Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki

-20%

Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,6024,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Orientacja na wyniki jest jedną z ośmiu zasad zarządzania jakością sformułowanych przez EFQM 1. Chociaż zasada ta jest intuicyjnie zrozumiała, to jej szczegółowa interpretacja, a zwłaszcza praktyczna realizacja, przysparza nadal wielu trudności. Celem tej książki jest przedstawienie różnych propozycji rozwiązań oraz wyników badań odnoszących się właśnie do tej zasady.


Zaprezentowane w książce rozważania koncentrują się na trzech problemach. Dotyczą one:
• rozpoznania symptomów orientacji na wyniki na poziomie organizacji; z treści wielu artykułów zawartych w tym zeszycie wynika, że tymi symptomami – niejako przejawami doskonałości – są to przede wszystkim: skuteczność, efektywność, sprawność, dojrzałość organizacji (jakościowa, procesowa), ciągłość działania, integralność, kreatywność/innowacyjność oraz satysfakcja interesariuszy;
• metod pomiaru wyników organizacji z wykorzystaniem ciągle rosnącego instrumentarium kwantyfikacji wyników, w tym m.in. zrównoważonej karty wyników, benchmarkingu wewnętrznego, pomiaru satysfakcji różnych grup interesariuszy, pomiaru wpływu różnych systemów zarządzania (jakości, środowiskowego itp.) na wyniki organizacji;
• rozstrzygnięcia ważnego dylematu: czy orientacja na wyniki jest tylko jedną z zasad zarządzania jakością i różnych modeli doskonałości, czy też występuje w roli szczególnej zasady – reprezentując wszystkie kryteria (symptomy doskonałości) i zasady zarządzania, czyli jako ich nośnik informacji i syntetyczny obraz.


Opracowanie zawiera poglądy Autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie oraz instytucje (przedsiębiorstwa, lokalną administrację publiczną), mających bogate doświadczenia w praktyce. Różnorodność i szeroki przekrój tych poglądów i doświadczeń pozwalają mieć nadzieję, że każdy Czytelnik znajdzie w tej książce coś interesującego i inspirującego do prowadzenia własnych badań i do pogłębionej refleksji. Należy podkreślić, że niniejszy zbiór artykułów podlegał nie tylko wnikliwemu procesowi recenzowania, ale także dodatkowej weryfikacji naukowej podczas dyskusji na konferencji „Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości”, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Piechowicach.


Liczba stron510
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-298-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz: Zaangażowanie organizacyjne – istota, pomiar i wdrożenie     11
  Bartosz Bartniczak: Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych     24
  Tadeusz Borys: Kluczowe wymiary orientacji na wyniki     33
  Renata Brajer-Marczak: Wyniki procesów z perspektywy dojrzałości procesowej organizacji zorientowanych na jakość     44
  Eugenia Czernyszewicz: Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki     57
  Ewa Czyż-Gwiazda: Systemy pomiaru wyników w organizacjach     71
  Anna Dobrowolska: Wpływ projektowania systemu pomiaru procesów na osiąganie celów organizacji w koncepcji TQM     82
  Joanna Ejdys: Foresight znormalizowanych systemów zarządzania     93
  Grzegorz Grela, Mariusz Hofman, Agnieszka Piasecka: Podejście procesowe w organizacjach zorientowanych projakościowo     109
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Aspekty środowiskowe a orientacja na wyniki w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje     118
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Wsparcie dla przedsiębiorstw podczas wdrażania systemu zarządzania środowiskowego     130
  Piotr Jedynak: Orientacja na wyniki w optyce badaczy znormalizowanych systemów zarządzania     142
  Marian Kachniarz: Koncepcja systemu oceny efektywności samorządu lokalnego     150
  Ewa Kastrau: Rola identyfikacji aspektów środowiskowych i ich oceny w procesie eliminacji negatywnego wpływu działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych na środowisko naturalne     163
  Maja Kiba-Janiak: Wykorzystanie metody ser vqual do analizy jakości usług w obszarze transportu zbiorowego     175
  Romuald Kolman: Analiza efektów systemu     189
  Dariusz Kosiorek, Katarzyna Szczepańska: Aspekty badania satysfakcji pracowników     199
  Adam Kosiuk: Pomiar efektów gospodarowania. Zrównoważona Karta Wyników     209
  Krzysztof Kud: Doskonalenie kształtowania przestrzeni     220
  Marta Kusterka-Jefmańska: Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym – wybrane doświadczenia europejskie i doświadczenia polskich samorządów     230
  Andrzej Kwintowski: Wybrane narzędzia pomocne przy postępowaniu z wyrobem niezgodnym     240
  Krystyna Lisiecka: Modele pomiaru wyników w organizacjach     252
  Jerzy Łańcucki: Jakość a satysfakcja klienta w usługach     271
  Jacek Łuczak, Marcelina Górzna: Ocena skuteczności metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w administracji publicznej     282
  Alina Matuszak-Flejszman: Determinanty skuteczności znormalizowanych systemów zarządzania     300
  Mieczysław Morawski: Procesy dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych     316
  Franciszek Mroczko: Skuteczne public relations w zarządzaniu kryzysowym     329
  Krzysztof Nowosielski: Koszty jakości controllingu     344
  Stanisław Nowosielski: Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji     354
  Piotr Rogala: Zasada orientacji na wyniki a system zarządzania jakością     370
  Magdalena Rojek-Nowosielska: Zasady społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw wobec pracowników w kontekście zasad Modelu Doskonałości EFQM     381
  Agata Rudnicka: Mierzenie wpływu społecznego przedsiębiorstw     394
  Elżbieta Skrzypek: Wyznaczniki dojrzałości jakościowej organizacji w świetle wyników badań     401
  Elżbieta Aleksandra Studzińska: Metody pomiaru efektywności banków     413
  Katarzyna Szczepańska: Podstawy satysfakcji klienta w zarządzaniu jakością i jej implikacje     432
  Tadeusz Wawak: Zarys modelu doskonalenia zarządzania w szkołach wyższych     451
  Radosław Wolniak: Kryterium przywództwa w procesie oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością     475
  Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic: Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje jako kryterium drogi ku ekologicznej i społecznej doskonałości     488
  Krzysztof Zymonik: Gwarancja producencka w kontekście odpowiedzialności za produkt     496
  
  Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz: Organizational engagement – essence, measurement and implementation     23
  Bartosz Bartniczak: Methods of research of Local Data Bank users’ satisfaction     32
  Tadeusz Borys: Key dimensions of orientation to results     43
  Renata Brajer-Marczak: The results of processes from the perspective of the process maturity of quality oriented organizations     56
  Eugenia Czernyszewicz: Self-assessment as an element of assessing the effectiveness of the quality management system and improving results oriented organization     70
  Ewa Czyż-Gwiazda: Performance measurement systems in organisations     81
  Anna Dobrowolska: Influence of the design of the measurement system of processes on achieving goals in the TQM organizations     92
  Joanna Ejdys: Application of foresight studies in the field of quality, environemntal and safety management systems     108
  Grzegorz Grela, Mariusz Hofman, Agnieszka Piasecka: Process approach in process oriented organizations     117
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Environmental aspects and orientation to results in enterprises implementing eco-innovations     129
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Support for enterprises during the process of implementation of the Environmental Management System     141
  Piotr Jedynak: Orientation to results from the perspective of standarised management systems researchers     149
  Marian Kachniarz: Concept of a local government efficiency assessment system     162
  Ewa Kastrau: Role of identification of environmental aspects and their assessment within the process of elimination of the negative impact that collecting of municipal waste has on natural environment     174
  Maja Kiba-Janiak: Application of the ser vqual method for an analysis of service quality in the field of collective transport     188
  Romuald Kolman: System effects analysis     198
  Dariusz Kosiorek, Katarzyna Szczepańska: Aspects of research on employees’ job satisfaction     207
  Adam Kosiuk: Tools for measuring the effectiveness of economy. Balanced scorecard     219
  Krzysztof Kud: Principles of excellence in the space management in municipalities     229
  Marta Kusterka-Jefmańska: Life quality measurement at the local level – selected european experience and the experience of polish local government     239
  Andrzej Kwintowski: Selected tools helpful in proceeding with a nonconforming product     251
  Krystyna Lisiecka: Measurement result models in organizations     270
  Jerzy Łańcucki: Quality and customer satisfaction in services     281
  Jacek Łuczak, Marcelina Górzna: Evaluation of the effectiveness of the project management methodology PRINCE2 in the public administration     299
  Alina Matuszak-Flejszman: Determinants of the effectiveness of standardised management systems     315
  Mieczysław Morawski: Processes of sharing knowledge with key members in selected tourist enterprises     327
  Franciszek Mroczko: Effective public relations in crisis management     343
  Krzysztof Nowosielski: Quality costs of controlling     353
  Stanisław Nowosielski: Process maturity and organisation business results     369
  Piotr Rogala: Results orientation versus the quality management system iso 9001     380
  Magdalena Rojek-Nowosielska: Corporate Social Responsibility principles toward employees in the context of EFQM Excellence Model’s principles     393
  Agata Rudnicka: Corporate social impact measurement     400
  Elżbieta Skrzypek: Quality maturity in the light of research findings     412
  Elżbieta Aleksandra Studzińska: Methods for measuring the effectiveness of banks     431
  Katarzyna Szczepańska: Fundamentals of customer satisfaction in quality management and its implications     450
  Tadeusz Wawak: Outline of the management improvement model in higher education institutions     474
  Radosław Wolniak: Criterion for leadership in the process of evaluation of the maturity of a quality management system     487
  Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic: Ecological innovative character and ecological innovations as a means of ecological and social excellence     495
  Krzysztof Zymonik: Producer’s guarantee in the context of product liability.     510
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia