Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 2

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

35,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem zainteresowania autorów czternastu artykułów są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i działalność korporacji transnarodowych. Traktują one o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Indiach (dwa artykuły) oraz w Polsce, o przepływach BIZ i zmianach struktury akumulacji kapitału i ich wpływie na wzrost gospodarczy w krajach wschodzących i rozwijających się, o determinantach
dezinwestycji filii zagranicznej, o powiązaniach inwestycyjnych między Japonią a Koreą Południową, o rozwoju KTN na przykładzie Amazon.com, o działalności badawczo-rozwojowej KTN, o znaczeniu KTN w gospodarce światowej i o zarządzaniu aliansami strategicznymi.


We względnie dużej liczbie artykułów, bo aż w jedenastu, analizowane są różne problemy finansów międzynarodowych. Wydaje się, że na duże zainteresowanie autorów tymi problemami wpływ wywarł wielki światowy kryzys finansowy lat 2007-2009 i obecny kryzys finansowy Unii Europejskiej. Główne problemy poruszane w tych artykułach to: oddziaływanie banków centralnych na inwestycje od wybuchu kryzysu finansowego, zarządzanie rezerwami walutowymi Chin, rola ładu korporacyjnego w przeciwdziałaniu manipulacjom na globalnych rynkach kapitałowych, wpływ globalnego kryzysu finansowego na zadłużenie krajów strefy euro, analiza instrumentów pochodnych z perspektywy finansów islamskich, postawa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec kryzysu finansowego w Europie oraz konkurencyjność państw strefy euro w kontekście kryzysu gospodarczego. Kilka artykułów poświęcono problemom Unii Europejskiej, m.in. związanym z realizacją celów strategii „Europa 2010” – opisano zagadnienia, takie jak: Polska na tle wybranych krajów UE, powszechny system preferencji celnych UE, znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla polskich regionów. Niektóre artykuły trudno zaklasyfikować do jednej z wymienionych wyżej grup, ponieważ traktują także o handlu i BIZ, niekiedy w ramach UE.


Z problemami globalizacji związane są artykuły na temat wielkich gospodarek wschodzących, rekonfiguracji gospodarki globalnej, procesów globalizacji i ich wpływu na zarządzanie marką sieci franczyzowych i konkurencyjności rozwoju gospodarek w procesie globalnej konkurencji i internacjonalizacji. W strukturze zeszytu są także artykuły o małych i średnich przedsiębiorstwach, poruszające takie kwestie, jak: potencjał rozwojowy MŚP na terenie województwa łódzkiego, lokalna i globalna współpraca firm w klastrze, wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji górnośląskiej, budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu i analiza postaw przedsiębiorczych w sektorze MŚP na Podkarpaciu.
Zeszyt zawiera także publikacje autorów zagranicznych zatytułowane: Theoretical models of financing tertiary education and its application on ex ample of Slovakia, Taivan’s strategy of integrating into the global and the regional economy oraz Financing financial crisis in banking sector.


Liczba stron350
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-243-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Piotr Liszek: Polski handel zagraniczny gazem płynnym w latach 2004-2011    9
  Marek Maciejewski: Otwartość polskiej gospodarki w warunkach liberalizacji przepływów kapitałowych    19
  Justyna Majchrzak-Lepczyk: Obsługa logistyczna sektora handlu    30
  Dominika Malchar-Michalska: Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi    39
  Jakub Marszałek: Związki rynkowej wyceny akcji i obligacji zamiennych na akcje – analiza sektorowa na giełdzie papierów wartościowych w Tel Awiwie    49
  Grzegorz Mazur: Powszechny system preferencji celnych UE – w kierunku nowych rozwiązań    60
  Jakub Mazurek: Międzynarodowa strategia spekulacyjna Carry Trade. Sprzeczność z teorią nieobciążonego parytetu stóp procentowych i ryzyko kryzysu walutowego jako determinanta ponadprzeciętnej stopy zwrotu    72
  Bartosz Michalski: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie koncepcji soft power    83
  Ewa Mińska-Struzik: Konkurencyjność polskiego eksportu produktów wysokiej techniki    95
  Edward Molendowski: Główne tendencje w handlu zagranicznym Nowych Państw Członkowskich (UE-10) wynikające z akcesji do UE    106
  Barbara Mróz-Gorgoń: Procesy globalizacji i ich wpływ na zarządzanie marką sieci franczyzowych    122
  Wanda Nowara: Cechy filii zagranicznej jako determinanty jej dezinwestycji    132
  Anna Odrobina: Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo- rozwojowa    144
  Monika Paradowska: Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w kontekście międzynarodowego handlu i inwestycji    155
  Paweł Pasierbiak: Powiązania inwestycyjne między Japonią i Koreą Południową    168
  Iwona Pawlas: Relacje handlowe Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej w okresie niestabilności gospodarczej    179
  Bożena Pera: Wymiana handlowa krajów Unii Europejskiej a globalny kryzys finansowy    191
  Katarzyna Puchalska: Korporacje transnarodowe i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej    203
  Łukasz Puślecki: Zarządzanie aliansami na podstawie wyników najnowszych badań    213
  Denisa Repková: Financing financial crisis in banking sector    225
  Magdalena Rosińska-Bukowska: Korporacje transnarodowe wobec wyzwań semiglobalnego otoczenia    231
  Jerzy Rymarczyk: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zadłużenie krajów strefy euro    241
  Iwona Sobol: Analiza instrumentów pochodnych z perspektywy finansów islamskich    252
  Tadeusz Sporek: Konkurencyjność rozwoju gospodarki w procesie globalnej konkurencji i internacjonalizacji    262
  Magdalena Kinga Stawicka: Handel zagraniczny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zjawiska komplementarne czy substytucyjne w gospodarce polskiej?    269
  Krzysztof Szaflarski, Anna Sobczyk-Kolbuch: Wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji górnośląskiej    278
  Barbara Szymoniuk: Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu    289
  Alina Szypulewska-Porczyńska: Stan i tendencje rozwoju handlu w ramach rynku wewnętrznego usług Unii Europejskiej    298
  Marek Wróblewski: Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec kryzysu finansowego w Europie    307
  Waldemar Zadworny: Analiza postaw przedsiębiorczych w sektorze MŚP na Podkarpaciu (w świetle wyników badań ankietowych)    318
  Dominika Zenka-Podlaszewska: Zyski jako determinanta inwestycji w teorii ekonomii    331
  Wojciech Zysk: Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010    342
  Piotr Liszek: Polish foreign trade of liquefied petroleum gas in the years 2004-2011    18
  Marek Maciejewski: Openness of Polish economy in terms of capital account liberalization    29
  Justyna Majchrzak-Lepczyk: Logistic service for trade sector    38
  Dominika Malchar-Michalska: The impact of the food crisis on the implementation of agricultural export restrictions in the world agricultural trade    48
  Jakub Marszałek: Shares and convertible bonds market valuation relation - sector analysis on the Tel Aviv Stock Exchange    59
  Grzegorz Mazur: Generalised system of customs preferences of the European Union – towards new regulations    70
  Jakub Mazurek: Carry Trade – international speculative strategy. Contradiction with uncovered interest rate parity and currency crash risk as a determinant of excessive rate of returns    82
  Bartosz Michalski: International competitiveness of Polish economy in the perspective of the soft-power concept    94
  Ewa Mińska-Struzik: Competitiveness of Poland’s high-tech exports    105
  Edward Molendowski: Main trends in foreign trade of New Member States (EU-10) resulting from the accession to the EU    121
  Barbara Mróz-Gorgoń: Globalization processes and their influence on franchise chain brand management    131
  Wanda Nowara: Characteristics of foreign subsidiaries as determinants of its divestment    143
  Anna Odrobina: Transnational Corporations and global research and development activities    154
  Monika Paradowska: Problems of sustainable transport development in the context of international trade and investments    167
  Paweł Pasierbiak: Investment ties between Japan and the Republic of Korea    178
  Iwona Pawlas: Trade relations between Poland and chosen EU member economies at the time of economic instability    190
  Bożena Pera: European Union trade and global financial crisis    202
  Katarzyna Puchalska: Transnational Corporations and their role in contemporary world economy    212
  Łukasz Puślecki: Alliance management on the basis of results of recent studies    224
  Denisa Repková: Finansowanie kryzysu w sektorze bankowym    230
  Magdalena Rosińska-Bukowska: Transnational Corporations in the Face of semi-global environment challenges    240
  Jerzy Rymarczyk: Impact of the total financial crisis on the debts of the euro zone countries    251
  Iwona Sobol: Analysis of derivatives from the perspective of Islamic finance    261
  Tadeusz Sporek: Competitiveness of the development of economy in the process of global competition and internationalization    268
  Magdalena Kinga Stawicka: Foreign trade and foreign direct investments - complementary or substitutable phenomena in Polish economy?    277
  Krzysztof Szaflarski, Anna Sobczyk-Kolbuch: Influence of globalisation on small and medium enterprises at Upper Silesian district    288
  Barbara Szymoniuk: Building social capital of clusters in the semi-global environment    297
  Alina Szypulewska-Porczyńska: State and tendencies in the development of trade within the EU internal services market    306
  Marek Wróblewski: International Monetary Fund towards the financial crisis in Europe    317
  Waldemar Zadworny: Analysis of self-starter attitude in SME’S sector in Podkarpacie region (in the light of poll results)    330
  Dominika Zenka-Podlaszewska: Profits as a determinant of investment in the theory of economics    341
  Wojciech Zysk: Export activity of companies with foreign capital share in Poland in the years 2004-2010    350
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia