X

  Wstęp 9
  
  Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski: Efektywne zarządzanie firmą rodzinną – kompetencyjne wyzwania sukcesji 11
  Tomasz Bieliński: Polityka państw w zakresie preferowanych kierunków studiów a wspieranie innowacyjności gospodarki 25
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska: System obsługi klienta jako czynnik konkurencyjności (na przykładzie gabinetu stomatologicznego) 35
  Piotr Chojnacki: Problemy zrównoważonego rozwoju w Polsce w kontekście efektywnego wykorzystania zasobów 53
  Filip Chybalski: Problem racjonalności w decyzjach emerytalnych. Rozważania teoretyczne 64
  Agnieszka Dejnaka: Innovative methods of brand creation on the market and their effectiveness 76
  Wojciech Dyduch: Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej 86
  Adam Dzidowski: Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego 96
  Bartłomiej J. Gabryś: Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorczych organizacji: wprowadzenie do problematyki 110
  Katarzyna Gajek, Wojciech Idzikowski: Koncepcja kompleksowej oferty szkoleniowej doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji 118
  Beata Glinkowska: Kompetencje pracownika a efektywność organizacji 126
  Barbara Kamińska: Uwarunkowania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach 134
  Alicja Karaś-Doniec: Efekty działalności podmiotów sztuk scenicznych w gospodarce lokalnej. Ujęcie ekonomiczne i organizacyjne 148
  Janusz Kornecki: Efektywność usługi proinnowacyjnej realizowanej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 166
  Magdalena Kozera: Kapitał intelektualny w rolnictwie – zrozumieć, zmierzyć, zastosować 177
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Efektywność wydatków publicznych na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej 188
  Stanisław Lewiński vel Iwański, Monika Kotowska: Wspólny rynek europejski a możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw 202
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Uwarunkowania metodyczno-organizacyjne pracy grupowej w przedsiębiorstwach 211
  Magdalena Majowska: W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji – perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna 221
  Anna Matras-Bolibok: Efektywność współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej 232
  Aneta Michalak: Efektywność jako kryterium wyboru modeli finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie 241
  Adam Nalepka: Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania 261
  Grażyna Osbert-Pociecha: Ograniczanie złożoności jako uwarunkowanie osiągania efektywności organizacji 277
  Marzena Papiernik-Wojdera: Koncepcja zrównoważonego wzrostu a zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa 293
  Witold Rekuć, Leopold Szczurowski: Elastyczność procesów biznesowych jako czynnik zdolności adaptacyjnych organizacji 305
  Elżbieta Skrzypek: Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji 313
  Halina Sobocka-Szczapa: Efektywność aktywnych programów rynku pracy 326
  Henryk Sobolewski: Wybrane aspekty strukturalne alokacji własności prywatyzowanych przedsiębiorstw 341
  Janusz Strużyna: Efektywność ewoluującej organizacji 356
  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: Bilans wartości niematerialnych jako narzędzie pomiaru, raportowania i doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji opartej na wiedzy 366
  Leopold Szczurowski, Witold Rekuć: Aspekty efektywności systemu ocen działalności naukowej jednostki podstawowej szkoły wyższej 388
  Ewa Szkic-Czech: Outsourcing informacji społeczno-gospodarczej uwarunkowaniem skuteczności procesów biznesowych 401
  Aldona Uziębło: Efektywność funkcjonowania organizacji non profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej. Studium przypadku 416
  Krzysztof Zymonik: Efektywność działań w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu 432
  Zofia Zymonik: Koszty jakości jako miara efektywności działań w przedsiębiorstwie 440
  Beata Zyznarska-Dworczak: Możliwości wykorzystania benchmarkingu do obiektywnej oceny efektywności procesów i przedsięwzięć rozwojowych w działalności gospodarczej 448
  Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski:
  
  Effective management of family business – competence challenges of succession 24
  Tomasz Bieliński: Educational policy regarding preferred fields of tertiary education and its impact on the most innovative sectors of economy 34
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska: The customer service system as a competitive factor (on the example of a dentist’s surgery) 52
  Piotr Chojnacki: Problems of sustainable development in Poland in the context of resources effective using 63
  Filip Chybalski: Rationality in pension decisions. Some theoretical considerations 75
  Agnieszka Dejnaka: Innowacyjne metody kreowania marki na rynku a ich efektywność 85
  Wojciech Dyduch: Contemporary dilemmas in the management of organizational performance measurement 95
  Adam Dzidowski: Qualitative methods in knowledge management and intellectual capital assessment 109
  Bartłomiej J. Gabryś: Methodology of performance measurement in entrepreneurial organizations: introduction 117
  Katarzyna Gajek, Wojciech Idzikowski: Company University – conception of complex training offer of intellectual capital improvement in contemporary organisation 125
  Beata Glinkowska: Employee competencies and organizational effectiveness 133
  Barbara Kamińska: Determinants of knowledge management in small and medium-sized enterprises 147
  Alicja Karaś-Doniec: Effects of activity of performing arts in local economy. Organizational and economic aspects 165
  Janusz Kornecki: Effectiveness of pro-innovation services provided within the systemic project carried out by the Polish Agency for Enterprise Development 176
  Magdalena Kozera: Intellectual capital in agriculture – to understand, measure and use 187
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Efficiency of public expenditure on health care in the European Union countries 201
  Stanisław Lewiński vel Iwański, Monika Kotowska: Single European Market and Polish business development opportunities 210
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Methodological and organizational aspects of group work in organizations 220
  Magdalena Majowska: Towards maximizing the effectiveness of the organization – universalistic, contingency and institutional perspective 231
  Anna Matras-Bolibok: Effectiveness of collaboration of enterprises in the range of innovation activity 240
  Aneta Michalak: Effectiveness as a criterion of choosing financing models of development investment in mining 260
  Adam Nalepka: Results of community real estate management and opportunities of their increase 276
  Grażyna Osbert-Pociecha: Limitation of complexity as condition of firm’s efficiency 292
  Marzena Papiernik-Wojdera: The concept of sustainable growth and enterprises efficiency management 304
  Witold Rekuć, Leopold Szczurowski: Business process flexibility as an organization adaptability factor 312
  Elżbieta Skrzypek: Role of economic efficiency in shaping business success 325
  Halina Sobocka-Szczapa: Efficiency of active labor market programs 340
  Henryk Sobolewski: Selected structural aspects of ownership allocation in companies undergoing privatisation 355
  Janusz Strużyna: Effectiveness of evolving organization 365
  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: The Intellectual Capital Statement as a tool for measuring, reporting and improving of intellectual capital in a knowledge-based organization 387
  Leopold Szczurowski, Witold Rekuć: Efficiency aspects of the scientific activity evaluation system of the university organizational unit 400
  Ewa Szkic-Czech: Outsourcing of socio-economic information as a factor affecting the efficiency of business processes 415
  Aldona Uziębło: Effectiveness of functioning of non-profit organization on the example of the Hospice Foundation. Case study 431
  Krzysztof Zymonik: Effectiveness of actions in terms of product safety liability 439
  Zofia Zymonik: Quality costs as measure of effectiveness of actions in enterprise 447
  Beata Zyznarska-Dworczak: Possibilities of benchmarking using for the objective evaluation of the effectiveness of processes and projects in business 455
Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

455

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-7695-254-3

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert - Pociecha, Bogumiła Brycz
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Pomimo dokonujących się w szybkim tempie zmian, implikujących dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy, a także zmian paradygmatów zarządzania, nie należy się spodziewać, aby w przyszłości można było uwolnić się od konieczności racjonalnego myślenia, od troski o efektywność podejmowanych działań. Wręcz przeciwnie – przedłużanie, nasilanie się przejawów kryzysu gospodarczego w odniesieniu do poszczególnych gospodarek, branż, organizacji wzmaga potrzebę nie tylko skutecznego, ale i efektywnego działania (funkcjonowania). Konieczność urzeczywistniania imperatywu efektywności organizacyjnej, rozumianej jako zdolność organizacji do zmian i strategicznego przystosowywania się do turbulentnego otoczenia, a jednocześnie produktywnego wykorzystywania istniejących (posiadanych) zasobów do realizacji przyjętej, wybranej wcześniej struktury celów, staje się szczególnie istotna w warunkach dążenia do gospodarki zrównoważonej. Skłania to do kontynuowania spotkań konferencyjnych poświęconych tej problematyce. Piąta edycja konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów, zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniach 23-25 stycznia 2012 roku w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby, stanowiła kolejną próbę pogłębienia dyskusji o szeroko rozumianej efektywności, różnych jej przejawach w wymiarze zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym, w ramach tradycyjnego ujęcia, odwołującego się do wyników pomiaru, i w szerszym kontekście identyfikującym czynniki determinujące jej osiąganie, a także do aspektów teoretycznych (metodologicznych) i praktycznych.


Niniejsze opracowanie stanowi zbiór opracowań konferencyjnych, podejmujących próbę poszukiwania granic koncepcyjnych efektywności, tj. precyzowania tego abstrakcyjnego i wielowymiarowego pojęcia, w tym m.in. jego relacji do innowacyjności, konkurencyjności. Zamieszczone tu zostały także artykuły identyfikujące szerokie spektrum uwarunkowań osiągania efektywności w różnego rodzajach organizacjach (np. firmach rodzinnych, gospodarstwach rolnych, wyższych uczelniach), reprezentujących różne branże (np. ubezpieczeniową, bankową, turystyczną, górnictwo, nieruchomości, opiekę zdrowotną) oraz wskazujące na relację pomiędzy efektywnością a jakością, efektywnością a bezpieczeństwem, efektywnością a sukcesem organizacji.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!