Determinanty readaptacji społecznej skazanych

-20%

Determinanty readaptacji społecznej skazanych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,00  40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,0040,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie , jakie warunki decydują o pomyślnym przebiegu readaptacji społecznej skazanych, odwołano się do teorii pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych dotyczących mechanizmów ludzkiego zachowania. Efektem tego zintegrowania jest opracowanie modelu relacyjnej readaptacji społecznej.


Liczba stron574
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-777-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     15
  
  CZĘŚĆ I READAPTACJA SPOŁECZNA SKAZANYCH – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE     19
  ROZDZIAŁ I Od socjalizacji do readaptacji – konceptualizacja i mechanizmy działania     19
  1. Wprowadzenie     19
  2. Socjalizacja – resocjalizacja     19
  3. Adaptacja – readaptacja społeczna     31
  3.1. Zasoby wspierające proces readaptacji społecznej     46
  4. Podsumowanie     57
  ROZDZIAŁ II Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna. Formy przygotowania skazanych do readaptacji społecznej     60
  1. Wprowadzenie     60
  2. Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności a proces readaptacji społecznej     61
  3. Rozwiązania systemowe wzmacniające proces readaptacji społecznej     70
  3.1. Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna     70
  3.1.1. Przygotowanie więźniów do życia w środowisku otwartym w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności     77
  3.1.2. Przygotowywanie więźniów do życia na wolności bezpośrednio przed zakończeniem kary więzienia     92
  3.1.3. Pomoc skazanym w warunkach wolnościowych     98
  3.1.4. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej     108
  3.1.5. Opieka duszpasterska nad osobami pozbawionymi wolności     114
  4. Wybrane instytucje pozarządowe pomagające skazanym     117
  4.1. Działalność Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”     118
  4.2. Działalność Fundacji „Sławek”     124
  4.3. Stowarzyszenie Kofoeda w Siedlcach     128
  4.4. Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy „Bractwo Więzienne”     129
  5. Podsumowanie     130
  
  CZĘŚĆ II INSPIRACJE TEORETYCZNE BADAŃ W ZAKRESIE READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH     135
  ROZDZIAŁ II Proces readaptacji społecznej w kontekście wybranych koncepcji i teorii     135
  1. Wprowadzenie     135
  2. Elementy wybranych teorii psychologicznych istotne w procesie readaptacji społecznej     136
  3. Elementy wybranych teorii socjologicznych istotne w procesie readaptacji społecznej     159
  4. Wybrane koncepcje resocjalizacyjne współczesnych polskich naukowców     189
  5. Podsumowanie     193
  ROZDZIAŁ IV Udział samoświadomości w procesie readaptacji społecznej byłych więźniów     194
  1. Wprowadzenie     194
  2. Samoświadomość w wybranych koncepcjach filozoficznych     194
  3. Samoświadomość – perspektywa psychologiczna     203
  3.1. Pojęcie świadomości i samoświadomości     203
  3.2. Samoświadomość a poznanie samego siebie     205
  3.3. Teoria treści i form samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego     210
  4. Model relacyjnej readaptacji społecznej opartej na samoświadomości     217
  5. Podsumowanie     219
  
  CZĘŚĆ III ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ     221
  ROZDZIAŁ V Metodologia badań własnych     221
  1. Wprowadzenie     221
  2. Cel i przedmiot badań     222
  3. Problemy badawcze     226
  4. Charakterystyka zmiennych i wskaźników     232
  5. Charakterystyka badanej zbiorowości     236
  6. Metody, techniki i narzędzia badawcze     243
  7. Schemat statystycznej analizy danych     255
  8. Organizacja i przebieg badań     258
  8.1. Badana grupa skazanych     258
  8.2. Badanie postaw społecznych     259
  
  CZĘŚĆ IV WYNIKI BADAŃ I PROPOZYCJE ZMIAN W PRAKTYCE RESOCJALIZACYJNEJ     261
  ROZDZIAŁ VI Doświadczenia więzienne skazanych. Analiza przeprowadzonych badań     261
  1. Wprowadzenie     261
  2. Obiektywna i subiektywna ocena readaptacji społecznej skazanych     262
  3. Charakterystyka doświadczeń kryminalnych badanych skazanych     267
  3.1. Związek między readaptacją społeczną byłych więźniów a czynnikami demograficznymi i doświadczeniami kryminalnymi     272
  4. Aktywność skazanych w zakładzie karnym. Praca, terapia, udział w programach resocjalizacyjnych     282
  4.1. Związek między readaptacją społeczną byłych więźniów a pracą, udziałem w terapii i zajęciach resocjalizacyjnych     290
  5. Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym. Obecność osoby wspierającej w życiu skazanego     291
  5.1. Kontakty ze światem zewnętrznym a proces readaptacji społecznej     296
  6. Podsumowanie     299
  ROZDZIAŁ VII Powrót do życia w środowisku wolnościowym. Specyfika i uwarunkowania w badanej grupie skazanych     301
  1. Wprowadzenie     301
  2. Miejsce zamieszkania skazanych bezpośrednio po opuszczeniu więzienia     301
  3. Problemy byłych więźniów z powrotem do życia na wolności     306
  4. Aktywność zawodowa skazanych bezpośrednio po opuszczeniu zakładu karnego     316
  5. Oczekiwana pomoc i wsparcie po opuszczeniu zakładu karnego     319
  5.1. Rola kuratora sądowego w procesie readaptacji społecznej skazanych     321
  6. Relacje skazanych w najbliższym środowisku     324
  7. Aktualna sytuacja zdrowotna, bytowa, zawodowa i rodzinna skazanych     334
  8. Ocena sytuacji życiowej z perspektywy skazanych. Cele i plany na przyszłość. Tożsamość skazanych     340
  9. Podsumowanie     346
  ROZDZIAŁ VII Doświadczenia więzienne i pozawięzienne versus zasoby wewnętrzne skazanych a proces readaptacji społecznej     349
  1. Wprowadzenie     349
  2. Charakterystyka analizowanych wybranych zasobów wewnętrznych badanych skazanych     350
  2.1. Wpływ nasilenia pozytywnej readaptacji na nasilenie zasobów wewnętrznych (ocena obiektywna)     351
  3. Związek między przebiegiem readaptacji społecznej byłych więźniów a zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi     353
  3.1. Związek oceny tendencji procesu readaptacji z analizowanymi zasobami wewnętrznymi     360
  3.2. Związek między nasileniem pozytywnej readaptacji skazanych a subiektywną i obiektywną oceną readaptacji oraz zasobami wewnętrznymi skazanych     362
  4. Przewidywanie tendencji przebiegu readaptacji społecznej byłych więźniów – perspektywa subiektywna i obiektywna     373
  4.1. Przewidywanie subiektywnej oceny readaptacji na podstawie posiadanych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych     377
  4.2. Przewidywanie obiektywnej oceny readaptacji na podstawie posiadanych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych     379
  5. Poziom samoświadomości badanych skazanych i ich zasobów wewnętrznych w kontekście przebiegu readaptacji społecznej     381
  5.1. Mediacyjna funkcja samoświadomości w relacji między zasobami wewnętrznymi a procesem readaptacji     384
  5.2. Mediacyjna funkcja samoświadomości w relacji między zasobami zewnętrznymi a procesem readaptacji     391
  6. Analiza skupień. Klasyfikacja procesu readaptacji na podstawie zasobów zewnętrznych i wewnętrznych     400
  7. Model relacyjnej readaptacji społecznej skazanych – weryfikacja empiryczna     403
  7.1. Moderacyjny wpływ pobytu na oddziale terapeutycznym, podjęcia pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, poczucia własnej skuteczności oraz stygmatyzacji na obiektywną ocenę readaptacji społecznej skazanych     403
  7.2. Moderacyjny wpływ pobytu na oddziale terapeutycznym, satysfakcji z życia oraz samoświadomości zewnętrznej i obronnej na subiektywną ocenę readaptacji społecznej
  Skazanych     407
  8. Podsumowanie     409
  ROZDZIAŁ IX Postawy społeczne wobec skazanych – wyniki badań i ich interpretacja     411
  1. Wprowadzenie     411
  2. Komponent poznawczy postaw społecznych wobec skazanych     411
  2.1. Wskaźnik znajomości osób mających za sobą przeszłość izolacyjną w badanej grupie społeczeństwa     412
  2.2. Opinie badanych na temat uwarunkowań procesu resocjalizacji skazanych     419
  3. Komponent behawioralny postaw społecznych wobec skazanych     424
  3.1. Deklaracje badanych w obszarze pomocy byłym więźniom     424
  3.2 Opinie społeczne na temat aktualnego systemu kar     432
  4. Komponent emocjonalny badanych postaw społecznych     434
  4.1. Stosunek emocjonalny badanych do skazanych     434
  4.2. Opinie badanych na temat osobistych kontaktów ze skazanymi     435
  5. Stopień zgodności między elementami emocjonalnymi, poznawczymi, behawioralnymi postaw, z uwzględnieniem socjodemograficznych cech badanej grupy społecznej     438
  5.1. Płeć i osobista znajomość skazanych a postawy społeczne wobec nich     438
  5.2. Związek między wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania, sytuacją materialną oraz częstością praktyk religijnych badanych a opiniami dotyczącymi skazanych     441
  5.3. Związek między stosunkiem do skazanych a akceptacją, postrzeganiem i chęcią niesienia im pomocy     443
  6. Przewidywane postawy społeczne wobec skazanych z perspektywy uzyskanych wyników badań     444
  6.1. Obawa badanych przed skazanymi     444
  6.2. Segmenty postaw (grupy opinii) na temat skazanych     445
  7. Podsumowanie wyników badań dotyczących postaw społeczeństwa wobec byłych więźniów     455
  ROZDZIAŁ X Model relacyjnej readaptacji społecznej opartej na samoświadomości – propozycje rozwiązań praktycznych     462
  1. Wprowadzenie     462
  2. System pomocy osobom opuszczającym więzienie – propozycje działań resocjalizacyjnych uwzględniających relacje: zasoby zewnętrzne versus wewnętrzne     462
  3. Rekomendacje rozwiązań praktycznych, mających na celu zmiany postaw społeczeństwa wobec skazanych     474
  4. Metoda dialogu motywująco-wspierającego w procesie readaptacji społecznej skazanych     478
  4.1. Rola dialogu wewnętrznego w rozwoju Samoświadomości     486
  
  Kilka refleksji końcowych     490
  Bibliografia     496
  Spis tabel     523
  Spis wykresów     531
  Aneks     533
  Summary     566
  Résumé     568
  Zusammenfassung     571
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia