Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Przemysł nieorganiczny.

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.
Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W części tej omówiono:
- wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych
- zasady sporządzania bilansów technologicznych
- podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych
- charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych
- przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych
- zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych
- zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcję wybranych gałęzi przemysłu
- problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.
W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.


Liczba stron524
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17269-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP
   XV
  . PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ     1
  
  .1. Wstęp     1
   1.2. Proces technologiczny     2
   1.3. Organizacja procesu w skali przemysłowej     4
   1.4. Zasoby i pozyskiwanie surowców przemysłowych     8
   1.4.1. Surowce energetyczne     9
   1.4.2. Rudy metali     12
   1.4.3. Surowce chemiczne     12
  
  2. PODSTAWY PROCESÓW CHEMICZNYCH     13
  
   2.1. Reakcja chemiczna i proces chemiczny     13
   2.2. Niektóre wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych     13
   2.3. Stopień przemiany, wydajność surowcowa     14
   2.4. Bilanse technologiczne     17
   2.4.1. Obszary bilansowania     17
   2.4.2. Podstawa bilansu     20
   2.4.3. Równanie bilansowe     20
   2.4.4. Równanie bilansu masy w procesie ciągłym     20
  2.4.5. Przykład obliczenia bilansowego     22
  
  3. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW REAGUJĄCYCH     23
  
  3.1. Wstęp     23
   3.2. Termodynamiczna charakterystyka układu reagentów w stanie równowagi     23
   3.2.1. Stała równowagi reakcji     23
   3.2.2. Stopnie swobody układu     24
   3.2.3. Zależność równowagowego stopnia przemiany od temperatury     27
  3.3. Kinetyczna charakterystyka układu reagentów w stanie reakcji     28
   3.3.1. Szybkość reakcji     28
   3.3.2. Szybkość procesu w reaktorze     29
   3.4. Proces prowadzony w trybie okresowym w reaktorze zamkniętym o zupełnym wymieszaniu     30
   3.5. Proces w reaktorze przepływowym o zupełnym wymieszaniu w stanie stacjonarnym     31
   3.6. Równanie kinetyczne reakcji i zależności pochodne     32
   3.6.1. Równanie kinetyczne     32
   3.6.2. Zależność szybkości reakcji od stopnia przemiany     32
  3.7. Wpływ temperatury na szybkość reakcji     35
   3.8. Wpływ ciśnienia na szybkość reakcji     38
   3.9. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji     38
  
  4. PODSTAWY ORGANIZACJI UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH     40
  
  4.1. Wstęp     40
   4.2. Organizacja procesu w reaktorze     40
   4.2.1. Model reaktora zbiornikowego zamkniętego o zupełnym wymieszaniu reagentów     41
   4.2.2. Model reaktora zbiornikowego przepływowego o zupełnym wymieszaniu reagentów     44
   4.2.3. Model reaktora rurowego przepływowego o przepływie tłokowym     46
   4.3. Czas przebywania reagentów w reaktorze przepływowym     50
   4.4. Wpływ mieszania na przebieg procesu w rurowym reaktorze przepływowym     52
   4.5. Reaktor w układzie technologicznym     53
   4.5.1. Wielostopniowy układ reaktorów (kaskada)     53
   4.5.2. Reaktor w układzie obiegu powrotnego     58
  
  5. PROCESY W UKŁADACH NIEJEDNORODNYCH     63
  
  5.1. Szybkość reakcji w układach niejednorodnych     63
   5.2. Rozpuszczanie substancji stałej w cieczy     65
   5.3. Krystalizacja z roztworów ciekłych     70
   5.4. Reakcje reagentów stałych i gazowych     72
   5.5. Absorpcja     77
   5.5.1. Procesy absorpcji     77
   5.5.2. Absorbery     78
  5.6. Równanie operacyjne procesu wymiany masy (na przykładzie absorpcji)     83
   5.6.1. Układ współprądowy     84
   5.6.2. Układ przeciwprądowy     86
  
  6. GOSPODARKA CIEPŁEM W INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH     89
  
   6.1. Wstęp     89
  6.2. Podstawy obliczeń cieplnych     90
   6.3. Bilans cieplny (bilans entalpii)     91
   6.4. Efekty cieplne reakcji     91
   6.5. Zależności wynikające z równań bilansowych     93
   6.6. Równanie operacyjne wymiennika ciepła     96
   6.6.1. Wymiennik współprądowy     97
   6.6.2. Wymiennik przeciwprądowy     98
   6.7. Równanie operacyjne adiabatycznego reaktora przepływowego     100
  
  7. WYTWARZANIE ENERGII PRZEZ SPALANIE PALIW     104
  
   7.1. Wstęp     104
   7.2. Procesy spalania     106
   7.3. Płomień. Deflagracja     108
   7.4. Wybuchy     110
   7.5. Spalanie paliw gazowych     111
   7.6. Spalanie paliw stałych     116
   7.7. Spalanie paliw ciekłych     122
   7.8. Spalanie jako źródło ciepła w procesach wysokotemperaturowych     126
   7.9. Wytwarzanie energii w skojarzonych układach gazowo-parowych     131
   7.10. Wytwarzanie energii z odpadów komunalnych     132
  
  8. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED EMISJĄ LOTNYCH ZANIECZYSZCZEŃ     136
  
   8.1. Zagrożenia i ochrona środowiska     136
   8.2. Odsiarczanie gazów kominowych z palenisk energetycznych     142
   8.3. Usuwanie tlenków azotu ze spalin i gazów poprodukcyjnych     148
   8.4. Usuwanie gazowych i ciekłych zanieczyszczeń organicznych     151
   8.5. Nowe metody zapobiegania emisji gazów poprodukcyjnych     155
  8.5.1. Wydzielanie i magazynowanie CO2     155
   8.5.2. Radiacyjna metoda oczyszczania gazów paleniskowych     156
   8.5.3. Skojarzone procesy plazmowo katalityczne     158
  
  9. OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW     159
  
   9.1. Zasoby wodne     159
   9.2. Charakterystyka wody jako surowca     162
   9.3. Oczyszczanie wody z zawiesin     163
   9.3.1. Sedymentacja     163
   9.3.2. Filtracja     165
   9.3.3. Flotacja     169
   9.4. Fizyczne i chemiczne metody oczyszczania wody     170
   9.4.1. Adsorpcja     170
   9.4.2. Ultrafiltracja i odwrócona osmoza     171
   9.4.3. Wymiana jonowa     174
   9.4.4. Zmiękczanie wody metodami chemicznymi     179
   9.4.5. Koagulacja zanieczyszczeń koloidalnych     181
   9.4.6. Oczyszczanie i dezynfekcja wody za pomocą utleniaczy     181
   9.5. Biochemiczne metody oczyszczania wody     185
   9.6. Oczyszczanie ścieków     186
   9.7. Nowe metody oczyszczania wody przez utlenianie     192
   9.7.1. Skojarzone układy silnych utleniaczy     192
   9.7.2. Procesy fotokatalityczne     193
  
  10. PRODUKCJA KWASU SIARKOWEGO(VI)     194
  
   10.1. Wstęp     194
   10.2. Surowce siarkonośne     194
   10.3. Metody wytwarzania kwasu siarkowego(VI)     198
   10.4. Utlenianie siarki     198
   10.5. Utlenianie SO2 do SO3     201
   10.6. Organizacja procesu w reaktorze do utleniania SO2     203
   10.7. Katalityczne reaktory do utleniania SO2     208
   10.8. Instalacja do absorpcji SO3     211
   10.9. Nowe rozwiązania w przemyśle kwasu siarkowego(VI)     216
   10.9.1. Ograniczanie emisji SO2     216
   10.9.2. Utlenianie SO2 w obecności pary wodnej     218
  
  11. PRZEMYSŁ ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH     219
  
   11.1. Metody syntezy związków azotowych     219
   11.2. Synteza amoniaku     220
  11.3. Podstawy procesu syntezy amoniaku     221
   11.4. Reaktory do syntezy amoniaku     226
   11.5. Organizacja procesu syntezy amoniaku w złożu katalizatora     229
   11.6. Synteza amoniaku w układzie obiegu powrotnego (cyrkulacyjnym)     233
   11.7. Wytwarzanie kwasu azotowego(V)     237
   11.8. Katalizatory do utleniania amoniaku     238
   11.9. Reaktory do utleniania amoniaku (tzw. utleniacze)     241
   11.10. Przetwarzanie tlenków azotu w kwas azotowy(V)     242
   11.11. Wytwarzanie azotanu(V) amonu (saletry amonowej) z kwasu azotowego(V) i amoniaku     246
  11.11.1. Neutralizator Hoblera     248
   11.11.2. Neutralizatory ciśnieniowe     249
   11.11.3. Granulowanie azotanu(V) amonu     250
   11.12. Synteza mocznika     251
  11.13. Melamina     254
   11.14. Nawozy mineralne     254
   11.15. Nowe rozwiązania w technologii związków azotowych     257
   11.15.1. Niskotemperaturowy katalizator do syntezy amoniaku     257
   11.15.2. Ograniczanie emisji tlenków azotu z instalacji kwasu azotowego(V)    258
   11.15.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom przy produkcji azotanu(V) amonu    259
  
  12. GAZY SYNTEZOWE     260
  
   12.1. Wstęp     260
   12.2. Konwersja metanu z parą wodną, czyli reforming parowy     261
   12.3. Inne metody wytwarzania gazów syntezowych z węglowodorów     266
   12.4. Zgazowanie paliw stałych     268
   12.4.1. Ciśnieniowe generatory gazu systemu Lurgi     270
   12.4.2. Fluidalne generatory gazu     270
   12.4.3. Zawiesinowe generatory gazu     273
   12.5. Konwersja tlenku węgla(II) z parą wodną     275
   12.6. Wydzielanie tlenku węgla(IV) z gazów     278
   12.7. Usuwanie związków siarki z gazów syntezowych (odsiarczanie)     281
  
  13. PROCESY ELEKTROLITYCZNE. ELEKTROLIZA CHLORKU SODU     284
  
  13.1. Elektroliza     284
   13.1.1. Reakcje elektrodowe     285
   13.1.2. Napięcie równowagowe     286
   13.1.3. Rzeczywiste napięcie elektrolizy     289
   13.1.4. Nadpotencjał i nadnapięcie     292
   13.1.5. Warunki prowadzenia elektrolizy     293
   13.2. Elektroliza chlorku sodu w roztworze wodnym     296
   13.2.1. Elektrolizery z przeponą (diafragmą) filtrującą     298
   13.2.2. Elektrolizery membranowe     303
   13.2.3. Elektrolizery z katodą rtęciową     306
   13.3. Rozwój technologii chloru i wodorotlenku sodu     309
   13.3.1. Nowe materiały i rodzaje elektrod     309
   13.3.2. Membrany jonowymienne     310
  
  14. PROCESY ELEKTROTERMICZNE     311
  
   14.1. Wstęp     311
   14.2. Wyroby węglowe i grafitowe     312
   14.3. Węglik krzemu (karborund)     314
   14.4. Karbid     316
  
  15. WYBRANE PROCESY METALURGICZNE. MIEDŹ, CYNK, OŁÓW, KADM, ALUMINIUM, SÓD     321
  
  15.1. Wstęp     321
   15.2. Miedź     322
   15.2.1. Przetwarzanie rud miedzi metodą hutniczą     325
   15.2.2. Elektrolityczna rafinacja miedzi     326
   15.2.3. Wykorzystanie składników złoża towarzyszących miedzi     328
   15.3. Cynk     329
   15.3.1. Utleniające prażenie blendy cynkowej     330
   15.3.2. Piece fluidalne do utleniającego prażenia blendy cynkowej     332
   15.3.3. Aparaty (piece) z ruchomym rusztem taśmowym     333
   15.3.4. Wytwarzanie cynku przez wysokotemperaturową redukcję ZnO     334
   15.3.5. Rafinacja cynku     339
   15.3.6. Elektrochemiczna metoda wytwarzania cynku     341
   15.3.7. Ługowanie     341
   15.3.8. Elektroliza     342
   15.4. Ołów     343
   15.5. Kadm     344
  15.6. Aluminium     344
   15.6.1. Wytwarzanie tlenku glinu     345
   15.6.2. Elektroliza tlenku glinu     347
   15.7. Sód     352
  
  16. PRZEMYSŁOWE PROCESY ELEKTROPLAZMOWE     354
  
   16.1. Wstęp     354
   16.2. Zjawiska zachodzące w plazmie     354
   16.3. Plazma równowagowa i nierównowagowa     355
   16.4. Wyładowania elektryczne w gazach     360
   16.4.1. Wyładowania koronowe     362
   16.4.2. Wyładowania jarzeniowe     363
   16.4.3. Wytwarzanie plazmy w plazmotronie     364
   16.5. Procesy elektroplazmowe w technologii chemicznej     365
   16.5.1. Historyczna metoda syntezy tlenków azotu w łuku elektrycznym     366
   16.5.2. Przetwarzanie węglowodorów. Synteza acetylenu     371
   16.5.3. Wytwarzanie ozonu w wyładowaniach barierowych     377
   16.6. Elektrostatyczne oczyszczanie gazów     383
   16.7. Plazmowa obróbka powierzchni i osadzanie powłok     386
   16.7.1. Plazmowa obróbka powierzchni     387
   16.7.2. Plazmowe nanoszenie powłok grubych     387
   16.7.3. Plazmowe osadzanie powłok cienkich     388
   16.8. Niektóre kierunki rozwoju technologii elektroplazmowych     390
   16.8.1. Plazmowa metoda przetwarzania odpadów     390
   16.8.2. Zastosowanie wyładowań ślizgowych     392
   16.8.3. Zastosowanie wyładowań impulsowych     393
  
  17. PRODUKCJA KWASU FOSFOROWEGO(V) I NAWOZÓW
   FOSFOROWYCH     395
  
   17.1. Wstęp     395
   17.2. Metody przetwarzania surowców fosforowych     395
   17.3. Wytwarzanie kwasu fosforowego(V) metodą roztworową (tzw. ekstrakcyjną)    398
   17.4. Produkty uboczne otrzymywane przy produkcji kwasu fosforowego(V)     403
   17.4.1. Fosfogips     403
   17.4.2. Fluor     404
   17.4.3. Uran     404
   17.5. Superfosfat potrójny     405
   17.6. Nawozy wieloskładnikowe zawierające fosfor     407
  
  18. PRODUKCJA WĘGLANU SODU (SODY)     408
  
   18.1. Wstęp     408
   18.2. Proces Solvaya     409
   18.3. Karbonizacja, czyli reakcja CO2 ze składnikami solanki     412
   18.4. Regeneracja amoniaku. Odpady produkcyjne     418
  
  19. PROCESY CERAMICZNE     419
  
   19.1. Przedmiot i klasyfikacja ceramiki     419
   19.2. Surowce w technologii ceramiki     423
   19.2.1. Surowce stosowane w ceramice tradycyjnej     424
   19.2.2. Metody otrzymywania proszków ceramicznych stosowanych w otrzymywaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych     427
   19.3. Formowanie     434
   19.3.1. Formowanie z mas sypkich     434
   19.3.2. Formowanie z mas plastycznych     438
   19.3.3. Formowanie z mas lejnych     439
   19.3.4. Właściwości reologiczne mas ceramicznych     441
   19.3.5. Dodatki do mas ceramicznych     449
   19.4. Nowe metody formowania tworzyw ceramicznych     452
   19.4.1. Formowanie z mas lejnych w podwyższonej temperaturze     453
   19.4.2. Żelowanie mas lejnych w zmiennej temperaturze     453
   19.4.3. Hydrolityczne zestalenie     453
   19.4.4. Wodne formowanie wtryskowe     454
   19.4.5. Odlewanie żelowe     454
   19.4.6. Metoda bezpośredniego odlewania koagulującego     461
   19.4.7. Metoda odlewania folii     462
   19.5. Procesy cieplne w technologii ceramiki     464
   19.5.1. Proces suszenia     464
   19.5.2. Proces wypalania     467
   19.6. Procesy wykończeniowe     474
   19.6.1. Obróbka mechaniczna     474
   19.6.2. Szkliwienie i dekorowanie     476
   19.6.3. Metalizacja i łączenie ceramiki z metalami     477
  
  20. BUDOWLANE MATERIAŁY WIĄŻĄCE. WAPNO I CEMENT     478
  
   20.1. Rodzaje materiałów wiążących stosowanych w budownictwie     478
   20.2. Wapno     480
   20.2.1. Proces wypalania wapna. Piece wapiennicze     480
   20.2.2. Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone)     485
  20.3. Cement portlandzki     486
   20.3.1. Przygotowywanie surowców do produkcji cementu     487
   20.3.2. Wypalanie klinkieru portlandzkiego     491
   20.3.3. Gospodarka ciepłem przy produkcji klinkieru portlandzkiego     494
   20.3.4. Cement budowlany     498
   20.4. Wiązanie i twardnienie zaczynu cementowego     500
  
  LITERATURA     502
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia