Determinanty readaptacji społecznej skazanych

-20%

Determinanty readaptacji społecznej skazanych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,00  40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,0040,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie , jakie warunki decydują o pomyślnym przebiegu readaptacji społecznej skazanych, odwołano się do teorii pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych dotyczących mechanizmów ludzkiego zachowania. Efektem tego zintegrowania jest opracowanie modelu relacyjnej readaptacji społecznej.


Liczba stron574
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-777-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    15
  CZĘŚĆ I READAPTACJA SPOŁECZNA SKAZANYCH – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE    19
  ROZDZIAŁ I Od socjalizacji do readaptacji – konceptualizacja i mechanizmy działania    19
  1. Wprowadzenie    19
  2. Socjalizacja – resocjalizacja    19
  3. Adaptacja – readaptacja społeczna    31
  3.1. Zasoby wspierające proces readaptacji społecznej    46
  4. Podsumowanie    57
  ROZDZIAŁ II Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna. Formy przygotowania skazanych do readaptacji społecznej    60
  1. Wprowadzenie    60
  2. Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności a proces readaptacji społecznej    61
  3. Rozwiązania systemowe wzmacniające proces readaptacji społecznej    70
  3.1. Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna    70
  3.1.1. Przygotowanie więźniów do życia w środowisku otwartym w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności    77
  3.1.2. Przygotowywanie więźniów do życia na wolności bezpośrednio przed zakończeniem kary więzienia    92
  3.1.3. Pomoc skazanym w warunkach wolnościowych    98
  3.1.4. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej    108
  3.1.5. Opieka duszpasterska nad osobami pozbawionymi wolności    114
  4. Wybrane instytucje pozarządowe pomagające skazanym    117
  4.1. Działalność Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”    118
  4.2. Działalność Fundacji „Sławek”    124
  4.3. Stowarzyszenie Kofoeda w Siedlcach    128
  4.4. Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy „Bractwo Więzienne”    129
  5. Podsumowanie    130
  CZĘŚĆ II INSPIRACJE TEORETYCZNE BADAŃ W ZAKRESIE READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH    135
  ROZDZIAŁ II Proces readaptacji społecznej w kontekście wybranych koncepcji i teorii    135
  1. Wprowadzenie    135
  2. Elementy wybranych teorii psychologicznych istotne w procesie readaptacji społecznej    136
  3. Elementy wybranych teorii socjologicznych istotne w procesie readaptacji społecznej    159
  4. Wybrane koncepcje resocjalizacyjne współczesnych polskich naukowców    189
  5. Podsumowanie    193
  ROZDZIAŁ IV Udział samoświadomości w procesie readaptacji społecznej byłych więźniów    194
  1. Wprowadzenie    194
  2. Samoświadomość w wybranych koncepcjach filozoficznych    194
  3. Samoświadomość – perspektywa psychologiczna    203
  3.1. Pojęcie świadomości i samoświadomości    203
  3.2. Samoświadomość a poznanie samego siebie    205
  3.3. Teoria treści i form samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego    210
  4. Model relacyjnej readaptacji społecznej opartej na samoświadomości    217
  5. Podsumowanie    219
  CZĘŚĆ III ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ    221
  ROZDZIAŁ V Metodologia badań własnych    221
  1. Wprowadzenie    221
  2. Cel i przedmiot badań    222
  3. Problemy badawcze    226
  4. Charakterystyka zmiennych i wskaźników    232
  5. Charakterystyka badanej zbiorowości    236
  6. Metody, techniki i narzędzia badawcze    243
  7. Schemat statystycznej analizy danych    255
  8. Organizacja i przebieg badań    258
  8.1. Badana grupa skazanych    258
  8.2. Badanie postaw społecznych    259
  CZĘŚĆ IV WYNIKI BADAŃ I PROPOZYCJE ZMIAN W PRAKTYCE RESOCJALIZACYJNEJ    261
  ROZDZIAŁ VI Doświadczenia więzienne skazanych. Analiza przeprowadzonych badań    261
  1. Wprowadzenie    261
  2. Obiektywna i subiektywna ocena readaptacji społecznej skazanych    262
  3. Charakterystyka doświadczeń kryminalnych badanych skazanych    267
  3.1. Związek między readaptacją społeczną byłych więźniów a czynnikami demograficznymi i doświadczeniami kryminalnymi    272
  4. Aktywność skazanych w zakładzie karnym. Praca, terapia, udział w programach resocjalizacyjnych    282
  4.1. Związek między readaptacją społeczną byłych więźniów a pracą, udziałem w terapii i zajęciach resocjalizacyjnych    290
  5. Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym. Obecność osoby wspierającej w życiu skazanego    291
  5.1. Kontakty ze światem zewnętrznym a proces readaptacji społecznej    296
  6. Podsumowanie    299
  ROZDZIAŁ VII Powrót do życia w środowisku wolnościowym. Specyfika i uwarunkowania w badanej grupie skazanych    301
  1. Wprowadzenie    301
  2. Miejsce zamieszkania skazanych bezpośrednio po opuszczeniu więzienia    301
  3. Problemy byłych więźniów z powrotem do życia na wolności    306
  4. Aktywność zawodowa skazanych bezpośrednio po opuszczeniu zakładu karnego    316
  5. Oczekiwana pomoc i wsparcie po opuszczeniu zakładu karnego    319
  5.1. Rola kuratora sądowego w procesie readaptacji społecznej skazanych    321
  6. Relacje skazanych w najbliższym środowisku    324
  7. Aktualna sytuacja zdrowotna, bytowa, zawodowa i rodzinna skazanych    334
  8. Ocena sytuacji życiowej z perspektywy skazanych. Cele i plany na przyszłość. Tożsamość skazanych    340
  9. Podsumowanie    346
  ROZDZIAŁ VII Doświadczenia więzienne i pozawięzienne versus zasoby wewnętrzne skazanych a proces readaptacji społecznej    349
  1. Wprowadzenie    349
  2. Charakterystyka analizowanych wybranych zasobów wewnętrznych badanych skazanych    350
  2.1. Wpływ nasilenia pozytywnej readaptacji na nasilenie zasobów wewnętrznych (ocena obiektywna)    351
  3. Związek między przebiegiem readaptacji społecznej byłych więźniów a zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi    353
  3.1. Związek oceny tendencji procesu readaptacji z analizowanymi zasobami wewnętrznymi    360
  3.2. Związek między nasileniem pozytywnej readaptacji skazanych a subiektywną i obiektywną oceną readaptacji oraz zasobami wewnętrznymi skazanych    362
  4. Przewidywanie tendencji przebiegu readaptacji społecznej byłych więźniów – perspektywa subiektywna i obiektywna    373
  4.1. Przewidywanie subiektywnej oceny readaptacji na podstawie posiadanych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych    377
  4.2. Przewidywanie obiektywnej oceny readaptacji na podstawie posiadanych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych    379
  5. Poziom samoświadomości badanych skazanych i ich zasobów wewnętrznych w kontekście przebiegu readaptacji społecznej    381
  5.1. Mediacyjna funkcja samoświadomości w relacji między zasobami wewnętrznymi a procesem readaptacji    384
  5.2. Mediacyjna funkcja samoświadomości w relacji między zasobami zewnętrznymi a procesem readaptacji    391
  6. Analiza skupień. Klasyfikacja procesu readaptacji na podstawie zasobów zewnętrznych i wewnętrznych    400
  7. Model relacyjnej readaptacji społecznej skazanych – weryfikacja empiryczna    403
  7.1. Moderacyjny wpływ pobytu na oddziale terapeutycznym, podjęcia pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, poczucia własnej skuteczności oraz stygmatyzacji na obiektywną ocenę readaptacji społecznej skazanych    403
  Skazanych    407
  8. Podsumowanie    409
  ROZDZIAŁ IX Postawy społeczne wobec skazanych – wyniki badań i ich interpretacja    411
  1. Wprowadzenie    411
  2. Komponent poznawczy postaw społecznych wobec skazanych    411
  2.1. Wskaźnik znajomości osób mających za sobą przeszłość izolacyjną w badanej grupie społeczeństwa    412
  2.2. Opinie badanych na temat uwarunkowań procesu resocjalizacji skazanych    419
  3. Komponent behawioralny postaw społecznych wobec skazanych    424
  3.1. Deklaracje badanych w obszarze pomocy byłym więźniom    424
  3.2 Opinie społeczne na temat aktualnego systemu kar    432
  4. Komponent emocjonalny badanych postaw społecznych    434
  4.1. Stosunek emocjonalny badanych do skazanych    434
  4.2. Opinie badanych na temat osobistych kontaktów ze skazanymi    435
  5. Stopień zgodności między elementami emocjonalnymi, poznawczymi, behawioralnymi postaw, z uwzględnieniem socjodemograficznych cech badanej grupy społecznej    438
  5.1. Płeć i osobista znajomość skazanych a postawy społeczne wobec nich    438
  5.2. Związek między wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania, sytuacją materialną oraz częstością praktyk religijnych badanych a opiniami dotyczącymi skazanych    441
  5.3. Związek między stosunkiem do skazanych a akceptacją, postrzeganiem i chęcią niesienia im pomocy    443
  6. Przewidywane postawy społeczne wobec skazanych z perspektywy uzyskanych wyników badań    444
  6.1. Obawa badanych przed skazanymi    444
  6.2. Segmenty postaw (grupy opinii) na temat skazanych    445
  7. Podsumowanie wyników badań dotyczących postaw społeczeństwa wobec byłych więźniów    455
  ROZDZIAŁ X Model relacyjnej readaptacji społecznej opartej na samoświadomości – propozycje rozwiązań praktycznych    462
  1. Wprowadzenie    462
  2. System pomocy osobom opuszczającym więzienie – propozycje działań resocjalizacyjnych uwzględniających relacje: zasoby zewnętrzne versus wewnętrzne    462
  3. Rekomendacje rozwiązań praktycznych, mających na celu zmiany postaw społeczeństwa wobec skazanych    474
  4. Metoda dialogu motywująco-wspierającego w procesie readaptacji społecznej skazanych    478
  4.1. Rola dialogu wewnętrznego w rozwoju Samoświadomości    486
  Kilka refleksji końcowych    490
  Bibliografia    496
  Spis tabel    523
  Spis wykresów    531
  Aneks    533
  Summary    566
  Résumé    568
  Zusammenfassung    571
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia