Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

35,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem zainteresowania autorów czternastu artykułów są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i działalność korporacji transnarodowych. Traktują one o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Indiach (dwa artykuły) oraz w Polsce, o przepływach BIZ i zmianach struktury akumulacji kapitału i ich wpływie na wzrost gospodarczy w krajach wschodzących i rozwijających się, o determinantach dezinwestycji filii zagranicznej, o powiązaniach inwestycyjnych między Japonią a Koreą Południową, o rozwoju KTN na przykładzie Amazon.com, o działalności badawczo-rozwojowej KTN, o znaczeniu KTN w gospodarce światowej i o zarządzaniu aliansami strategicznymi.


We względnie dużej liczbie artykułów, bo aż w jedenastu, analizowane są różne problemy finansów międzynarodowych. Wydaje się, że na duże zainteresowanie autorów tymi problemami wpływ wywarł wielki światowy kryzys finansowy lat 2007-2009 i obecny kryzys finansowy Unii Europejskiej. Główne problemy poruszane w tych artykułach to: oddziaływanie banków centralnych na inwestycje od wybuchu kryzysu finansowego, zarządzanie rezerwami walutowymi Chin, rola ładu korporacyjnego w przeciwdziałaniu manipulacjom na globalnych rynkach kapitałowych, wpływ globalnego kryzysu finansowego na zadłużenie krajów strefy euro, analiza instrumentów pochodnych z perspektywy finansów islamskich, postawa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec kryzysu finansowego w Europie oraz konkurencyjność państw strefy euro w kontekście kryzysu gospodarczego. Kilka artykułów poświęcono problemom Unii Europejskiej, m.in. związanym z realizacją celów strategii „Europa 2010” – opisano zagadnienia, takie jak: Polska na tle wybranych krajów UE, powszechny system preferencji celnych UE, znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla polskich regionów. Niektóre artykuły trudno zaklasyfikować do jednej z wymienionych wyżej grup, ponieważ traktują także o handlu i BIZ, niekiedy w ramach UE.


Z problemami globalizacji związane są artykuły na temat wielkich gospodarek wschodzących, rekonfiguracji gospodarki globalnej, procesów globalizacji i ich wpływu na zarządzanie marką sieci franczyzowych i konkurencyjności rozwoju gospodarek w procesie globalnej konkurencji i internacjonalizacji. W strukturze zeszytu są także artykuły o małych i średnich przedsiębiorstwach, poruszające takie kwestie, jak: potencjał rozwojowy MŚP na terenie województwa łódzkiego, lokalna i globalna współpraca firm w klastrze, wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji górnośląskiej, budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu i analiza postaw przedsiębiorczych w sektorze MŚP na Podkarpaciu.
Zeszyt zawiera także publikacje autorów zagranicznych zatytułowane: Theoretical models of financing tertiary education and its application on ex ample of Slovakia, Taivan’s strategy of integrating into the global and the regional economy oraz Financing financial crisis in banking sector.


Liczba stron339
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-239-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Łukasz Ambroziak: Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego    11
  Eric Ambukita: Wielkie gospodarki wschodzące – nowi partnerzy gospodarczy krajów Afryki    25
  Anna Barwińska-Małajowicz: Inwestycje w kapitał ludzki w kontekście brain waste    37
  Daša Belkovicsová: Theoretical models of financing tertiary education and its application on example of Slovakia    48
  Mateusz Benedyk: Wpływ banków centralnych na inwestycje od czasu wybuchu kryzysu finansowego    54
  Zbigniew Bentyn: Wpływ rozwiązań informatycznych na zmianę zachowań nabywczych klientów oraz rozwiązań logistycznych przedsiębiorstw handlowych    63
  Joanna Bogołębska: Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin – problemy i wyzwania    73
  Magdalena Broszkiewicz, Paweł Broszkiewicz: Rola ładu korporacyjnego w przeciwdziałaniu manipulacjom na globalnych rynkach kapitałowych    84
  Ignacy H. Chrzanowski: Economics and politics of foreign direct investment. Is it beneficial for the recipient countries?    96
  Anna Chrzęściewska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Indii    110
  Małgorzata Czarnas: Rozwój korporacji transnarodowych na przykładzie Amazon    121
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska: PKB i handel państw transformacji w czasie kryzysu gospodarczego    130
  Katarzyna Czech: Realizacja celów Strategii Europa 2020– Polska na tle wybranych krajów UE    140
  Tomasz Dorożyński: Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla polskich regionów    151
  Kamila Drelich: Controlling projektów jako narzędzie współpracy wewnątrzkoncernowej    162
  Agnieszka Dybizbańska: Konkurencyjność państw strefy euro w kontekście kryzysu gospodarczego    170
  Katarzyna Dymitrow: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Indii    180
  Po-Kai Fang: Taiwan’s strategy of integrating into global and regional economy    190
  Bartosz Fortuński: Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej    200
  Joanna Garlińska-Bielawska, Magdalena Opioła: Handel Maquiladora w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego    210
  Jadwiga Gierczycka: Wpływ kryzysu w strefie euro na sytuację gospodarczą Polski    221
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kraje rozwijające się w ramach rundy WTO z Doha    230
  Bohdan Jeliński: Rekonfiguracja gospodarki globalnej (dynamika, mechanizmy, struktury)    241
  Bogusław Kaczmarek, Katarzyna Święcicka: Potencjał rozwojowy (inwestycyjny) MŚP na terenie województwa łódzkiego    253
  Barbara Klimas: Inwestycje w kapitał wiedzy jako wyzwanie dla polityki państwa w globalizującej się gospodarce    260
  Szymon Kłopocki: Lokalna i globalna współpraca firm w klastrze    272
  Irena Kociszewska, Monika Kamińska: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2007-2010    282
  Aneta Kosztowniak: Przepływy BIZ i zmiany struktury akumulacji kapitału a wzrost gospodarczy w krajach wschodzących i rozwijających się    295
  Anetta Kuna-Marszałek: Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem    309
  Jarosław Kuśpit: Rozwój stosunków gospodarczych z zagranicą krajów byłego ZSRR    320
  Andżelika Kuźnar: Dobra niematerialne oparte na wiedzy jako czynnik wzrostu innowacyjności Unii Europejskiej    330
  Łukasz Ambroziak: Intra-industry trade of the Visegrad Countries: the case of automotive industry    24
  Eric Ambukita: Big emerging economies - new economic partners for African countries    36
  Anna Barwińska-Małajowicz: Investments in human capital in the context of “brain waste”    46
  Daša Belkovicsová: Teoretyczne modele finansowania szkolnictwa wyższego i ich zastosowanie na przykładzie Słowacji    53
  Mateusz Benedyk: Influence of central banks policies on investments since the financial crisis    62
  Zbigniew Bentyn: The impact of information solutions on the change of customers’ behavior and trading companies logistics    72
  Joanna Bogołębska: Management of foreign reserves in China – problems and challenges    83
  Magdalena Broszkiewicz, Paweł Broszkiewicz: The role of corporate governance in solving the problem of manipulations on the global capital markets    95
  Ignacy H. Chrzanowski: Ekonomiczne i polityczne aspekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Czy są one korzystne dla odbiorców?    109
  Anna Chrzęściewska: Foreign Direct Investment outflows from India    120
  Małgorzata Czarnas: Development of transnational corporations on the example of Amazon    129
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska: GDP and trade of transformation countries in the time of the economic crisis    139
  Katarzyna Czech: Implementation of goals of the Europe 2020strategy - Poland compared to selected EU countries    150
  Tomasz Dorożyński: The role of EU structural funds for regions in Poland    161
  Kamila Drelich: Controlling of projects as the instrument of intercompany cooperation    169
  Agnieszka Dybizbańska: Competitiveness of the euro zone countries in the context of economic crisis    179
  Katarzyna Dymitrow: The influence of direct foreign investments on the economic development of India    189
  Po-Kai Fang: Tajwan: globalna i regionalna strategia integracji ekonomicznej    199
  Bartosz Fortuński: Environmental approach to energy and its impact on foreign trade of the European Union    209
  Joanna Garlińska-Bielawska, Magdalena Opioła: Trade under Maquiladoras in conjunction with the current economic crisis    220
  Jadwiga Gierczycka: Impact of the crisis in the euro zone on the economic situation of Poland    229
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Developing countries in the WTO Doha round    240
  Bohdan Jeliński: Global economy reconfiguration    252
  Bogusław Kaczmarek, Katarzyna Święcicka: An investment potential of SME in the area of Łódź Voivodeship    259
  Barbara Klimas: Investments in knowledge capital as a challenge for the state policy in the globalizing economy    271
  Szymon Kłopocki: Local and global firm cooperation in clusters    281
  Irena Kociszewska, Monika Kamińska: Foreign direct investments in Poland between 2007-2010    294
  Aneta Kosztowniak: FDI flows and changes of structure of capital accumulation vs. economic growth in the emerging and developing countries    308
  Anetta Kuna-Marszałek: The role of eco-innovations in business strategy as an example of environmental management systems    318
  Jarosław Kuśpit: The development of economic relations with foreign countries of the former USSR    329
  Andżelika Kuźnar: Intangibles based on knowledge as a factor of the innovation growth of the European Union    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia