Usługi społeczne wobec rodziny

Usługi społeczne wobec rodziny

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddawana do rąk czytelników publikacja powstała jako komponent prac naukowo-badawczych nad problematyką przemian współczesnej rodziny oraz ich konsekwencji i uwarunkowań w różnych kontekstach naukowych i w aspekcie praktycznym. Skupia ona rezultaty badań i opinie w sposób bezpośredni i pośredni związane z tematyką usług społecznych jako perspektywicznych rozwiązań na rzecz poprawy warunków tworzenia i funkcjonowania rodzin. Niespójność stylu i niejednolita objętość rozdziałów są odzwierciedleniem odmiennych warunków, w jakich one powstawały, oraz wyrazem poszanowania dla decyzji autorów. Niekiedy ukazują swoiste modele argumentacji i uświadamiają szeroki zakres dyskusji na ten temat.


Liczba stron362
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-244-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Część 1. O roli usług społecznych wobec rodziny – rozważania teoretyczne i koncepcyjne w kontekście wybranych problemów społeczno-ekonomicznych
  
  Sławomir Maciejewski: Dobro rodziny a konstytucyjne zadania państwa     13
  Maria Gagacka: Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna jako instrumenty wsparcia rodzin     24
  Adam Kubów: Usługi społeczne w gospodarce rynkowej     41
  Joanna Szczepaniak: Miejsce usług społecznych w polityce społecznej wobec rodziny – uwarunkowania i dylematy rozwoju     56
  Dariusz Szrejder: Animacyjna funkcja usług społecznych na rzecz rodziny     73
  Marta Makuch: Usługi społeczne a problemy rynku pracy w XXI wieku. Polska na tle polityki Unii Europejskiej     80
  Stanisław Kamiński: Usługi społeczne a ich odbiorcy     93
  
  Część 2. Usługi społeczne w lokalnej polityce społecznej – diagnoza i przykłady
  
  Beata Ziębińska: Wsparcie rodzin przez ośrodki pomocy społecznej. Analiza statystyk z lat 2001-2010     105
  Jacek Pluta: Usługi społeczne i praca socjalna a praktyka funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej     120
  Emilia Nassalska: Wsparcie społeczne dla ubogich kobiet     130
  Andrzej Gołębiowski: Lokalny system wsparcia dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową     141
  Renata Maciejewska: Sytuacja życiowa oraz formy pomocy bezdomnym kobietom na Lubelszczyźnie     150
  
  Część 3. Usługi społeczne w kontekście wybranych problemów dzieci i ich rodzin
  
  Dorota Moroń: Zmiany w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech w Polsce     165
  Aleksandra Gromelska: Realizacja świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego)     177
  Maja Piotrowska: Jak pomóc dziecku w obliczu rozwodu rodziców? Poradnictwo i mediacje dla rozwodzących się rodziców     188
  Krystyna Skurjat: Dialog pozorny jako zagrożenie porozumienia w rodzinie     201
  Marzena Sendyk: Praca z rodzinami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej     214
  Katarzyna Miłek: Zabawa w profilaktyce i eliminowaniu problemów emocjonalnych dziecka i wspierania rodziny     224
  Małgorzata Wróbel: Wpływ warunków mieszkaniowych na dzietność w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce w latach 1998-2008     234
  
  Część 4. Usługi społeczne wobec osób niesamodzielnych i starszych – stan i postulowane rozwiązania
  
  Mateusz Błaszczyk: Usługi opiekuńcze i społeczne jako wsparcie rodzin osób niesamodzielnych     253
  Izabela Buchowicz: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji     268
  Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz: Edukacja podstawowa dziecka niepełnosprawnego w polskim systemie oświaty     277
  Bożena Kołaczek: Usługi edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych     286
  Olga Kowalczyk: Usługi pomocy osobistej jako wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi     298
  Krystyna Gilga: Usługi społeczne na rzecz studentów niepełnosprawnych     304
  Ewa Janion: Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i braku aktywności zawodowej rodziców dzieci niepełnosprawnych. Usługi Akademickiego Klubu Integracji Społecznej w Zielonej Górze     313
  Jolanta Lipińska-Lokś: Działania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” jako przykład inicjatywy społecznej na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym     323
  Stella Grotowska: Stary człowiek i jego rodzina w niestabilnych czasach. Uwagi na marginesie rozważań o usługach społecznych wobec rodziny     332
  Łukasz Jurek: Usługi społeczne wobec rodzin z niesamodzielnym seniorem.     341
  Maria Łuszczyńska: Usługi społeczne dla rodziny seniorskiej – stan obecny i perspektywy rozwojowe     352
  
  Part 1. On the role of social services towards family - theoretical and creative discussions in the context of selected socio-economic problems
  
  Sławomir Maciejewski: The good of the family and the constitutional tasks of the state     23
  Maria Gagacka: Active social policy and social economy as forms of support of families     40
  Adam Kubów: Social services in market economy     55
  Joanna Szczepaniak: Place of social services in social policy to family - conditions and dilemmas of development     72
  Dariusz Szrejder: Animation function of social services for families     79
  Marta Makuch: Social services vs. challenges and problems of labour market in the XXIst century. Poland compared to the policy of the European Union     92
  Stanisław Kamiński: Social services and their recipients     101
  
  Part 2. Social services in the local social policy - diagnosis and examples
  
  Beata Ziębińska: Assistance provided to families by public assistance centres. An analysis of statistics for the years 2001-2010     119
  Jacek Pluta: Social services and social work vs. welfare center practical functioning     129
  Emilia Nassalska: Social support for poor women     140
  Andrzej Gołębiowski: System of local support for families affected by alcoholism     149
  Renata Maciejewska: Life situation and forms of assistance to homeless women in Lubelski region     161
  
  Part 3. Social services in the context of selected problems of children and their families
  
  Dorota Moroń: Changes in institutional care for a child up to three years in Poland     176
  Aleksandra Gromelska: Implementation of services within the scope of health resort treatment of children in Poland (with a special focus of Lower Silesia voivodeship)     187
  Maja Piotrowska: How to help a child in the face of their parents divorce? Counselling and mediation for divorcing parents     200
  Krystyna Skurjat: Illusory dialogue as a threat of agreement in the family     213
  Marzena Sendyk: Work with families of children placed in foster and residential care     223
  Katarzyna Miłek: Play in the prevention and elimination of emotional problems of the child and family support     233
  Małgorzata Wróbel: Influence of housing on total fertility rate in Polish cities of     100
  thousand and more inhabitants classified according to the regions in the years 1998-2008     250
  
  Part 4. Social services towards dependent and elderly persons - state and postulated solutions
  
  Mateusz Błaszczyk: Social care services as a family caregivers support     267
  Izabela Buchowicz: Pupils with special educational needs in the Polish educational system     276
  Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz: Primary education of a disabled child in the Polish educational system     285
  Bożena Kołaczek: Attendance and education services for disabled children     297
  Olga Kowalczyk: Personal assistance services as a support for families with the disabled     303
  Krystyna Gilga: Social services for disabled students     312
  Ewa Janion: Counteraction to the phenomena of social exclusion and the absence of the vocational activities among parents with disabled children. The offer of The Academic Integration Club in Zielona Góra     322
  Jolanta Lipińska-Lokś: Actions of the autistic people help association ”Together forward” as an example of social initiatives for people at risk of social exclusion and their families     331
  Stella Grotowska: Older man and his family in turbulent times. Remarks on the margin of the discussion about social services     340
  Łukasz Jurek: Social services towards families with dependent elderly     351
  Maria Łuszczyńska: Social services for elderly families – status quo and perspectives     362
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia