Zastosowanie badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka

-20%

Zastosowanie badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,2019,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Badania operacyjne (ang. Operations Research, Operational Research, fr. Recherche operationelle, niem. Operationsforschung) zawdzięczają swój rodowód i nazwę operacjom militarnym w czasie II wojny światowej. Powołany w 1940 r. w Londynie
interdyscyplinarny zespół naukowców (tzw. Cyrk Blaketta), stosując modele i metody matematyczne, badał możliwe warianty niektórych operacji wojennych
strony alianckiej i rekomendował wariant optymalny. Po wojnie wypracowane modele i metody bardzo szybko znalazły cywilne zastosowania w inżynierii, medycynie, rolnictwie, zarządzaniu.


Badania operacyjne od ponad półwiecza systematycznie rozszerzają obszary swoich zastosowań, reagując na potrzeby menedżerów, inwestorów, inżynierów,
projektantów, logistyków niczym współczesne przedsiębiorstwo na potrzeby swoich klientów. I chociaż istota tego obszaru wiedzy i działalności praktycznej pozostaje niezmienna, opierając się na formalnym, modelowym podejściu do wspomagania
procesów i aktów podejmowania decyzji, to arsenał metod i narzędzi wciąż jest wzbogacany, a teren zastosowań rozbudowywany. Większość modeli, metod i algorytmów powstaje w okolicznościach rozwiązywania rzeczywistych problemów decyzyjnych. Zastosowania w dziedzinie zarządzania są niewątpliwie współcześnie wiodącą domeną zastosowań badań operacyjnych, definiowaną jako management science. Sprawia to przede wszystkim mnogość i złożoność problemów decyzyjnych, przed jakimi stają dzisiejsi zarządzający, oraz nieustająca atrakcyjność naukowo-badawcza zagadnień, o których najczęściej się mówi, iż są z pogranicza nauki i sztuki. Modelowanie
i posługiwanie się odpowiednimi algorytmami umożliwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny zarządzania. Do najdynamiczniej rozwijanych obszarów teorii i praktyki zarządzania należy problematyka zarządzania projektami i innowacjami. Jest to swego rodzaju signum temporis, charakterystyka czasu rosnącego tempa zmian technologicznych, organizacyjnych, behawioralnych oraz poszukiwania skutecznych i efektywnych sposobów wprowadzania tych zmian w organizacjach. Badania operacyjne od połowy
ubiegłego stulecia, kiedy to opracowano fundamentalne dla planowania i monitorowania
projektów metody CPM i PERT, doskonalą metody i narzędzia budowy i analizy harmonogramu projektu, modelowania i zarządzania ryzykiem projektu,
alokacji zasobów, poszukiwania kompromisu pomiędzy kluczowymi parametrami projektu: czasem, kosztem i jakością. Tradycyjnym obszarem zastosowań badań operacyjnych jest problematyka decyzji finansowych, szczególnie oceny spółek i optymalizacji portfeli inwestycyjnych, analizy ryzyka inwestycyjnego, ale także makroekonomicznych decyzji monetarnych czy analizy i optymalizacji rozkładu dochodów w społeczeństwie. Wzrost znaczenia problemów logistycznych we współczesnych globalnych organizacjach, nieustanna walka konkurencyjna firm czy potrzeba pomiaru i monitorowania dokonań
organizacji to kolejne przykłady obszarów zastosowań, do których (i nie tyko do tych) odnoszą się prace zamieszczone w tej publikacji. Prezentowany w niniejszym tomie wybór zastosowań metod badań operacyjnych jest pokłosiem jubileuszowej XXX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbyła się w dniach 15-18 października 2011 roku w Zamku na Skale, w Trzebieszowicach k. Lądka-Zdroju. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, której wieloletnim kierownikiem był patron Konferencji.


Liczba stron389
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-195-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Część 1. Zarządzanie projektami i innowacjami    11
  
  Tomasz Błaszczyk: Świadomość i potrzeby stosowania metod badań operacyjnych w pracy polskich kierowników projektów     13
  Barbara Gładysz: Metoda wyznaczania ścieżki krytycznej przedsięwzięć z rozmytymi czasami realizacji zadań     25
  Marek Janczura, Dorota Kuchta: Proactive and reactive scheduling in practice     34
  Tymon Marchwicki, Dorota Kuchta: A new method of project schedule levelling     52
  Aleksandra Rutkowska, Michał Urbaniak: Harmonogramowanie projektów na podstawie charakterystyk kompetencji – wrażliwość modelu na różne aspekty liczb rozmytych     66
  Jerzy Michnik: Zależności między kryteriami w wielokryterialnych modelach zarządzania innowacjami     80
  
  Część 2. Podejmowanie decyzji finansowych    93
  
  Przemysław Szufel, Tomasz Szapiro: Wielokryterialna symulacyjna ocena decyzji o finansowaniu edukacji wyższej     95
  Marek Kośny: Koncepcja dominacji pierwszego i drugiego rzędu w analizie wzorca zmian w rozkładzie dochodu     111
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Podejmowanie decyzji monetarnych w kontekście realizacji celu inflacyjnego     120
  Agata Gluzicka: Analiza ryzyka rynków finansowych w okresach gwałtownych zmian ekonomicznych     131
  Ewa Michalska: Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w konstrukcji portfela akcji     144
  Grzegorz Tarczyński: Analiza wpływu ogólnej koniunktury giełdowej i wzrostu PKB na stopy zwrotu z portfela akcji przy wykorzystaniu rozmytych modeli Markowitza     153
  
  Część 3. Problemy logistyki, lokalizacji i rekrutacji    171
  
  Paweł Hanczar, Michał Jakubiak: Wpływ różnych koncepcji komisjonowania na czas realizacji zamówienia w węźle logistycznym     173
  Mateusz Grzesiak: Zastosowanie modelu transportowego do racjonalizacji dostaw wody w regionie     186
  Piotr Wojewnik, Bogumił Kamiński, Marek Antosiewicz, Mateusz Zawisza: Model odejść klientów na rynku telekomunikacyjnym z uwzględnieniem efektów sieciowych     197
  Piotr Miszczyński: Problem preselekcji kandydatów w rekrutacji masowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa     211
  
  Część 4. Pomiar dokonań, konkurencja firm, negocjacje    229
  
  Marta Chudykowska, Ewa Konarzewska-Gubała: Podejście ilościowe do odwzorowania celów strategicznych w systemie pomiaru dokonań organizacji na przykładzie strategii miasta Wrocławia     231
  Michał Purczyński, Paulina Dolata: Zastosowanie metody DEA do pomiaru efektywności nakładów na reklamę w przemyśle piwowarskim     246
  Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński, Dariusz Witkowski: Konkurencja firm o różnym horyzoncie planowania w modelu Bertrand z kosztem decyzji i ograniczoną świadomością cenową klientów     263
  Jakub Brzostowski: Poprawa rozwiązania negocjacyjnego w systemie Nego- Manage poprzez zastosowanie rozwiązania przetargowego     296
  
  Część 5. Problemy metodologiczne    311
  
  Helena Gaspars-Wieloch: Metakryterium w ciągłej wersji optymalizacji wielocelowej – analiza mankamentów metody i próba jej udoskonalenia     313
  Dorota Górecka: Porównanie wybranych metod określania wag dla kryteriów oceny wariantów decyzyjnych     333
  Maria M. Kaźmierska-Zatoń: Wybrane aspekty optymalizacji prognoz kombinowanych     351
  Artur Prędki: Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego     365
  Jan Schneider, Dorota Kuchta: A new ranking method for fuzzy numbers and its application to the fuzzy knapsack problem     379
  
  Part 1. Project and innovation management    24
  
  Tomasz Błaszczyk: Awareness and the need for operations research methods in the work of Polish project managers     24
  Barbara Gładysz: A method for finding critical path in a project with fuzzy tasks durations     33
  Marek Janczura, Dorota Kuchta: Proaktywne i reaktywne harmonogramowanie w praktyce     51
  Tymon Marchwicki, Dorota Kuchta: Nowa metoda niwelacji harmonogramu projektu     64
  Aleksandra Rutkowska, Michał Urbaniak: Project scheduling using fuzzy characteristics of competence – sensitivity of the model to the use of different aspects of fuzzy numbers     79
  Jerzy Michnik: Dependence among criteria in multiple criteria models of innovation management     92
  
  Part 2. Financial decision-making    110
  
  Przemysław Szufel, Tomasz Szapiro: Simulation approach in multicriteria decision analysis of higher education financing policy     110
  Marek Kośny: First and second-order stochastic dominance in analyses of income growth pattern     119
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Monetary policy making in context of execution of the strategy of direct inflation targeting     130
  Agata Gluzicka: Analysis of risk of financial markets in periods of violent economic changes     143
  Ewa Michalska: Application of almost stochastic dominance in construction of portfolio of shares     152
  Grzegorz Tarczyński: Analysis of the impact of economic trends and GDP growth in the return of shares using fuzzy Markowitz models     169
  
  Part 3. Logistics, localization and recrutment problems    185
  
  Paweł Hanczar, Michał Jakubiak: Influence of different order picking concepts on the time of execution order in logistics node     185
  Mateusz Grzesiak: Application of transportation model for rationalization of water supply in the region     196
  Piotr Wojewnik, Bogumił Kamiński, Marek Antosiewicz, Mateusz Zawisza: Model of churn in the telecommunications market with network effects     210
  Piotr Miszczyński: The problem of pre-selection of candidates in mass recruitment on the example of the chosen company     227
  
  Part 4. Performance measurement, companies competition, negotiations    245
  
  Marta Chudykowska, Ewa Konarzewska-Gubała: Quantitative approach to the organization strategy mapping into the performance measurement system: case of strategy for Wroclaw city     245
  Michał Purczyński, Paulina Dolata: Application of Data Envelopment Anaysis to measure effectiveness of advertising spendings in the brewing industry     262
  Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński, Dariusz Witkowski: Bertrand competition with switching cost     295
  Jakub Brzostowski: Improving negotiation outcome in the NegoManage system by the use of bargaining solution     309
  
  Part 5. Methodological problems    332
  
  Helena Gaspars-Wieloch: The aggregate objective function in the continuous version of the multicriteria optimization – analysis of the shortcomings of the method and attempt at improving it     332
  Dorota Górecka: Comparison of chosen methods for determining the weights of criteria for evaluating decision variants     350
  Maria M. Kaźmierska-Zatoń: Some aspects of optimizing combined forecasts     363
  Artur Prędki: Mathematical programming perspective on estimation methods for regression models     378
  Jan Schneider, Dorota Kuchta: Nowa metoda rankingowa dla liczb rozmytych i jej zastosowanie dla problemu rozmytego plecaka     389
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia