stron WWW w komunikowaniu społecznego zaangażowania firm (Indeks BI-NGO 2007-2009);24    24
    Piotr Rogala: Społeczna odpowiedzialność według projektu normy międzynarodowej ISO 26000    32
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Społeczna odpowiedzialność biznesu a cel maksymalizowania zysku przez przedsiębiorstwa    39
    Agnieszka Sokołowska: Cechy modelu badawczego dotyczącego zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie    50
    Janusz Reichel: Badanie społecznej odpowiedzialności organizacji – co badać i jak?    62
    Adriana Paliwoda-Matiolańska: Znacznie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    73
    Katarzyna Kulig-Moskwa: Modele relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a public relations    86
    Marcin Ratajczak, Ewa Stawicka: Historyczne uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu    96
  II. Czynniki rozwoju i problemy realizacji koncepcji SOP     103
    Ewa Jastrzębska: CSR a kryzys    105
    Agata Rudnicka: Komunikowanie o społecznej odpowiedzialności między przedsiębiorstwem a interesariuszami    117
    Maria Roszkowska-Śliż: Wpływ społeczności wirtualnych na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu    126
    Katarzyna Klimkiewicz: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej    136
    Stanisław Grochmal: Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Komunii    147
    Kazimierz Banasiewicz: Wolontariat korporacyjny jako jeden z przejawów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    159
    Paweł Nawara, Barbara Misińska: Odpowiedzialność społeczna w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – wyniki badań    173
    Mateusz Rak: Fundacje korporacyjne – forma społecznej odpowiedzialności biznesu    184
    Monika Wilewska: Percepcja idei społecznej odpowiedzialności biznesu – źródła kontrowersji i dylematy związane z jej urzeczywistnianiem    192
    Magdalena Stefańska: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) jako czynnik kształtujący wizerunek    207
  III. SOP w praktyce gospodarczej    219
    Paweł Kuźbik: Strategia społecznej odpowiedzialności szansą rozwoju klubów piłkarskich w Polsce    221
    Elżbieta Kolasińska: Społeczna odpowiedzialność organizacji w praktyce    231
    Kornelia Polek-Duraj: Społeczna odpowiedzialność determinantą wzrostu konkurencyjności organizacji (studium przypadku)    240
    Anna Adamik: Kształtowanie relacji społecznych jako strategia budowy pozytywnego potencjału organizacji    252
    Marek Matejun: Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych    263
    Przemysław Wołczek: Strategia a CSR    275
    Justyna Szumniak-Samolej: Cyfrowy aktywizm. Zagrożenie dla biznesu czy szansa dla CSR?    287
    Paulina Roszkowska: Raportowanie społecznej odpowiedzialności w świetle teorii i praktyki konkurencyjności przedsiębiorstwa    298
  Summaries    23
  I. Research methodology, indexes, theoretical problems    23
    Jacek Dymowski: Respect Index - expectations, experiences and directions of the evolution of the first sustainability index quoted on the Warsaw Stock Exchange    23
    Maciej Kozakiewicz, Bartłomiej Kurzyk: Using corporate websites in communicating of Corporate Social Responsibility (BI-NGO index 2007-2009)    31
    Piotr Rogala: Social responsibility according to the project of international standard ISO 26000    38
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Corporate Social Responsibility versus the aim of profit maximizing    49
    Agnieszka Sokołowska: Features of the research model relating to social responsibility management in a small enterprise    61
    Janusz Reichel: Research on Corporate Social Responsibility – what and how to study?    72
    Adriana Paliwoda-Matiolańska: Cross-sectoral partnership as an important part of Corporate Social Responsibility policy    85
    Katarzyna Kulig-Moskwa: Models of relation between Corporate Social Responsibility and Public Relations    95
    Marcin Ratajczak, Ewa Stawicka: Historical conditions of the development of corporate social responsibility    102
  II. Corporate social responsibility determinants of development and realization problems    116
    Ewa Jastrzębska: CSR and the crisis    116
    Agata Rudnicka: Communication on Corporate Social Responsibility between the company and stakeholders    125
    Maria Roszkowska-Śliż: Virtual communities and their influence on the development of Corporate Social Responsibility    135
    Katarzyna Klimkiewicz: Corporate Social Responsibility as an Expression of Organisational Culture    146
    Stanisław Grochmal: Elements of organizational culture as the determinants of socially responsible activities in the Economy of Communion enterprises    158
    Kazimierz Banasiewicz: Corporate Volunteering as one of activities of Corporate Social Responsibility    172
    Paweł Nawara, Barbara Misińska: Corporate Social Responsibility in The Mazovian Office of the National Health Fund – the results of research    183
    Mateusz Rak: Corporate foundations – a form of Corporate Social Responsibility    191
    Monika Wilewska: The perceptions of CSR idea – sources of controversy and dilemmas of its realization    206
    Magdalena Stefańska: Corporate Social Responsibility (CSR) as a factor affecting the image of the company    217
  III. Corporate social responsibility in practice    230
    Paweł Kuźbik: The strategy of social responsibility a chance to develop football clubs in Poland    230
    Elżbieta Kolasińska: Social responsibility of an organization in practice    239
    Kornelia Polek-Duraj: Corporate social responsibility as a determinant of competitive growth of an organization (case study)    250
    Anna Adamik: Creation of social relations as a strategy of positive social capital building    262
    Marek Matejun: Corporate Social Responsibility of family businesses    274
    Przemysław Wołczek: Strategy and CSR    286
    Justyna Szumniak-Samolej: Digital activism. Threat to business or challenge to CSR?    297
    Paulina Roszkowska: Corporate Social Responsibility reporting under the theory and practice of competitiveness    309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia