Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce

-20%

Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,6019,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W literaturze dotyczącej zarządzania dużo miejsca poświęca się różnym orientacjom organizacji – jako dominującemu ukierunkowaniu jej systemów zarządzania na określoną wartość lub zbiór wartości. W tym sensie posługujemy się w organizacji takimi orientacjami, jak: produkcyjna, na klienta1, na interesariuszy itp. Jedną z nich jest orientacja na wyniki, która z pewnością zajmuje szczególne miejsce w zbiorze możliwych orientacji organizacji. Jednocześnie orientacja na wyniki, mimo swej ważnej roli w zarządzaniu organizacją, jest też podejściem czy zasadą w sensie logicznym, prakseologicznym czy zdroworozsądkowym najbardziej oczywistą. Każde bowiem przemyślane działanie powinno być nastawione na wyniki lub efekty.


W książce tej jej Autorzy próbują odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:
• czym jest zasada orientacji na wyniki, jaki ma sens i rangę w praktyce zarządzania?
• czy i jak zasada ta jest urzeczywistniana w organizacji?
• w jakim stopniu profil organizacji wpływa na sposób realizacji zasady orientacji na wyniki?


Głównym zadaniem Autorów było zaprezentowanie oraz poddanie krytycznej analizie stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących realizacji zasady orientacji na wyniki. Dlatego w poszczególnych artykułach omówiono doświadczenia różnych organizacji, w tym m.in. uczelni, urzędów miast, szpitali, a także przedsiębiorstw z sektora energetycznego, transportowego oraz spożywczego. Dodatkowo zwrócono uwagę na związki zachodzące pomiędzy omawianą zasadą a stosowanymi już w praktyce rozwiązaniami, takimi jak przeglądy zarządzania, ekotesty, zrównoważona karta wyników oraz zarządzanie ryzykiem.


Różnorodność i szeroki przekrój prezentowanych w tej pracy poglądów i doświadczeń pozwalają mieć nadzieję, że każdy Czytelnik znajdzie w niej coś interesującego, inspirującego i skłaniającego do prowadzenia własnych badań. Należy podkreślić, że niniejszy zbiór artykułów podlegał nie tylko wnikliwemu procesowi recenzowania, ale także dodatkowej weryfikacji naukowej podczas konferencji „Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości”, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Piechowicach.


Liczba stron423
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-203-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Anna Baraniecka: Konflikt celów w przedsiębiorstwie – identyfikacja, konsekwencje i sposoby eliminowania     11
  Tomasz Brzozowski: Przegląd zarządzania a orientacja na wyniki     31
  Marek Bugdol: Zaufanie jako wynik działalności organizacji     40
  Joanna Cackowska, Katarzyna Szczepańska: Perspektywy satysfakcji nauczycieli     54
  Małgorzata Chojnacka: Kryteria i metody oceny jakości obsługi klienta w wybranych przedsiębiorstwach transportu miejskiego     65
  Marta Chudykowska: Wybrane problemy budowy i wdrażania zrównoważonej karty wyników w szpitalu     77
  Sylwia Dziedzic: Analiza poziomu satysfakcji absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej     90
  Zenon Foltynowicz, Marta Purol: Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego zorientowanego na wyniki na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu     102
  Bartosz Fortuński: „Wyniki” proekologicznego podejścia do energetyki w Unii Europejskiej w oparciu o model EFQM     113
  Barbara Fura: Wpływ systemu zarządzania środowiskowego na wyniki przedsiębiorstw województwa podkarpackiego     126
  Tomasz Greber: Kwantyfikacja wyników auditów trzeciej strony     136
  Piotr Grudowski, Jacek Matusiak: Wybrane aspekty oceny satysfakcji i lojalności klientów i pracowników     144
  Rafał Haffer: Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki     156
  Liliana Hawrysz, Katarzyna Hys: Klient i jego satysfakcja w usługach administracji publicznej     172
  Zbigniew Kłos, Krzysztof Koper: Wybrane aspekty analizy orientacji na wynik w przedsiębiorstwach sektora spożywczego     184
  Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, Grażyna Żarlicka: Zarządzanie procesowe stymulatorem doskonalenia wyników działalności organizacji publicznej     194
  Marta Kusterka-Jefmańska, Bartłomiej Jefmański: Determinanty satysfakcji klientów z usług jednostek administracji publicznej – na przykładzie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie     208
  Andrzej Kwintowski: Porównanie wybranych narzędzi związanych z postępowaniem z wyrobem niezgodnym     220
  Krystyna Lisiecka, Łukasz Pajor: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem – wyniki badań     229
  Agata Lulewicz-Sas: Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw     245
  Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska: Pomiar jakości procesu realizacji usługi bankowej     260
  Katarzyna Midor, Witold Biały: Wyniki badań oczekiwań i satysfakcji klientów uczelni wyższej z obszaru województwa śląskiego     271
  Agnieszka Panasiewicz: Metodyka zarządzania ryzykiem zgodna ze standardem ISO 31000     282
  Barbara Pytko: Doskonalenie zarządzania publicznego z wykorzystaniem wyników analizy przemian jakościowych     294
  Paweł Rumniak: Kierunki rozwoju raportowania wewnętrznego przedsiębiorstwa     308
  Renata Sosnowska-Noworól, Zdzisław Woźniak: Sformalizowany system – skuteczny instrument zarządzania czy hamulec rozwoju?     319
  Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak-Kamieniarz: Edukacyjna wartość dodana a orientacja na wyniki – doniesienie z badań ankietowych     336
  Maciej Urbaniak: Formy wstępnej oceny dostawców – wyniki badań     357
  Izabela Witczak: Poprawa skuteczności i efektywności usług zdrowotnych w szpitalach poprzez wdrażanie standardów akredytacyjnych – analiza polskich i międzynarodowych doświadczeń     365
  Marian Woźniak: Wykorzystanie Modelu Doskonałości EFQM do analizy żywotności gmin wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podkarpackiego     374
  Grażyna Paulina Wójcik: Wpływ systemów zarządzania na efektywność przedsiębiorstwa energetycznego     390
  Sabina Zaremba-Warnke: Znaczenie ekotestów dla zapewnienia satysfakcji proekologicznym klientom     404
  Anetta Zielińska: Metody wyceny obszarów przyrodniczo cennych     414
  
  Anna Baraniecka: The aim conflict in an enterprise – identification, consequences and ways of elimination     30
  Tomasz Brzozowski: Management review vs. results orientation     39
  Marek Bugdol: Trust as a result of an organization’s activities     53
  Joanna Cackowska, Katarzyna Szczepańska: Perspectives of teachers’ satisfaction     64
  Małgorzata Chojnacka: Criteria and methods of appraisal of quality of customer service in chosen enterprises of municipal transportation     76
  Marta Chudykowska: Chosen aspects of designing and implementing the balanced scorecard in a hospital     89
  Sylwia Dziedzic: Analysis of satisfaction level of the graduates of Faculty of Management at Rzeszów University of Technology     101
  Zenon Foltynowicz, Marta Purol: Improving result-oriented strategic management – the case of commodity Science Faculty of the Poznań University of Economics     112
  Bartosz Fortuński: „Results” of environmental approach towards European Union energy polisy in the EFQM model     125
  Barbara Fura: Influence of ISO 14001 system adoption on the performance of the Podkarpackie Voivodeship enterprises     134
  Tomasz Greber: Quantification of results of third party audits     143
  Piotr Grudowski, Jacek Matusiak: Selected aspects of the satisfaction and loyalty of customers and employees     154
  Rafał Haffer: Performance measurement systems and their impact on results achieved by Polish companies     171
  Liliana Hawrysz, Katarzyna Hys: Client and his satisfaction in public administration services     183
  Zbigniew Kłos, Krzysztof Koper: Selected aspects of orientation analysis on results in food sector companies     193
  Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, Grażyna Żarlicka: Process management as a stimulator for improving the results of public organization performance     207
  Marta Kusterka-Jefmańska, Bartłomiej Jefmański: Determinants of customer satisfaction with public administration units services – the example of the municipal office of Dzierżoniów     218
  Andrzej Kwintowski: Comparison of selected tools used in the control of a nonconforming product     228
  Krystyna Lisiecka, Łukasz Pajor: Environment-friendly management – study findings     244
  Agata Lulewicz-Sas: Reporting of socially responsible business     259
  Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska: Quality measurement of the banking service process     270
  Katarzyna Midor, Witold Biały: Research results of expectations and satisfaction of clients of higher education institution in the Silesian Voivodeship region     281
  Agnieszka Panasiewicz: Risk management methodology in accordance with ISO 31000 standard     293
  Barbara Pytko: Public management improvement with the applience of analysis results of quality changes     307
  Paweł Rumniak: Directions of changes and development of internal report systems     318
  Renata Sosnowska-Noworól, Zdzisław Woźniak: A formalised system – an effective tool or an impediment?     335
  Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak-Kamieniarz: Educational value added and focus on results – report from survey study     356
  Maciej Urbaniak: Forms of a preliminary evaluation on suppliers – studies results     364
  Izabela Witczak: Improving efficiency and effectiveness of health care in hospitals through the implementation of accreditation standards (The analysis of Polish and international experience)     373
  Marian Woźniak: The application of EFQM Quality Model for food analysis in rural communities on the example of Podkarpackie Voivodeship communities     389
  Grażyna Paulina Wójcik: Impact of management on the effectiveness of power industry     403
  Sabina Zaremba-Warnke: Eco-tests importance to ensure environmentally conscious customers satisfaction     413
  Anetta Zielińska: Evaluation methods of naturally valuable areas     423
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia