Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1

-20%

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem zainteresowania autorów czternastu artykułów są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i działalność korporacji transnarodowych. Traktują one o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Indiach (dwa artykuły) oraz w Polsce, o przepływach BIZ i zmianach struktury akumulacji kapitału i ich wpływie na wzrost gospodarczy w krajach wschodzących i rozwijających się, o determinantach dezinwestycji filii zagranicznej, o powiązaniach inwestycyjnych między Japonią a Koreą Południową, o rozwoju KTN na przykładzie Amazon.com, o działalności badawczo-rozwojowej KTN, o znaczeniu KTN w gospodarce światowej i o zarządzaniu aliansami strategicznymi.


We względnie dużej liczbie artykułów, bo aż w jedenastu, analizowane są różne problemy finansów międzynarodowych. Wydaje się, że na duże zainteresowanie autorów tymi problemami wpływ wywarł wielki światowy kryzys finansowy lat 2007-2009 i obecny kryzys finansowy Unii Europejskiej. Główne problemy poruszane w tych artykułach to: oddziaływanie banków centralnych na inwestycje od wybuchu kryzysu finansowego, zarządzanie rezerwami walutowymi Chin, rola ładu korporacyjnego w przeciwdziałaniu manipulacjom na globalnych rynkach kapitałowych, wpływ globalnego kryzysu finansowego na zadłużenie krajów strefy euro, analiza instrumentów pochodnych z perspektywy finansów islamskich, postawa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec kryzysu finansowego w Europie oraz konkurencyjność państw strefy euro w kontekście kryzysu gospodarczego. Kilka artykułów poświęcono problemom Unii Europejskiej, m.in. związanym z realizacją celów strategii „Europa 2010” – opisano zagadnienia, takie jak: Polska na tle wybranych krajów UE, powszechny system preferencji celnych UE, znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla polskich regionów. Niektóre artykuły trudno zaklasyfikować do jednej z wymienionych wyżej grup, ponieważ traktują także o handlu i BIZ, niekiedy w ramach UE.


Z problemami globalizacji związane są artykuły na temat wielkich gospodarek wschodzących, rekonfiguracji gospodarki globalnej, procesów globalizacji i ich wpływu na zarządzanie marką sieci franczyzowych i konkurencyjności rozwoju gospodarek w procesie globalnej konkurencji i internacjonalizacji. W strukturze zeszytu są także artykuły o małych i średnich przedsiębiorstwach, poruszające takie kwestie, jak: potencjał rozwojowy MŚP na terenie województwa łódzkiego, lokalna i globalna współpraca firm w klastrze, wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji górnośląskiej, budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu i analiza postaw przedsiębiorczych w sektorze MŚP na Podkarpaciu.
Zeszyt zawiera także publikacje autorów zagranicznych zatytułowane: Theoretical models of financing tertiary education and its application on ex ample of Slovakia, Taivan’s strategy of integrating into the global and the regional economy oraz Financing financial crisis in banking sector.


Liczba stron339
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-239-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Łukasz Ambroziak: Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego     11
  Eric Ambukita: Wielkie gospodarki wschodzące – nowi partnerzy gospodarczy krajów Afryki     25
  Anna Barwińska-Małajowicz: Inwestycje w kapitał ludzki w kontekście brain waste     37
  Daša Belkovicsová: Theoretical models of financing tertiary education and its application on example of Slovakia     48
  Mateusz Benedyk: Wpływ banków centralnych na inwestycje od czasu wybuchu kryzysu finansowego     54
  Zbigniew Bentyn: Wpływ rozwiązań informatycznych na zmianę zachowań nabywczych klientów oraz rozwiązań logistycznych przedsiębiorstw handlowych     63
  Joanna Bogołębska: Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin – problemy i wyzwania     73
  Magdalena Broszkiewicz, Paweł Broszkiewicz: Rola ładu korporacyjnego w przeciwdziałaniu manipulacjom na globalnych rynkach kapitałowych     84
  Ignacy H. Chrzanowski: Economics and politics of foreign direct investment. Is it beneficial for the recipient countries?     96
  Anna Chrzęściewska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Indii     110
  Małgorzata Czarnas: Rozwój korporacji transnarodowych na przykładzie Amazon     121
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska: PKB i handel państw transformacji w czasie kryzysu gospodarczego     130
  Katarzyna Czech: Realizacja celów Strategii Europa 2020– Polska na tle wybranych krajów UE     140
  Tomasz Dorożyński: Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla polskich regionów     151
  Kamila Drelich: Controlling projektów jako narzędzie współpracy wewnątrzkoncernowej     162
  Agnieszka Dybizbańska: Konkurencyjność państw strefy euro w kontekście kryzysu gospodarczego     170
  Katarzyna Dymitrow: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Indii     180
  Po-Kai Fang: Taiwan’s strategy of integrating into global and regional economy     190
  Bartosz Fortuński: Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej     200
  Joanna Garlińska-Bielawska, Magdalena Opioła: Handel Maquiladora w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego     210
  Jadwiga Gierczycka: Wpływ kryzysu w strefie euro na sytuację gospodarczą Polski     221
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kraje rozwijające się w ramach rundy WTO z Doha     230
  Bohdan Jeliński: Rekonfiguracja gospodarki globalnej (dynamika, mechanizmy, struktury)     241
  Bogusław Kaczmarek, Katarzyna Święcicka: Potencjał rozwojowy (inwestycyjny) MŚP na terenie województwa łódzkiego     253
  Barbara Klimas: Inwestycje w kapitał wiedzy jako wyzwanie dla polityki państwa w globalizującej się gospodarce     260
  Szymon Kłopocki: Lokalna i globalna współpraca firm w klastrze     272
  Irena Kociszewska, Monika Kamińska: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2007-2010     282
  Aneta Kosztowniak: Przepływy BIZ i zmiany struktury akumulacji kapitału a wzrost gospodarczy w krajach wschodzących i rozwijających się     295
  Anetta Kuna-Marszałek: Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem     309
  Jarosław Kuśpit: Rozwój stosunków gospodarczych z zagranicą krajów byłego ZSRR     320
  Andżelika Kuźnar: Dobra niematerialne oparte na wiedzy jako czynnik wzrostu innowacyjności Unii Europejskiej     330
  
  Łukasz Ambroziak: Intra-industry trade of the Visegrad Countries: the case of automotive industry     24
  Eric Ambukita: Big emerging economies - new economic partners for African countries     36
  Anna Barwińska-Małajowicz: Investments in human capital in the context of “brain waste”     46
  Daša Belkovicsová: Teoretyczne modele finansowania szkolnictwa wyższego i ich zastosowanie na przykładzie Słowacji     53
  Mateusz Benedyk: Influence of central banks policies on investments since the financial crisis     62
  Zbigniew Bentyn: The impact of information solutions on the change of customers’ behavior and trading companies logistics     72
  Joanna Bogołębska: Management of foreign reserves in China – problems and challenges     83
  Magdalena Broszkiewicz, Paweł Broszkiewicz: The role of corporate governance in solving the problem of manipulations on the global capital markets     95
  Ignacy H. Chrzanowski: Ekonomiczne i polityczne aspekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Czy są one korzystne dla odbiorców?     109
  Anna Chrzęściewska: Foreign Direct Investment outflows from India     120
  Małgorzata Czarnas: Development of transnational corporations on the example of Amazon     129
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska: GDP and trade of transformation countries in the time of the economic crisis     139
  Katarzyna Czech: Implementation of goals of the Europe 2020strategy - Poland compared to selected EU countries     150
  Tomasz Dorożyński: The role of EU structural funds for regions in Poland     161
  Kamila Drelich: Controlling of projects as the instrument of intercompany cooperation     169
  Agnieszka Dybizbańska: Competitiveness of the euro zone countries in the context of economic crisis     179
  Katarzyna Dymitrow: The influence of direct foreign investments on the economic development of India     189
  Po-Kai Fang: Tajwan: globalna i regionalna strategia integracji ekonomicznej     199
  Bartosz Fortuński: Environmental approach to energy and its impact on foreign trade of the European Union     209
  Joanna Garlińska-Bielawska, Magdalena Opioła: Trade under Maquiladoras in conjunction with the current economic crisis     220
  Jadwiga Gierczycka: Impact of the crisis in the euro zone on the economic situation of Poland     229
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Developing countries in the WTO Doha round     240
  Bohdan Jeliński: Global economy reconfiguration     252
  Bogusław Kaczmarek, Katarzyna Święcicka: An investment potential of SME in the area of Łódź Voivodeship     259
  Barbara Klimas: Investments in knowledge capital as a challenge for the state policy in the globalizing economy     271
  Szymon Kłopocki: Local and global firm cooperation in clusters     281
  Irena Kociszewska, Monika Kamińska: Foreign direct investments in Poland between 2007-2010     294
  Aneta Kosztowniak: FDI flows and changes of structure of capital accumulation vs. economic growth in the emerging and developing countries     308
  Anetta Kuna-Marszałek: The role of eco-innovations in business strategy as an example of environmental management systems     318
  Jarosław Kuśpit: The development of economic relations with foreign countries of the former USSR     329
  Andżelika Kuźnar: Intangibles based on knowledge as a factor of the innovation growth of the European Union     339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia