Ekonomia 5(17)

Ekonomia 5(17)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

- Niniejsza publikacja jest ostatnim zeszytem specjalnego cyklu tematycznego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawanego od 2003 roku pod nazwą „Gospodarka a Środowisko”, a od 2010 roku pod nazwą „Ekonomia” z podtytułem: Gospodarka a środowisko. Od 2012 roku publikacje dotyczące tej tematyki będą zamieszczane w kwartalniku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawanym pn. „Ekonomia”. W zeszycie tym prezentowane są prace, których przedmiotem są szeroko rozumiane relacje gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią. Ich tematyka dotyczy w szczególności:
– genezy idei rozwoju zrównoważonego i sporów wokół koncepcji ekonomii tego paradygmatu oraz instytucjonalnych uwarunkowań wartości kapitału naturalnego,
– determinant rozwoju regionów, w tym ich atrakcyjności inwestycyjnej i problemów pomiaru zasobów kapitału społecznego na poziomie międzynarodowym,
– szkodliwej dla środowiska pomocy publicznej oraz perspektywy europejskiego systemu handlu emisjami,
– problemów logistycznych, prawnych i społecznych gospodarki odpadami,
– wpływu koncepcji Corporate Governance na wartość przedsiębiorstwa,
– relacji między przestrzenią i rozwojem turystyki,
– konstrukcji modelu nadania ekonomicznej wartości obszarom cennym przyrodniczo oraz użyteczności analizy kosztów i korzyści do oceny i wyceny tych obszarów.


Liczba stron424
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Bartosz Bartniczak: Szkodliwa dla środowiska pomoc publiczna – próba definicji i identyfikacji     11
  Tomasz Bąk: Gospodarka odpadami w powiecie leżajskim na poziomie gospodarstwa domowego emigrantów     28
  Stanisław Czaja, Agnieszka Becla: Spory wokół koncepcji nauki ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju – ujęcie problemowo-dydaktyczne     35
  Zbigniew Dokurno: Instytucjonalne uwarunkowania wartości kapitału naturalnego w procesie modernizacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju     46
  Mariola Drozda: Wybrane problemy logistyczne, prawne i społeczne zaprojektowania i wdrożenia regionalnego systemu gromadzenia i utylizacji elektronicznych odpadów niebezpiecznych     57
  Dariusz Głuszczuk: Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty     68
  Marian Kachniarz: Bogactwo gmin – efekt gospodarności czy renty geograficznej?     81
  Ewa Kastrau: Ewolucja przepisów dotyczących opłat za składowanie odpadów w polskim prawie ochrony środowiska     95
  Grzegorz Kobyłko, Małgorzata Sej-Kolasa: Informacyjne uwarunkowania sprawności procesów regulacji w makrosystemie     110
  Rafał Krawczyk: Corporate governance i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa     122
  Magdalena Malucha: Architektura europejskiego systemu handlu emisjami z polskiej perspektywy     138
  Urszula Markowska-Przybyła: Kapitał społeczny – międzynarodowe doświadczenia w problemach pomiaru     154
  Elżbieta Nawrocka: Rozwój turystyki i przestrzeń. Implikacje dla polityki turystycznej     171
  Robert Pabierowski, Rafał M. Jakubowski, Paweł Kuśmierczyk: Teoremat Coase’a a alokacja praw własności do zasobów środowiska – eksperymentalne badanie wpływu efektów negocjacyjnych na osiąganie społecznego optimum     186
  Zbigniew Piepiora: Katastrofy naturalne i przeciwdziałanie ich skutkom w Ameryce Centralnej     206
  Arkadiusz Piwowar: Wybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych     217
  Adam Płachciak: Geneza idei rozwoju zrównoważonego     231
  Zbigniew Przybyła: The history and present of the inter-cooperation network – the study of The New Hanseatic League and The Lusatian League     249
  Andrzej Raszkowski: Atrakcyjność inwestycyjna regionów – wybrane zagadnienia     258
  Paweł Skowron: Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w Polsce – stan i perspektywy     273
  Renata Sosnowska-Noworól: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi     290
  Miłosz Stanisławski: Wybrane aspekty udziału największych przedsiębiorstw w wydatkach badawczo-rozwojowych     302
  Joanna Szymańska: Ochrona przyrody w opinii mieszkańców województwa dolnośląskiego     330
  Piotr Szymański: Model nadania ekonomicznej wartości obszarom cennym przyrodniczo     347
  Dorota Teneta-Skwiercz: Charakterystyka planów zrównoważonego rozwoju na przykładzie grupy Sony i korporacji Unilever     367
  Stanisław Urban: Problemy wykorzystania i ochrony ziemi w Polsce     379
  Edward Wiszniowski: Rachunkowość finansowa a ekologia     391
  Anetta Zielińska: Potencjalna użyteczność analizy kosztów i korzyści do oceny i wyceny obszarów przyrodniczo cennych     405
  
  
  Bartosz Bartniczak: Environmentally harmful state aid - an attempt to define and identify     27
  Tomasz Bąk: Litter economy in Leżajsk district at the level of emigrants household     34
  Stanisław Czaja, Agnieszka Becla: Disputes around the conception of sustainable and permanent development of economics science - the problem and didactic approach     45
  Zbigniew Dokurno: Institutional determinants of the value of natural capital in the process of modernization of the economy towards sustainable development     56
  Mariola Drozda: Selected logistic, legal and social problems of design and implementation of regional system of accumulation and utilization of electric dangerous waste     67
  Dariusz Głuszczuk: The essence of regional development and its determinants     80
  Marian Kachniarz: Communities wealth – the effect of thrift or geographical rent?     94
  Ewa Kastrau: Evolution of regulations concerning warehousing charges of waste in the Polish environment protection law     109
  Grzegorz Kobyłko, Małgorzata Sej-Kolasa: Information determinants of the efficiency of regulation processes in macrosystem     121
  Rafał Krawczyk: Corporate governance and its impact on company value     137
  Magdalena Malucha: Architecture of the European trade emission system from the Polish perspective     153
  Urszula Markowska-Przybyła: Social capital - international experience in measurement problems     170
  Elżbieta Nawrocka: The development of tourism and space. Implications for tourism policy     185
  Robert Pabierowski, Rafał M. Jakubowski, Paweł Kuśmierczyk: Coase theorem and allocation of environmental property rights - experimental studies of the effect of bilateral negotiations on social optimum     200
  Zbigniew Piepiora: Natural disasters and counteracting their effects in Central America     216
  Arkadiusz Piwowar: Chosen economic and ecological aspects of mineral fertilizers usage in farms     230
  Adam Płachciak: The origin of sustainable development idea     248
  Zbigniew Przybyła: Historia i teraźniejszość sieci międzynarodowej współpracy – studium przypadku nowej Hanzy i Związku Miast Łużyckich     257
  Andrzej Raszkowski: Investment attractiveness of regions – selected problems     272
  Paweł Skowron: Management of packing waste in Poland – state and perspective     289
  Renata Sosnowska-Noworól: Occupational health and safety in municipal waste management     301
  Miłosz Stanisławski: Chosen aspects of the biggest enterprises participation in research and development expenditure     326
  Joanna Szymańska: Protection of nature in the opinion of Lower Silesia voivodeship population     346
  Piotr Szymański: Model of attributing economic value to natural valuable areas     366
  Dorota Teneta-Skwiercz: The description of sustainable development’s plans based on the example of Sony Group and Unilever     378
  Stanisław Urban: Problems of land utilization and protection in Poland     390
  Edward Wiszniowski: Financial accounting and ecology     404
  Anetta Zielińska: Potential usefulness of the cost-benefit analysis for the assessment and evaluation of natural valuable areas     416
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia