Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,2021,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pomimo dokonujących się w szybkim tempie zmian, implikujących dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy, a także zmian paradygmatów zarządzania, nie należy się spodziewać, aby w przyszłości można było uwolnić się od konieczności racjonalnego myślenia, od troski o efektywność podejmowanych działań. Wręcz przeciwnie – przedłużanie, nasilanie się przejawów kryzysu gospodarczego w odniesieniu do poszczególnych gospodarek, branż, organizacji wzmaga potrzebę nie tylko skutecznego, ale i efektywnego działania (funkcjonowania). Konieczność urzeczywistniania imperatywu efektywności organizacyjnej, rozumianej jako zdolność organizacji do zmian i strategicznego przystosowywania się do turbulentnego otoczenia, a jednocześnie produktywnego wykorzystywania istniejących (posiadanych) zasobów do realizacji przyjętej, wybranej wcześniej struktury celów, staje się szczególnie istotna w warunkach dążenia do gospodarki zrównoważonej. Skłania to do kontynuowania spotkań konferencyjnych poświęconych tej problematyce. Piąta edycja konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów, zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniach 23-25 stycznia 2012 roku w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby, stanowiła kolejną próbę pogłębienia dyskusji o szeroko rozumianej efektywności, różnych jej przejawach w wymiarze zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym, w ramach tradycyjnego ujęcia, odwołującego się do wyników pomiaru, i w szerszym kontekście identyfikującym czynniki determinujące jej osiąganie, a także do aspektów teoretycznych (metodologicznych) i praktycznych.


Niniejsze opracowanie stanowi zbiór opracowań konferencyjnych, podejmujących próbę poszukiwania granic koncepcyjnych efektywności, tj. precyzowania tego abstrakcyjnego i wielowymiarowego pojęcia, w tym m.in. jego relacji do innowacyjności, konkurencyjności. Zamieszczone tu zostały także artykuły identyfikujące szerokie spektrum uwarunkowań osiągania efektywności w różnego rodzajach organizacjach (np. firmach rodzinnych, gospodarstwach rolnych, wyższych uczelniach), reprezentujących różne branże (np. ubezpieczeniową, bankową, turystyczną, górnictwo, nieruchomości, opiekę zdrowotną) oraz wskazujące na relację pomiędzy efektywnością a jakością, efektywnością a bezpieczeństwem, efektywnością a sukcesem organizacji.


Liczba stron455
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-254-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski: Efektywne zarządzanie firmą rodzinną – kompetencyjne wyzwania sukcesji    11
  Tomasz Bieliński: Polityka państw w zakresie preferowanych kierunków studiów a wspieranie innowacyjności gospodarki    25
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska: System obsługi klienta jako czynnik konkurencyjności (na przykładzie gabinetu stomatologicznego)    35
  Piotr Chojnacki: Problemy zrównoważonego rozwoju w Polsce w kontekście efektywnego wykorzystania zasobów    53
  Filip Chybalski: Problem racjonalności w decyzjach emerytalnych. Rozważania teoretyczne    64
  Agnieszka Dejnaka: Innovative methods of brand creation on the market and their effectiveness    76
  Wojciech Dyduch: Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej    86
  Adam Dzidowski: Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego    96
  Bartłomiej J. Gabryś: Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorczych organizacji: wprowadzenie do problematyki    110
  Katarzyna Gajek, Wojciech Idzikowski: Koncepcja kompleksowej oferty szkoleniowej doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji    118
  Beata Glinkowska: Kompetencje pracownika a efektywność organizacji    126
  Barbara Kamińska: Uwarunkowania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach    134
  Alicja Karaś-Doniec: Efekty działalności podmiotów sztuk scenicznych w gospodarce lokalnej. Ujęcie ekonomiczne i organizacyjne    148
  Janusz Kornecki: Efektywność usługi proinnowacyjnej realizowanej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości    166
  Magdalena Kozera: Kapitał intelektualny w rolnictwie – zrozumieć, zmierzyć, zastosować    177
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Efektywność wydatków publicznych na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej    188
  Stanisław Lewiński vel Iwański, Monika Kotowska: Wspólny rynek europejski a możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw    202
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Uwarunkowania metodyczno-organizacyjne pracy grupowej w przedsiębiorstwach    211
  Magdalena Majowska: W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji – perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna    221
  Anna Matras-Bolibok: Efektywność współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej    232
  Aneta Michalak: Efektywność jako kryterium wyboru modeli finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie    241
  Adam Nalepka: Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania    261
  Grażyna Osbert-Pociecha: Ograniczanie złożoności jako uwarunkowanie osiągania efektywności organizacji    277
  Marzena Papiernik-Wojdera: Koncepcja zrównoważonego wzrostu a zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa    293
  Witold Rekuć, Leopold Szczurowski: Elastyczność procesów biznesowych jako czynnik zdolności adaptacyjnych organizacji    305
  Elżbieta Skrzypek: Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji    313
  Halina Sobocka-Szczapa: Efektywność aktywnych programów rynku pracy    326
  Henryk Sobolewski: Wybrane aspekty strukturalne alokacji własności prywatyzowanych przedsiębiorstw    341
  Janusz Strużyna: Efektywność ewoluującej organizacji    356
  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: Bilans wartości niematerialnych jako narzędzie pomiaru, raportowania i doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji opartej na wiedzy    366
  Leopold Szczurowski, Witold Rekuć: Aspekty efektywności systemu ocen działalności naukowej jednostki podstawowej szkoły wyższej    388
  Ewa Szkic-Czech: Outsourcing informacji społeczno-gospodarczej uwarunkowaniem skuteczności procesów biznesowych    401
  Aldona Uziębło: Efektywność funkcjonowania organizacji non profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej. Studium przypadku    416
  Krzysztof Zymonik: Efektywność działań w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu    432
  Zofia Zymonik: Koszty jakości jako miara efektywności działań w przedsiębiorstwie    440
  Beata Zyznarska-Dworczak: Możliwości wykorzystania benchmarkingu do obiektywnej oceny efektywności procesów i przedsięwzięć rozwojowych w działalności gospodarczej    448
  Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski:
  
  Effective management of family business – competence challenges of succession    24
  Tomasz Bieliński: Educational policy regarding preferred fields of tertiary education and its impact on the most innovative sectors of economy    34
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska: The customer service system as a competitive factor (on the example of a dentist’s surgery)    52
  Piotr Chojnacki: Problems of sustainable development in Poland in the context of resources effective using    63
  Filip Chybalski: Rationality in pension decisions. Some theoretical considerations    75
  Agnieszka Dejnaka: Innowacyjne metody kreowania marki na rynku a ich efektywność    85
  Wojciech Dyduch: Contemporary dilemmas in the management of organizational performance measurement    95
  Adam Dzidowski: Qualitative methods in knowledge management and intellectual capital assessment    109
  Bartłomiej J. Gabryś: Methodology of performance measurement in entrepreneurial organizations: introduction    117
  Katarzyna Gajek, Wojciech Idzikowski: Company University – conception of complex training offer of intellectual capital improvement in contemporary organisation    125
  Beata Glinkowska: Employee competencies and organizational effectiveness    133
  Barbara Kamińska: Determinants of knowledge management in small and medium-sized enterprises    147
  Alicja Karaś-Doniec: Effects of activity of performing arts in local economy. Organizational and economic aspects    165
  Janusz Kornecki: Effectiveness of pro-innovation services provided within the systemic project carried out by the Polish Agency for Enterprise Development    176
  Magdalena Kozera: Intellectual capital in agriculture – to understand, measure and use    187
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Efficiency of public expenditure on health care in the European Union countries    201
  Stanisław Lewiński vel Iwański, Monika Kotowska: Single European Market and Polish business development opportunities    210
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Methodological and organizational aspects of group work in organizations    220
  Magdalena Majowska: Towards maximizing the effectiveness of the organization – universalistic, contingency and institutional perspective    231
  Anna Matras-Bolibok: Effectiveness of collaboration of enterprises in the range of innovation activity    240
  Aneta Michalak: Effectiveness as a criterion of choosing financing models of development investment in mining    260
  Adam Nalepka: Results of community real estate management and opportunities of their increase    276
  Grażyna Osbert-Pociecha: Limitation of complexity as condition of firm’s efficiency    292
  Marzena Papiernik-Wojdera: The concept of sustainable growth and enterprises efficiency management    304
  Witold Rekuć, Leopold Szczurowski: Business process flexibility as an organization adaptability factor    312
  Elżbieta Skrzypek: Role of economic efficiency in shaping business success    325
  Halina Sobocka-Szczapa: Efficiency of active labor market programs    340
  Henryk Sobolewski: Selected structural aspects of ownership allocation in companies undergoing privatisation    355
  Janusz Strużyna: Effectiveness of evolving organization    365
  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: The Intellectual Capital Statement as a tool for measuring, reporting and improving of intellectual capital in a knowledge-based organization    387
  Leopold Szczurowski, Witold Rekuć: Efficiency aspects of the scientific activity evaluation system of the university organizational unit    400
  Ewa Szkic-Czech: Outsourcing of socio-economic information as a factor affecting the efficiency of business processes    415
  Aldona Uziębło: Effectiveness of functioning of non-profit organization on the example of the Hospice Foundation. Case study    431
  Krzysztof Zymonik: Effectiveness of actions in terms of product safety liability    439
  Zofia Zymonik: Quality costs as measure of effectiveness of actions in enterprise    447
  Beata Zyznarska-Dworczak: Possibilities of benchmarking using for the objective evaluation of the effectiveness of processes and projects in business    455
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia