X

  Przedmowa 17
  
  Rozdział I. I WOJNA ŚWIATOWA 1914–1918 19
  Materiały źródłowe 21
  
  1. Nota o wypowiedzeniu wojny, doręczona ministrowi spraw zagranicznych Rosji, Siergiejowi D. Sazonowowi, przez ambasadora Niemiec w Sankt Petersburgu, Friedricha Pourtalesa, 1 VIII 1914 r. 21
  2. Oświadczenie kanclerza Rzeszy, Theobalda Bethmanna Hollwega, złożone w sejmie Rzeszy, w sprawie pogwałcenia przez Niemcy neutralności Luksemburga i Belgii, z 4 VIII 1914 r. 21
  3. Depesza gen. Josepha Joffre do Alexandre’a Milleranda, ministra wojny, o bitwie pod Marną, z 10 IX 1914 r. 22
  4. David Lloyd George o działaniach wojsk angielskich w Mezopotamii w latach 1914–1915 23
  5. David Lloyd George o znaczeniu frontu włoskiego w 1915 r. 24
  6. Sprawozdanie nadzwyczajnej komisji śledczej o użyciu przez wojska niemieckie gazów trujących na froncie wschodnim, nad brzegami Bzury i Rawki, z 31 V 1915 r. 25
  7. Manifest międzynarodowej konferencji socjalistycznej w Zimmerwaldzie z 8 IX 1915 r. 27
  8. Henri Barbusse o walkach pod Verdun w 1916 r. 29
  9. David Lloyd George o walkach w 1916 r. 31
  10. Memoriał szefa sztabu admiralicji niemieckiej, admirała Henninga von Holtzendorffa, do szefa Sztabu Generalnego, marszałka Paula von Hindenburga, w sprawie nieograniczonej wojny łodziami podwodnymi, z 22 XII 1916 r. 32
  11. Upadek caratu w Rosji w 1917 r. 33
  12. Oświadczenie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, złożone w Kongresie w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wojny Niemcom, z 6 IV 1917 r. 35
  13. Tezy kwietniowe Włodzimierza I. Lenina z 1917 r. 35
  14. Baruch Milch o losie ludności cywilnej w czasie I wojny światowej 38
  15. Deklaracja Balfoura z 2 XI 1917 r. 40
  16. Dekret o pokoju uchwalony przez II Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich w Piotrogrodzie 26 X/8 XI 1917 r. 41
  17. Deklaracja Praw Narodów Rosji z 3/16 XI 1917 r. 41
  18. Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 8 I 1918 r. 43
  19. Traktat brzeski z 3 III 1918 r. 45
  20. Konwencja rozejmowa państw sprzymierzonych z Niemcami z Rethonde, z 11 XI 1918 r. 47
  Materiały metodyczne 52
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 57
  
  Rozdział II. POLACY I SPRAWA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ 1914–1918 59
  
  Materiały źródłowe 61
  21. Odezwa Józefa Piłsudskiego, informująca o powstaniu Rządu Narodowego, wydana w Warszawie 6 VIII 1914 r. 61
  22. Odezwa do Polaków Naczelnego Dowództwa niemieckich i austro-węgierskich armii wschodnich z początku sierpnia 1914 r. 61
  23. Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego armii rosyjskiej, do Polaków, wydana w Sankt Petersburgu 14 VIII 1914 r. 62
  24. Odezwa Józefa Piłsudskiego do Legionów Polskich z 22 VIII 1914 r. 62
  25. Rozkaz Józefa Piłsudskiego do Polskiej Organizacji Wojskowej, wydany w Łączkach, w Lubelskiem, 25 VII 1915 r. 63
  26. Akt 5 listopada, czyli proklamacja do mieszkańców Lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa, z 5 XI 1916 r. 64
  27. Odezwa Zarządu Głównego Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy w sprawie niepodległości Polski z 6 XI 1916 r. 65
  28. Proklamacja rosyjskiego Rządu Tymczasowego do Polaków, wydana w Petersburgu 29/16 III 1917 r. 67
  29. Uchwała w sprawie roty przysięgi 6 pułku piechoty Legionów Polskich z lipca 1917 r. 68
  30. Patent mocarstw okupacyjnych w sprawie utworzenia Rady Regencyjnej z 12 IX 1917 r. 69
  31. Nota Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu do ministrów spraw zagranicznych państw sprzymierzonych w sprawie odbudowy państw narodowych z 13 XI 1917 r. 71
  32. Pieśni legionowe z lat 1914–1917 72
  Materiały metodyczne 75
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 77
  
  Rozdział III. ŚWIAT W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM 1919–1939 79
  
  Materiały źródłowe 81
  33. Traktat wersalski z 28 VI 1919 r. 81
  34. Pakt Ligi Narodów, uchwalony w Wersalu 28 VI 1919 r. 84
  35. Program Niemieckiej Partii Robotniczej (DAP), uchwalony w Monachium 24 II 1920 r. 88
  36. Kalendarium imprez organizowanych przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (NSDAP) na terenie Monachium w 1920 r. 89
  37. Traktat waszyngtoński z 6 II 1922 r. 91
  38. Traktat z Rapallo z 16 IV 1922 r. 92
  39. Ernest Hemingway o inflacji w Niemczech w 1922 r. 93
  40. Mowa Benito Mussoliniego, wygłoszona w Izbie Deputowanych 16 XI 1922 r. 94
  41. Rezolucja XII Zjazdu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) w sprawie Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP) z 19 IV 1923 r. 95
  42. Hiperinflacja w latach dwudziestych 96
  43. Benito Mussolini o doktrynie faszystowskiej 96
  44. Pakt reński, zawarty w Londynie 1 XII 1925 r. 97
  45. Adolf Hitler o głównych celach polityki narodowego socjalizmu 98
  46. Pakt Brianda–Kellogga, zawarty w Paryżu 27 VIII 1928 r. 100
  47. Charakter światowego kryzysu ekonomicznego lat 1929–1933 102
  48. Pierwsza mowa inauguracyjna prezydenta Franklina Delano Roosevelta z 4 III 1933 r. 103
  49. Kult Józefa Stalina w ZSRR w latach trzydziestych 104
  50. Ustawy norymberskie z 15 IX 1935 r. 104
  51. Memorandum niemieckie w sprawie remilitaryzacji Nadrenii z 7 III 1936 r. 106
  52. Układ niemiecko-japoński w sprawie wspólnego zwalczania Międzynarodówki Komunistycznej, tzw. pakt antykominternowski, zawarty w Berlinie 25 XI 1936 r. 108
  53. Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z 5 XII 1936 r. 109
  54. Ksawery Pruszyński o wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936–1939 111
  55. Ustawa Rzeszy w sprawie ponownego zjednoczenia Austrii z Rzeszą Niemiecką, wydana w Linzu 13 III 1938 r. 112
  56. Procesy moskiewskie w Związku Radzieckim w latach trzydziestych 113
  57. Układ monachijski z 29 IX 1938 r. 114
  58. Dekret kanclerza Rzeszy o Protektoracie Czech i Moraw, wydany w Pradze 16 III 1939 r. 115
  59. Pakt stalowy z 22 V 1939 r. 117
  60. Niemiecko-radziecki układ o nieagresji, tzw. pakt Ribbentrop–Mołotow, podpisany w Moskwie 23 VIII 1939 r. 118
  Materiały metodyczne 120
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 124
  
  Rozdział IV. POLACY W ODRODZONYM PAŃSTWIE 1918–1939 127
  
  Materiały źródłowe 129
  61. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 7 XI 1918 r. 129
  62. Akt przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu z 14 XI 1918 r. 132
  63. Telegram Józefa Piłsudskiego, notyfikujący powstanie państwa polskiego, z 16 XI 1918 r. 133
  64. Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, określający jej funkcjonowanie w okresie przejściowym, z 22 XI 1918 r. 133
  65. Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Niemcami, ratyfikowany przez Polskę ustawą sejmową, uchwalony w Wersalu 28 VI 1919 r. 134
  66. Traktat między głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską, tzw. traktat mniejszościowy, uchwalony w Wersalu 28 VI 1919 r. 138
  67. Przemówienie Włodzimierza I. Lenina do czerwonoarmistów udających się na front polski, wygłoszone w Moskwie 5 V 1920 r. 140
  68. Michaił N. Tuchaczewski o wojnie 1920 r. z Polską 141
  69. Józef Piłsudski o wojnie 1920 r. z Rosją Radziecką 143
  70. Dekret gen. Lucjana Żeligowskiego dotyczący organizacji władzy na Litwie, wydany w Wilnie 12 X 1920 r. 144
  71. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921 r. 145
  72. Nota Wojciecha Korfantego do rządów państw sprzymierzonych, o powodach wybuchu III powstania śląskiego, z 3 V 1921 r. 153
  73. Uchwała Sejmu Ustawodawczego o objęciu władzy nad ziemią wileńską, wraz z aktem złączenia ziemi wileńskiej z Rzecząpospolitą Polską, z 24 III 1922 r. 155
  74. Komunikat PAT, zawierający treść przemówień Józefa Piłsudskiego i Gabriela Narutowicza w czasie uroczystego śniadania po przekazaniu władzy w państwie, z 14 XII 1922 r. 155
  75. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o zabójstwie Gabriela Narutowicza, z 16 XII 1922 r. 156
  76. Exposé premiera Władysława Grabskiego, wygłoszone na posiedzeniu sejmu i senatu 20 XII 1923 r. 157
  77. Marszałek sejmu Maciej Rataj o przewrocie majowym 1926 r. 158
  78. Raport posła polskiego w Londynie Konstantego Skirmunta, na temat reakcji rządu brytyjskiego na przewrót majowy, z 20 V 1926 r. 160
  79. Wywiad Józefa Piłsudskiego dla „Kuriera Porannego” z 25 V 1926 r. 161
  80. Ustawa zmieniająca i uzupełniająca konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921 r., tzw. nowela sierpniowa, z 2 VIII 1926 r. 162
  81. Deklaracja przedwyborcza Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem z 21 I 1928 r. 163
  82. Józef Piłsudski o posłach i parlamencie 164
  83. Deklaracja Centrolewu z 5 IV 1930 r. 165
  84. Wyrok w procesie „brzeskim” z 13 I 1932 r. 167
  85. Pakt o nieagresji zawarty między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w Moskwie 25 VII 1932 r. 169
  86. Deklaracja o niestosowaniu przemocy między Rzecząpospolitą Polską a Niemcami, podpisana w Berlinie 26 I 1934 r. 170
  87. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 23 IV 1935 r. 172
  88. Przemówienie sejmowe wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, o 15-letnim planie rozwoju gospodarczego Polski, z 2 XII 1938 r. 177
  89. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, wygłoszone na plenarnym posiedzeniu sejmu w odpowiedzi na mowę kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z 28 IV 1939 r., z 5 V 1939 r. 178
  90. Zeznanie Alfreda Helmutha Naujocksa na temat prowokacji gliwickiej z 31 VIII 1939 r., złożone na procesie norymberskim 180
  Materiały metodyczne 182
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 187
  
  Rozdział V. II WOJNA ŚWIATOWA 1939–1945 189
  Materiały źródłowe 191
  
  91. Niemiecko-radziecki układ o granicy i przyjaźni, zawarty w Moskwie 28 IX 1939 r. 191
  92. Polityka III Rzeszy i Związku Radzieckiego w pierwszych miesiącach wojny w karykaturze 192
  93. Układ rozejmowy między Francją a Niemcami, zawarty w Compiegne 22 VI 1940 r. 193
  94. Wytyczne nr 17 Głównej Kwatery Adolfa Hitlera, do prowadzenia wojny lotniczej i morskiej przeciw Anglii, z 1 VIII 1940 r. 195
  95. Wskazówki odnośnie do sposobu przeprowadzenia deportacji elementów antyradzieckich z Litwy, Łotwy i Estonii z 1940 r. 196
  96. Pakt trzech, zawarty w Berlinie 27 IX 1940 r. 198
  97. Plan Barbarossa 199
  98. Wytyczne kierowania gospodarką na nowo zajętych terytoriach wschodnich („Grüne Mappe” — Zielona teczka), z czerwca 1941 r. 202
  99. Przemówienie radiowe zastępcy przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Związku Radzieckiego i ministra spraw zagranicznych, Wiaczesława M. Mołotowa, z 22 VI 1941 r. 204
  100. Karta Atlantycka z 14 VIII 1941 r. 205
  101. Orędzie prezydenta Franklina Delano Roosevelta w sprawie wojny z Japonią z 8 XII 1941 r. 207
  102. Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1 I 1942 r. 208
  103. Komunikat konferencji w Casablance z 26 I 1943 r. 208
  104. Akt kapitulacji Włoch, podpisany na Malcie 20 IX 1943 r. 209
  105. II wojna światowa w oczach jej uczestników — dowódców i żołnierzy 211
  106. Deklaracja trzech mocarstw na konferencji w Teheranie z 1 XII 1943 r. 224
  107. Sprawozdanie z konferencji jałtańskiej z 11 II 1945 r. 225
  108. Karykatura ilustrująca znaczenie konferencji w Jałcie 228
  109. Akty kapitulacyjne armii niemieckiej z 1945 r. 229
  110. Karta Narodów Zjednoczonych uchwalona przez konferencję założycielską ONZ w San Francisco 26 VI 1945 r. 230
  111. Uchwały konferencji poczdamskiej z 2 VIII 1945 r. 232
  112. Nota rządu Związku Radzieckiego do rządu Japonii, o wypowiedzeniu wojny, z 8 VIII 1945 r. 236
  113. Akt kapitulacji Japonii podpisany na pokładzie pancernika „Missouri” w Zatoce Tokijskiej 2 IX 1945 r. 237
  Materiały metodyczne 239
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 243
  
  Rozdział VI. POLSKA I POLACY W CZASIE II WOJNY śWIATOWEJ 1939–1945 245
  
  Materiały źródłowe 247
  114. Rozkaz Adolfa Hitlera do ataku na Polskę, wydany w Berlinie 31 VIII 1939 r. 247
  115. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego do narodu w dniu agresji niemieckiej na Polskę, wydane w Warszawie 1 IX 1939 r. 247
  116. Nota ministra spraw zagranicznych Wiaczesława M. Mołotowa, doręczona ambasadorowi Polski w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu w nocy z 16 na 17 IX 1939 r., dotycząca wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Polski 248
  117. Przemówienie premiera Wiaczesława M. Mołotowa na posiedzeniu Rady Najwyższej Związku Radzieckiego z 31 X 1939 r. 248
  118. Fryderyk Zoll o aresztowaniu uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez oddziały SS 6 XI 1939 r. 249
  119. Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka, o obowiązku pracy dla ludności polskiej Generalnego Gubernatorstwa, wydane w Krakowie 14 XII 1939 r. 251
  120. Hans Frank o zasadach polityki niemieckiej wobec społeczeństwa polskiego i o stosowaniu terroru 251
  121. Raport gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, o sytuacji na terenie okupacji radzieckiej, z 17 III 1940 r. 254
  122. Ola Watowa o deportacjach ludności polskiej na Wschód w latach 1940–1945 255
  123. Układ między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisany w Londynie 30 VII 1941 r. 257
  124. Kodeks moralności obywatelskiej, czyli 10 przykazań walki cywilnej 258
  125. Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie Icchaka Kacenelsona 259
  126. Bilans ofiar pierwszego etapu likwidacji getta warszawskiego, sporządzony na podstawie wykazów dziennych „Raportu listopadowego” z 1942 r. 260
  127. Delegatura Rządu na Kraj o wysiedleniach na Zamojszczyźnie w okresie 20 XII 1942–6 I 1943 261
  128. Nota rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do ambasadora polskiego w Moskwie Tadeusza Romera w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem Rzeczypospolitej Polskiej z 25 IV 1943 r. 262
  129. Jürgen Stroop o likwidacji getta warszawskiego w 1943 r. 263
  130. Rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do komendantów okręgów, w sprawie akcji „Burza”, z 20 XI 1943 r. 263
  131. „O co walczymy?” — druga deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, wydana w Warszawie w listopadzie 1943 r. 265
  132. Michał Issajewicz o zamachu na Franza Kutscherę, dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski, 1 II 1944 r. 267
  133. „O co walczy naród polski” — deklaracja programowa Rady Jedności Narodowej w sprawie zasad współżycia międzynarodowego, pokoju i przebudowy ustroju państwa polskiego, uchwalona w Warszawie 15 III 1944 r. 270
  134. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, opublikowany w Chełmie 22 VII 1944 r. 274
  135. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, o przeprowadzeniu reformy rolnej, z 6 IX 1944 r. 277
  136. Sprawozdanie końcowe gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera dla Hansa Franka, na temat powstania warszawskiego, z listopada 1944 r. 278
  137. Oświadczenie rządu polskiego na uchodźstwie, w sprawie decyzji jałtańskich, z 13 II 1945 r. 280
  138. List płk. Pimienowa do gen. Leopolda Okulickiego i członków Rady Jedności Narodowej z 6 III 1945 r. 281
  139. Sabina Léwi o działalności cenzury w województwie białostockim — zapis z 24 V 1945 r. 282
  140. Testament Polski Walczącej z 1 VII 1945 r. 285
  141. Odezwa Rady Jedności Narodowej, w sprawie procesu „szesnastu” w Moskwie, z 1 VII 1945 r. 286
  142. List Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej do Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), na temat postępowania żołnierzy Armii Czerwonej na wyzwalanych ziemiach polskich, z 11 IX 1945 r. 287
  Materiały metodyczne 290
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 294
  
  Rozdział VII. ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 299
  Materiały źródłowe 301
  
  143. Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton z 5 III 1946 r. 301
  144. Oświadczenie Wiaczesława M. Mołotowa, o wynikach paryskiej sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, z 27 V 1946 r. 302
  145. Przemówienie sekretarza stanu Jamesa F. Byrnesa w Stuttgarcie z 6 IX 1946 r. 304
  146. Wielkość pomocy UNRRA dla poszczególnych krajów — stan z 15 VI 1947 r. 307
  147. Plan Marshalla z 1947 r. 308
  148. Deklaracja niepodległości Izraela z 14 V 1948 r. 311
  149. Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 313
  150. Porozumienie o utworzeniu paktu północnoatlantyckiego, podpisane w Waszyngtonie 4 IV 1949 r. 317
  151. Deklaracja Rządu Centralnego Chińskiej Republiki Ludowej, wydana w Pekinie 1 X 1949 r. 319
  152. Konstytucje obu państw niemieckich z 1949 r. 320
  153. Przemówienie premiera rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej Otto Grotewohla z 12 X 1949 r. 324
  154. Wojna w Korei 1950–1953 326
  155. Komunikat końcowy konferencji krajów Azji i Afryki w Bandungu z 24 IV 1955 r. 328
  156. Polska karykatura polityczna z lat 1949–1952 o wydarzeniach międzynarodowych 332
  157. Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i państwami Europy Środkowej, tzw. Układ Warszawski, podpisany w Warszawie 14 V 1955 r. 336
  158. Referat Nikity S. Chruszczowa o kulcie jednostki, wygłoszony na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w nocy z 24 na 25 II 1956 r. 338
  159. Wydarzenia na Węgrzech w 1956 r. 341
  160. Traktat rzymski z 25 III 1957 r. 346
  161. Proklamacja prezydenta Johna F. Kennedy’ego w sprawie blokady Kuby, wydana w Waszyngtonie 23 X 1962 r. 347
  162. Jan XXIII o przestrzeganiu praw 348
  163. Proklamacja pięciu europejskich państw socjalistycznych do obywateli Czechosłowacji w związku z wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, wydana w Warszawie 24 VIII 1968 r. 349
  164. Haing Ngor o reżimie Czerwonych Khmerów w Kambodży w czasach Pol Pota 350
  165. Jan Paweł II o godności pracy ludzkiej 352
  166. Ludność świata według kontynentów w XX w. (w mln) 353
  167. Produkt narodowy brutto na głowę 1 mieszkańca w wybranych krajach ok. 1989 r. (w dolarach) 354
  168. Udział zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle i usługach w latach 1950–1987 w wybranych krajach (w %) 354
  169. Konflikty społeczne i narodowościowe w Związku Radzieckim i Chinach Ludowych w 1989 r. w karykaturze politycznej 355
  170. Układ mocarstw z państwami niemieckimi w sprawie statusu zjednoczonych Niemiec, podpisany w Moskwie 12 IX 1990 r. 355
  171. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i powstanie Wspólnoty
  Niepodległych Państw w 1991 r. 359
  Materiały metodyczne 364
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 368
  
  Rozdział VIII. POLSKA I POLACY W POWOJENNYM ŚWIECIE 369
  Materiały źródłowe 371
  172. Ustawa o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z 3 I 1946 r. 371
  173. Ustawa o głosowaniu ludowym (referendum) z 27 IV 1946 r. 374
  174. Odezwa stronnictw politycznych, organizacji społecznych i zawodowych do narodu polskiego w sprawie referendum ludowego z czerwca 1946 r. 375
  175. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego o działalności opozycji — stan na 28 XI 1946 r. 375
  176. Wyniki referendum ludowego z 30 VI 1946 r. 377
  177. Pogrom kielecki z 4 VII 1946 r. 379
  178. Przemówienie Stanisława Mikołajczyka na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego z 23 VI 1947 r. 381
  179. Julia Brystygerowa, dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa
  Publicznego, o zadaniach resortu w walce z opozycją 383
  180. Rezolucja Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w sprawie odchylenia prawicowego i nacjonalistycznego w kierownictwie partii z 3 IX 1948 r. 385
  181. Deklaracja ideowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z grudnia 1948 r. 387
  182. Stanisław Radkiewicz o agentach 388
  183. Warunki życia w Nowej Hucie 389
  184. Tekst propagandowy z wczesnych lat pięćdziesiątych 390
  185. Pieśni z okresu polskiego stalinizmu 391
  186. Poprawki Józefa Stalina do projektu konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. 393
  187. Porozumienie między przedstawicielami rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Episkopatem Polski z 14 IV 1950 r. 396
  188. „Non possumus” — memoriał Episkopatu Polski do prezydenta Bolesława Bieruta z 8 V 1953 r. 396
  189. Zapiski więzienne księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy z 13 III 1956 r. 397
  190. Przemówienie radiowe premiera Józefa Cyrankiewicza na temat wydarzeń poznańskich z 29 VI 1956 r. 398
  191. Opinia Władysława Gomułki o wydarzeniach poznańskich, wygłoszona na VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 30 X 1956 r. 399
  192. „List 34”, w sprawie polityki kulturalnej państwa, z 14 III 1964 r. 399
  193. Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w kapłaństwie z 18 XI 1965 r. 400
  194. Przemówienie Władysława Gomułki na spotkaniu z aktywem partyjnym w Warszawie 19 III 1968 r. 401
  195. Pan prokurator ma rację — piosenka Kazimierza Świtały o wydarzeniach marcowych 1968 r. 403
  196. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec, o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, z 7 XII 1970 r. 405
  197. Pieśń o Janku z Gdyni 405
  198. Oświadczenie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka podczas spotkania z delegatami załóg stoczni w Gdańsku z 25 I 1971 r. 407
  199. Przemówienie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka na VIII Plenum KC PZPR w Warszawie 6–7 II 1971 r. 407
  200. Apel do społeczeństwa i władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wystosowany w związku z ukonstytuowaniem się Komitetu Obrony Robotników, z 23 IX 1976 r. 408
  201. Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej z 1 IX 1979 r. 409
  202. Posłanie I Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej z września 1981 r. 411
  203. Dekret o stanie wojennym z 12 XII 1981 r. 411
  204. Pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w latach 1979 i 1983 413
  205. Struktura społeczna ludności Polski w latach 1921, 1938, 1960, 1984 415
  206. Porozumienie Okrągłego Stołu w sprawie reform politycznych z 5 IV 1989 r. 415
  Materiały metodyczne 422
  Anegdoty, ciekawostki, myśli 489
  
  Bibliografia 491
Wiek XX w źródłach

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

432

Kategoria

Historia powszechna

ISBN-13

978-83-0112-710-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Wiek XX, Historia, źródła

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Praca ta zawiera materiały metodyczne, które mogą się przydać osobom poszukującym sposobów racjonalizacji pracy z tekstem. Tematy syntetyzujące, zamykające każdy rozdział, wykraczają poza treść dokumentów tego wyboru. Wskazują jednak drogi integracji uzyskanych informacji z posiadaną wiedzą. Mają pomóc w doskonaleniu pisemej wypowiedzi z historii.Adresatami tego wyboru tekstów źródłowych są nauczyciele historii, studenci kierunków humanistycznych oraz uczniowie zainteresowani historią."Wiek XX w źródłach " ukazuje dzieje świata i Polski w czasie dwóch wielkich wojen, odrodzenie państwa polskiego w 1918r., dążenie Polaków do "wybicia się na niepodległość " po 1945 r. Oraz współczesne życie polityczne. Przeanalizowanie tych źródeł stanowi gwarancję zdobycia umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów przedmiotowych na studiach, a także egzaminu maturalnego z historii.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!