Ekonomia 4(21)

Ekonomia 4(21)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Prezentowany czwarty numer czasopisma naukowego „Ekonomia” zawiera dwadzieścia cztery artykuły poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki gospodarowania, z wybitną przewagą tych drugich. Kwestiom teoretycznym poświęcone są cztery pierwsze artykuły i częściowo piąty; dotyczą one:
– polskiej doktryny wolnego handlu u schyłku XVIII w. w kontekście poglądów Hugona Kołłątaja i Michała Ossowskiego,
– instytucjonalnej teorii przemian gospodarczych,
– ryzyka i niepewności w naukach ekonomicznych,
– teorii wyboru konsumenta w świetle ekonomii behawioralnej,
– koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej. Wśród następnych dziewiętnastu artykułów najwięcej - aż dziesięć - poświęcono różnym problemom rozwoju regionalnego w Polsce, w tym również regionowi dolnośląskiemu. Omówiono w nich m.in. takie zagadnienia, jak: funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, regionalna aktywność innowacyjna, kapitał społeczny a nierówności materialne, rozwój kapitału intelektualnego, finansowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich, zróżnicowanie przestrzenne popytu na pracę, gęstość instytucjonalna jako czynnik konkurencyjności regionu i analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
Do artykułów tematycznie związanych z regionalizmem należałoby zaliczyć także trzy inne, jednak zakres terytorialny analizy w nich przeprowadzonej jest szerszy niż wcześniej wymienionych. Należą do nich teksty traktujące o polskim rolnictwie w Unii Europejskiej, o przemianach cukrownictwa polskiego w warunkach tego ugrupowania integracyjnego i o regionalizmie lotniczym. To szczególne zainteresowanie autorów problematyką regionów i regionalizmu należy wysoko ocenić, ponieważ prezentowane artykuły nie tylko mają walory naukowe, ale także sporo wnoszą do poznania specyficznych problemów poszczególnych regionów Polski, a przez to mogą mieć także znaczenie utylitarne: wynikająca z nich wiedza może zostać wykorzystana w praktyce działania różnych osób związanych z administracją i samorządami regionów oraz instytucji.


Tematyka pozostałych artykułów jest mocno zróżnicowana: począwszy od problemów handlowych państw afrykańskich, na ustalaniu zapotrzebowania na pasze i materiały wyściółkowe na potrzeby ośrodka jeździeckiego kończąc. Jest ona wyrazem różnych zainteresowań i badań własnych ich autorów. Całość zakończona jest dwoma recenzjami książek wydanych w bieżącym roku za granicą i w kraju.


Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rafał Lis: Adam Smith a polska doktryna wolnego handlu u schyłku XVIII wieku. Wokół polemik w kwestii umiejscowienia myśli ekonomiczno-politycznej Hugona Kołłątaja i Michała Ossowskiego    11
  Tomasz Legiędź: Instytucjonalna teoria przemian gospodarczych - rozwój gospodarczy z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej    30
  Mirosław Bochenek: Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne    46
  Justyna Brzezicka: Teoria wyboru konsumenta w świetle ekonomii behawioralnej - wybrane zagadnienia    64
  Ewa Mazur-Wierzbicka: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej    76
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Interesy państw afrykańskich w negocjacjach WTO    88
  Artur Grabowski: Rodzaje ryzyka w działalności wiodących przedsiębiorstw piłkarskich w Europie    108
  Franciszek Kapusta: Przemiany cukrownictwa polskiego w warunkach Unii Europejskiej    126
  Franciszek Kapusta: Rolnictwo polskie w warunkach Unii Europejskiej    143
  Łukasz Olipra: Regionalizm lotniczy    163
  Paweł Mikołajczak: Wpływ funduszy Unii Europejskiej na zmiany w sposobie działania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce    181
  Stanisław Urban, Mariola Michałowska: Wpływ sieci handlowych na funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego    191
  Krzysztof Górka: Zjawisko luki kapitałowej w finansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011    210
  Arkadiusz Świadek: Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu regionalnej aktywności innowacyjnej województw śląskiego i dolnośląskiego w latach 2008-2010    226
  Marta Młokosiewicz: Kapitał społeczny a nierówności materialne - dynamika związku na przykładzie polskich województw    242
  Małgorzata Wosiek: Uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w kontekście sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego    258
  Remigiusz Arendarski: Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłu- żenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie    275
  Eliza Farelnik: Finansowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich - analiza dotychczasowych doświadczeń    290
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Gęstość instytucjonalna jako czynnik konkurencyjności regionu    308
  Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka: Zróżnicowanie przestrzenne popytu na pracę w województwie dolnośląskim    319
  Rafał Krawczyk: Rola Exchange Traded Fund w funkcjonowaniu rynku kapitałowego    342
  Marta Wincewicz-Bosy: Ustalanie zapotrzebowania na pasze i materiały wyściółkowe na potrzeby ośrodka jeździeckiego    357
  Jan Rymarczyk: Recenzja książki Thomasa Oatleya International Political Economy    368
  Halina Nakonieczna-Kisiel: Recenzja pracy Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej pod redakcją naukową Renaty Orłowskiej i Krystyny Żołądkiewicz    372
  
  
  Rafał Lis: Adam Smith and the Polish doctrine of free trade in the end of 18th century. Around the polemics in the question of Hugo Kołłątaj and Michał Ossowski’s economic-political thought and its place    29
  Tomasz Legiędź: Institutional theory of economic change – economic development from the perspective of new institutional economics    45
  Mirosław Bochenek: Risk and uncertainty in economic sciences: some semantic reflections    63
  Justyna Brzezicka: Consumer Choice Theory in the context of behavioural economics – chosen aspects    75
  Ewa Mazur-Wierzbicka: The concept of sustainable development in social- economic practice of the European Union    87
  Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: African countries interests’ in the WTO negotiations    107
  Artur Grabowski: Type of risk in activity of leading soccer enterprises in Europe    125
  Franciszek Kapusta: Changes in the sugar industry in Poland in the conditions of the European Union    142
  Franciszek Kapusta: Polish agriculture in the European Union conditions    162
  Łukasz Olipra: Regionalism in the air transport    180
  Paweł Mikołajczak: Impact of European Union funds on the changes in the activities of small and medium enterprises in Wielkopolska    190
  Stanisław Urban, Mariola Michałowska: Impact of trade networks on the functioning and the prospects of development of small and medium-sized enterprises on the example of Lubuskie Voivodeship    208
  Krzysztof Górka: Equity gap effect in financing micro-, small and medium enterprises in Poland in the years 2007-2011    225
  Arkadiusz Świadek: Industry chains for the regional innovation activity in Silesia and Lower Silesia Voivodeships in 2008-2010    241
  Marta Młokosiewicz: Social capital and material inequalities – dynamics of connection on the background of Polish voivodeships    257
  Małgorzata Wosiek: Determinants of development of intellectual capital in the context of financial condition of self-government entities    274
  Remigiusz Arendarski: Analysis of the impact of the PPP on the level of debt of local and regional government units and the allowed relationships in this area    288
  Eliza Farelnik: Financing of urban revitalization programs – analysis of current experience    307
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Institutional thickness as a factor of the region competitiveness    318
  Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka: Spatial diversification of labour demand in Lower Silesia Voivodeship    341
  Rafał Krawczyk: Role of Exchange Traded Funds in the capital market    356
  Marta Wincewicz-Bosy: Determination of demand for fodder and padding materials for horse riding centers    367
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia